ILPP1/4512-1-282/16-2/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu prac związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej w Szpitalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu prac związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej w Szpitalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej w Szpitalu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital podjął decyzję o ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych). Podjęte przez Szpital przedsięwzięcie, którego koszty mają być objęte współfinansowaniem środkami UE, polega na przeprowadzeniu prac, związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej w Szpitalu. W ramach remontu planowane są prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych, wymiana okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana posadzki na krużgankach i kaplicy, malowanie pomieszczeń, remont elementów drewnianych (ławek, boazerii, parkietu, remont drzwi wejściowych). Wymienione prace zostaną przeprowadzone przez Wnioskodawcę w roku 2016 i 2017, a ich łączny koszt wraz z kosztami niezbędnej dokumentacji i nadzoru wyniesie - 854 296,87 zł.

Szpital prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada status czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku VAT, składa deklaracje VAT-7. Zrealizowany remont obiektów wpłynie na zahamowanie degradacji obiektów będącej rezultatem nieszczelnej sieci kanalizacyjnej, zakończy kompleksowy remont obiektów oraz wpłynie na ożywienie obiektów dla celów edukacyjnych.

Interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu w ramach działania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. Wydatki poniesione na realizację projektu udokumentowane zostaną fakturami VAT i wystawione na Szpital. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, a wydatki poniesione w ramach projektu będą służyły wyłącznie wykonywaniu działalności zwolnionej od VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy – Szpitalowi – przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Szpital podjął decyzję o ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych). Podjęte przez Szpital przedsięwzięcie, którego koszty mają być objęte współfinansowaniem środkami UE, polega na przeprowadzeniu prac, związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej w Szpitalu. W ramach remontu planowane są prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych, wymiana okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wymiana posadzki na krużgankach i kaplicy, malowanie pomieszczeń, remont elementów drewnianych (ławek, boazerii, parkietu, remont drzwi wejściowych). Wymienione prace zostaną przeprowadzone przez Wnioskodawcę w roku 2016 i 2017, a ich łączny koszt wraz z kosztami niezbędnej dokumentacji i nadzoru wyniesie - 854 296,87 zł.

Szpital prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada status czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku VAT, składa deklaracje VAT-7. Zrealizowany remont obiektów wpłynie na zahamowanie degradacji obiektów będącej rezultatem nieszczelnej sieci kanalizacyjnej, zakończy kompleksowy remont obiektów oraz wpłynie na ożywienie obiektów dla celów edukacyjnych.

Wydatki poniesione na realizację projektu udokumentowane zostaną fakturami VAT i wystawione na Szpital. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, a wydatki poniesione w ramach projektu służyły będą wyłącznie wykonywaniu działalności zwolnionej od VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej w Szpitalu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż zakupów będzie dokonywał czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, jednakże mienie wytworzone w ramach realizacji projektu jest wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, czyli nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, Wnioskodawcy – Szpitalowi – nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na przeprowadzeniu prac związanych z remontem kaplicy i sali gimnastycznej. Powyższe wynika z faktu, że – jak wskazano w opisie sprawy – mienie wytworzone w ramach realizacji projektu nie jest wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.