ILPP1/4512-1-270/15-6/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji nieodliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu ciężarowego, należy odprowadzić podatek przy jego sprzedaży.
ILPP1/4512-1-270/15-6/AIinterpretacja indywidualna
 1. okres
 2. podatek od towarów i usług
 3. samochód
 4. sprzedaż
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) oraz z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji nieodliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu ciężarowego, należy odprowadzić podatek przy jego sprzedaży – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji nieodliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu ciężarowego, należy odprowadzić podatek przy jego sprzedaży. Wniosek uzupełniono w dniach 1 i 12 czerwca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 12 czerwca 2009 r. Wnioskodawca dokonał nabycia samochodu ciężarowego do 3,5 ton od firmy (...) Anglia. Z tytułu nabycia środka trwałego Zainteresowany nie odliczał podatku VAT. Samochód z dniem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych firmy służył działalności gospodarczej zarówno zwolnionej, jak i opodatkowanej, a z dniem 1 stycznia 2013 r. tylko działalności opodatkowanej.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. przy sprzedaży samochodu firmowego należy naliczyć podatek VAT, lecz podatnicy którzy odliczali podatek naliczony procentowo przy zakupie samochodów osobowych mogą dokonać korekty „in plus”.

Ponadto z pism z dnia 28 maja 2015 r. oraz 10 czerwca 2015 .r – stanowiących uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. Podatnik jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług;
 2. Wnioskodawcy nie przysługiwało pomniejszenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego, ponieważ samochód był nabyty z Anglii;
 3. struktura sprzedaży do roku 31 grudnia 2012 r.
  • zwolniona - 1 %,
  • ze stawką 5% - 1%,
  • ze stawką 8% - 1%,
  • ze stawką 23% - 97%;
 4. wartość sprzedaży samochodu ciężarowego wynosi 15.400 PLN netto,
 5. samochód ciężarowy – będący przedmiotem zapytania – nie był nabyty w celu dalszej odsprzedaży;
 6. ww. samochód nie stanowi towaru używanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);
 7. przedmiotowy samochód nie był nabyty od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnicy, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego używanego, a nie dokonali odliczenia podatku naliczonego, czy teraz – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów – muszą odprowadzić podatek VAT od dostawy tego samochodu używanego, chociaż służył działalności mieszanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany nie powinien przy dostawie samochodu naliczać podatku VAT, ponieważ nie skorzystał z dobrodziejstwa odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie tego samochodu ciężarowego używanego, który służył działalności gospodarczej mieszanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. l i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem na podstawie ww. przepisu zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze – towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, co oznacza, że towary powinny być zakupione z przeznaczeniem do wykorzystania ich przy wykonywaniu czynności, które są zwolnione z podatku, i faktycznie powinny być używane wyłącznie przy takiej działalności. Po drugie – dla zastosowania zwolnienia – obok spełnienia tego pierwszego warunku podatnik nie powinien mieć prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu, bądź wytworzenia tych towarów.

Tym samym, o zasadności korzystania z tego zwolnienia nie przesądza tylko i wyłącznie fakt, że podatnikowi nie przysługiwało przy nabyciu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Oprócz tego podatnik zainteresowany skorzystaniem z tego zwolnienia musi wykorzystywać samochód wyłącznie na cele działalności zwolnionej od VAT.

W przypadku podatnika wykorzystującego pojazd co do którego nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego, do wykonywania czynności opodatkowanych, zastosowanie tego zwolnienia nie będzie możliwe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany w dniu 12 czerwca 2009 r. dokonał nabycia samochodu ciężarowego do 3,5 ton od firmy (...) Anglia. Z tytułu nabycia środka trwałego Zainteresowany nie odliczał podatku VAT. Samochód z dniem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych firmy służył działalności gospodarczej zarówno zwolnionej, jak i opodatkowanej, a z dniem 1 stycznia 2013 r. tylko działalności opodatkowanej. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. przy sprzedaży samochodu firmowego należy naliczyć podatek VAT, lecz podatnicy którzy odliczali podatek naliczony procentowo przy zakupie samochodów osobowych mogą dokonać korekty „in plus”. Wnioskodawcy nie przysługiwało pomniejszenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego, ponieważ samochód był nabyty z Anglii. Struktura sprzedaży do roku 31 grudnia 2012 była następująca: zwolniona - 1 %, ze stawką 5% - 1%, ze stawką 8% - 1% oraz ze stawką 23% - 97%. Wartość sprzedaży samochodu ciężarowego wynosi 15.400 PLN netto.

Przy tak przedstawionym opisie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy przy dostawie ww. samochodu należy odprowadzić podatek VAT.

Jak wskazano powyżej, przy zastosowaniu przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży towaru (w niniejszej sprawie samochodu ciężarowego), istotne jest łączne spełnienie dwóch warunków, tj.:

 • towar był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,
 • przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeżeli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, sprzedaż towaru należy opodatkować.

Wobec przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy uznać, że w rozpatrywanej sprawie przepis ten nie będzie miał zastosowania, ponieważ Wnioskodawcy – jak wynika z opisu sprawy – nie przysługiwało pomniejszenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego, a ponadto nabyty samochód nie był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem uwzględniając powyższą analizę należy wskazać, że skoro nie doszło do łącznego spełnienia przesłanek przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, sprzedaż przedmiotowego samochodu nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na mocy tego przepisu. Wnioskodawcy planującemu dokonać dostawy samochodu co prawda nie przysługiwało przy jego nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże z uwagi na fakt wykorzystywania przedmiotowego samochodu na cele działalności zarówno zwolnionej, jak i opodatkowanej (a od 1 stycznia 2013 r. wyłącznie działalności opodatkowanej), jego sprzedaż nie będzie mogła korzystać z ww. zwolnienia. Tym samym, sprzedaż samochodu ciężarowego, o którym mowa we wniosku, powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT 23%.

Ponadto należy wskazać, że sprzedaż samochodu nie będzie korzystała z uregulowań zawartych w art. 120 ustawy. Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Zgodnie natomiast z art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi towarów używanych - polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Przy czym, należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w ww. przepisach szczególnych.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że samochód ciężarowy – będący przedmiotem zapytania – nie był nabyty w celu dalszej odsprzedaży i nie był nabyty od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 ustawy. Ponadto ww. samochód nie stanowi towaru używanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że do sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego nie znajdzie zastosowania szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, gdyż – jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy – nabycie samochodu nie nastąpiło na warunkach określonych w art. 120 ust. 4 ustawy.

Podsumowując, Wnioskodawca, zobowiązany będzie odprowadzić podatek VAT od dostawy samochodu ciężarowego, będącego przedmiotem zapytania.

Nadmienić ponadto należy, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722), zwolniono od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. określonej w fakturze lub
 2. wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
 3. należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 4. należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  • nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

Jednakże powołany § 3 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia został z dniem 1 kwietnia 2014 r. uchylony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2014 r., poz. 369).

Wobec powyższego brak jest podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.