ILPP1/4512-1-398/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie.
ILPP1/4512-1-398/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. przedszkole
 5. stawka
 6. stawka preferencyjna
 7. stawki podatku
 8. szkoły
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów innej szkoły znajdującej się na terenie Gminy.

Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Zespół Szkół nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Usługi w zakresie przygotowania posiłków dla własnych uczniów korzystały ze zwolnienia w zakresie podatku VAT, jako usługi klasyfikowane jako PKWiU ex 80 - „Usługi w zakresie edukacji” oraz w obecnym stanie prawnym korzystają jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, w formach i zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Natomiast przygotowywanie posiłków na rzecz innej szkoły, tj. uczniów tej szkoły korzystających z posiłków odpłatnie oraz uczniów objętych dożywianiem w ramach przepisów o pomocy społecznej, korzysta ze zwolnienia jako usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi.

A więc wszystkie usługi w zakresie prowadzenia stołówki szkolnej podlegały i podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

Od 1 września 2015 r. Stowarzyszenie, które prowadzi przedszkola na terenie Gminy, chciałoby kupować posiłki dla dzieci. Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie realizują zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, a więc również zadania opiekuńcze w zakresie dożywiania, co według art. 43 ust. 1 pkt 24, podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Jednak w związku z tym, że nie posiada w swojej placówce stołówki szkolnej, będzie korzystać z posiłków sprzedawanych przez Zespół Szkół, w której taka stołówka funkcjonuje i która przygotowuje posiłki także dla innej placówki oświatowej.

Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie są jednostkami budżetowymi, a więc nie będą korzystały ze zwolnienia w zakresie podatku VAT jako usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Jednak art. 43 ust. 1 pkt 24 litera a zwalnia usługi w zakresie opieki nad dziećmi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, w formach i na zasadach określonych w zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej i przepisach o systemie oświaty.

Art. 67a pkt 3 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym, realizuje przygotowywanie posiłków nie tylko dla własnych uczniów, ale uczniów innej szkoły, w której nie funkcjonuje stołówka oraz przygotowywałby posiłki dla dzieci przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie, co określałaby umowa zawarta pomiędzy Zespołem a Stowarzyszeniem, co dawałoby podstawę do zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.

Zespół Szkół nie prowadzi ewidencji usług stołówkowych poprzez kasy rejestrujące, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - załącznik poz. 45 -dotyczy stołówek szkolnych.

W związku z tym, że przygotowanie posiłków dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie byłoby na rzecz dzieci, korzystałoby też ze zwolnienia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie wchodzą w skład Zespołu Szkół.

Stołówka jest integralną częścią Zespołu Szkół.

Zespół Szkół prowadzi stołówkę dla własnych uczniów, a także przygotowuje posiłki dla uczniów innej szkoły, która nie przygotowuje posiłków, a jedynie wydają dowożone posiłki z Zespołu.

Zespół prowadzi stołówkę w oparciu o art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Nabywcą posiłków w przypadku przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie będzie Stowarzyszenie, które przedstawi listy dzieci, dla których zamawia posiłki w Zespole. Wpłaty za sprzedaż posiłków zamawianych dla dzieci przez Stowarzyszenie będą dokonywane za pośrednictwem banku. Dokumentem do zapłaty będzie rachunek wraz z listą dzieci.

Zespół będzie sprzedawał posiłki dla dzieci przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie po kosztach wytworzenia (wsad do kotła + koszty przygotowania posiłków: tj. media i wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnej).

Stołówka w Zespole funkcjonuje od marca 1994 r. Nie prowadzi innej sprzedaży poza posiłkami dla uczniów i nauczycieli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż posiłków przez Zespół Szkół dla przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi przygotowywania posiłków na rzecz dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie, są usługami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT, jako usługi w zakresie opieki nad dziećmi, i jako jedna z form opieki określonej w ustawie o systemie oświaty art. 67a oraz opieki określonej w przepisach o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

W art. 2 ustawy o systemie oświaty został określony zamknięty katalog (lista) podmiotów podlegających tej ustawie i działających według jej przepisów.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje szkoły.

Przepis art. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach ustawy jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Zgodnie natomiast z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cytowanej ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wskazują na możliwość prowadzenia m.in. przez szkoły publiczne stołówek.

Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez te jednostki funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających tym podmiotom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, dzieci, do których jednostki te są między innymi powołane.

Wnioskodawca prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów innej szkoły. Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Od września 2015 r. Stowarzyszenie, które prowadzi przedszkola chce kupować posiłki od Zespołu. Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie będą realizować zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, a więc również zadania opiekuńcze w zakresie dożywiania, co według art. 43 ust. 1 pkt 24 podlega zwolnieniu od podatku VAT. Jednak w związku z tym, że nie posiada w swojej placówce stołówki szkolnej, korzystałoby ze stołówki innej placówki oświatowej, w której taka stołówka funkcjonuje, i która przygotowuje posiłki także dla innej placówki oświatowej. Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie są jednostkami budżetowymi.

Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym realizuje przygotowywanie posiłków nie tylko dla własnych uczniów, ale uczniów innej szkoły, w której nie funkcjonuje stołówka oraz przygotowywałby posiłki dla dzieci przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie, co określałoby również porozumienie bądź umowa zawarta pomiędzy Zespołem a Stowarzyszeniem, co dawałoby podstawę do zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.

Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie nie wchodzą w skład Zespołu Szkół.

Stołówka jest integralną częścią Zespołu Szkół. Zespół Szkół prowadzi stołówkę dla uczniów Zespołu, a także przygotowuje posiłki dla uczniów innej szkoły, które nie przygotowują posiłków, a jedynie wydają dowożone posiłki z Zespołu. Zespół prowadzi stołówkę w oparciu o art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zespół będzie sprzedawał posiłki dla dzieci przedszkolnych w prowadzonej przez Stowarzyszenie stołówce po kosztach wytworzenia (wsad do kotła + koszty przygotowania posiłków: tj. media i wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnej). Zespół nie będzie naliczał żadnych dodatkowych kwot. Koszt posiłku będzie taki sam, jak w przypadku obciążeń innych placówek, np. Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku dzieci objętych pomocą socjalną korzystających z posiłków w szkołach prowadzonych przez Gminę. Rodzice dzieci wpłacają za posiłek zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 67a tylko za sam „wsad do kotła”. Natomiast pozostałe koszty obciążają przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa możemy stwierdzić, że usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę prowadzoną przez Zespół Szkół na rzecz przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Przedmiotowe usługi wyżywienia mają bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która to działalność stanowi świadczenie główne, przy czym ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Zespół Szkół.

W konsekwencji usługi te będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.