ILPP1/4512-1-102/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.
ILPP1/4512-1-102/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. stawka
 5. stawka preferencyjna
 6. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego Pana M., przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w ramach swojej działalności będzie produkować i sprzedawać wyroby bezglutenowe. Skład gotowych wyrobów będzie następujący:

 1. Rożki przemysłowe: woda, cukier, sól, aromat, mąka z ciecierzycy, mąka kukurydziana, skrobia ziemniaczana, lecytyna sojowa, tłuszcz kokosowy;
 2. Rożki waflowe: woda, cukier, sól, aromat, mąka sojowa, skrobia ziemniaczana, lecytyna sojowa, tłuszcz kokosowy;
 3. Miseczki waflowe: woda, cukier, sól, aromat, mąka sojowa, skrobia ziemniaczana, lecytyna sojowa, tłuszcz kokosowy;
 4. Wafle tortowe i chlebki waflowe: woda, sól, aromat, mąka sojowa, skrobia ziemniaczana, lecytyna sojowa, tłuszcz kokosowy.

Podstawową cechą odróżniającą Rożki przemysłowe, Rożki waflowe, Miseczki waflowe oraz Wafle tortowe i chlebki waflowe (zwane dalej: „Wyrobami Bezglutenowymi”) od innych produktów Spółki będzie zastąpienie mąki pszennej innymi składnikami, tj. mąką sojową, mąką z ciecierzycy, mąką kukurydzianą oraz skrobią ziemniaczaną.

W dniu 11 września 2014 r. Spółka otrzymała informację z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, że Wyroby Bezglutenowe, tj. Rożki przemysłowe, Rożki waflowe, Miseczki waflowe oraz Wafle tortowe i chlebki waflowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.72.12.0: „Pierniki i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle”.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 18 września 2014 r. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. zmienił zaklasyfikowanie Wyrobów Bezglutenowych zawarte w informacji Urzędu Statystycznego na PKWiU 10.86.10.0: „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinna stosować Spółka na dostawę Rożków przemysłowych...
 2. Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinna stosować Spółka na dostawę Rożków waflowych...
 3. Jaką stawkę podatku od towarów usług powinna stosować Spółka na dostawę Miseczek waflowych...
 4. Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinna stosować Spółka na dostawę Wafli tortowych i chlebków waflowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna stosować stawkę podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w wysokości 8% na dostawę Wyrobów Bezglutenowych, tj. Rożków przemysłowych, Rożków waflowych, Miseczek waflowych oraz Wafli tortowych i Chlebków waflowych, ponieważ zgodnie z pozycją 43 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna (PKWiU 10.86.10.0, obejmujące m.in. żywność bezglutenową) opodatkowane są stawką VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów. Art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a Ustawy o VAT przewiduje, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 8%.

Zgodnie z pozycją 43 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej (symbol PKWiU 2008: 10.86.10.0).

W opinii Spółki Wyroby Bezglutenowe, tj. Rożki przemysłowe, Rożki waflowe, Miseczki waflowe oraz Wafle tortowe i Chlebki waflowe mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”, dlatego ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Spółka podkreśliła, że Wyroby Bezglutenowe posiadać będą niestandardowy skład. Powszechnie używana mąka pszenna zostanie zastąpiona innymi składnikami, tj. mąką sojową, mąką z ciecierzycy, mąką kukurydzianą oraz skrobią ziemniaczaną. Wyeliminowanie ze składu Wyrobów Bezglutenowych mąki pszennej spowoduje, że będą one mogły być spożywane w tzw. „diecie bezglutenowej”, stosowanej przez osoby nietolerujące glutenu (z różnych przyczyn), np. przez osoby chore na celiakię czy uczulone na gluten.

Ponadto, produkcja Wyrobów Bezglutenowych wymagać będzie od Spółki specjalnego dostosowania procesu produkcji oraz wdrożenia odrębnego procesu pakowania tak, żeby zagwarantować, że przedmiotowe wyroby oraz surowce do ich produkcji nie będą miały żadnego kontaktu ze składnikami oraz wyrobami gotowymi zawierającymi gluten. Specjalne procedury będą miały na celu zapewnienie konsumentom cierpiącym na zaburzenia trawienia bezpiecznego spożycia Wyrobów Bezglutenowych, niepowodującego reakcji alergicznej.

Podsumowując, zastąpienie mąki pszennej mąką sojową, mąką z ciecierzycy, mąką kukurydzianą oraz skrobią ziemniaczaną, jak również zastosowanie całkowicie odrębnego procesu wytwarzania Wyrobów Bezglutenowych powoduje, że w opinii Spółki mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”, co jednoznacznie potwierdzone zostało przez Główny Urząd Statystyczny wspomagany w tym zakresie przez ekspertów w ramach Grupy Roboczej ds. klasyfikacji NACE/CPA Eurostatu i tym samym pozwala na zastosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – art. 7 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze względu na swoje przeznaczenie, obejmują m.in.: środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W wyżej wymienionym załączniku, pod pozycją 43 zawarte zostały towary o symbolu PKWiU 10.86.10.0 - „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Powyższe potwierdzają zasady metodyczne PKWiU.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza produkować i sprzedawać wyroby bezglutenowe: rożki przemysłowe, rożki waflowe, miseczki waflowe, wafle tortowe i chlebki waflowe, zwane dalej Wyrobami Bezglutenowymi. Podstawową cechą odróżniającą ww. wyroby od innych produktów Spółki będzie zastąpienie mąki pszennej innymi składnikami, tj. mąką sojową, mąką z ciecierzycy, mąką kukurydzianą oraz skrobią ziemniaczaną. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego oraz Spółka zaklasyfikowały wyroby bezglutenowe Wnioskodawcy pod symbol PKWiU 10.86.10.0 „Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna”.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenia przyszłe stwierdzić należy, że planowana sprzedaż opisanych produktów bezglutenowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.86.10.0, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, korzysta z preferencyjnej, tj. 8% stawki podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, że towary sklasyfikowane pod ww. symbolem zawarte zostały w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 43), skutkiem czego korzystają na podstawie art. 146a pkt 2 w związku z art. 41 ust. 2 ustawy, z obniżonej stawki podatku.

Reasumując, dostawa: Rożków przemysłowych, Rożków waflowych, Miseczek waflowych, Wafli tortowych i Chlebków waflowych Spółka korzysta z opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.