ILPP1/4512-1-729/15-2/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
ILPP1/4512-1-729/15-2/JSKinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. gmina
 3. inwestycje
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. opodatkowanie
 7. podatek naliczony
 8. podatek od towarów i usług
 9. prawo do odliczenia
 10. wydatek
 11. wydatki inwestycyjne
 12. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz naprawa infrastruktury drogowej ...” (dalej: Inwestycja). Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Termin zakończenia przedmiotowej Inwestycji został wyznaczony na 23 października 2015 r.

Przedmiotem Inwestycji jest w szczególności: wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz przepięcie do nowej sieci budynków, zasilanych obecnie wodociągiem w50 oraz przyłączami z magistrali w250, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od studni Si w stronę ulicy ..., remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na przebudowie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej z wykonaniem ścianki czołowej oraz przebudowie istniejącego rowu wraz z umocnieniem jego dna i skarp. W celu realizacji przedmiotowej Inwestycji konieczne jest podjęcie szeregu działań, w tym m.in.: zaprojektowanie nowego rurociągu, zdjęcie nawierzchni drogi, wpięcie nowego rurociągu do istniejącej sieci wodociągowej, montaż hydrantów podziemnych, umieszczenie rozgałęzienia sieci, przepięcie istniejących budynków do nowej sieci wodociągowej, zamontowanie studzienek rewizyjnych w gotowych wykopach, przebudowa ścianki czołowej wylotu kanalizacji, przebudowa rowu i korytka z kostki granitowej, a także końcowo odbudowanie – łącznie z budową wylotu kanalizacji deszczowej – drogi (...).

W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji Gmina ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiałów, wykonaniem robót (dalej: wydatki inwestycyjne). Wydatki te są dokumentowane wystawianymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Gmina przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej samodzielnie wykonuje odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy. W konsekwencji dokonywane w powyższym zakresie czynności Gmina dokumentuje fakturami VAT, które ujmuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT oraz rozlicza należny podatek z tego tytułu.

Gmina zaznacza, że – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przedmiotowa Inwestycja odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywane przez Gminę przy pomocy powstałej w wyniku realizacji Inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez Gminę przy pomocy powstałej w wyniku realizacji Inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Mając na uwadze fakt, że usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostawa wody są wykonywane przez Gminę na podstawie umów zawartych z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi, należy uznać, że Gmina w zakresie przedmiotowych czynności działa w roli podatnika VAT.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, zdaniem Gminy, należy uznać, że dostawa wody dokonywana przez Gminę na podstawie umów zawartych z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi, za którą Gmina pobiera wynagrodzenie, stanowi w rozumieniu przytoczonych przepisów odpłatną dostawę towarów.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, że świadczone na podstawie umów zawieranych z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi czynności oczyszczania i odprowadzania ścieków, za które Gmina również pobiera wynagrodzenie, nie stanowią dostawy towarów, należy wnioskować, że na gruncie ustawy o VAT powinny być one traktowane jako odpłatne świadczenie usług.

Ponadto, w opinii Gminy, ani ustawa o VAT, ani też wydane na jej podstawie rozporządzenia, nie przewidują zwolnienia od VAT dla przedmiotowych czynności dostawy wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Gmina przy tym podkreśla, że stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w wydanej w podobnym stanie faktycznym interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-917/13-2/MK. W powyższej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że „Gmina wykonywać będzie czynności stanowiące odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które podlegają/będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ przedmiotowe czynności w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami korzystającymi z usług odbioru ścieków są/będą wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Odpłatna usługa odprowadzania ścieków przez Gminę będzie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina będzie występować w charakterze podatnika podatków od towarów i usług”.

Również w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-465/13-4/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stanął na stanowisku, że „czynności odprowadzania ścieków świadczone przez Gminę jako odpłatne świadczenie usług będą stanowić usługi opodatkowane podatkiem VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Analogiczne stanowisko zawiera także interpretacja indywidualna tego samego Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-335/13-4/JS, w której organ podatkowy stwierdził, że „odpłatna usługa odprowadzania ścieków przez Gminę na rzecz mieszkańców jest/będzie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje i będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy traktowana jest/będzie jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-340/13-2/HW, a także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP1/443-886/12-2/MW. W każdej z ww. interpretacji Dyrektor zgodził się w pełni ze stanowiskiem wnioskodawców, potwierdzając, że świadczone usługi dostawy wody/odprowadzania ścieków podlegają opodatkowaniu VAT.

Ponadto w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2013 r., sygn. ITPP1/443-191/13/IK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zgodził się z Wnioskodawcą, że „w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów”. Zatem „usługi dostarczania wody i odbioru ścieków należy opodatkować stawką obniżoną zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 7% stawką podatku (z tym, że stawka ta może ulegać zmianom zgodnie z mechanizmem opisanym w art. 146a i nast. ustawy, np. obecnie wynosi ona 8%)”.

Reasumując, zdaniem Gminy, wykonywane przez nią przy pomocy powstałej w wyniku realizacji Inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika więc, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina – czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług – przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Termin zakończenia przedmiotowej Inwestycji został wyznaczony na 23 października 2015 r. Przedmiotem Inwestycji jest w szczególności: wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz przepięcie do nowej sieci budynków, zasilanych obecnie wodociągiem w50 oraz przyłączami z magistrali w250, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej od studni Si, remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na przebudowie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej z wykonaniem ścianki czołowej oraz przebudowie istniejącego rowu wraz z umocnieniem jego dna i skarp. W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji Gmina ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, zakupem sprzętu i materiałów, wykonaniem robót. Wydatki te są dokumentowane wystawianymi na Gminę przez dostawców/wykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Gmina przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej samodzielnie wykonuje odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych z terenu gminy. W konsekwencji dokonywane w powyższym zakresie czynności Gmina dokumentuje fakturami VAT, które ujmuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT oraz rozlicza należny podatek z tego tytułu.

Gmina zaznacza, że – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym – przedmiotowa Inwestycja odbywa się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że wykonywanie przez Gminę na rzecz odbiorców czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody przy pomocy wybudowanej Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy uzyskiwaniem korzyści majątkowej. W konsekwencji, Gmina wykonywać będzie czynności stanowiące odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, które będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że ww. czynności wykonywane są – jak wskazał Zainteresowany – na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi korzystającymi z usług odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody. Odpłatna usługa odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody przez Gminę będzie zatem czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina będzie występować w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Należy zaznaczyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usług odpłatnego zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody, w związku z czym usługi te będą podlegały opodatkowaniu i nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem usługi te będą opodatkowane przy zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług.

Podsumowując, wykonywane przez Gminę – przy pomocy powstałej w wyniku realizacji Inwestycji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – odpłatne czynności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na rzecz mieszkańców i podmiotów gospodarczych będą stanowić po stronie Zainteresowanego odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie uznania wykonywanych przez Gminę odpłatnych czynności polegających na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków oraz dostarczaniu wody na rzecz mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za czynności podlegające opodatkowaniu, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast kwestia dotycząca stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację Inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-729/15-3/JSK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.