ILPP1/4512-1-244/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji Konkursów.
ILPP1/4512-1-244/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. konkursy
 2. podatek od towarów i usług
 3. usługi edukacyjne
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji Konkursów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji Konkursów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest organizatorem ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i „Obozów (...)”. Działalność Spółki polega na wspieraniu szkół w pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Spółka ma na celu przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań, aktywności intelektualnej oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez stwarzanie możliwości do intelektualnego współzawodnictwa, rozwijania przydatnych umiejętności i samodzielności u uczniów, naukę przez zabawę, czy też popularyzację przedmiotów matematycznych, humanistycznych i językowych w szkołach na terenie całej Polski.

Działalność Spółki obejmuje m.in. organizację ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych (dalej: „Konkursy”). Konkursy organizowane są z zakresu matematyki, języków obcych i przedmiotów humanistycznych. Konkursy kierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkursy wspierają te szkoły w zakresie odkrywania matematycznych, językowych, humanistycznych i artystycznych uzdolnień dzieci i młodzieży. Konkursy promują i premiują osiągnięcia uczniów. Tworzą one okazje do zdobycia dodatkowych punktów w staraniach o przyznanie stypendium, wygrania wartościowych nagród, rozwoju kompetencji osobistych oraz do utrwalania, poszerzania i porównania swoich umiejętności w skali ogólnopolskiej. Konkursy są wykorzystywane jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkursy pozwalają diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

Warunkiem przystąpienia szkoły do danego konkursu jest udział w nim minimum określonej liczby uczniów z całej szkoły oraz przesłanie prawidłowo uzupełnionej karty zgłoszenia.

Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze Spółka przeznacza na nagrody i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym proponujemy, aby rodzice ucznia deklarującego udział w konkursie wpłacali wpisowe w określonej wysokości. Przewodniczący szkolnej komisji wpłaca zebrane środki na konto Spółki. Konkursy odbywają się w macierzystych szkołach uczniów pod nadzorem szkolnego organizatora konkursu. Następnie karty odpowiedzi zostają przesłane do Spółki, która opracowuje wyniki i odsyła je do szkolnych organizatorów.v

Spółka za swoje usługi organizacji Konkursu wystawia fakturę VAT na szkołę lub na radę rodziców. Obecnie usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów podlegają opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

Spółka rozważa, aby nabyć status schroniska młodzieżowego, objętego systemem oświaty zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. W celu nabycia statusu schroniska młodzieżowego, Spółka złoży wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. Jeżeli wszelkie formalności zostaną dopełnione i przyjęte przez Marszałka Województwa , to Spółka zostanie placówką objętą systemem oświaty.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Dnia 14 maja 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego wskazując, że:

 1. Zainteresowany po uzyskaniu statusu schroniska młodzieżowego będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Organizowane przez Zainteresowanego Konkursy są usługami w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 132 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jeżeli Spółka zostanie placówką objętą system oświaty poprzez nabycie statusu schroniska młodzieżowego, to usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli Spółka zostanie placówką objętą systemem oświaty poprzez nabycie statusu schroniska młodzieżowego, to usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów będą korzystać ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Aby zastosować powyższe zwolnienie spełnione muszą być zatem następujące przesłanki:

 1. usługi muszą być świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. usługi muszą być świadczone w zakresie kształcenia lub wychowania.

Ad. a.

Jak zostało wspomniane powyżej, Spółka zamierza zostać podmiotem objętym systemem oświaty. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje, „placówki oświatowo-wychowawcze, w tym schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”.

Działalność Spółki związana jest z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół poprzez organizowanie Konkursów, a także umożliwia uczniom korzystanie z różnych form wypoczynku poprzez organizowanie Obozów. W związku z tym Spółka planuje wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o nabycie statusu schroniska młodzieżowego. W przypadku pozytywnego zakończenia tej procedury, czyli po wpisie Spółki do rejestru obiektów hotelarskich (schronisko młodzieżowe), Spółka będzie jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i będzie świadczyła usługi w zakresie kształcenia lub wychowania. Tym samym spełniona zostanie pierwsza ze wskazanych przesłanek.

Ad. b.

Ze zwolnienia od podatku VAT korzystają usługi w zakresie kształcenia lub wychowania. Organizacja Konkursów, zdaniem Spółki, mieści się w zakresie kształcenia i wychowania. Udział w Konkursach utrwala i poszerza wiedzę uczniów, rozwija ich zainteresowania, mobilizuje uczniów do pracy intelektualnej w domu, pozwala sprawdzić swoje umiejętności i porównać je w skali ogólnopolskiej z rówieśnikami. Ponadto rozwija kompetencje osobiste, kształtuje pewne cechy charakteru owocujące następnie w życiu naukowym i zawodowym, np. ciekawość, ambicja, pracowitość, aktywność, kreatywność, dyscyplina, samodzielność, chęć samorealizacji, chęć rozwijania zainteresowań, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność stawiania sobie celów i dążenia do nich, a także pewność siebie. Kształtowanie wyżej wymienionych cech charakteru młodych ludzi jest bardzo ważne i jak najbardziej jest to szeroko rozumiane wychowanie, o którym mowa w przepisie. Wychowywanie to proces wszechstronnego kształtowania osobowości wychowanków, a także ich charakteru oraz woli. Konkursy organizowane przez Wnioskodawcy firmę dają uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, porównania się z innymi uczniami w całej Polsce. Mają istotny wpływ na motywowanie uczniów do nabywania wiedzy i umiejętności. Atrakcyjne nagrody są dodatkowym motywatorem. Taki rodzaj bezpiecznej rywalizacji i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy wpływa w istotny sposób na kształtowanie osobowości uczniów i na ich proces kształcenia. W wielu szkołach udział w naszych konkursach wpisywany jest do programu wychowawczo-profilaktycznego. Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w konkursach, gdyż zauważyli, że udział w nich istotnie poprawia motywację do nauki i poszerzania swojej wiedzy. Misją konkursów jest propagowanie wiedzy, umiejętności, wspieranie uczniów uzdolnionych oraz motywowanie uczniów do nauki i przekraczania progu swoich możliwości. Tym samym spełniona zostanie druga ze wskazanych przesłanek, czyli usługi w zakresie organizacji konkursów będą usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

Podsumowując, zdaniem Spółki, jeżeli Spółka zostanie placówką objętą systemem oświaty poprzez nabycie statusu schroniska młodzieżowego, to usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a także zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Z przedstawionych informacji wynika, że Wnioskodawca jest organizatorem ogólnopolskich konkursów przedmiotowych i „Obozów (...)”. Jej działalność polega na wspieraniu szkół w pracy z dziećmi i młodzieżą pragnącą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Działalność Spółki obejmuje m.in. organizację ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych (Konkursy). Konkursy organizowane są z zakresu matematyki, języków obcych i przedmiotów humanistycznych. Konkursy kierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkursy wspierają te szkoły w zakresie odkrywania matematycznych, językowych, humanistycznych i artystycznych uzdolnień dzieci i młodzieży. Konkursy promują i premiują osiągnięcia uczniów. Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze Spółka przeznacza na nagrody i techniczną obsługę konkursu (rodzice wpłacają wpisowe). Spółka za swoje usługi organizacji Konkursu wystawia fakturę VAT na szkołę lub na radę rodziców. Obecnie usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zainteresowany, po uzyskaniu statusu schroniska młodzieżowego, będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Organizowane przez Zainteresowanego Konkursy są usługami w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Wątpliwości dotyczą kwestii: czy jeżeli Spółka zostanie placówką objętą system oświaty poprzez nabycie statusu schroniska młodzieżowego, to usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów będą korzystać ze zwolnienia z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że dla oceny tego, czy w przedmiotowej sprawie usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach planowanego prowadzenia schroniska młodzieżowego są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 • czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz
 • czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Jak wynika z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2004 r. ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu (art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do art. 82 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że zarówno status podatnika (jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty), jak i zakres świadczonych usług (usługi w zakresie kształcenia i wychowania) – muszą spełniać warunki określone w tym przepisie.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi ogólnopolskich konkursów przedmiotowych korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Powyższe wynika z faktu, że Spółka po nabyciu statusu schroniska młodzieżowego stanie się jednostką objętą systemem oświaty, a ponadto, jak wynika z opisu sprawy organizowane konkursy są usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca spełni przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, które umożliwią zastosowanie zwolnienia od podatku VAT.

Podsumowując, jeżeli Spółka zostanie placówką objętą system oświaty poprzez nabycie statusu schroniska młodzieżowego, to usługi Spółki w zakresie organizacji Konkursów będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.