ILPP1/4512-1-209/16-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu EEN – działań sieci Enterprise Europe Network.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu EEN – działań sieci Enterprise Europe Network – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu EEN – działań sieci Enterprise Europe Network. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca uczestniczy obecnie w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Enterprise Europe Network ustanowionej i współfinansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 CIP (Competiivenes and Innovation Programme), a w nowym okresie budżetowania na lata 2014-2020 programu COSME, będącego kontynuacją programu CIP. Uczestnicy Sieci EEN zostali wybrani przez Komisję Europejską w drodze konkursowej, wszczętej na podstawie zaproszenia do składania wniosków, z obszaru wszystkich państw członkowskich i zorganizowali Konsorcja, które reprezentują upoważnieni Koordynatorzy Konsorcjów, działający w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników. W Polsce ustanowiono 4 Konsorcja, a jednym z nich jest Konsorcjum EEN West Poland, grupujące 9 instytucji z zachodniej Polski, spośród których Agencja występuje jako jeden ze współpartnerów. Liderem Konsorcjum jest (...). Zadania, jakie są realizowane w ramach Sieci EEN, wynikają z Ramowej Umowy o Współpracy na lata 2015-2020 z dnia 12 stycznia 2015 r., podpisanej w imieniu Agencji przez Lidera z Komisją Europejską, którą dla realizacji tego projektu reprezentuje Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EASME) oraz z ramowej umowy o współpracy na lata 2015-2020 z dnia 3 listopada 2015 r., podpisanej w imieniu Wnioskodawcy przez Lidera z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Poziom dofinansowania (dalej: dotacji) na realizację projektu wynosi 100% ponoszonych Wnioskodawcę kosztów: 60% na podstawie umowy FPA i 40% na podstawie umowy (...). Usługi ośrodków EEN są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Świadczenie tych usług nie grozi zakłóceniem i nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Dlatego KE dopuszcza pełne finansowanie realizacji projektu ze środków publicznych i nie traktuje usług sieci jako pomocy publicznej. Usługi świadczone przez te ośrodki nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno-konsultingową w zakresie usług nie obsługiwanych przez podmioty komercyjne.

Projekt przewiduje świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych polegających m.in. na:

 • organizacji wydarzeń typu szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, dni informacyjne, itp. dotyczących polityk wspólnotowych, programów unijnych, prawa wspólnotowego, dostępu do finansowania, internacjonalizacji, itp.,
 • organizacji paneli biznesowych będących formą zbierania opinii od lokalnych podmiotów na temat polityk wspólnotowych, programów unijnych, prawa wspólnotowego,
 • udzielaniu informacji na indywidualne zapytania dotyczące prawa wspólnotowego, dostępu do finansowania, internacjonalizacji, itp.,
 • świadczeniu usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej,
 • świadczeniu usług doradczych z zakresu audytów technologicznych, audytów innowacyjności, analiz biznesowych,
 • świadczeniu usług doradczych z zakresu pozyskiwania finansowania projektów, świadczeniu usług doradczych związanych z umiędzynarodawianiem i innowacyjnością,
 • organizacji spotkań kooperacyjnych w kraju i wyjazdów na spotkania kooperacyjne za granicę oraz na targi, wystawy i wizyty studyjne,
 • promocji ofert biznesowych, technologicznych i badawczych we wspólnotowych bazach ofert,
 • generowaniu umów współpracy handlowej, technologicznej i badawczej.

Ponadto, z pisma z dnia 12 maja 2016 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że: towary i usługi, które Wnioskodawca nabywa w celu realizacji projektu opisanego we wniosku, nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opodatkowane podatkiem VAT zakupy towarów i usług, dokonywane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu EEN – działań sieci Enterprise Europe Network, upoważniają Wnioskodawcę do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, zawartego w tych towarach i usługach zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej ustawa o VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku z czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta została określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie wskazano, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a więc w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz czynności nieopodatkowanych tym podatkiem. Wykonywane, w związku z realizacją projektu czynności, ze względu na ich nieodpłatność, zaliczyć należy do nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Reguluje to przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto, jak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że świadczenie usług podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Odpłatność z kolei oznacza wykonywanie czynności za wynagrodzeniem.

Jednocześnie otrzymywane wsparcie finansowe w 100% poniesionych kosztów (w układzie 60 %/40%) stanowi finansowanie kosztu realizowanego projektu i nie mieści się w kategorii obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Wskazać zatem należy, że jeżeli podatnik otrzyma dotację, która ma bezpośredni związek z konkretną dostawą lub usługą i która ma wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług, to dotacja taka stanowi obok ceny jednoznacznie uzupełniający ją element podstawy opodatkowania. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast jeżeli podatnik otrzyma dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze na np. tzw. koszty ogólne działalności podatnika, wpływ takiej dotacji na cenę towaru lub usługi, o ile zostanie stwierdzony, będzie wyłącznie pośredni. Taka dotacja, subwencja lub dopłata nie jest związana z konkretną dostawą lub usługą i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A zatem, dotacje podmiotowe lub dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów działalności, które nie są uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie zwiększają podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dotacje otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu EEN West Poland stanowią finansowanie kosztów działalności.

Ponieważ z analizy przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności przy realizacji projektu EEN West Poland – działań Enterprise Europe Network, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, nie mieszczą się w kategorii obrotu VAT, stąd – zdaniem Wnioskodawcy – podatek VAT zawarty w nabywanych towarach i usługach dla wykonywania tych czynności, nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Jest on wydatkiem kwalifikowanym projektu i podlega rozliczeniu w ramach otrzymanego wsparcia w kwocie brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany uczestniczy obecnie w realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Enterprise Europe Network ustanowionej i współfinansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 CIP (Competiivenes and Innovation Programme), a w nowym okresie budżetowania na lata 2014-2020 programu COSME, będącego kontynuacją programu CIP. Uczestnicy Sieci EEN zostali wybrani przez Komisję Europejską w drodze konkursowej, wszczętej na podstawie zaproszenia do składania wniosków, z obszaru wszystkich państw członkowskich i zorganizowali Konsorcja, które reprezentują upoważnieni Koordynatorzy Konsorcjów, działający w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników. W Polsce ustanowiono 4 Konsorcja, a jednym z nich jest Konsorcjum EEN West Poland, grupujące 9 instytucji z zachodniej Polski, spośród których Agencja występuje jako jeden ze współpartnerów. Liderem Konsorcjum jest Politechnika Wrocławska. Zadania, jakie są realizowane w ramach Sieci EEN, wynikają z Ramowej Umowy o Współpracy na lata 2015-2020 z dnia 12 stycznia 2015 r., podpisanej w imieniu Agencji przez Lidera z Komisją Europejską, którą dla realizacji tego projektu reprezentuje Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EASME) oraz z ramowej umowy o współpracy na lata 2015-2020 z dnia 3 listopada 2015 r., podpisanej w imieniu Wnioskodawcy przez Lidera z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Poziom dofinansowania (dalej: dotacji) na realizację projektu wynosi 100% ponoszonych przez DARR S.A. kosztów: 60% na podstawie umowy FPA i 40% na podstawie umowy (...). Usługi ośrodków EEN są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Świadczenie tych usług nie grozi zakłóceniem i nie zakłóca konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Dlatego KE dopuszcza pełne finansowanie realizacji projektu ze środków publicznych i nie traktuje usług sieci jako pomocy publicznej. Usługi świadczone przez te ośrodki nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno-konsultingową w zakresie usług nie obsługiwanych przez podmioty komercyjne.

Projekt przewiduje świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych polegających m.in. na:

 • organizacji wydarzeń typu szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, dni informacyjne, itp. dotyczących polityk wspólnotowych, programów unijnych, prawa wspólnotowego, dostępu do finansowania, internacjonalizacji, itp.,
 • organizacji paneli biznesowych będących formą zbierania opinii od lokalnych podmiotów na temat polityk wspólnotowych, programów unijnych. prawa wspólnotowego,
 • udzielaniu informacji na indywidualne zapytania dotyczące prawa wspólnotowego, dostępu do finansowania, internacjonalizacji, itp.,
 • świadczeniu usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej,
 • świadczeniu usług doradczych z zakresu audytów technologicznych, audytów innowacyjności, analiz biznesowych,
 • świadczeniu usług doradczych z zakresu pozyskiwania finansowania projektów, świadczeniu usług doradczych związanych z umiędzynarodawianiem i innowacyjnością,
 • organizacji spotkań kooperacyjnych w kraju i wyjazdów na spotkania kooperacyjne za granicę oraz na targi, wystawy i wizyty studyjne,
 • promocji ofert biznesowych, technologicznych i badawczych we wspólnotowych bazach ofert,
 • generowaniu umów współpracy handlowej, technologicznej i badawczej.

Towary i usługi, które Wnioskodawca nabywa w celu realizacji projektu opisanego we wniosku, nie służą do wykonywania opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy opodatkowane podatkiem VAT zakupy towarów i usług, dokonywane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu EEN – działań sieci Enterprise Europe Network, upoważniają Wnioskodawcę do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ustawy.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zainteresowany podkreślił, że usługi sieci Enterprise Europe Network są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno-konsultingową w zakresie usług nie obsługiwanych przez podmioty komercyjne. Ponadto w niniejszej sprawie Zainteresowany wskazał, że towary i usługi, nabyte w celu realizacji projektu opisanego we wniosku, nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem w omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu EEN – działań sieci Enterprise Europe Network, ponieważ poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem podatku od towarów i usług. Tym samym nie jest spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy.

Informuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Zaznaczenia wymaga zatem, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze zdarzeniem opisanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii, czy otrzymywane przez Wnioskodawcę dotacje są opodatkowane.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryterium kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu.

Nadmienia się, że do dnia 31 grudnia 2013 r. podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług była określana w przywołanym przez Wnioskodawcę art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. definicja podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług została zredagowana w art. 29a ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.