ILPP1/443-877/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją umowy o dofinansowanie operacji pn. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu (...)”.
ILPP1/443-877/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek od towarów i usług
 3. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją umowy o dofinansowanie operacji pn. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług w związku z realizacją umowy o dofinansowanie operacji pn. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu (...)”. Dnia 6 listopada 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Związek (dalej: „A” lub „Związek” lub „Wnioskodawca”) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o:

 • ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym,
 • ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
 • Statut Polskiego Związku.

Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Zgodnie ze statutem Polskiego Związku, tj. § 6: „Celem Związku jest organizowanie i promowanie, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej”.

Działalność statutowa Wnioskodawcy jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków Związku na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za udział w zawodach. Zarówno składki, jak i opłaty są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W niewielkim zakresie Związek uzyskuje przychody z działalności podlegającej opodatkowaniem od towarów i usług, w tym ze sprzedaży ryb.

Do zakupów dla których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności zwolnionych od VAT, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Wnioskodawca stosuje proporcję określoną na podstawie art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Proporcja ustalona do zakupów dokonywanych w roku 2012 na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy – wynosi 4%.

W roku 2014 PZW podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa (dalej: „umowa”). Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach umów Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu (...).

W ramach realizacji umowy Wnioskodawca dokonuje zakupów objętych zakresem rzeczowo- finansowym operacji, zwierających podatek naliczony. Nabywane towary i usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z dnia 5 listopada 2014 r.).

Czy Związkowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w 100%, ani z wykorzystaniem proporcji.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia podatku naliczonego jest więc pozostawanie dokonanych zakupów w związku z realizowaną przez podatnika opodatkowaną dostawą towarów i usług. Samo zarejestrowanie Związku jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług nie jest warunkiem wystarczającym do dokonania odliczenia.

Koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umów związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Nabywane w toku realizacji umowy towary i usługi związane są z wykonywaniem działalności statutowej Wnioskodawcy, a wytworzona mała infrastruktura służyć będzie członkom Polskiego Związku. Ponieważ działalność statutowa Wnioskodawcy nie podlega podatkowi od towarów usług, więc wydatki na nabycie towarów i usług związane z tą działalnością nie dają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupywanych towarach i usługach.

Związek nie ma również prawa do dokonania częściowego, z zastosowaniem proporcji na podstawie art. 90 ust. 1-4 ustawy o VAT, odliczenia podatku naliczonego, ponieważ całość zakupów związanych z realizacją umowy jest związana z czynnościami, w związku z którymi prawo od obniżenia kwoty podatku należnego nie przysługuje.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa obniżyć podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach w związku z realizacją umowy i musi ponieść jego koszt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób techniczno-prawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Według art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W myśl natomiast art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Wyjaśnić należy, że przytoczone wyżej uregulowanie art. 90 ustawy znajduje zastosowanie do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług wykorzystywanych równocześnie do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie podatku naliczonego, tj. dokonanie jego bezpośredniej alokacji do czynności opodatkowanych lub do czynności zwolnionych od podatku.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem. Związek posiada osobowość prawną oraz jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. W roku 2014 Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa. W ramach umowy Wnioskodawca pozyskał pomoc w postaci środków finansowych na realizację operacji pt. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu (...). W ramach realizacji umowy Wnioskodawca dokonuje zakupów objętych zakresem rzeczowo finansowym operacji, zwierających podatek naliczony. Nabywane towary usługi nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych Związku. Działalnością statutową związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii przysługiwania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją umowy o dofinansowanie operacji pn. „Wzmocnienie konkurencyjności regionu (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto – jak wskazano już wyżej – podatnik w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT winien w pierwszej kolejności dokonać alokacji tego podatku, tzn. przyporządkować go do rodzaju wykonywanych czynności (tj. opodatkowanych, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu). Natomiast do kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, tj. opodatkowanej i zwolnionej, ma zastosowanie zasada proporcjonalnego odliczenia podatku, o której mowa w przepisie art. 90 ust. 3 ustawy.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT wynikającego z nabytych towarów i usług przeznaczonych dla realizacji opisanego we wniosku projektu. Brak powyższego uprawnienia wynika z faktu, że nabyte w związku z projektem towary i usługi nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak twierdzi Wnioskodawca realizowany projekt wiąże się ściśle z zadaniami statutowymi Związku, które nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, przez co nie zostanie w niniejszej sprawie spełniona obligatoryjna przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług nabytych w związku z realizacją ww. umowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/443-1634/14/KT | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP4/443-491/14-3/TK | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
ILPP4/443-490/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.