ILPP1/443-700/14-5/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących nabycie samochodów w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych.
ILPP1/443-700/14-5/AWinterpretacja indywidualna
 1. jazda
 2. odliczenia
 3. odprzedaż
 4. opodatkowanie
 5. podatek od towarów i usług
 6. pojazd samochodowy
 7. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 października 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest autoryzowanym koncesjonerem (dealerem) samochodów osobowych i dostawczych marki (...). W Krajowym Rejestrze Sądowym jako przedmiot działalności Spółki wskazano między innymi sprzedaż pojazdów samochodowych.

Z uwagi na zawartą umowę dealerską, Spółka ma obowiązek posiadania i udostępniania do jazd próbnych potencjalnym klientom każdego modelu oferowanego do sprzedaży samochodu osobowego. Pojazdy testowe będą zarejestrowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, będą dla nich wykupione pełne polisy ubezpieczeniowe OC, AC i NW.

Z chwilą zakończenia pełnienia przez pojazd funkcji testowej, auto zostanie sprzedane.

Auto zostanie „umieszczone” w urządzeniach księgowych Spółki jako towar handlowy i nie zostanie zaliczone do środków trwałych; nie zostanie także poddane amortyzacji.

W uzupełnieniu z dnia 27 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Jest czynnym, zrejestrowanym podatnikiem VAT.
 2. Pojazdy, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 3. Pojazdy, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami, których konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nie powoduje również, że ich wykorzystanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
 4. Pojazdy, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób, łącznie z kierowcą.
 • 5a. Nie zaistnieją okoliczności obiektywnie potwierdzające brak wykorzystania pojazdów do użytku prywatnego.
 • 5b. i 5c. Wnioskodawca ustalił zasady co do sposobu wykorzystania pojazdów wykluczające ich użycie do celów prywatnych, które zostały określone w Regulaminie korzystania z samochodów służbowych, przewidującym kary porządkowe za jego naruszenie oraz wskazujących, że naruszenie zasad korzystania z samochodów służbowych może stanowić podstawę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie; jednocześnie codziennie na koniec dnia pracy sporządzany będzie raport stanu ewidencyjnego samochodów służbowych znajdujących się na parkingu siedziby Wnioskodawcy.
 • 5d. Pojazdy, o których mowa we wniosku, będą garażowane na terenie Wnioskodawcy w godzinach pracy i po godzinach pracy.
 • 5e. Będzie wprowadzony obowiązek zostawienia pojazdów, o których mowa we wniosku, po godzinach pracy na parkingu przedsiębiorstwa, bez możliwości ich pobrania.
 • 5f. Nie będzie istnieć nadzór GPS nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 • 5g. Wnioskodawca dokona należytej staranności, aby wykluczyć możliwość użycia pojazdów do celów prywatnych (vide ad. 5c, 5d),
 1. Wnioskodawca nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdów będących przedmiotem wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnik ma prawo dokonać dostawy samochodu nabytego w celach handlowych, który również był wykorzystywany do jazd testowych – ze stawką VAT 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsprzedaż przez Spółkę takiego samochodu, wykorzystywanego do jazd testowych, winna zostać dokonana ze stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka – będąca czynnym, zrejestrowanym podatnikiem VAT – jest autoryzowanym koncesjonerem (dealerem) samochodów osobowych i dostawczych marki (...). W Krajowym Rejestrze Sądowym jako przedmiot działalności Spółki wskazano między innymi sprzedaż pojazdów samochodowych. Ww. pojazdy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nabywa przedmiotowe samochody w celu dalszej odsprzedaży i traktuje je jako towar handlowy. Jednocześnie samochody te wykorzystywane są czasowo do jazd testowych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych.

W interpretacji z dnia 6 listopada 2014 r. nr ILPP1/443-700/14-4/AW tut. Organ uznał, że w przypadku, gdy samochód nabyty w celu dalszej odsprzedaży będzie również wykorzystywany do jazd testowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało ograniczone do 50% prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że transakcja dostawy samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Na powyższe stwierdzenie wskazuje fakt, że ww. pojazdy samochodowe są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej opodatkowanej podatku od towarów i usług, a przy nabyciu ww. samochodów przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że dostawa samochodu przez Zainteresowanego nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, a ponadto przepisy ustawy nie przewidują obniżonej stawki dla ww. czynności – tym samym będzie ona opodatkowana 23% stawką podatku VAT.

Podsumowując, dostawa przez Wnioskodawcę samochodu nabytego w celach handlowych, który również był wykorzystywany do jazd testowych, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych. Natomiast, w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących nabycie samochodów w celu dalszej odsprzedaży, ale wykorzystywanych do jazd testowych została wydana odrębna interpretacja z dnia 6 listopada 2014 r., nr ILPP1/443-700/14-4/AW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.