ILPP1/443-745/14-3/HW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pozarządową skupiającą 120 członków będących osobami fizycznymi. Realizuje wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy. Prowadzi także imprezy kulturalno-regionalne, sportowe jak: (...) rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy studyjne. Prowadzi też szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie Gminy. Stowarzyszenie aktywnie działa w kierunku rozwoju aktywności ruchowej społeczności lokalnej. W ramach tego zorganizowało już m.in. Nordic Walking, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem przyrody.

Brało też udział w wielu festynach promocji lokalnej twórczości i produktów lokalnych a także samo organizowało m.in. festyny związane z tradycjami chleba, wiankami, czy świętem pyry. Stowarzyszenie kultywuje także miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje poprzez organizowanie i udział w festynach tradycji i zwyczajów ludowych, które umożliwiają mieszkańcom Gminy i gmin zagranicznych rozwijanie aktywności społecznej wraz z jej promowaniem. Wnioskodawca planuje zorganizowanie operacji pod tytułem (...). Przewidziany jest udział wystawców i zespołów regionalnych zarówno z terenu działania Stowarzyszenia jak i z innych krajów. Zaistnieje możliwość wykorzystania tradycji kulturowych w oparciu o zasoby ekologiczne terenu do promowania regionu. Zaangażowanie wielu osób zarówno ze Stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej do organizacji i udziału w operacji doprowadzi w przyszłości do większego zaangażowania aktywności społecznej. Partnerzy zapewnią prawidłowy przebieg realizacji tego zadania, a udział partnerów zagranicznych wpłynie na promocję obszaru w kraju i zagranicą. Planowany jest udział 40 osób z Gminy, 40 osób z gminy francuskiej oraz po 20 osób z gminy niemieckiej, litewskiej i słowackiej (...). Planuje się prezentacje na stoiskach produktów lokalnych przez każdą grupę oraz występy zespołów regionalnych w tym chóru niemieckiego, kapeli litewskiej oraz zespołu wokalnego ze Słowacji. Niezbędne jest więc zakwaterowanie uczestników przyjezdnych, ich wyżywienie, poniesienie kosztów tablic podziękowań i gadżetów promocyjnych oraz kosztów tłumaczeń, przygotowanie stoisk i ich demontaż, prowadzenie festynu. Planuje się noclegi i wyżywienie Francuzów w rodzinach z uwagi na przyjęte tradycje oraz 3 noclegi dla grup z Litwy i Słowacji, 2 noclegi dla grup z Niemiec. Planowana operacja ma niedochodowy charakter skierowana jest do mieszkańców Gminy i okolic, udział w niej jest nieograniczony z uwagi na otwarty charakter festynu.

Projekt nosi nazwę (...). Wszystkie wydatki są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pismem z dnia 17 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że ww. wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu PROW 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zasadnie Wnioskodawca uznaje, że w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie mamy możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach nabycia usług i towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie jest organizacją nie prowadzącą działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i jako podmiot nieuprawniony do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie powołanego powyżej art. 86 ustawy o VAT, ma prawo uznać podatek zawarty w dokonanych zakupach jako koszt kwalifikowany podlegający w całości finansowaniu zgodnie z wnioskiem o dotację. Stowarzyszenie nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w dokonanych zakupach.

Nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Na mocy art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznacza się, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją społeczną pozarządową skupiającą 120 członków będących osobami fizycznymi. Realizuje wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy. Prowadzi także imprezy kulturalno-regionalne, sportowe jak: (...), rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy studyjne pod hasłem „Poznajemy miasta europejskie”. Prowadzi też szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie Gminy. Stowarzyszenie aktywnie działa w kierunku rozwoju aktywności ruchowej społeczności lokalnej. W ramach tego zorganizowało już m.in. Nordic Walking, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem przyrody.

Wnioskodawca planuje zorganizowanie operacji pod tytułem (...) . Przewidziany jest udział wystawców i zespołów regionalnych zarówno z terenu działania Stowarzyszenia jak i z innych krajów. Zaistnieje możliwość wykorzystania tradycji kulturowych w oparciu o zasoby ekologiczne terenu do promowania regionu. Zaangażowanie wielu osób zarówno ze Stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej do organizacji i udziału w operacji doprowadzi w przyszłości do większego zaangażowania aktywności społecznej. Partnerzy zapewnią prawidłowy przebieg realizacji tego zadania, a udział partnerów zagranicznych wpłynie na promocję obszaru w kraju i zagranicą. Planowany jest udział 40 osób z Gminy, 40 osób z gminy francuskiej oraz po 20 osób z gminy niemieckiej, litewskiej i słowackiej oraz (...) Planuje się prezentacje na stoiskach produktów lokalnych przez każdą grupę oraz występy zespołów regionalnych w tym chóru niemieckiego, kapeli litewskiej oraz zespołu wokalnego ze Słowacji. Niezbędne jest więc zakwaterowanie uczestników przyjezdnych, ich wyżywienie, poniesienie kosztów tablic podziękowań i gadżetów promocyjnych oraz kosztów tłumaczeń, przygotowanie stoisk i ich demontaż, prowadzenie festynu. Planuje się noclegi i wyżywienie Francuzów w rodzinach z uwagi na przyjęte tradycje oraz 3 noclegi dla grup z Litwy i Słowacji, 2 noclegi dla grup z Niemiec i ... . Planowana operacja ma niedochodowy charakter skierowana jest do mieszkańców Gminy ... i okolic, udział w niej jest nieograniczony z uwagi na otwarty charakter festynu.

Projekt nosi nazwę „...”. Wszystkie wydatki są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Ww. wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu PROW na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu – jak wskazał Zainteresowany – nie są i nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn. „...”.

Tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.