ILPP1/443-900/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej wydatki poniesione na rozbiórkę i budowę nowego budynku.
ILPP1/443-900/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. budynek
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. podatek od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 17 września 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej wydatki poniesione na rozbiórkę i budowę nowego budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej wydatki poniesione na rozbiórkę i budowę nowego budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadzi działalność gospodarczą - handlową pod firmą „A” spółka cywilna. Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem VAT od 20 stycznia 1998 r. Działalność jest prowadzona w wynajętym od ojca (tj. Pana J.) lokalu w budynku jednorodzinnym w S. Budynek posadowiony jest na działce, której właścicielem jest także Pan J. Budynek jest przeznaczony do rozbiórki. W dniu 19 sierpnia 2014 r. ojciec uzyskał pozwolenie na rozbiórkę tego budynku i budowę w tym samym miejscu budynku usługowo-handlowego. Zainteresowany zamierza podpisać z Panem J. umowę, na mocy której Spółka cywilna będzie realizowała inwestycję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosząc koszty budowy. Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania Spółka będzie wykorzystywała budynek w całości do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przedmiotem której są wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione nakłady na budowę budynku usługowo-handlowego będą wystawiane na firmę „A” spółka cywilna. Na czas budowy działalność zostanie przeniesiona do innego lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka cywilna będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na rozbiórkę i budowę tego budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Realizacja budowy w ramach działalności gospodarczej będzie skutkowała uzyskaniem przez Spółkę prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług służących realizacji inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionego wydatku wystarczy, aby jego związek z czynnościami opodatkowanymi był zamierzony (zadeklarowany). Takie rozumienie prawa do odliczenia podatku VAT prezentuje m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie 268/83 (D.A. Rompelman and E.A. Rompelman-Van Deelen vs Minister van Financien). Trybunał przyznał prawo do odliczenia podatku podatnikom, którzy nabyli prawo własności budowanego budynku z zamiarem późniejszego wykorzystania do działalności gospodarczej. W ocenie TSUE, zamiar wykorzystania zakupów do działalności opodatkowanej stanowi wystarczającą przesłankę do uznania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy wydatkach poniesionych w celu prowadzenia sprzedaży opodatkowanej. Możliwość odliczenia przysługuje podatnikowi już od momentu nabycia towaru (usługi) i nie może być odkładana w czasie do chwili rozpoczęcia działalności opodatkowanej.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Nadmienia się, że w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazano, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z kolei przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego.

Stosownie bowiem do treści tego przepisu – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wynika z ww. przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Spółka osobowa prowadzi działalność gospodarczą. Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem VAT od 20 stycznia 1998 r. Działalność jest prowadzona w wynajętym lokalu w budynku jednorodzinnym. Budynek jest przeznaczony do rozbiórki. W dniu 19 sierpnia 2014 r. wydano pozwolenie na rozbiórkę tego budynku i budowę w tym samym miejscu budynku usługowo-handlowego. Wnioskodawca zamierza podpisać umowę z właścicielem budynku, na mocy której Spółka cywilna będzie realizowała inwestycję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosząc koszty budowy. Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania Spółka będzie wykorzystywała budynek w całości do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przedmiotem której są wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione nakłady na budowę budynku usługowo-handlowego będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uzyskania przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na rozbiórkę i budowę nowego budynku.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca jako czynny, zarejestrowany podatnik podatku VAT, nabędzie usługi związane z wyburzeniem opisanego budynku, co będzie niezbędne dla zrealizowania innej zamierzonej budowy budynku, który będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zarówno rozbiórkę jak i inwestycję. Prawo takie Zainteresowany uzyska pod warunkiem, że jednocześnie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe uprawnienie przysługuje Wnioskodawcy, choć nie jest on właścicielem opisanego we wniosku budynku, gdyż ustawa o podatku od towarów i usług wiąże prawo do odliczenia podatku VAT z realizacją czynności opodatkowanych tym podatkiem, co w niniejszej sprawie wystąpi. Niemniej nie bez znaczenia jest tu fakt zawarcia z właścicielem budynku stosownej umowy cywilnoprawnej na podstawie, której obowiązki wynikające z rozbiórki budynku przeszły na Wnioskodawcę.

Podsumowując, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów poniesionych na rozbiórkę i budowę nowego budynku, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.