ILPP1/4512-1-257/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi udostępniania wstępu na basen dla jednostek oświatowych z terenu gminy w ramach zajęć szkolnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi udostępniania wstępu na basen dla jednostek oświatowych z terenu gminy w ramach zajęć szkolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi udostępniania wstępu na basen dla jednostek oświatowych z terenu gminy w ramach zajęć szkolnych. Wniosek uzupełniono w dniu 25 czerwca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2004 r. określono statut OSiR na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.

Jednostka świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 9262 Z, jako usługi związane z upowszechnianiem sportu w formach indywidualnych lub zbiorowych.

Zgodnie ze statutem OSiR do zakresu działania Ośrodka należy:

 • udostępnianie (wynajem) obiektów sportowo-rekreacyjnych na organizowanie zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych placówkom oświatowym, klubom sportowym, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom indywidualnym,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania obiektów OSiR w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie pływania, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • świadczenie usług w zakresie zajęć typu: aerobik klasyczny w wodzie, sauna.

W świetle powyższego, jednostka stosuje następujące stawki podatku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU według stawek VAT w wysokości 8% i 23%.

Z uzupełnienia z dnia 23 czerwca 2015 r. do wniosku wynika, że:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową.
 2. Basen jest udostępniany jednostkom oświatowym wyłącznie przez OSiR, reprezentowanym przy umowach przez Dyrektora OSiR.
 3. Symbol dla czynności udostępniania basenu według PKWiU z roku 2008, to: 93.11.10.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług udostępnienia wstępu na basen dla jednostek oświatowych z terenu gminy w ramach zajęć szkolnych, w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 7a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 31 marca 2012 r., w sytuacji, gdy ustalona jest zerowa odpłatność...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z § 3 ust. 1 pkt 7a, dotyczącym zwolnienia od podatku usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi działającymi na terenie tej samej gminy, przedmiotowe zwolnienie powinno mieć zastosowanie. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem ustalenia ostatecznego cennika udostępniania basenu przez OSiR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z art. 8 ust. 2 ustawy wynika, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Jednocześnie art. 43 ust. 17 ustawy stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.

– z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Gminy. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2004 r. określono statut OSiR na podstawie ustawy o finansach publicznych. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy. Jednostka świadczy usługi oznaczone symbolem PKWiU 9262 Z, jako usługi związane z upowszechnianiem sportu w formach indywidualnych lub zbiorowych.

Zgodnie ze statutem OSiR, do zakresu działania Ośrodka należy:

 • udostępnianie (wynajem) obiektów sportowo-rekreacyjnych na organizowanie zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych placówkom oświatowym, klubom sportowym, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom indywidualnym,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania obiektów OSiR w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie pływania, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • świadczenie usług w zakresie zajęć typu: aerobik klasyczny w wodzie, sauna.

W świetle powyższego, jednostka stosuje stawki podatku od towarów i usług zarówno 8%, jak i 23%.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową.

Basen jest udostępniany jednostkom oświatowym wyłącznie przez OSiR, reprezentowany przy umowach przez Dyrektora OSiR.

Symbol dla czynności udostępniania basenu według PKWiU z roku 2008, to: 93.11.10.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku od towarów i usług dla udostępniania wstępu na basen dla jednostek oświatowych z terenu gminy w ramach zajęć szkolnych w sytuacji, gdy ustalona jest zerowa odpłatność.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w wyłączeniach ze zwolnienia, wskazanych w powołanym § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia.

Sama ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminów „jednostka budżetowa”, „samorządowy zakład budżetowy”, wobec czego należy posiłkować się definicjami legalnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Jednostkami budżetowymi, stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem zwolnienie określone w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. ma zastosowanie do usług świadczonych pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.

W sytuacji, gdy czynności dotyczące świadczenia usług polegających na udostępnianiu wstępu na basen dla jednostek oświatowych z terenu gminy w ramach zajęć szkolnych wykonywane są przez Wnioskodawcę będącego jednostką budżetową, na rzecz innej jednostki budżetowej, tj. jednostki oświatowej, którą jest szkoła, to ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

A zatem, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za prawidłowe, pod warunkiem, że jednostki oświatowe z terenu gminy, na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługi, są również jednostkami budżetowymi (§ 3 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia).

Należy nadmienić, że powyższe zwolnienie zredagowane jest w § 3 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, a nie jak wskazała strona, w § 3 ust. 1 pkt 7a rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.