ILPP1/443-923/14-3/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu (...).
ILPP1/443-923/14-3/AIinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatek naliczony
  3. podatek od towarów i usług
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 30 września 2014 r., do Biura KIP w Lesznie 3 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu (pytanie nr 1 wniosku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu (pytanie nr 1 wniosku). Wniosek uzupełniono w dniu 3 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wycofanie pytania nr 2 z wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zainteresowany prowadzi działalność od września 2013 r. Przedmiotem działalności jest działalność oświatowa. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. W ramach tej działalności prowadzi trzy szkoły podstawowe oraz przedszkola. Z tytułu prowadzonej działalności oświatowej Zainteresowany nie pobiera opłat od rodziców. Głównym źródłem finansowania są środki dotacyjne z budżetu gminy, o których mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty. Poza działalnością oświatową Wnioskodawca pozyskuje dodatkowe środki poprzez wykonanie drobnych usług, typu wynajem miejsca reklamowego na rzecz innych przedsiębiorców. W bieżącym roku przychody z działalności poza oświatowej wyniosły wg stanu na 31 sierpnia 2014 r. 58,606,01 PLN (Zainteresowany nadmienia, że w roku ubiegłym 2013 środków poza dotacją uzyskał 66.919,00 PLN).

W bieżącym roku Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „OŚ IV LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Wniosek jest w trakcie rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. Wszystkie koszty związane z realizowaną operacją polegają na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenów wiejskich - uczniów szkół podstawowych w okresie 8-26 sierpnia 2014 r., i zostaną poniesione do 30 września 2014 r. W złożonym wniosku o przyznanie pomocy koszty podatku VAT zostały doliczone do kosztów kwalifikowalnych do refundacji przez Urząd Marszałkowski. W celu zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych niezbędne jest przedstawienie w UMW interpretacji indywidualnej na etapie złożenia wniosku o płatność. Koszty te zostały uznane za kwalifikowalne z uwagi na to, że Spółka nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od należnego. Podatek VAT od wszelkich zakupów stanowi w księgach rachunkowych Wnioskodawcy koszt.

Ponadto z pisma z dnia 31 października 2014 r. – stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zapłaceniu wykonawcom za poszczególne prace i wykonane usługi w ramach projektu Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT od zapłaconej kwoty/zapłaconych kwot...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – korzysta ze zwolnienia. Wartość sprzedaży Wnioskodawcy w roku bieżącym oraz w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku 2013 – nie przekroczyła kwoty 150.000,00 zł. W takiej sytuacji podatek VAT naliczony w fakturach zakupu stanowi koszt jednostki.

Reasumując, Spółka z o.o. nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zapłaconych kwot w związku z realizacją zadania. Spółka nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zainteresowany prowadzi działalność od września 2013 r. Przedmiotem działalności jest działalność oświatowa. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. W ramach tej działalności prowadzi trzy szkoły podstawowe oraz przedszkola. Z tytułu prowadzonej działalności oświatowej Zainteresowany nie pobiera opłat od rodziców. Głównym źródłem finansowania są środki dotacyjne z budżetu gminy, o których mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty. Poza działalnością oświatową Wnioskodawca pozyskuje dodatkowe środki poprzez wykonanie drobnych usług, typu wynajem miejsca reklamowego na rzecz innych przedsiębiorców. W bieżącym roku przychody z działalności poza oświatowej wyniosły wg stanu na 31 sierpnia 2014 r. 58,606,01 PLN (Zainteresowany nadmienia, że w roku ubiegłym 2013 środków poza dotacją uzyskał 66.919,00 PLN). W bieżącym roku Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania OŚ IV LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013). Wniosek jest w trakcie rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. Wszystkie koszty związane z realizowaną operacją polegają na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenów wiejskich - uczniów szkół podstawowych w okresie 8-26 sierpnia 2014 r. i zostaną poniesione do 30 września 2014 r. W złożonym wniosku o przyznanie pomocy koszty podatku VAT zostały doliczone do kosztów kwalifikowalnych do refundacji przez Urząd Marszałkowski. W celu zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych niezbędne jest przedstawienie w UMW interpretacji indywidualnej na etapie złożenia wniosku o płatność. Koszty te zostały uznane za kwalifikowalne z uwagi na to, że Spółka nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od należnego. Podatek VAT od wszelkich zakupów stanowi w księgach rachunkowych Wnioskodawcy koszt. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanej operacji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca po zapłaceniu wykonawcom za poszczególne prace i wykonane usługi w ramach projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zapłaconej kwoty/zapłaconych kwot.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu (pytanie nr 1 wniosku). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 2 został załatwiony w dniu 13 listopada 2014 r. postanowieniem o umorzeniu postępowania nr ILPP1/443-923/14-4/AI.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ILPP2/443-885/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/443-1122/13/14-S/MK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1101/14-6/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.