ILPP1/4512-1-729/15-3/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację Inwestycji.
ILPP1/4512-1-729/15-3/JSKinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. inwestycje
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. opodatkowanie
 7. podatek naliczony
 8. podatek od towarów i usług
 9. prawo do odliczenia
 10. wydatek
 11. wydatki inwestycyjne
 12. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację Inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację Inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa infrastruktury drogowej ...” (dalej: Inwestycja). Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Termin zakończenia przedmiotowej Inwestycji został wyznaczony na 23 października 2015 r.

Przedmiotem Inwestycji jest w szczególności: wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz przepięcie do nowej sieci budynków, zasilanych obecnie wodociągiem w50 oraz przyłączami z magistrali w250, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od studni Si w stronę ulicy ..., remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na przebudowie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej z wykonaniem ścianki czołowej oraz przebudowie istniejącego rowu wraz z umocnieniem jego dna i skarp. W celu realizacji przedmiotowej Inwestycji konieczne jest podjęcie szeregu działań, w tym m.in.: zaprojektowanie nowego rurociągu, zdjęcie nawierzchni drogi, wpięcie nowego rurociągu do istniejącej sieci wodociągowej, montaż hydrantów podziemnych, umieszczenie rozgałęzienia sieci, przepięcie istniejących budynków do nowej sieci wodociągowej, zamontowanie studzienek rewizyjnych w gotowych wykopach, przebudowa ścianki czołowej wylotu kanalizacji, przebudowa rowu i korytka z kostki granitowej, a także końcowo odbudowanie – łącznie z budową wylotu kanalizacji deszczowej – drogi (...).

W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji Gmina ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiałów, wykonaniem robót (dalej: wydatki inwestycyjne). Wydatki te są dokumentowane wystawianymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Gmina przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej samodzielnie wykonuje odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy. W konsekwencji dokonywane w powyższym zakresie czynności Gmina dokumentuje fakturami VAT, które ujmuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT oraz rozlicza należny podatek z tego tytułu.

Gmina zaznacza, że – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przedmiotowa Inwestycja odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację przedmiotowej Inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację przedmiotowej Inwestycji.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jak wskazała Gmina w uzasadnieniu stanowiska w zakresie pytania nr 1, w związku z dokonywaniem czynności odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody Gmina występuje w roli podatnika VAT. Tym samym spełniona jest pierwsza z przesłanek warunkujących prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Mając na uwadze fakt, że czynności odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostawy wody stanowią czynności opodatkowane VAT (zgodnie z argumentacją zaprezentowaną w uzasadnieniu stanowiska Gminy w zakresie pytania nr 1) należy uznać, że nabywane przez Gminę w ramach przedmiotowej Inwestycji towary/usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, niekorzystających ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

W ocenie Gminy, za bezsporny należy uznać bowiem fakt, że ponoszenie wydatków na realizację przedmiotowej Inwestycji będzie bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz z dostarczaniem wody. Przygotowanie dokumentacji, zakup sprzętu i materiałów, a także wykonanie ww. robót jest bowiem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy – możliwość świadczenia przez Gminę opodatkowanych VAT czynności odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody jest bowiem zależna od istnienia infrastruktury oraz utrzymania jej w odpowiednim stanie. Powyższe możliwe jest dzięki systematycznym naprawom, remontom, modernizacjom oraz przebudowom.

W konsekwencji, zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku również druga z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją Inwestycji.

Gmina podkreśla, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo Gmina przytacza orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, że „Prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Gminy, nie powinna być ona traktowana inaczej/mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny z tytułu dokonywanych czynności odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody, powinna ona mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich dokonywania.

Gmina zwraca uwagę, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach Ministra Finansów wydawanych w podobnych stanach faktycznych dla innych gmin, które samodzielnie świadczą odpłatne usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dokonują dostawy wody. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-917/13-3/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że „(...) usługi odpłatnego zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców, stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Z powyższego wynika zatem, że (...) wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną oraz ponoszone wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem infrastruktury kanalizacyjnej, mają/będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (odpłatne zbiorowe odprowadzanie ścieków na rzecz mieszkańców)”.

Kolejnym przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-465/13-5/AK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził, że „Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową przedmiotowej infrastruktury kanalizacyjnej, ponieważ Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotowa inwestycja będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Przy czym prawo to przysługuje i będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy”.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-335/13-5/JS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że „z uwagi na związek poniesionych wydatków na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i utrzymanie/funkcjonowanie tej infrastruktury z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonuje i będzie wykonywać na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca ma i będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie tych wydatków”.

Również w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-340/13-3/HW, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że „z uwagi na związek wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury wodociągowej oraz przyszłych wydatków inwestycyjnych w tym zakresie z czynnościami opodatkowanymi, które Gmina wykonuje i wykonywać będzie na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie”.

Innym przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. ITPP2/443-505/12/MD, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, odnosząc się do analogicznego stanu faktycznego, potwierdził w pełni stanowisko wnioskodawcy, że „Przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albowiem nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym”.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 stycznia 2012 r., sygn. IPTPP2/443-650/11-5/KW, w której organ stwierdził, że „W zakresie przedmiotowej sprawy zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizowaną przez Wnioskodawcę inwestycją. Nabyte towary i usługi związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą służyły wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom opodatkowanym – usługi odprowadzania ścieków, świadczone odpłatnie na podstawie zawieranych z mieszkańcami umów cywilnoprawnych. Reasumując, świadczone przez Gminę usługi odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją w zakresie budowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie jednej z gminnych miejscowości”.

Analogiczne wnioski płyną również z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-886/12-3/MW.

Reasumując, Gmina stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację przedmiotowej Inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Termin zakończenia przedmiotowej Inwestycji został wyznaczony na 23 października 2015 r. Przedmiotem Inwestycji jest w szczególności: wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz przepięcie do nowej sieci budynków, zasilanych obecnie wodociągiem w50 oraz przyłączami z magistrali w250, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od studni Si, remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na przebudowie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej z wykonaniem ścianki czołowej oraz przebudowie istniejącego rowu wraz z umocnieniem jego dna i skarp. W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji Gmina ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiałów, wykonaniem robót. Wydatki te są dokumentowane wystawianymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego. Gmina przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej samodzielnie wykonuje odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy. W konsekwencji dokonywane w powyższym zakresie czynności Gmina dokumentuje fakturami VAT, które ujmuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT oraz rozlicza należny podatek z tego tytułu. Gmina zaznacza, że – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym – przedmiotowa Inwestycja odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację przedmiotowej Inwestycji.

Wskazać w tym miejscu należy, że w wydanej dla Wnioskodawcy w dniu 10 grudnia 2015 r. interpretacji nr ILPP1/4512-1-729/15-2/JSK stwierdzono, że wykonywane przez Gminę – przy pomocy powstałej w wyniku realizacji Inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców i podmiotów gospodarczych będą stanowić po stronie Zainteresowanego odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy zaznaczyć, że czynności te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą, będą miały związek wyłącznie z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem z uwagi na związek ponoszonych wydatków dotyczących realizowanej Inwestycji z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie w całości.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gminie przysługuje/będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację Inwestycji, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację Inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-729/15-2/JSK.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.