ILPP1/4512-1-4/15-3/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
ILPP1/4512-1-4/15-3/AIinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wniosek uzupełniono w dniu 2 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnota powstała z mocy prawa w roku 2003, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Wspólnota zamierza przeznaczyć środki własne oraz pozyskane z Funduszu Europejskiego na wybudowanie ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw) na działkach należących do Wspólnoty.

W dniu 29 września 2014 r. Wspólnota złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W wyniku realizacji ww. projektu powstałe mienie pozostanie własnością Wspólnoty i nie będzie wykorzystywane przez Wspólnotę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W czterech budynkach należących do Wspólnoty znajduje się 100% lokali mieszkalnych. Wspólnota nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego.

Składając wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych beneficjent musi jednocześnie określić kwalifikowalność podatku VAT, tzn. czy ten podatek VAT zostanie sfinansowany z części środków unijnych.

Interpretacja indywidualna, która potwierdzi możliwość lub wskaże brak możliwości odliczenia podatku VAT jest niezbędna na etapie składania wniosku o płatność (zdarzenie przyszłe).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wspólnota może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, skoro Wspólnota nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy (uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2015 r.), Wspólnota mieszkaniowa nie może odliczyć podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie rekreacji i placu zabaw.

W opinii Zainteresowanego, wartość kosztów wybudowania miejsca rekreacji (placu zabaw) ponoszonych przez Wspólnotę i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest w całości kosztem kwalifikowalnym wraz z podatkiem VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wspólnota nie jest podatnikiem podatku VAT, a przy nabyciu usług związanych z wybudowaniem miejsca rekreacji (placu zabaw) nie wystąpi bezpośredni związek z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego kwota podatku VAT będzie stanowiła koszt kwalifikowaln.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Wspólnota powstała z mocy prawa w roku 2003, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Wspólnota zamierza przeznaczyć środki własne oraz pozyskane z Funduszu Europejskiego na wybudowanie ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw) na działkach należących do Wspólnoty. W dniu 29 września 2014 r. Wspólnota złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W wyniku realizacji ww. projektu powstałe mienie pozostanie własnością Wspólnoty i nie będzie wykorzystywane przez Wspólnotę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W czterech budynkach należących do Wspólnoty znajduje się 100% lokali mieszkalnych. Wspólnota nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego. Składając wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych beneficjent musi jednocześnie określić kwalifikowalność podatku VAT, tzn. czy ten podatek VAT zostanie sfinansowany z części środków unijnych.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w związku z wybudowaniem i ogrodzeniem miejsca rekreacji (placu zabaw), nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie i ogrodzenie miejsca rekreacji (placu zabaw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.