ILPP1/4512-1-35/16-2/SŚ | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
ILPP1/4512-1-35/16-2/SŚinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. nieruchomość zabudowana
 4. odliczenia
 5. opodatkowanie
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. podatek od towarów i usług
 8. prawo do odliczenia
 9. sprzedaż nieruchomości
 10. stawki podatku
 11. zbycie
 12. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT). W dającej się przewidzieć przyszłości zamierza nadal działalność tę prowadzić, zachowując status czynnego podatnika VAT. Wnioskodawca jest żonaty, a w Jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Obecnie Wnioskodawca planuje dokonać nabycia, ze środków pochodzących z Jego majątku osobistego i w związku z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującym grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ww. lokal niemieszkalny, który nabyć zamierza Wnioskodawca, ma być przez Niego wykorzystywany w pełni, w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Aktualnie prawo własności przedmiotowego lokalu wchodzi w skład majątku małżonków, w których małżeństwie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Jeden z małżonków będących właścicielami ww. lokalu niemieszkalnego nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, natomiast drugi z nich, zwany w dalszej części niniejszego wniosku „Sprzedającym”, prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W związku z planowanym zakupem Wnioskodawca zawarł z obecnymi właścicielami lokalu niemieszkalnego, w formie aktu notarialnego, „umowę przedwstępną sprzedaży pod warunkiem”. Zgodnie z treścią tej umowy, Sprzedający oraz przyszły nabywca zobowiązują się wystąpić do właściwych organów o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego:

 • Sprzedający – interpretacji dotyczącej opodatkowania VAT planowanej czynności zbycia przedmiotowej nieruchomości,
 • Wnioskodawca – interpretacji w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku, gdyby transakcja zbycia przedmiotowej nieruchomości uznana została za opodatkowaną VAT w interpretacji otrzymanej przez Sprzedającego.

Wątpliwości stron planowanej transakcji budzi fakt, że co prawda art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje co do zasady zwolnienie od podatku VAT w przypadku zbycia m.in. części budynków, jednakże Sprzedający poniósł na przedmiotową nieruchomość nakłady w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej i z tytułu tych wydatków dokonał odliczenia naliczonego podatku VAT. Przedmiotowy lokal niemieszkalny nabyty został w dniu 25 listopada 2010 r., a w jego cenę nie był wliczony podatek VAT. Natomiast wspomniane nakłady poniesiono przed październikiem 2011 r., kiedy to rozpoczęto wykorzystywanie przedmiotowego lokalu do czynności opodatkowanych VAT.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę (kupującego) w sytuacji, gdy Sprzedający otrzyma indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w świetle której zbycie przedmiotowego lokalu nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz uznane zostanie za opodatkowane VAT.

Natomiast kwestia zakwalifikowania planowanej czynności zbycia przedmiotowej nieruchomości jako zwolnionej od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, bądź jako niekorzystającej z tego zwolnienia jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, z którym to wnioskiem wystąpił do właściwego organu Sprzedający.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jeżeli Sprzedający, w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem dotyczącym opodatkowania VAT transakcji zbycia przedmiotowego lokalu niemieszkalnego, zawierającym kompletny i odpowiadający rzeczywistości opis stanu sprawy, uzyska ostateczną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, z której wynikać będzie, że zbycie tej nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia od VAT, lecz jest czynnością opodatkowaną VAT oraz jeżeli wobec otrzymania interpretacji o takiej treści, dokonując sprzedaży przekaże Wnioskodawcy prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zawierającą kwotę podatku przypadającego na cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę, to czy Wnioskodawcy, który zamierza wykorzystywać tę nieruchomość w pełni w celu wykonywania czynności opodatkowywanych VAT, przysługiwać będzie prawo do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, określonej w fakturze dokumentującej transakcję zbycia przedmiotowej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy zgodnie z otrzymaną ostateczną indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego Sprzedający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu transakcji zbycia na rzecz Wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości, a zbycie to nastąpi w tym stanie sprawy, jaki został przedstawiony przez Sprzedającego we wniosku o wydanie interpretacji oraz jednocześnie Wnioskodawca otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zawierającą kwotę podatku przypadającego na cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę, i nabycia nieruchomości Wnioskodawca dokonuje w celu jej wykorzystywania w pełni do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, to przysługiwać będzie Mu prawo do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, określonej w fakturze dokumentującej transakcję nabycia tej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza dokonać nabycia, ze środków pochodzących z Jego majątku osobistego i w związku z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującym grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ww. lokal niemieszkalny, który nabyć zamierza Wnioskodawca, ma być przez Niego wykorzystywany w pełni, w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z planowanym zakupem Wnioskodawca zawarł z obecnymi właścicielami lokalu niemieszkalnego, w formie aktu notarialnego, „umowę przedwstępną sprzedaży pod warunkiem”. Zgodnie z treścią tej umowy, Sprzedający oraz przyszły nabywca zobowiązują się wystąpić do właściwych organów o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego:

 • Sprzedający – interpretacji dotyczącej opodatkowania VAT planowanej czynności zbycia przedmiotowej nieruchomości,
 • Wnioskodawca – interpretacji w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku, gdyby transakcja zbycia przedmiotowej nieruchomości uznana została za opodatkowaną VAT w interpretacji otrzymanej przez Sprzedającego.

Zainteresowany podkreśla, że przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę (kupującego) w sytuacji, gdy Sprzedający otrzyma indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w świetle której zbycie przedmiotowego lokalu nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz uznane zostanie za opodatkowane VAT. Natomiast kwestia zakwalifikowania planowanej czynności zbycia przedmiotowej nieruchomości jako zwolnionej od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, bądź jako niekorzystającej z tego zwolnienia jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, z którym to wnioskiem wystąpił do właściwego organu Sprzedający.

W związku z powyższym, w analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wyłącznie kwestii ustalenia, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy zbycie przedmiotowego lokalu przez Sprzedającego nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT, lecz uznane zostanie za opodatkowane tym podatkiem.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym podstawę do odliczenia stanowią zarówno faktury dokumentujące nabycie przez kupującego towarów i usług, jak i faktury dokumentujące dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem tych towarów lub wykonaniem usług.

Zatem, jeżeli transakcja zbycia przez Sprzedającego przedmiotowego lokalu niemieszkalnego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, lecz będzie czynnością opodatkowaną tym podatkiem, i w związku z tym Wnioskodawca otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zawierającą kwotę podatku przypadającego na cenę nabycia ww. nieruchomości, to Zainteresowanemu będącemu czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, który zamierza wykorzystywać ten obiekt w pełni w celu wykonywania czynności opodatkowywanych podatkiem VAT, będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty naliczonego podatku VAT, określonej w fakturze dokumentującej transakcję zbycia przez Sprzedającego przedmiotowej nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w niniejszej sytuacji spełnione będą warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy dające Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej dostawę na Jego rzecz opisanego we wniosku lokalu niemieszkalnego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, będącemu czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę przedmiotowego lokalu niemieszkalnego, wystawionej przez Sprzedawcę, w sytuacji, gdy ww. transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, lecz będzie stanowiła czynność opodatkowaną tym podatkiem. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Tut. Organ zauważa, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu sprawy, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Z uwagi na powyższe, tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W konsekwencji, niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu niemieszkalnego. Natomiast zagadnienie dotyczące opodatkowania podatkiem VAT planowanej czynności zbycia przedmiotowej nieruchomości – jak wskazał Zainteresowany we wniosku – nie jest przedmiotem zapytania i wniosku o wydanie interpretacji. Zatem w wydanej interpretacji nie odniesiono się do tej kwestii.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.