ILPP1/4512-1-269/16-4/UG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy nauka pływania prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.
ILPP1/4512-1-269/16-4/UGinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. nauczyciel
 3. nauka
 4. podatek od towarów i usług
 5. sport
 6. stawki podatku
 7. usługi
 8. zwolnienia podatkowe
 9. zwolnienia przedmiotowe
 10. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy nauka pływania prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie - stwierdzenia, czy nauka pływania - prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. W dniu 6 czerwca 2016 r. uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Zainteresowany) z zawodu jest nauczycielem wychowania fizycznego (magister Akademii Wychowania Fizycznego), jest też certyfikowanym trenerem pływania. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi nauki pływania oraz nauki doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym oraz dla dorosłych. Zajęcia odbywają się na wynajętych torach basenowych. Przedmiotem działalności, według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest między innymi: 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz 85.60.Z - działalność wspierająca edukację. Nauczanie pływania odbywa się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach (od 2 do 5 osób), na podstawie umowy podpisanej z uczestnikiem, bądź w przypadku dziecka, z jego rodzicami. Szkolenie Zainteresowany prowadzi osobiście lub zatrudniony przez Niego na podstawie umowy cywilno-prawnej nauczyciel pływania. Obecnie działalność Zainteresowanego jest zawieszona od 1 lipca 2015 r. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje odwiesić działalność.

Do tej pory Zainteresowany korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT oraz ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. l pkt 27 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, Wnioskodawca stosował do prywatnych lekcji udzielanych przez Niego dzieciom na poziomie edukacji od przedszkolnego do wyższego. Pozostałe usługi nauki pływania korzystały ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z planowanym rozwojem działalności gospodarczej, oraz wzrostem obrotu, próg 150.000 zł dla nauki pływania innej niż świadczona dzieciom i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, może zostać przekroczony.

W uzupełnieniu z dnia 1 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 2. w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje i nie zamierza wykonywać czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nauka pływania prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego korzysta ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27...

Zdaniem Wnioskodawcy, nauka pływania prowadzona przez Niego, zgodna jest z zasadami metodyki nauczania pływania. Metoda nauczania pływania stanowi świadomie i systematycznie stosowany sposób postępowania nauczyciela, polegający na dobieraniu, przekazywaniu i odbieraniu informacji od ucznia w celu opanowania przez niego techniki pływania, a szeroko pojęte wychowanie fizyczne, do którego niewątpliwie wlicza się pływanie na każdym poziomie nauczania, stanowi ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej.

Nauka pływania zawsze świadczona jest indywidualnie lub w grupach 2-5 osobowych. Zdaniem Zainteresowanego usługi świadczone przez Niego na rzecz dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, będą korzystały ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27, jako prywatna nauka pływania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku, jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, jak również przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest zatem nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (nauczyciel działa we własnym imieniu), w oparciu o umowy zawarte bezpośrednio z uczniem (lub jego rodzicami, czy opiekunami). Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi, czy też jednocześnie większej liczbie osób.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca z zawodu jest nauczycielem wychowania fizycznego (magister Akademii Wychowania Fizycznego), jest też certyfikowanym trenerem pływania. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi nauki pływania oraz nauki doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym oraz dla dorosłych. Zajęcia odbywają się na wynajętych torach basenowych. Przedmiotem działalności, według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest między innymi: 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz 85.60.Z - działalność wspierająca edukację. Nauczanie pływania odbywa się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach (od 2 do 5 osób), na podstawie umowy podpisanej z uczestnikiem, bądź w przypadku dziecka, z jego rodzicami. Szkolenie Zainteresowany prowadzi osobiście lub zatrudniony przez Niego na podstawie umowy cywilno-prawnej nauczyciel pływania.

Obecnie działalność Zainteresowanego jest zawieszona od 1 lipca 2015 r. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje odwiesić działalność.

Do tej pory Zainteresowany korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ustawy oraz ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. l pkt 27 ustawy. Art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, Wnioskodawca stosował do prywatnych lekcji udzielanych przez Niego dzieciom na poziomie edukacji od przedszkolnego do wyższego. Pozostałe usługi nauki pływania korzystały ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. W związku z planowanym rozwojem działalności gospodarczej, oraz wzrostem obrotu, próg 150.000 zł dla nauki pływania innej niż świadczona dzieciom i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, może zostać przekroczony.

W uzupełnieniu z dnia 1 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz w ramach prowadzonej działalności nie wykonuje i nie zamierza wykonywać czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy nauka pływania prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, korzysta ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Zwolnione od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane.

Podsumowując, nauka pływania świadczona przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem, osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie stwierdzenia, czy nauka pływania prowadzona przez Wnioskodawcę osobiście dla dzieci i młodzieży na poziomie od przedszkolnego do wyższego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie stwierdzenia, czy usługa nauki pływania świadczona przez zatrudnionych nauczycieli oraz nauka pływania dla dorosłych, do osiągnięcia progu 150.000 zł będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, a po przekroczeniu tego limitu, zostanie opodatkowana stawką 23%, została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2016 r. nr ILPP1/4512-1- 269/16-5/UG.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.