ILPP1/443-781/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie dostawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
ILPP1/443-781/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. podatek od towarów i usług
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej w upadłości reprezentowanej przez pełnomocnika syndyka przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania przedmiotu sprzedaży w ramach przetargu W (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Q) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
 • zastosowania względem transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Q, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest nieprawidłowe,
 • uznania przedmiotu sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe,
 • zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot X przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest nieprawidłowe,
 • określenia czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) – jest nieprawidłowe,
 • określenia czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia do części zbywanej nieruchomości lub opodatkowania według właściwych stawek podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) – jest nieprawidłowe,
 • uznania przedmiotu sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot Y za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) – jest prawidłowe,
 • zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Y przepisów ustawy o podatku od towarów usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) – jest nieprawidłowe,
 • określenia czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki pralek, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) – jest nieprawidłowe,
 • uznania przedmiotu sprzedaży w ramach przetargu B (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Z) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) – jest prawidłowe,
 • zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 11) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Dnia 13 listopada 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik - spółka pod firmą „F” S.A. (obecnie: w upadłości likwidacyjnej) - była jednym z największych producentów sprzętu AGD w Polsce. Spółka sprzedawała głównie wyroby zaliczane do dużego AGD, tj.: pralki, suszarki, lodówki, zamrażarki czy piekarniki, jak również w niewielkim zakresie drobny sprzęt AGD. Siedziba spółki i główny ośrodek prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w A. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są trzy zakłady produkcyjne (fabryki) w strukturze organizacyjnej określone jako „departamenty”:

 • fabryka kuchni (produkcja kuchni, piekarników i płyt grzewczych; aktualne zatrudnienie łączne, tj.: pracownicy bezpośrednio produkcyjni, przygotowania produkcji oraz utrzymania ruchu - około 200 osób),
 • fabryka pralek (produkcja pralek front, pralek top i zmywarek; aktualne zatrudnienie łączne, tj.: pracownicy bezpośrednio produkcyjni, przygotowania produkcji oraz utrzymania ruchu - około 500 osób),
 • fabryka lodówek (od III kwartału roku 2013 nie była prowadzona działalność produkcyjna w zakładzie - wszyscy pracownicy zostali przeniesieni do pozostałych fabryk bądź objęci zwolnieniami).

a także:

 • wydział tłoczni (wykonuje on - w przeważającej mierze - elementy/półfabrykaty na potrzeby fabryki kuchni, zaś w marginalnym zakresie prace dla zakładu pralek oraz usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych; aktualne zatrudnienie około 100 osób),
 • budynek biurowy, budynek wystawienniczy oraz pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym (łączna ilość pracowników administracyjno-biurowych - około 50 osób).

Łączny poziom zatrudnienia w spółce wynosi obecnie około 550 osób.

Postanowieniem wydanym w sprawie Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił w dniu 18 lutego 2014 r. upadłość spółki pod firmą „F” S.A. (podatnika) obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wskazane postępowanie upadłościowe jest wtórnym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 160.1, z późn. zm.) w stosunku do postępowania upadłościowego dobrowolnego (zwykłego) wobec podatnika, wszczętego w Hiszpanii na mocy postanowienia Sądu Gospodarczego numer I z dnia 19 listopada 2013 r., w którym to postanowieniu przyjęto jurysdykcję główną wyżej wskazanego Sądu hiszpańskiego w rozumieniu art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia, wtórne postępowanie upadłościowe podlega prawu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zostało ono wszczęte - a zatem, w niniejszej sytuacji, przepisom ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.).

Wtórne postępowanie upadłościowe zostało otwarte w wariancie likwidacyjnym z uwagi na bezwzględnie obowiązujące uregulowania prawa unijnego, które nie przewidują innej opcji jego prowadzenia. Sąd upadłościowy zawiesił jednak wszczęcie procedury likwidacji przedsiębiorstwa spółki „F” S.A. (wyprzedaży majątku) na okres trzech miesięcy, wyrażając jednocześnie zgodę na kontynuowanie przez syndyka prowadzenia działalności gospodarczej, Sędzia - komisarz przedłużył następnie syndykowi zgodę na prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego do dnia 31 grudnia 2014 r.

Działalność produkcyjna „F” S.A. została przerwana przed ogłoszeniem upadłości podmiotu przez Sąd hiszpański - w październiku 2013 r., zaś wznowiono ją w ostatniej dekadzie lutego 2014 r. Obecnie syndyk realizuje zlecenia składane w cyklach 3-miesięcznych przez zagranicznego kontrahenta (podmiot niepowiązany z upadłym).

Do roku 2011 podatnik prowadził działalność produkcyjną również w oddziale (...). Zlokalizowany tam zakład produkcji wiązek został jednak zlikwidowany (działalność przeniesiono do siedziby). W ostatnich latach zabudowania zakładu w B wykorzystywane były wyłącznie na cele magazynowe podatnika. Składowane są tam zbędne i uszkodzone środki trwałe jak również niskorotujące zapasy materiałów i komponentów (w tym pozostałe w związku z wycofaniem określonych wyrobów z produkcji). Teren zakładu jest obecnie całodobowo nadzorowany przez jednego pracownika. Pozostałe osoby (np. magazynier / pracownik transportu / pracownik utrzymania ruchu) wykonują swe obowiązki w przeważającej części czasu pracy w A, zaś do zakładu w B są oddelegowywani wyłącznie sporadycznie, w miarę bieżących potrzeb.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a także nałożone postanowieniami Sędziego - komisarza wydawanymi w sprawie, syndyk rozpisał dwa przetargi nieograniczone na zbycie aktywów objętych masą upadłości (dalej określane odpowiednio jako „przetarg A” oraz „przetarg B”).

W ramach przetargu W przedmiot sprzedaży został określony jako „zorganizowana część przedsiębiorstwa” upadłego w postaci zakładu produkcji sprzętu AGD położonego w A, w skład którego wchodzą następujące składniki majątkowe:

 1. Nieruchomości - zlokalizowane w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 18.1860 ha, w tym:
  1. prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11, o łącznej powierzchni 13,1056 ha wraz z prawem własności budynku na nim posadowionego, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
  2. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie według ewidencji działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha wraz z prawem własności budynku i urządzenia (budowli) na nim posadowionych, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
  3. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów działka nr 8, o powierzchni 0,2824 ha, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
  4. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów działki nr 6/6, 6/7, 6/8 i 6/10 o łącznej powierzchni 1,8355 ha wraz z prawem własności budynku i urządzenia na nim posadowionych, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą;
  5. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha wraz z prawem własności budynku i urządzenia na nim posadowionych, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, wraz z posadowionymi na nich budynkami:
   1. budynek - lakiernia mokra, nr inwentarzowy 4/1, działka nr 1/10,
   2. budynek - hala magazynowa tłoczni, nr inwentarzowy 7/1, działka nr 1/10,
   3. budynek biurowy, nr inwentarzowy 10/1, działka nr 1/10,
   4. budynek wystawienniczy - showroom, nr inwentarzowy 12/1, działka nr 1/10,
   5. budynek kompresorów, nr inwentarzowy 13/1, działka nr 1/10,
   6. budynek - rozdzielnia ST-2, nr inwentarzowy 15/1, działka nr 1/10,
   7. budynek magazynowy komponentów kuchni, nr inwentarzowy 19/1, działka nr 1/10,
   8. budynek - hala produkcyjna, kuchnie, nr inwentarzowy 39/1, działka nr 1/10,
   9. budynek murowany - neutralizator, nr inwentarzowy 42/1, działka nr 1/10,
   10. budynek - budynek produkcyjny, lakiernia, nr inwentarzowy 48/1, działka nr 1/10,
   11. budynek - murowany, acetylenownia, nr inwentarzowy 124/1, działka nr 1/10,
   12. budynek - hala emalierni, tłocznia, nr inwentarzowy 142/1, działka nr 1/10,
   13. budynek - budynek magazynowych komponentów, nr inwentarzowy 148/1, działka nr 1/10, n) budynek- budynek magazynowy lodówek, nr inwentarzowy 173/1, działka nr 2/3,
   14. budynek - hala produkcji lodówek, nr inwentarzowy 174/1, działka 2/3,
   15. budynek - łącznik socjalno - biurowy, nr inwentarzowy 176/1, działka 2/3,
   16. budynek - łącznik transportowy z bud. 173/1 do 174/1, nr inwentarzowy 255/1, działka nr 2/3,
   17. budynek kotłowni strefa ii, nr inwentarzowy 201/1, działka 1/10,
   18. budynek dobudówka murowana, nr inwentarzowy 242/1, działka 1/10,
   19. budynek lakierni proszkowej; nr inwentarzowy 249/1, działka nr 1/10,
   20. budynek hala pras i magazyn stali, nr inwentarzowy 250/1, działki nr 1/10 i 7,
   21. budynek kotłowni, nr inwentarzowy 251/1, działka nr 7,
   22. budynek - magazyn wyrobów gotowych, nr inwentarzowy 252/1, działki nr 1/10 i 8,
   23. budynek - magazyn kompletacji, nr inwentarzowy 254/1, działka nr 1/10,
   24. budynek - hala pralek, nr inwentarzowy 257/1, działki nr 1/10, 1/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/2,6/5, 6/6 i 7,
   25. budynek - hala tłoczni z łącznikiem, nr inwentarzowy 258/1, działki nr 1/10 i 7,
   26. budynek - magazyn kuchni i piekarników, nr inwentarzowy 259/1, działka nr 1/10,
   27. budynek socjalny, nr inwentarzowy 260/1, działka nr 6/10,
   28. budynek administracyjno-biurowy (archiwum), nr inwentarzowy 261/1, działka nr 6/10,
   29. budynek portierni, nr inwentarzowy 262/1, działka nr 6/10,
   30. budynek - portierni głównej, brak nr inwentarzowego, działka nr 1/10.
 2. Środki trwałe, w tym niskowartościowe oraz wyposażenie (maszyny, urządzenia i obiekty) wymienione w treści Opinii oraz Dodatkowej opinii sporządzonych w dniu 9 maja 2014 r. przez rzeczoznawcę maszynowego i motoryzacyjnego, stanowiących odpowiednio załączniki do Opisu i oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 23 maja 2014 r. sporządzonego przez Sp. z o.o.
 3. Zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów wymienionych w treści Dodatkowej opinii sporządzonych w dniu 9 maja 2014 r. przez rzeczoznawcę maszynowego i motoryzacyjnego, stanowiącej załącznik do Opisu i oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 23 maja 2014 r. sporządzonego przez Sp. z o.o., a także w treści załącznika do Opisu i oszacowania - z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych poniżej.
 4. Przysługujące upadłemu wierzytelności istniejące na dzień otwarcia wtórnego postępowania upadłościowego, tj. 18 lutego 2014 r., wymienione w treści załącznika do Opisu i oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 23 maja 2014 r. sporządzonego przez Sp. z o.o. - z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych poniżej.
 5. tanowiące własność upadłego wartości niematerialne i prawne wymienione w treści załącznika do Opisu i oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 23 maja 2014 r. sporządzonego przez Sp. z o.o. oraz prawo do znaku towarowego.
 6. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że przedmiot sprzedaży stanowią wszystkie trzy wymienione w poz. 68 wniosku ORD-IN zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie nieruchomości A, tj. fabryka kuchni, fabryka pralek i fabryka lodówek oraz wydział tłoczni, budynek biurowy, budynek wystawienniczy i pozostałe zabudowania.

Każdy z zakładów produkcyjnych (fabryk) oraz wydział tłoczni zlokalizowane są i prowadzą działalność w odrębnych budynkach. Z uwagi jednak na przebieg granic poszczególnych ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości oraz granic działek nie jest możliwe wyodrębnienie terenu dla poszczególnych zakładów bez przeprowadzenia szeregu czasochłonnych procedur podziałów geodezyjnych gruntów.

W ramach przetargu W ze sprzedaży wyłączone zostaną (nie będą przejęte przez nabywcę):

 1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;
 2. dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa i handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego;
 3. wierzytelności masy upadłości powstałe przed otwarciem wtórnego postępowania upadłościowego, które zostaną ściągnięte do dnia zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 4. zapasy, które zostaną zużyte bądź zbyte przez syndyka w toku postępowania upadłościowego - w szczególności w związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej i handlowej - do dnia zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Sporządzony przez syndyka Regulamin Sprzedaży zobowiązuje oferentów do przejęcia w trybie art. 23 § 1 Kodeksu pracy co najmniej części pracowników „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej. Ponadto, Regulamin dopuszcza - w określonych okolicznościach - możliwość złożenia oferty na część aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży.

Podatnik przewiduje możliwość wystąpienia następujących trzech zdarzeń przyszłych:

ZDARZENIE 1 - podmiot Q złoży ofertę nabycia wszystkich aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około 700 pracowników przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

ZDARZENIE 2 - podmiot X złoży ofertę nabycia następujących składników objętych masą upadłości (część aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A);

 1. nieruchomości - zlokalizowane w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 18,1860 ha - wraz z posadowionymi zabudowaniami - całość nieruchomości,
 2. środki trwałe, w tym niskowartościowe oraz wyposażenie (maszyny, urządzenia i obiekty) - wyłącznie w zakresie ruchomości fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni,
 3. stanowiące własność upadłego wartości niematerialne i prawne w zakresie dotyczącym produkcji zakładu kuchni oraz prawo do znaku towarowego,
 4. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w fabryce kuchni i na wydziale tłoczni; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około 250 pracowników przedsiębiorstwa podatnika zatrudnionych obecnie w fabryce kuchni i na wydziale tłoczni.

ZDARZENIE 3 - podmiot Y złoży ofertę nabycia następujących składników objętych masą upadłości (część aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A:

 1. środki trwałe (wyłącznie ruchomości), w tym niskowartościowe oraz wyposażenie (maszyny, urządzenia i obiekty) - wyłącznie w zakresie ruchomości fabryki pralek,
 2. zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów - całość (w tym związane z produkcją fabryki pralek, kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni),
 3. przysługujące upadłemu wierzytelności istniejące na dzień otwarcia wtórnego postępowania upadłościowego, tj. 18 lutego 2014 r. - całość,
 4. stanowiące własność upadłego wartości niematerialne i prawne w zakresie dotyczącym produkcji zakładu pralek (bez prawa do korzystania ze znaku towarowego),
 5. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w fabryce pralek; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około 450 pracowników przedsiębiorstwa podatnika zatrudnionych obecnie w fabryce pralek; oferent nie nabędzie nieruchomości fabryki pralek, zaś halę produkcyjną zamierza użytkować na zasadzie dzierżawy lub użyczenia od podmiotu X i nabywca nieruchomości zgodnie ze ZDARZENIEM 2) - po zawarciu stosownej umowy dzierżawy lub użyczenia.

W ramach przetargu B (drugiego przetargu) przedmiot sprzedaży został określony jako „zorganizowana część przedsiębiorstwa” upadłego w postaci zakładu produkcyjno-usługowego wraz z naniesieniami magazynowymi w B, w skład którego wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie według ewidencji działka nr 366, o powierzchni 10994 ha wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Na nieruchomości zostały posadowione następujące naniesienia:

 1. portiernia murowana, nr inwentarzowy 183/1, działka nr 366,
 2. wiata magazynowa, nr inwentarzowy 195/1, działka nr 366,
 3. wiata konstrukcji metalowej, nr inwentarzowy 202/1, działka nr 366,
 4. budynek - wiata konstrukcji metalowej, nr inwentarzowy 203/1, działka nr 366,
 5. garaż otwarty, nr inwentarzowy 204/1, działka nr 366,
 6. wiata metalowa, nr inwentarzowy 205/1, działka nr 366,
 7. wiata metalowa, nr inwentarzowy 206/1, działka nr 366,
 8. zadaszenie z ogrodzeniem. nr inwentarzowy 207/1, działka nr 366,
 9. hala pras z częścią administracyjną, nr inwentarzowy 179/1, działka nr 366,
 10. budynek - kotłownia, nr inwentarzowy 180/1, działka nr 366,
 11. budynek produkcyjno-administracyjny, nr inwentarzowy 181/1, działka nr 366,
 12. budynek warsztat remontowy i magazyn, nr inwentarzowy 182/1, działka nr 366,
 13. budynek hala przemysłowa, nr inwentarzowy 185/1, działka nr 366,
 14. budynek stacji transformatorowej, nr inwentarzowy 186/1, działka nr 366.

W ramach przetargu BW ze sprzedaży wyłączone zostaną (nie będą przejęte przez nabywcę):

 1. środki pieniężne w kasie na rachunkach bankowych;
 2. dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Sporządzony przez syndyka Regulamin Sprzedaży zobowiązuje oferentów do przejęcia w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy co najmniej części pracowników „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Podatnik przewiduje możliwość wystąpienia następującego zdarzenia przyszłego.

ZDARZENIE 4 - podmiot Z złoży ofertę nabycia wszystkich aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około od 2 do 10 pracowników przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej. Podmiot Z nie będzie prowadził na terenie zakładu w B działalności produkcyjnej, handlowej ani usługowej związanej z produkcją sprzętu AGD (nie prowadzi on w ogólne działalności w segmencie AGD); zabudowania na nieruchomości będą jednak wykorzystywane przez nabywcę jako powierzchnia magazynowa oraz na potrzeby działalności gospodarczej - wytwórczej lub usługowej - w innej branży.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że:

 1. środki trwałe mogą zostać przypisane do poszczególnych zakładów (odrębnie dla fabryki kuchni, pralek i lodówek oraz wydziału tłoczni i zakładu w B) ich przynależność daje się zidentyfikować w systemie finansowo-księgowym; analogicznie można przypisać środku trwale do części nieprodukcyjnej zakładu w A; nie jest możliwe precyzyjne przypisanie części gruntu wykorzystywanych przez poszczególne fabryki w A (brak podziałów geodezyjnych),
 2. zapasy mogą zostać przypisane do poszczególnych zakładów (fabryk) w A i ich przynależność daje się zidentyfikować w systemie finansowo-księgowym,
 3. wartości niematerialne i prawne mogą zostać przypisane do poszczególnych zakładów (fabryk) w A ich przynależność daje się zidentyfikować w systemie finansowo-księgowym wyłącznie w zakresie prac badawczo rozwojowych; w pozostałym zakresie nie jest to możliwe (np. znak towarowy, systemy informatyczne),
 4. należności i środki pieniężne nie mogą zostać przypisane do poszczególnych zakładów (fabryk) - są identyfikowane na poziomie całego przedsiębiorstwa,
 5. poszczególne zakłady produkcyjne posiadają własne zaplecza organizacyjne niezbędne do prawidłowego realizowania funkcji produkcyjnych, lecz nie posiadają wyodrębnionych zapleczy organizacyjnych dla działań pomocniczych (obecnie realizowanych na poziomie całego przedsiębiorstwa) w postaci własnych służb zakupowych, księgowych, controlingowych, obsługi sprzedaży, HR, ST. itp.; możliwe jest jednak wyodrębnienie tych funkcji, podział i przejęcie ich przez poszczególne fabryki,
 6. poszczególne zakłady nie posiadają odrębnych rachunków bankowych (subkont); przepływy finansowe (wpływy i wydatki) identyfikowane są na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Dnia 13 listopada 2014 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego wskazując, że:

 1. Departamenty będące trzema zakładami produkcyjnymi w strukturze Wnioskodawcy wyodrębnione zostały organizacyjnie (tj. w regulaminie organizacyjnym), i w strukturze organizacyjnej określane były jako „departamenty”.
 2. Zakład w B nie realizował nigdy produkcji sprzętu AGD - wytwarzał on wiązki kablowe, które stanowiły jeden z szeregu komponentów wykorzystywanych przez zakłady podatnika w A. W tym sensie zakład w B był swoistym „poddostawcą” zakładów w A.
 3. Zakład w B cechowało - w strukturze Wnioskodawcy - także wyodrębnienie organizacyjne (zakład był wyodrębniony w Regulaminie organizacyjnym jednostki).
 4. Zakład w B nie cechowało - w strukturze Wnioskodawcy - wyodrębnienie finansowe. Zakład w B nie posiadał własnego rachunku bankowego, na którym byłyby ewidencjonowane wpływy i wydatki dotyczące jego działalności. Należy jednak zaznaczyć, że:
  1. odbiorcami komponentów wytwarzanych w zakładzie były w praktyce wyłącznie inne zakłady podatnika zlokalizowane w A, a zatem działalność produkcyjna zakładu w Bnie generowała dla spółki „F” S.A. zewnętrznych, ewidencjonowanych na jakichkolwiek rachunkach bankowych wpływów pieniężnych,
  2. pojęcie kosztów jest kategorią bilansową, powiązaną wprawdzie z wydatkami, lecz nie tożsamą z nimi; podatnik wyodrębniał koszty zakładu w B na odrębnych kontach analitycznych ksiąg rachunkowych.
 5. Zbywany w ramach „przetargu A” majątek obejmujący składniki i wartości określone w pkt I (1-5, 5a-5ee), pkt II do pkt V - stanowi (zdarzenie nr 1 dotyczące oferty złożonej przez podmiot Q, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 6. Nabywane przez podmiot X składniki majątkowe i niemajątkowe określone w zdarzeniu opisanym we wniosku pod nr 2 (dla przetargu A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 7. Nabywane przez podmiot Y składniki majątkowe i niemajątkowe określone w zdarzeniu opisanym we wniosku pod nr 3 (dla przetargu A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 8. Nabywane przez podmiot Z składniki majątkowe i niemajątkowe określone w zdarzeniu opisanym we wniosku pod nr 4 (dla przetargu A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.
 9. Nabywane - przez podmiot odpowiednio X, Y, Z, Q - aktywa objęte masą upadłości są wyodrębnione na:
  • płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowią wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.
  • płaszczyźnie finansowej, tj. posiadają samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz na podstawie prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowane nie tylko przychodów i kosztów, ale również należności i zobowiązań do wyodrębnionych działalności, przez co możliwe jest określenie wyniku finansowego.

Przy czym:

 • aktywa nabywane przez podmiot Q - w ocenie podatnika są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, lecz w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe precyzyjne wyodrębnienie należności i zobowiązań).
 • aktywa nabywane przez podmiot X - w ocenie podatnika są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, lecz w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe wyodrębnienie należności i zobowiązań),
 • aktywa nabywane przez podmiot Y - w ocenie podatnika są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe wyodrębnienie należności i zobowiązań),
 • aktywa nabywane przez podmiot Z - w ocenie podatnika (zważywszy na sposób użytkowania zakładu w ostatnich latach, tj. jako kompleksu magazynowego) są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, lecz w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe wyodrębnienie należności i zobowiązań).

W ocenie podatnika, kwestia braku możliwości wyodrębnienia zobowiązań ma w opisywanym stanie sprawy marginalne znaczenie, jako że zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.), nabywcy aktywów stanowiących składniki masy nie odpowiadają za zobowiązania upadłego:

 • płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. zdolne są do realizacji określonych zadań gospodarczych, tzn. aktywa nabywane przez podmiot Q - w ocenie podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie; aktywa nabywane przez podmiot X - w ocenie podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie; aktywa nabywane przez podmiot Y - w ocenie podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie;
  aktywa nabywane przez podmiot Z - w ocenie podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie; (przy zachowaniu sposobu użytkowania zakładu, jaki funkcjonował w ostatnich latach, tj. jako kompleksu magazynowego).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W odniesieniu do przetargu W podatnik sformułował dziewięć niżej przedstawionych pytań i zdarzenia przyszłe od 1 do 3:

ZDARZENIE 1

 1. Czy przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Q stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Q stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, czy też będzie ona zwolniona od opodatkowania VAT (z uwagi na treść art. 6 pkt 1) powołanego aktu prawnego...

ZDARZENIE 2

 1. Czy przedmiot sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot X stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, czy też będzie ona zwolniona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego...
 3. Czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (w tym również w odniesieniu do części nieruchomości A, na której znajduje się fabryka pralek, fabryka lodówek, budynek biurowy, budynek wystawienniczy oraz pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym)...
 4. W przypadku, jeśli w odniesieniu do pytania 5 stanowiskiem prawidłowym byłoby stosowanie zwolnienia od opodatkowania VAT wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, to czy wobec braku stosownych podziałów geodezyjnych nieruchomości możliwe jest zastosowanie zwolnienia do części zbywanej nieruchomości w postaci zabudowań fabryki kuchni i wydziału tłoczni oraz proporcjonalnej części powierzchni gruntu, czy też w odniesieniu do całej zbywanej nieruchomości należy zastosować opodatkowanie według właściwych stawek podatku od towarów i usług...

ZDARZENIE 3 -

 1. Czy przedmiot sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa "F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Y stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów usług, c
 1. Czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki pralek, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (w tym również w odniesieniu do zapasów wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów związanych z produkcją fabryki kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni)...

W odniesieniu do przetargu B podatnik sformułował dwa niżej przedstawione pytania (zdarzenie przyszłe 4).

ZDARZENIE 4 -

 1. Czy przedmiot sprzedaży w ramach przetargu B (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Z) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F S.A w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług...
 1. Czy do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Z stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, czy też będzie ona zwolniona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stosownie do przepisów art. 55 § 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy przy tym zaznaczyć, że posiadanie wszystkich wyżej wymienionych składników nie jest obligatoryjne i w zależności od specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw oraz wykorzystywanego modelu biznesowego możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej pomimo braku określonych elementów wskazanych w punktach od 1) do 9).

Z kolei zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdefiniowano w treści art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług jako „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w doktrynie przyjmuje się, że aby uznać składniki majątku w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych powinny być łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • wyodrębnienie organizacyjne w drodze wewnętrznego, sformalizowanego aktu jako dział, wydział, oddział, tj. dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze;
 • wyodrębnienie finansowe polegające na istnieniu odrębnego planu finansowego, budżetu oraz planu kont; wyodrębnienie finansowe nie oznacza jednak samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiedni system ewidencji zdarzeń gospodarczych (np. system finansowo-księgowy) możliwe jest przypisanie nieokreślonych wartości przychodów i kosztów oraz rozrachunków do zorganizowanej części przedsiębiorstwa; wyodrębnienie finansowe może również - lecz w ocenie podatnika nie musi - oznaczać finansowanie danej działalności stricte z przychodów generowanych przez tę właśnie działalność (co w konsekwencji wymagałoby prowadzenia odrębnego rachunku bankowego, na którym ewidencjonowane byłyby obroty związane z daną działalnością);
 • wyodrębnienie funkcjonalne - istnienie potencjalnej możliwości prowadzenia przez nowy podmiot (przejmujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa) odrębnej działalności gospodarczej na rynku oraz samodzielnej realizacji celów i zadań prowadzonych dotychczas w obecnym przedsiębiorstwie;
 • przejście na nabywcę zobowiązań związanych z ich działalnością;
 • czynnik ludzki (kadra pracownicza) przejście pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na szczegółowe uregulowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z postanowieniami art. 317 ust. 2 tego aktu prawnego, nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. W kontekście transakcji zbycia przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to, że na nabywcę z mocy prawa - nie zostają przenoszone zobowiązania związane z dotychczas prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wreszcie należy wskazać, że nie istnieje żadna norma prawna, która uzależniałaby skutek, czyli ustalenie, że mamy do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa od faktu przejścia zobowiązań lub należności na nabywcę, który to aspekt jest w dużej mierze uwarunkowany od woli stron transakcji, a także - w przypadku samych zobowiązań - zgody wyraźnej przez wierzyciela (wierzycieli) zbywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Stąd należy wyciągnąć wniosek, że kwestia przejścia na nabywcę bądź pozostania u zbywcy takich składników aktywów lub pasywów zbywcy jak; należności, środki pieniężne na rachunku bankowym czy zobowiązania nie może mieć decydującego wpływu na ustalenie, czy mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też nie.

Stanowisko Podatnika w zakresie pytań przedstawionych we wniosku - oparte na zaprezentowanych objaśnieniach - zostało przedstawione poniżej.

ZDARZENIE - 1

Ad. 1. Przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Q stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa "F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2. Transakcja sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Q będzie zwolniona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego.

ZDARZENIE 2.

Ad. 3.

Przedmiot sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika, stanowisko takie jest prawidłowe pomimo faktu, że podmiot X nie nabywa prawa własności zapasów wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów dotyczących działalności fabryki kuchni i wydziału tłoczni. Należy zaznaczyć, że ruchomości te mogą być przez podmiot X uznawane za aktywa zbędne - w szczególności w związku z możliwością zmiany asortymentu produktów wytwarzanych w zakładzie (w tym także rozpoczęciem produkcji wyrobów AGD pod innymi markami).

Ad. 4. Transakcja sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot X będzie zwolniona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego.

Ad. 5. Zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie w odniesieniu do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X i w tym również w odniesieniu do części nieruchomości A, na której znajduje się fabryka pralek, fabryka lodówek, budynek biurowy, budynek wystawienniczy oraz pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym. W ocenie podatnika stanowisko takie jest zasadne, jako że po realizacji transakcji nabywca będzie miał możliwość prowadzenia dotychczasowej działalności produkcyjnej w zakładzie kuchni (wspomaganym przez wydział tłoczni), zaś pozostała powierzchnia nabytej nieruchomości będzie mogła stanowić źródło dodatkowych przychodów ze sprzedaży w postaci czynszów najmu - jako działalność pomocnicza, bądź też służyć do celów rozwojowych w przyszłości (rozbudowa zakładu produkcyjnego - rozszerzenie skali działalności).

Ad. 6. Pytanie bezprzedmiotowe w kontekście stanowiska Podatnika przedstawionego w punkcie poprzednim.

ZDARZENIE 3.

Ad. 7. Przedmiot sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Podatnika, stanowisko takie jest prawidłowe pomimo faktu, że podmiot Y nie nabywa prawa własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład pralek (zamierza prowadzić działalność gospodarczą na przedmiotowym terenie po zawarciu stosownej umowy dzierżawy lub użyczenia z nabywcą nieruchomości).

Ad. 8. Transakcja sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Y będzie zwolniona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego.

Ad. 9. Zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie w odniesieniu do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu Y (w tym również w odniesieniu do zapasów wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów związanych z produkcją fabryki kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni). W ocenie Podatnika stanowisko takie jest zasadne, jako że po realizacji transakcji (oraz uzyskaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości) nabywca będzie miał możliwość prowadzenia dotychczasowej działalności produkcyjnej w zakładzie pralek, zaś pozostałe zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów (związane z produkcją fabryki kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni) mogą stanowić ruchomości przeznaczone do obrotu (dalszej odsprzedaży) - w ramach pomocniczej działalności o charakterze handlowym.

ZDARZENIE 4.

Ad. 10. Przedmiot sprzedaży w ramach przetargu B (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Z stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów usług. W ocenie podatnika, stanowisko takie jest prawidłowe z uwagi na fakt, że podmiot Z de facto zachowuje obecny sposób użytkowania zakładu w B, posiadającego od roku 2011 wyłącznie charakter kompleksu magazynowego.

Ad. 11. Transakcja sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Z będzie zwolniona od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie uznania przedmiotu sprzedaży w ramach przetargu A (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Q) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania względem transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Q, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 • prawidłowe w zakresie uznania przedmiotu sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot X przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
 • nieprawidłowe w zakresie określenia czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (pytanie oznaczone we wniosku nr 5),
 • nieprawidłowe w zakresie określenia czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia do części zbywanej nieruchomości lub opodatkowania według właściwych stawek podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 6),
 • prawidłowe w zakresie uznania przedmiotu sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot Y za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 7),
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Y przepisów ustawy o podatku od towarów usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 8),
 • nieprawidłowe w zakresie określenia czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki pralek, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (pytanie oznaczone we wniosku nr 9),
 • prawidłowe w zakresie uznania przedmiotu sprzedaży w ramach przetargu B (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Z) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 10),
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 11).

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie transakcji zbycia oraz istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), zwanej dalej k.c.

Zgodnie z art. 551 k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym, jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Użyte w ww. przepisie określenie „w szczególności” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej, brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

W myśl art. 552 k.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami umożliwiające kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z brzmieniem art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

W przypadkach, gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Z powyższego wynika, że ww. przepis wprowadza, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedsiębiorstwo, czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Zatem zbywany majątek można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdy stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca był jednym z największych producentów sprzętu AGD w Polsce. Spółka sprzedawała głównie wyroby zaliczane do dużego AGD, tj.: pralki, suszarki, lodówki, zamrażarki czy piekarniki, jak również w niewielkim zakresie drobny sprzęt AGD. Siedziba Spółki i główny ośrodek prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w A. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są trzy zakłady produkcyjne (fabryki) w strukturze organizacyjnej określone jako „departamenty”:

 • fabryka kuchni (produkcja kuchni, piekarników i płyt grzewczych; aktualne zatrudnienie łączne, tj.: pracownicy bezpośrednio produkcyjni, przygotowania produkcji oraz utrzymania ruchu - około 200 osób),
 • fabryka pralek (produkcja pralek front, pralek top i zmywarek; aktualne zatrudnienie łączne, tj.: pracownicy bezpośrednio produkcyjni, przygotowania produkcji oraz utrzymania ruchu - około 500 osób),
 • fabryka lodówek (od III kwartału roku 2013 nie była prowadzona działalność produkcyjna w zakładzie - wszyscy pracownicy zostali przeniesieni do pozostałych fabryk bądź objęci zwolnieniami).

A także:

 • wydział tłoczni (wykonuje on - w przeważającej mierze - elementy/półfabrykaty na potrzeby fabryki kuchni, zaś w marginalnym zakresie prace dla zakładu pralek oraz usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych; aktualne zatrudnienie około 100 osób),
 • budynek biurowy, budynek wystawienniczy oraz pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym (łączna ilość pracowników administracyjno-biurowych - około 50 osób).

Postanowieniem wydanym w sprawie, Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił w dniu 18 lutego 2014 r. upadłość Spółki pod firmą „F” S.A. z siedzibą w A (Podatnika) obejmującą likwidację majątku dłużnika. Realizując obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a także nałożone postanowieniami Sędziego - komisarza wydawanymi w sprawie, syndyk rozpisał dwa przetargi nieograniczone na zbycie aktywów objętych masą upadłości (dalej określane odpowiednio jako „przetarg A” oraz przetarg „B”).

W ramach przetargu A przedmiot sprzedaży został określony jako „zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego w postaci zakładu produkcji sprzętu AGD położonego w A w skład którego wchodzą następujące składniki majątkowe: I nieruchomości (obejmujące prawo użytkowania wieczystego gruntów), II środki trwałe, III zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz innych materiałów, IV przysługujące upadłemu wierzytelności istniejące na dzień otwarcia wtórnego postępowania upadłościowego, tj. na dzień 18 lutego 2014 r. V wartości niematerialne i prawne, VI księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach przetargu A ze sprzedaży wyłączone zostaną (nie będą przejęte przez nabywcę):

 1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;
 2. dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa i handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego;
 3. wierzytelności masy upadłości powstałe przed otwarciem wtórnego postępowania upadłościowego, które zostaną ściągnięte do dnia zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 4. zapasy, które zostaną zużyte bądź zbyte przez syndyka w toku postępowania upadłościowego - w szczególności w związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej i handlowej - do dnia zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Sporządzony przez syndyka Regulamin Sprzedaży zobowiązuje oferentów do przejęcia w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy co najmniej części pracowników F S.A. w upadłości likwidacyjnej. Ponadto, Regulamin dopuszcza - w określonych okolicznościach - możliwość złożenia oferty na część aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży.

Podatnik przewiduje możliwość wystąpienia następujących trzech zdarzeń przyszłych:

ZDARZENIE 1 - podmiot Q złoży ofertę nabycia wszystkich aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około 700 pracowników przedsiębiorstwa F S.A. w upadłości likwidacyjnej;

ZDARZENIE 2 - podmiot X złoży ofertę nabycia następujących składników objętych masą upadłości (część aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A);

 1. nieruchomości - zlokalizowane w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 18,1860 ha - wraz z posadowionymi zabudowaniami - całość nieruchomości A,
 2. środki trwałe, w tym niskowartościowe oraz wyposażenie (maszyny, urządzenia i obiekty) - wyłącznie w zakresie ruchomości fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni,
 3. stanowiące własność upadłego wartości niematerialne i prawne w zakresie dotyczącym produkcji zakładu kuchni oraz prawo do znaku towarowego,
 4. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w fabryce kuchni i na wydziale tłoczni; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około 250 pracowników przedsiębiorstwa Podatnika zatrudnionych obecnie w fabryce kuchni i na wydziale tłoczni.

ZDARZENIE 3 - podmiot Y złoży ofertę nabycia następujących składników objętych masą upadłości (część aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A:

 1. środki trwałe (wyłącznie ruchomości), w tym niskowartościowe oraz wyposażenie (maszyny, urządzenia i obiekty) - wyłącznie w zakresie ruchomości fabryki pralek,
 2. zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów - całość (w tym związane z produkcją fabryki pralek, kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni),
 3. przysługujące upadłemu wierzytelności istniejące na dzień otwarcia wtórnego postępowania upadłościowego, tj. 18 lutego 2014 r. - całość,
 4. stanowiące własność upadłego wartości niematerialne i prawne w zakresie dotyczącym produkcji zakładu pralek (bez prawa do korzystania ze znaku towarowego),
 5. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w fabryce pralek; ponadto oferent przejmie w trybie art. 23 § 1 Kodeksu pracy około 450 pracowników przedsiębiorstwa Podatnika zatrudnionych obecnie w fabryce pralek; oferent nie nabędzie nieruchomości fabryki pralek, zaś halę produkcyjną zamierza użytkować na zasadzie dzierżawy lub użyczenia od podmiotu X i nabywca nieruchomości zgodnie ze ZDARZENIEM 2) - po zawarciu stosownej umowy dzierżawy lub użyczenia.

Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że zbywany w ramach „przetargu A” majątek obejmujący składniki i wartości określone w pkt I (1-5, 5a-5ee), pkt II do pkt V - stanowi (zdarzenie nr 1 dotyczące oferty złożonej przez podmiot Q, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Nabywane przez podmiot X składniki majątkowe i niemajątkowe określone w zdarzeniu opisanym we wniosku pod nr 2 (dla przetargu A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Podobnie nabywane przez podmiot Y składniki majątkowe i niemajątkowe określone w zdarzeniu opisanym we wniosku pod nr 3 (dla przetargu A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Zainteresowany wyjaśnił jednocześnie, że nabywane - przez podmiot odpowiednio Q, X, Y aktywa objęte masą upadłości są wyodrębnione na:

 • płaszczyźnie organizacyjnej,
  Departamenty będące trzema zakładami produkcyjnymi w strukturze Wnioskodawcy wyodrębnione zostały organizacyjnie (tj. w regulaminie organizacyjnym), i w strukturze organizacyjnej określane były jako „departamenty”.
 • płaszczyźnie finansowej,
  Przy czym:
  1. aktywa nabywane przez podmiot Q - w ocenie Podatnika są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, lecz w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe precyzyjne wyodrębnienie należności i zobowiązań);
  2. aktywa nabywane przez podmiot X - w ocenie Podatnika są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, lecz w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe wyodrębnienie należności i zobowiązań);
  3. aktywa nabywane przez podmiot Y - w ocenie Podatnika są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe wyodrębnienie należności i zobowiązań).
  Wnioskodawca wskazał jednak, że kwestia braku możliwości wyodrębnienia zobowiązań ma w opisywanym stanie sprawy marginalne znaczenie, jako że zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, nabywcy aktywów stanowiących składniki masy nie odpowiadają za zobowiązania upadłego.
 • płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. zdolne są do realizacji określonych zadań gospodarczych, tzn. aktywa nabywane przez podmiot Q - w ocenie Podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie; aktywa nabywane przez podmiot X - w ocenie Podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie; aktywa nabywane przez podmiot Y - w ocenie Podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie;
  aktywa nabywane przez podmiot Z - w ocenie Podatnika są wyodrębnione funkcjonalnie; (przy zachowaniu sposobu użytkowania zakładu, jaki funkcjonował w ostatnich latach, tj. jako kompleksu magazynowego).

W ramach przetargu B (drugiego przetargu) przedmiot sprzedaży został określony jako „zorganizowana część przedsiębiorstwa” upadłego w postaci zakładu produkcyjno-usługowego wraz z naniesieniami magazynowymi w B, w skład którego wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów działka nr 366, o powierzchni 10.994 ha wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Na nieruchomości został posadowiony szereg budynków i budowli (pkt a do pkt n opisu sprawy).

W ramach przetargu B ze sprzedaży wyłączone zostaną (nie będą przejęte przez nabywcę):

 1. środki pieniężne w kasie na rachunkach bankowych;
 2. dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa, handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Sporządzony przez syndyka Regulamin Sprzedaży zobowiązuje oferentów do przejęcia w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy co najmniej części pracowników „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Podatnik przewiduje możliwość wystąpienia następującego zdarzenia przyszłego.

ZDARZENIE 4 - podmiot Z złoży ofertę nabycia wszystkich aktywów stanowiących przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A; ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około od 2 do 10 pracowników przedsiębiorstwa "F” S.A. w upadłości likwidacyjnej. Podmiot Z nie będzie prowadził na terenie zakładu w B działalności produkcyjnej, handlowej ani usługowej związanej z produkcją sprzętu AGD (nie prowadzi on w ogólne działalności w segmencie AGD); zabudowania na nieruchomości będą jednak wykorzystywane przez nabywcę jako powierzchnia magazynowa oraz na potrzeby działalności gospodarczej - wytwórczej lub usługowej - w innej branży.

Zakład w B nie realizował nigdy produkcji sprzętu AGD - wytwarzał on wiązki kablowe, które stanowiły jeden z szeregu komponentów wykorzystywanych przez zakłady Podatnika w A. W tym sensie zakład w B był swoistym „poddostawcą” zakładów w A. Zakład ten cechowało - w strukturze Wnioskodawcy - także wyodrębnienie organizacyjne (zakład był wyodrębniony w Regulaminie organizacyjnym jednostki). Ponadto Zakład ten nie cechowało - w strukturze Wnioskodawcy - wyodrębnienie finansowe. Zakład w B nie posiadał własnego rachunku bankowego, na którym byłyby ewidencjonowane wpływy i wydatki dotyczące jego działalności. Należy jednak zaznaczyć, że:

 1. odbiorcami komponentów wytwarzanych w zakładzie były w praktyce wyłącznie inne zakłady podatnika zlokalizowane w A, a zatem działalność produkcyjna zakładu w B nie generowała dla Spółki „F” S.A. zewnętrznych, ewidencjonowanych na jakichkolwiek rachunkach bankowych wpływów pieniężnych,
 2. pojęcie kosztów jest kategorią bilansową, powiązaną wprawdzie z wydatkami, lecz nie tożsamą z nimi; podatnik wyodrębniał koszty zakładu w B na odrębnych kontach analitycznych ksiąg rachunkowych.

Ponadto jak wskazał Zainteresowany, nabywane przez podmiot Z składniki majątkowe i niemajątkowe określone w zdarzeniu opisanym we wniosku pod nr 4 (dla przetargu B) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Wnioskodawca w zakresie Zakładu w B - a więc i w zakresie Przetargu B - wyjaśnił, że nabywane - przez podmiot Z aktywa objęte masą upadłości są wyodrębnione na:

 • płaszczyźnie organizacyjnej,
  Departamenty będące trzema zakładami produkcyjnymi w strukturze Wnioskodawcy wyodrębnione zostały organizacyjnie (tj. w regulaminie organizacyjnym), i w strukturze organizacyjnej określane były jako „departamenty”.
 • płaszczyźnie finansowej;
  Przy czym aktywa nabywane przez podmiot Z - w ocenie Podatnika (zważywszy na sposób użytkowania zakładu w ostatnich latach, tj. jako kompleksu magazynowego) są wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, lecz w ograniczonym zakresie (w szczególności nie jest możliwe wyodrębnienie należności i zobowiązań).
  W ocenie Podatnika, kwestia braku możliwości wyodrębnienia zobowiązań ma w opisywanym stanie faktycznym marginalne znaczenie, jako że zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, nabywcy aktywów stanowiących składniki masy nie odpowiadają za zobowiązania upadłego.
 • płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. zdolne są do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą:

W odniesieniu do przetargu A:

ZDARZENIE nr 1:

 1. uznania przedmiotu sprzedaży w ramach przetargu A (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Q za zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług,
 2. zastosowania względem transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Q, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT (z uwagi na treść art. 6 pkt 1) powołanego aktu prawnego.

ZDARZENIE nr 2:

 1. uznania przedmiotu sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot X przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego;
 3. określenia czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (w tym również w odniesieniu do części nieruchomości A, na której znajduje się fabryka pralek, fabryka lodówek, budynek biurowy, budynek wystawienniczy oraz pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym);
 4. określenia czy w przypadku, jeśli w odniesieniu do pytania 5 stanowiskiem prawidłowym byłoby stosowanie zwolnienia od opodatkowania VAT wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, to czy wobec braku stosownych podziałów geodezyjnych nieruchomości możliwe jest zastosowanie zwolnienia do części zbywanej nieruchomości w postaci zabudowań fabryki kuchni i wydziału tłoczni oraz proporcjonalnej części powierzchni gruntu, czy też w odniesieniu do całej zbywanej nieruchomości należy zastosować opodatkowanie według właściwych stawek podatku od towarów i usług.

ZDARZENIE nr 3:

 1. uznania przedmiotu sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot Y za zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Y przepisów ustawy o podatku od towarów usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego;
 3. określenia czy zwolnienie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przypisanych do fabryki pralek, czy też do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X (w tym również w odniesieniu do zapasów wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów związanych z produkcją fabryki kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni).

W odniesieniu do przetargu B:

ZDARZENIE nr 4:

 1. uznania przedmiotu sprzedaży w ramach przetargu B (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Z stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. zastosowania do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, lub zwolnienia od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy opisanego zdarzenia wskazać należy, że zbywany, w przetargu W w zdarzeniu nr 1, majątek upadłego tożsamy z przedmiotem oferty złożonej przez podmiot Q stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 § 1 k.c. Przedmiotem zbycia będą tu bowiem zarówno nieruchomości, środki trwałe (w tym niskowartościowe oraz wyposażenie), zapasy wyrobów gotowych (części serwisowych), przysługujące upadłemu wierzytelności (istniejące na dzień 18 lutego 2014 r.), wartości niematerialne i prawne, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które to stanowią elementy przesądzające o wystąpieniu przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanego przepisu kodeksu cywilnego. Ponadto uwzględniając przedmiot oferty składanej przez podmiot Q oraz całość majątku upadłego, na który składają się trzy departamenty, wskazać należy – zgodnie ze stwierdzeniem Wnioskodawcy – że majątek określony w zdarzeniu nr 1 zbywany stosownie do treści oferty podmiotu Q stanowi jednocześnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Konsekwencją powyższego dostawa aktywów masy upadłości przyporządkowanych do oferty składanej przez podmiot Q zostanie na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy wyłączona spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei dostawa składników majątkowych następująca w zdarzeniu nr 2, a objętych ofertą podmiotu X stanowić będzie jedynie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Przedmiotem dostawy będą tu nieruchomości - zlokalizowane w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z posadowionymi zabudowaniami, środki trwałe, w tym niskowartościowe oraz wyposażenie (maszyny, urządzenia i obiekty) - wyłącznie w zakresie ruchomości fabryki kuchni oraz wydziału tłoczni, wartości niematerialne i prawne w zakresie dotyczącym produkcji zakładu kuchni oraz prawo do znaku towarowego a także księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w fabryce kuchni i na wydziale tłoczni. Ponadto oferent przejmie w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy około 250 pracowników przedsiębiorstwa Podatnika zatrudnionych obecnie w fabryce kuchni i na wydziale tłoczni. Dodatkowo, jak wskazał sam Wnioskodawca, nabywane - przez podmiot X aktywa objęte masą upadłości są wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej. Przy czym na płaszczyźnie finansowej w ograniczonym zakresie ze względu na brak możliwości wyodrębnienia należności i zobowiązań. Jednocześnie - w zakresie braku możliwości wyodrębnienia zobowiązań – Wnioskodawca wskazał, że brak taki ma znaczenie marginalne, gdyż zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, nabywcy aktywów stanowiących składniki masy nie odpowiadają za zobowiązania upadłego. Z powyższego wynika zatem, że ze względu na sytuacje podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym możliwość wykazania zobowiązań nie jest celowa lub obligatoryjna. Dodatkowo – jak wskazał sam Wnioskodawca – składniki majątkowe nabywane przez podmiot X stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego. W konsekwencji powyższego uwzględniając całość okoliczności sprawy związanych ze zdarzeniem nr 2, dostawę składników objętych ofertą podmiotu X uznać należy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, przez co do opisanej oferty zastosowanie będzie miał art. 6 pkt 1 ustawy wyłączający aktualnie analizowaną ofertę spod zapisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wyłączenie spod przepisów ustawy o podatku VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do składników majątku objętego ofertą podmiotu X, gdyż jedynie w takim kształcie mówić można o zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowanym w art. 2 pkt 27e ustawy. Konsekwencją powyższego odrębne/rozdzielne zbycie składników niestanowiących zorganizowanej część przedsiębiorstwa skutkuje utratą prawa do zastosowania wyłączenia od przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, i nakłada obowiązek opodatkowania tychże składników, tj. części nieruchomości przy ulicy Ż oraz na której znajdują się fabryka pralek, fabryka lodówek, budynek biurowy, budynek wystawienniczy oraz pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym, właściwą stawką podatku VAT bądź zwolnieniem, pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących zwolnień od podatku zawartych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Odnosząc się z kolei do zbycia składników majątkowych objętych zdarzeniem nr 3 oraz ofertą podmiotu Y wyjaśnić należy, że ich dostawa stanowi transakcję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Powyższe wynika z faktu, że – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane przez podmiot Y składniki majątkowe i niemajątkowe określone w tym właśnie zdarzeniu (nr 3 dla przetargu A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. To z kolei wynika z faktu, że, jak podaje Wnioskodawca, nabywane przez podmiot Y aktywa objęte masą upadłości są wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej. Przy czym na płaszczyźnie finansowej w ograniczonym zakresie ze względu na brak możliwości wyodrębnienie należności i zobowiązań. Jednocześnie - w zakresie braku możliwości wyodrębnienia zobowiązań – Wnioskodawca wskazał, że brak taki ma znaczenie marginalne, gdyż zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, nabywcy aktywów stanowiących składniki masy nie odpowiadają za zobowiązania upadłego. Z powyższego wywnioskować można, że ze względu na sytuacje podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym możliwość wykazania zobowiązań nie jest celowa lub obligatoryjna. W konsekwencji powyższego, uwzględniając całość okoliczności sprawy związanych ze zdarzeniem nr 3, dostawę składników objętych ofertą podmiotu Y uznać należy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, przez co do opisanej oferty zastosowanie będzie miał art. 6 pkt 1 ustawy wyłączający aktualnie analizowaną ofertę spod zapisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wyłączenie spod przepisów ustawy o podatku VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do całości składników majątku objętego ofertą podmiotu Y w zakresie fabryki pralek, kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni, gdyż jedynie w takim kształcie mówić można o zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowanym w art. 2 pkt 27e ustawy. Pozostałe składniki majątku stanowiące przedmiot oferty, tj. zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów związanych z produkcją fabryki kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni nie korzystają z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy.

Analizując natomiast sytuację przedstawioną w zdarzeniu nr 4 dotyczącą „przetargu B” a obejmującą ofertę podmiotu Z wskazać należy, że dostawa składników objętych tą ofertą stanowić będzie transakcję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w art. 2 pkt 27e ustawy. Powyższe wynika z faktu, że jak wskazał Zainteresowany, nabywane przez podmiot Z składniki majątkowe i niemajątkowe, określone dla przetargu B, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. To z kolei wynika z faktu, że jak podaje Wnioskodawca, nabywane przez podmiot Z aktywa objęte masą upadłości są wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej. Przy czym na płaszczyźnie finansowej w ograniczonym zakresie ze względu na brak możliwości wyodrębnienie należności i zobowiązań. Jednocześnie – w zakresie braku możliwości wyodrębnienia zobowiązań – Wnioskodawca wskazał, że brak taki ma znaczenie marginalne, gdyż zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, nabywcy aktywów stanowiących składniki masy nie odpowiadają za zobowiązania upadłego. Z powyższego wywnioskować można, że ze względu na sytuację podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym możliwość wykazania zobowiązań nie jest celowa lub obligatoryjna. Ograniczony zakres wyodrębnienia finansowego Zakładu w B wiąże się także z brakiem własnego rachunku bankowego, na którym byłyby ewidencjonowane wpływy i wydatki dotyczące jego działalności. Fakt ten uzasadnić należy specyfiką zakładu, gdyż odbiorcami komponentów wytwarzanych w zakładzie były w praktyce wyłącznie inne zakłady podatnika zlokalizowane w A, a zatem działalność produkcyjna zakładu w B nie generowała dla Wnioskodawcy zewnętrznych, ewidencjonowanych na jakichkolwiek rachunkach bankowych wpływów pieniężnych. Nie mniej samodzielna produkcja w tym zakładzie odbywała się, a więc Zakład posiadał samodzielność i zdolność w zakresie aktywności gospodarczej. W takim kształcie sprawy – uwzględniając całość opisu sprawy związany ze zdarzeniem nr 4 – dostawę składników objętych ofertą podmiotu Z uznać należy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, przez co do opisanej oferty zastosowanie będzie miał art. 6 pkt 1 ustawy wyłączający aktualnie analizowaną ofertę spod zapisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując:

 1. przedmiot sprzedaży w ramach przetargu A (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Q stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług;
 2. do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Q nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż będzie ona wyłączona od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego;
 3. przedmiot sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot X nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż będzie ona wyłączona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego;
 5. wyłączenie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X;
 6. odrębne/rozdzielne zbycie składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa skutkuje utratą prawa do zastosowania wyłączenia od przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, i nakłada obowiązek opodatkowania tychże składników, tj. części A oraz na której znajdują się fabryka pralek, fabryka lodówek, budynek biurowy, budynek wystawienniczy i pozostałe zabudowania o charakterze pomocniczym, właściwą stawką podatku VAT bądź zwolnieniem, pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących zwolnień od podatku zawartych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt 10a ustawy;
 7. przedmiot sprzedaży w zakresie przedmiotu oferty składanej przez podmiot Y stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 8. do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości, wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Y nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów usług, gdyż będzie ona wyłączona od opodatkowania VAT, z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego;
 9. wyłączenie od opodatkowania VAT przysługiwać będzie wyłącznie w odniesieniu do wszystkich składników majątku stanowiących przedmiot oferty podmiotu X. Zbycie wyodrębnionych składników majątku stanowiące przedmiot oferty, tj. zapasy wyrobów gotowych, części serwisowych oraz materiałów związanych z produkcją fabryki kuchni, lodówek i działalnością wydziału tłoczni nie będzie korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy,
 10. przedmiot sprzedaży w ramach przetargu B (tożsamy z przedmiotem oferty składanej przez podmiot Z) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa „F” S.A w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług;
 11. do transakcji sprzedaży aktywów objętych masą upadłości wskazanych jako przedmiot oferty składanej przez podmiot Z nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż będzie ona wyłączona od opodatkowania VAT z uwagi na treść art. 6 pkt 1 powołanego aktu prawnego.

Należy wyjaśnić, że stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytań oznaczonych we wniosku nr 2, nr 4, nr 8 oraz nr 11 tut. Organ uznał za nieprawidłowe, z uwagi na to, że pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług (brak konieczności wykazania podatku należnego z tytułu dostawy części przedsiębiorstwa) – pojęcia „zwolnione od opodatkowania” i „wyłączone od przepisów” nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której przedmiotowe dostawy poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa są wyłączone od stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku oraz uzupełnienia wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa
IPPP2/443-1085/14-3/BH | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
IPPP3/443-1020/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPBI/1/4511-104/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.