ILPP1/443-593/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie od podatku VAT zamiany nieruchomości zabudowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania zamiany nieruchomości za dostawę towarów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wydania nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wydania nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy torów (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dostawy torów (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy sieci trakcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dostawy sieci trakcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 7), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy sygnalizacji świetlnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 8), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dostawy sygnalizacji świetlnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 9), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy pawilonu dyspozytorskiego (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) oraz zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 lub pkt 10a ustawy dostawy opraw oświetleniowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 13, natomiast w interpretacji nr 12) – jest prawidłowe,
 • uznania dostawy opraw oświetleniowych za dostawę odrębnego przedmiotu opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 12, natomiast w interpretacji nr 11) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT zamiany nieruchomości zabudowanej. Dnia 29 września 2014 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Spółka”), jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka powstała w dniu 28 czerwca 2000 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie Spółka realizuje projekt pn. „Budowa Zajezdni tramwajowej (...)”. Projekt jest realizowany na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. W związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokona opuszczenia szeregu nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura służąca działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę, jak zajezdnia, tory odstawcze, pętla tramwajowa, itp. Funkcje operacyjne realizowane w oparciu o infrastrukturę znajdującą się na opuszczanych nieruchomościach przejmie nowa zajezdnia na „B”. W związku z realizowanym projektem Spółka planuje zawarcie umowy zamiany nieruchomości z Miastem.

Strony przewidują, że określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zamiany będzie opierać się na wycenach sporządzonych przez uprawionych rzeczoznawców. W wyniku zamiany nieruchomości:

 • Wnioskodawca nabędzie prawa własności nieruchomości opisanych w księdze wieczystej o nr KW „a” oraz w księdze wieczystej o nr KW „b” o łącznej powierzchni 132.053 m2, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych 1/2, 1/3 i 1/5, na których realizowana jest inwestycja,
 • Wnioskodawca przekaże w wykonaniu umowy zamiany posiadane nieruchomości wraz z uzgodnioną uzupełniającą dopłatą związaną z koniecznością zachowania ekwiwalentności świadczeń stron objętych zamianą.

Obecnie Wnioskodawca przeprowadza analizy dotyczące poszczególnych nieruchomości, które mają być przedmiotem zamiany. Wnioskodawca przewiduje, że jedną z zamienianych nieruchomości będzie nieruchomość znajdująca się w dzielnicy „J” w P. określana obiegowo jako „pętla O.”, która obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1/4 i powierzchni 10771 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW „c’.

Na ww. nieruchomości znajduje się pętla tramwajowa wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą w postaci budynków, budowli oraz urządzeń. Dla omawianej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się, że dla wskazanej nieruchomości, przed zawarciem umowy zamiany, zostanie wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy.

Ww. nieruchomość wraz ze znajdującymi się na nieruchomości budynkami, budowlami i urządzeniami została nabyta przez Spółkę od Miasta aportem na podstawie aktu notarialnego z dnia 8 maja 2003 r. sporządzonego przed notariuszem M, na podstawie którego doszło do objęcia udziałów w Spółce przez Miasto oraz zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. W dniu 8 maja 2003 r. na Zgromadzeniu Wspólników Spółki została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 19.179.000,00 zł ze wskazaniem, że nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności wymienionych w dokumencie nieruchomości, w tym wyżej opisanej nieruchomości, tzw. „pętli O.”.

W stanie prawnym obowiązującym w dniu 8 maja 2003 r. czynność wniesienia aportu do spółki kapitałowej podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268, z późn. zm.). W efekcie Spółka otrzymała aport na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, jednak z uwagi na obowiązujące zwolnienie w związku z nabyciem aportu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Na dzień wniesienia aportu przez Miasto do Spółki na nieruchomości znajdowały się następujące budynki i budowle:

 1. tory stanowiące pętlę tramwajową , dalej dla uproszczenia „tory”, zostały przyjęte do użytkowania w roku 1961 po ich wybudowaniu ze środków zakładu budżetowego (poprzednia forma organizacyjno-prawna MPK). Wydatki na wybudowanie torów zostały ujęte w ewidencji księgowej Spółki, jako wydatki poniesione przez poprzednika prawnego, tj. zakład budżetowy. Po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę wydatki te stanowiły nakłady na obcym gruncie (grunt stanowił własność Miasta). Po otrzymaniu przedmiotu aportu Spółka poniosła wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. Zwiększenie wartości początkowej torów nastąpiło na podstawie dokumentu OT z dnia 31 marca 2008 r. W związku z poniesionymi wydatkami Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tory były i są wykorzystywane wyłącznie przez Spółkę - nie były oddawane w najem lub dzierżawę;
 2. sieć trakcyjna. Budowla została przyjęta do użytkowania w roku 1961 po jej wybudowaniu ze środków zakładu budżetowego. Wydatki na wybudowanie sieci trakcyjnej zostały ujęte w ewidencji księgowej Spółki, jako wydatki poniesione przez poprzednika prawnego, tj. zakład budżetowy. Podobnie jak w przypadku torów po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę wydatki te stanowiły nakłady na obcym gruncie. Po otrzymaniu przedmiotu aportu Spółka poniosła wydatki na ulepszenie sieci trakcyjnej w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. Zwiększenie wartości początkowej sieci trakcyjnej nastąpiło na podstawie dokumentu OT z dnia 31 marca 2008 r. W związku z poniesionymi wydatkami Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budowla była i jest wykorzystywana wyłącznie przez Spółkę - nie była oddawana w najem lub dzierżawę;
 3. sygnalizacja świetlna - została przyjęta do użytkowania w roku 1966 po jej wybudowaniu ze środków zakładu budżetowego. Wydatki na wybudowanie sygnalizacji świetlnej zostały ujęte w ewidencji księgowej Spółki, jako wydatki poniesione przez poprzednika prawnego, tj. zakład budżetowy. Podobnie jak w przypadku torów i sieci trakcyjnej po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę wydatki te stanowiły nakłady na obcym gruncie. Po wniesieniu aportem do Spółki w roku 2003 w stosunku do wskazanego obiektu nie były ponoszone wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na brak tego rodzaju wydatków w Spółce nie powstało prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wskazanego obiektu. Sygnalizacja była i jest wykorzystywana wyłącznie przez Spółkę - nie była oddawana w najem lub dzierżawę;
 4. pawilon dyspozytorski , który został przyjęty przez Spółkę do użytkowania w roku 2003, tj. z momentem objęcia przedmiotu aportu. Pawilon został ujęty w akcie notarialnym jako przedmiot wnoszony aportem do Spółki przez Miasto. Wydatki na wybudowanie pawilonu przed objęciem jako aport nie były ponoszone ani przez Spółkę, ani przez jej poprzednika prawnego - zakład budżetowy. Po wniesieniu aportem do Spółki w roku 2003 w stosunku do budynku nie były ponoszone wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na brak tego rodzaju wydatków w Spółce nie powstało prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wskazanego obiektu. Obiekt był wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę - nie były oddawany w najem lub dzierżawę.

Ponadto na nieruchomości znajduje się, zakwalifikowane jako odrębny środek trwały, oświetlenie pętli tramwajowej , składające się z 4 opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach trakcyjnych. Oświetlenie zostało oddane do użytkowania na podstawie dokumentu OT z dnia 17 lipca 2007 r. Oprawy nie są trwale przymocowane do słupów trakcyjnych i mogą być w każdym czasie zdemontowane (odkręcone) i zamontowane w innym miejscu. Funkcja użytkowa opraw jest różna od funkcji użytkowej słupów trakcyjnych, na których oprawy są zamontowane. Zamontowanie opraw nie prowadziło zatem do zwiększenia wartości użytkowej słupów trakcyjnych. W związku z poniesionymi wydatkami na nabycie opraw Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wskazany obiekt został zakwalifikowany jako budowla w zakresie podatku od nieruchomości, jednakże w ocenie Spółki omawiany środek trwały nie spełnia wymogów definicji budowli, ponieważ nie jest ani obiektem budowlanym, ani urządzeniem budowlanym w rozumieniu ustawy prawo budowlane albo ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oprawy były i są wykorzystywane wyłącznie przez Spółkę - nie był oddawane w najem lub dzierżawę.

Dnia 29 września 2014 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego wskazując, że:

 1. Żadna z działek, która jest przedmiotem wniosku nie jest „działką niezabudowaną”. Złożony wniosek dotyczy jednej działki o numerze ewidencyjnym 1/4 i pow. 10771 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Działka nr 1/4 jest zabudowana wymienionymi we wniosku obiektami (budynki i budowle) w postaci: torów stanowiących pętlę tramwajową, sieci trakcyjnej , sygnalizacji świetlnej oraz pawilonu dyspozytorskiego.
 2. W skład nieruchomości „pętla O.” wchodzą znajdujące się na działce ewidencyjnej 1/4 tory, sieć trakcyjna, pawilon dyspozytorski i sygnalizacja świetlna.
 3. Sygnalizacja świetlna i tory stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane.
 4. W związku z nabyciem oświetlenia pętli tramwajowej w postaci 4 opraw Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 5. Nieruchomość przekazywana przez Wnioskodawcę jest i była wykorzystywana wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego. Natomiast w związku z nabyciem ww. nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Ponieważ nieruchomość została nabyta jako aport na podstawie aktu notarialnego z dnia 8 maja 2003 r. . W stanie prawnym obowiązującym w dniu 8 maja 2003 r. czynność wniesienia aportu do spółki kapitałowej podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268, z późn. zm.). W efekcie Spółka otrzymała aport na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, jednak z uwagi na obowiązujące zwolnienie w związku z nabyciem aportu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wydanie nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. w związku z art. 7 ust. 1 u.p.t.u....
 2. Czy wydanie nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”, w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u....
 3. Czy wydanie nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”, w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u....
 4. Czy dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u....
 5. Czy dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u....
 6. Czy dostawa sieci trakcyjnej położonej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u....
 7. Czy dostawa sieci trakcyjnej położonej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u....
 8. Czy dostawa sygnalizacji świetlnej znajdującej się na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u....
  W przypadku stwierdzenia, że stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 8 jest nieprawidłowe Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 9. W przypadku stwierdzenia, że stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 8 jest prawidłowe Spółka wnosi o uznanie, że udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 9 jest bezprzedmiotowe.
 9. Czy dostawa sygnalizacji świetlnej znajdującej się na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u....
 10. Czy dostawa pawilonu dyspozytorskiego położonego na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u....
 11. Czy w sytuacji, gdy w związku z realizacją umowy zamiany w ramach transakcji zostanie wydany, funkcjonalnie związany z przedmiotem dostawy, środek trwały w postaci opraw oświetleniowych usytuowanych na „pętli O.” to czy należy przyjąć, że dojdzie do dostawy odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług...
  W przypadku stwierdzenia, że stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 11 jest nieprawidłowe Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 12. W przypadku stwierdzenia, że stanowisko Spółki dotyczące pytania nr 11 jest prawidłowe Spółka wnosi o uznanie, że udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 12 jest bezprzedmiotowe.
 12. Czy w sytuacji, gdyby uznać, że wydanie opraw oświetleniowych w związku z realizacją umowy zamiany stanowi dostawę, która podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy do tej dostawy znajdzie zastosowanie którekolwiek ze zwolnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2, 10 i 10a u.p.t.u....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko dotyczące pytania nr 1 wraz z uzasadnieniem.

Wydanie nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. w związku z art. 7 ust. 1 u.p.t.u.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u., przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 u.p.t.u., zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami stanowi dostawę towarów. Do dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dochodzi także wówczas, gdy wydanie nieruchomości zabudowanej następuje w związku z umową zamiany nieruchomości. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2010 r., sygn. IPPP1-443-780/10-2/Igo, opublikowane pod adresem http://sip.mf.gov.pl/sip).

Stanowisko dotyczące pytania nr 2 wraz z uzasadnieniem.

Wydanie nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”, w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonano istotnej zmiany zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., które do końca roku 2013 miało zastosowanie do dostawy towarów używanych będących wyłącznie rzeczami ruchomymi.

Obecny zakres zwolnienia zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. dotyczy:

 • wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jaki ruchomości gdzie m.in. przy nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT;
 • nieruchomości i ruchomości wykorzystywanych niezależnie od okresu ich używania przez podatnika, wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Zasadniczymi zatem warunkami zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. jest wymóg wykorzystywania zbywanych towarów wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu. Oznacza to, że w praktyce omawiane zwolnienie może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w przypadku podmiotów, których zasadnicza aktywność jest zwolniona od VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, stąd wskazane zwolnienie nie będzie miało zastosowania do wydania w związku z realizacją umowy zamiany nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”.

Stanowisko dotyczące pytania nr 3 wraz z uzasadnieniem.

Wydanie nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”, w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od opodatkowania dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zgodnie z definicją „terenu budowlanego” zawartą w art. 2 pkt 33 u.p.t.u., za teren budowlany należy uznać grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z powołanych przepisów wynika, że wskazanym zwolnieniem zostały objęte ściśle wskazane rodzaje gruntów, tj. tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane. Oznacza to, że ze wskazanego zwolnienia nie będą korzystać tereny, na których znajdują się budynki lub budowle w postaci torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji świetlnej oraz pawilonu dyspozytorskiego. Tereny te należy zakwalifikować do terenów zabudowanych. Tym samym bez znaczenia z punktu widzenia rozważanego zwolnienia będzie fakt, że dla ww. terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz że zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Stanowisko dotyczące pytania nr 4 wraz z uzasadnieniem.

Dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem, gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Co do zasady zatem dostawa budynku budowli lub ich części jest zwolniona od VAT. Wyjątkiem jest dostawa budynku, budowli lub ich części dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Przez „pierwsze zasiedlenie”, zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu,
 • ulepszeniu,

jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści art. 2 pkt 14 u.p.t.u. wynika zatem, że przez „pierwsze zasiedlenie” należy rozumieć sytuację, w której zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • dojdzie do nabycia budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika;
 • dana nieruchomość zostanie przejęta przez nabywcę do użytkowania;
 • wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT prowadzącą do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu u.p.t.u. będzie oddanie budynku do użytkowania w związku z zawarciem umowy sprzedaży, jak również zawarciem umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Za oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, uznaje się także aport, który stanowi formę przeniesienia prawa do rozporządzania towarem. W sytuacji, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.t.u., a czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, wówczas dochodzi do odpłatnej dostawy tych towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 16 marca 2010 r., sygn. ILPP2/443-1738/09-4/MR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2012 r., sygn. IPPP1/443-330/12-2/PR).

W świetle definicji „pierwszego zasiedlenia” zawartej w art. 2 pkt 14 u.p.t.u., nie budzi wątpliwości, że w sytuacji, gdy budynek lub budowla zostaną wzniesione we własnym zakresie przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu i zostanie rozpoczęte jego faktyczne użytkowanie wówczas do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u., nie dochodzi ponieważ nie dochodzi do objęcia budynku lub budowli we władanie w ramach czynności opodatkowanej.

Nie budzi również wątpliwości, że w świetle definicji „pierwszego zasiedlenia” zawartej w art. 2 pkt 14 u.p.t.u., w odniesieniu do danego obiektu może wielokrotnie dochodzić do „pierwszego zasiedlenia” np. pierwszy raz w związku wybudowaniem obiektu, a następnie w związku z jego ulepszeniem, w sytuacji, gdy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będą stanowić co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powyższe w przypadku torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” stwierdzić należy, że tory zostały nabyte jako wkład niepieniężny (aport) w dniu 8 maja 2003 r. na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynność ta na dzień jej dokonania była zwolniona od VAT. Tory zostały wybudowane przed otrzymaniem aportu. Obiekt ten został przyjęty do użytkowania w roku 1961. Z chwilą otrzymania przez Spółkę aportu w postaci działki gruntu, na którym znajduje się „pętla O.” Spółka uzyskała prawo do rozporządzania jak właściciel m.in. budowlą torów. Doszło zatem do nabycia ww. budowli przez pierwszego nabywcę, po jej wybudowaniu na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u., czyli do „pierwszego zasiedlenia”.

Po nabyciu ww. obiektu w ramach aportu Spółka poniosła wydatki na jego ulepszenie w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu. Zwiększenie wartości początkowej torów nastąpiło na podstawie dokumentu OT z dnia 31 marca 2008 r. Z tych też względów dostawa torów w związku z planowaną umową zamiany będzie stanowić czynność polegającą na oddaniu do użytkowania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT pierwszemu nabywcy po ulepszeniu obiektu, gdzie wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej. Dojdzie zatem do dostawy torów w ramach „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u., a w konsekwencji dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Stanowisko dotyczące pytania nr 5 wraz z uzasadnieniem.

Dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u., zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części, w części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., pod warunkiem, że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 7a u.p.t.u., warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt l0a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z brzmienia zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. wynika zatem, że w przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. Warunkiem skorzystania ze wskazanego zwolnienia jest łączne spełnienie obu przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

Mając zatem na uwadze stan faktyczny torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O. stwierdzić należy, że:

 1. Spółce w stosunku do torów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wskazany obiekt został nabyty jako aport, który w stanie prawnym obowiązującym w dniu 08 maja 2003 r. stanowił czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług. W związku z tym w związku z nabyciem ww. obiektu nie przysługiwało w Spółce prawo do odliczenia podatku VAT. Tym samym pierwsza z przesłanek zastosowania zwolnienia zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) u.p.t.u. zostanie spełniona;
 2. w przypadku torów Spółka poniosła w roku 2008 wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczała 30% wartości początkowej z dnia otrzymania aportu. W związku z dokonanymi wydatkami na ulepszenie Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na fakt, że wydatki na ulepszenie zostały oddane do używania na podstawie dokumentu OT z dnia 1 marca 2008 r. stąd stwierdzić należy, że Spółka wykorzystywała wskazany obiekt w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, który upłynął 1 marca 2013 r. Stosownie do art. 43 ust. 7a u.p.t.u. przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) u.p.t.u. nie znajdzie zastosowania w przypadku torów, a tym samy w tym zakresie dochodzi do zachowania warunków zwolnienia.

W zaistniałej sytuacji z uwagi na spełnienie przesłanek zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. dostawa torów w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u.

Stanowisko dotyczące pytania nr 6 wraz z uzasadnieniem.

Dostawa sieci trakcyjnej umiejscowionej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Sieć trakcyjna została nabyta jako wkład niepieniężny (aport) w dniu 8 maja 2003 r. na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynność ta na dzień jej dokonania była zwolniona od VAT. Sieć została wybudowana przed otrzymaniem aportu. Obiekt ten został przyjęty do użytkowania w roku 1961. Z chwilą otrzymania przez Spółkę aportu w postaci działki gruntu, na którym znajduje się „pętla O.” Spółka uzyskała prawo do rozporządzania jak właściciel m.in. w stosunku do sieci trakcyjnej. W świetle uwag przedstawionych w stanowisku dotyczącym pytania nr 2 na dzień wniesienia aportu do Spółki doszło zatem do nabycia ww. budowli przez pierwszego nabywcę, po jej wybudowaniu na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u., czyli do „pierwszego zasiedlenia”.

Następnie po otrzymaniu sieci trakcyjnej tytułem wkładu niepieniężnego Spółka poniosła wydatki na jej ulepszenie w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. Zwiększenie wartości początkowej sieci trakcyjnej nastąpiło na podstawie dokumentu OT z dnia 31 marca 2008 r. W związku z poniesionymi wydatkami Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Sieć trakcyjna była i jest wykorzystywana wyłącznie przez Spółkę - nie była oddawana w najem lub dzierżawę. Z tego też względu w przypadku planowanej transakcji zamiany dostawa ww. budowli nastąpi, stosownie do art. 2 pkt 14 u.p.t.u., w ramach „pierwszego zasiedlenia” rozumianego jako oddanie do użytkowania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT po jej ulepszeniu, gdzie wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z tego też względu dostawa ww. budowli nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Stanowisko dotyczące pytania nr 7 wraz z uzasadnieniem.

Dostawa sieci trakcyjnej umiejscowionej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u.

Mając na uwadze stan faktyczny dotyczący sieci trakcyjnej umiejscowionej na działce, na której znajduje się „pętla O.” stwierdzić należy, że:

 1. Spółce w stosunku do sieci trakcyjnej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wskazany obiekt został nabyty jako aport, który w stanie prawnym obowiązującym w dniu 08 maja 2003 r. stanowił czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług. W związku z tym w związku z nabyciem ww. obiektu nie przysługiwało w Spółce prawo do odliczenia podatku VAT. Tym samym pierwsza z przesłanek zastosowania zwolnienia zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) u.p.t.u. zostanie spełniona;
 2. w stosunku do sieci trakcyjnej Spółka poniosła w roku 2008 wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczała 30% wartości początkowej z dnia otrzymania aportu. W związku z dokonanymi wydatkami na ulepszenie Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na fakt, że wydatki na ulepszenie zostały oddane do używania na podstawie dokumentu OT z dnia 1 marca 2008 r. stąd stwierdzić należy, że Spółka wykorzystywała wskazany obiekt w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, który upłynął w dniu 1 marca 2013 r. Stosownie do art. 43 ust. 7a u.p.t.u. przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) u.p.t.u. nie znajdzie zastosowania w przypadku sieci trakcyjnej.

W świetle zatem uwag przedstawionych w stanowisku dotyczącym pytania nr 3 z uwagi na spełnienie przesłanek zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. dostawa sieci trakcyjnej w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u.

Stanowisko dotyczące pytania nr 8 wraz z uzasadnieniem.

Dostawa sygnalizacji świetlnej umiejscowionej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Sygnalizacja świetlna umiejscowiona na działce, na której znajduje się „pętla O.” została nabyta jako wkład niepieniężny (aport) w dniu 8 maja 2003 r. na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynność ta na dzień jej dokonania była zwolniona od VAT. Sygnalizacja świetlna została wybudowana przed otrzymaniem aportu. Obiekt ten został przyjęty do użytkowania w roku 1966. Z chwilą otrzymania przez Spółkę aportu w postaci działki gruntu, na którym znajduje się „pętla O.” Spółka uzyskała prawo do rozporządzania jak właściciel w stosunku do wskazanego obiektu. W świetle uwag przedstawionych w stanowisku dotyczącym pytania nr 2 na dzień wniesienia aportu do Spółki doszło zatem do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. ponieważ:

 • oddanie ww. obiektów do użytkowania nastąpiło na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT jaką jest wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu);
 • było to pierwsze nabycie po wybudowaniu ww. obiektu. Spółka stała się pierwszym nabywcą ww. obiektu.

Z tych też względów planowana transakcja dostawy sygnalizacji świetlnej nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia i będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Stanowisko dotyczące pytania nr 9 wraz z uzasadnieniem.

W przypadku gdyby przyjąć, że dostawa sygnalizacji świetlnej umiejscowionej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., to w ocenie Wnioskodawcy, wskazana dostawa będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

Mając na uwadze stan faktyczny dotyczący sygnalizacji świetlnej umiejscowionej na działce, na której znajduje się „pętla O.” stwierdzić należy, że:

 1. Spółce w stosunku do tej budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wskazany obiekt został nabyty jako aport, który w stanie prawnym obowiązującym w dniu 08 maja 2003 r. stanowił czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług. W związku z tym w związku z nabyciem ww. obiektu nie przysługiwało w Spółce prawo do odliczenia podatku VAT. Tym samym pierwsza z przesłanek zastosowania zwolnienia zawarta w art. 43 ust. 1 pkt l0a lit. a) u.p.t.u. zostanie spełniona;
 2. w przypadku sygnalizacji świetlnej Spółka nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym takich których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej z dnia otrzymania aportu. Tym samym również druga z przesłanek zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit, b) u.p.t.u. zostanie spełniona.

W świetle zatem uwag przedstawionych w stanowisku dotyczącym pytania nr 3 z uwagi na spełnienie przesłanek zawartych w art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u., dostawa sygnalizacji świetlnej w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

Stanowisko dotyczące pytania nr 10 wraz z uzasadnieniem.

Dostawa pawilonu dyspozytorskiego położonego na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Pawilon dyspozytorski położony na działce, na której znajduje się „pętla O.” został nabyty jako wkład niepieniężny (aport) w dniu 8 maja 2003 r., tj. na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynność ta na dzień jej dokonania korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. Na dzień wniesienia pawilonu dyspozytorskiego aportem do Spółki doszło do jego „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. ponieważ:

 • oddanie ww. obiektu do użytkowania nastąpiło na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, jaką jest wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu);
 • było to pierwsze nabycie po wybudowaniu ww. obiektu. Spółka stała się pierwszym nabywcą ww. obiektu. Po nabyciu aportem tego budynku Spółka nie ponosiła żadnych wydatków na jego ulepszenie stąd jego dostawa w związku z umową zamiany podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. ponieważ planowana dostawa nastąpi po upływie 2 lat od „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u., które miało miejsce w roku 2003.

Stanowisko dotyczące pytania nr 11 wraz z uzasadnieniem.

W sytuacji, gdy w związku z realizacją umowy zamiany w ramach transakcji zostanie wydany, funkcjonalnie związany z przedmiotem dostawy, środek trwały w postaci opraw oświetleniowych usytuowanych na „pętli O.” należy przyjąć, że nie dojdzie do dostawy odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji, gdy w ramach dostawy nieruchomości oprócz budynków i budowli przedmiotem dostawy będą także inne środki trwałe, które znajdują się na nieruchomości, ale nie są trwale związane z gruntem pojawia się wątpliwość, czy te środki trwałe winny zostać wyodrębnione jako przedmiot dostawy w ramach transakcji, w której dochodzi do dostawy całej nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy obiekty te nie podlegają wyodrębnieniu w ramach takiej transakcji, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 8 u.p.t.u. w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych podstawę opodatkowania oraz stawki podatku należy ustalić dla poszczególnych budynków lub budowli. Wartość środków trwałych znajdujących się na nieruchomości, które są funkcjonalnie związane z budynkami lub budowlami znajdującymi się na nieruchomości będzie zawierać się w wartości budynków lub budowli stanowiących przedmiot dostawy podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do gruntu. Przedmiotem dostawy będą budynki lub budowle składające się na nieruchomość stanowiącą przedmiot transakcji stąd nie ma podstaw, aby wyodrębniać w ramach dostawy środki trwałe związane z budynkami lub budowlami. W praktyce niejednokrotnie w przypadku dostawy nieruchomości oprócz budynków i budowli dochodzi do wydania urządzeń stanowiących odrębne środki trwałe jak np. tablice informacyjne, sieci kablowe lub radiowe, oświetlenie itp., które jakkolwiek mogą zostać zdemontowane to są funkcjonalnie związane z przedmiotem dostawy i są traktowane jako element budynku lub budowli jako całości. W ocenie Wnioskodawcy środki te nie podlegają wyodrębnieniu jako samodzielny przedmiot dostawy podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Analogicznie zdaniem Wnioskodawcy będzie w przypadku opraw oświetleniowych, które są funkcjonalnie związane z przedmiotem dostawy w postaci „pętli O.”.

Stanowisko dotyczące pytania nr 12 wraz z uzasadnieniem.

W sytuacji gdyby uznać, że wydanie opraw oświetleniowych w związku z realizacją umowy zamiany stanowi dostawę, która podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to do tej dostawy nie znajdzie zastosowania którekolwiek ze zwolnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 i pkt l0a u.p.t.u.

Oprawy oświetleniowe zostały oddane do użytkowania w roku 2007, a w związku z poniesionymi wydatkami na nabycie opraw Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W efekcie, gdyby przyjąć, że oprawy oświetleniowe stanowią budowlę, której dostawa w ramach umowy zamiany podlega opodatkowaniu, wówczas dostawa opraw oświetleniowych następowałaby w ramach „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u., a w konsekwencji zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. nie miałoby w tym zakresie zastosowania. Zastosowania nie znalazłoby również zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u., ponieważ w tym przypadku Spółce w stosunku do wskazanego obiektu przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia, co wyklucza zastosowanie ww. zwolnienia z uwagi na brak zachowania przesłanki, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) u.p.t.u.

Natomiast kwestia braku możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., w świetle uwag przedstawionych w stanowisko dotyczącym pytania nr 2 nie budzi wątpliwości. Wnioskodawca nie prowadzi działalności zwolnionej od opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
 • jest prawidłowe w zakresie uznania zamiany nieruchomości za dostawę towarów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wydania nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wydania nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy torów (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dostawy torów (pytanie oznaczone we wniosku nr 5), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy sieci trakcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dostawy sieci trakcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 7), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy sygnalizacji świetlnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 8), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dostawy sygnalizacji świetlnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 9), zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy dostawy pawilonu dyspozytorskiego (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) oraz zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 lub pkt 10a ustawy dostawy opraw oświetleniowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 13, natomiast w interpretacji nr 12),
 • jest nieprawidłowe w zakresie uznania dostawy opraw oświetleniowych za dostawę odrębnego przedmiotu opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 12, natomiast w interpretacji nr 11).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – (dalej k.c.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem, w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna.

W wyniku zamiany każda ze stron wchodzi we władanie nabytego towaru jak właściciel. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że umowa zamiany na gruncie podatku od towarów i usług jest niczym innym jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów.

Zatem przeniesienie własności (np. gruntu, nieruchomości) na podstawie umowy zamiany także stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • czynność ta wykonana została przez podmiot, który dla tej właśnie czynności występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono – z dniem 1 stycznia 2014 r. – zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanego zwolnienia od podatku VAT, to w przypadku nieruchomości mogą znaleźć zastosowanie inne zwolnienia przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwania się od podatku dostawę terenów innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy (obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.), w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 ustawy (obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) – przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto, przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka powstała w dniu 28 czerwca 2000 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Spółka realizuje projekt pn. „Budowa Zajezdni tramwajowej (...)”. Projekt jest realizowany na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. W związku z realizowanym projektem Spółka planuje zawarcie umowy zamiany nieruchomości z Miastem. W wyniku zamiany nieruchomości Wnioskodawca przekaże w wykonaniu umowy zamiany posiadane nieruchomości wraz z uzgodnioną uzupełniającą dopłatą związaną z koniecznością zachowania ekwiwalentności świadczeń stron objętych zamianą. Zainteresowany przewiduje, że jedną z zamienianych nieruchomości będzie nieruchomość określana obiegowo jako „pętla O.”, która obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1/4 i pow. 10771 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Jest to nieruchomość, którą Wnioskodawca przekaże Miastu. Na ww. nieruchomości znajduje się pętla tramwajowa wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą w postaci budynków, budowli oraz urządzeń. Ww. nieruchomość wraz ze znajdującymi się na nieruchomości budynkami, budowlami i urządzeniami została nabyta przez Spółkę od Miasta aportem, na podstawie którego doszło do objęcia udziałów w Spółce przez Miasto oraz zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.

W stanie prawnym obowiązującym w dniu 08 maja 2003 r. czynność wniesienia aportu do spółki kapitałowej podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym. W efekcie Spółka otrzymała aport na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, jednak z uwagi na obowiązujące zwolnienie w związku z nabyciem aportu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Na dzień wniesienia aportu przez Miasto do Spółki na nieruchomości znajdowały się następujące budynki i budowle:

 1. tory stanowiące pętlę tramwajową, dalej dla uproszczenia „tory”, które zostały przyjęte do użytkowania w roku 1961, po ich wybudowaniu ze środków zakładu budżetowego (poprzednia forma organizacyjno-prawna MPK). Wydatki na wybudowanie torów zostały ujęte w ewidencji księgowej Spółki, jako wydatki poniesione przez poprzednika prawnego, tj. zakład budżetowy. Po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę wydatki te stanowiły nakłady na obcym gruncie (grunt stanowił własność Miasta). Po otrzymaniu przedmiotu aportu Spółka poniosła wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. Zwiększenie wartości początkowej torów nastąpiło na podstawie dokumentu OT z dnia 31 marca 2008 r. W związku z poniesionymi wydatkami Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tory były i są wykorzystywane wyłącznie przez Spółkę - nie były oddawane w najem lub dzierżawę. Tory stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane.
 2. sieć trakcyjna. Budowla została przyjęta do użytkowania w roku 1961 po jej wybudowaniu ze środków zakładu budżetowego. Wydatki na wybudowanie sieci trakcyjnej zostały ujęte w ewidencji księgowej Spółki, jako wydatki poniesione przez poprzednika prawnego, tj. zakład budżetowy. Podobnie jak w przypadku torów po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę wydatki te stanowiły nakłady na obcym gruncie. Po otrzymaniu przedmiotu aportu Spółka poniosła wydatki na ulepszenie sieci trakcyjnej w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. Zwiększenie wartości początkowej sieci trakcyjnej nastąpiło na podstawie dokumentu OT z dnia 31 marca 2008 r. W związku z poniesionymi wydatkami Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budowla była i jest wykorzystywana wyłącznie przez Spółkę - nie była oddawana w najem lub dzierżawę.
 3. sygnalizacja świetlna - została przyjęta do użytkowania w roku 1966 po jej wybudowaniu ze środków zakładu budżetowego. Wydatki na wybudowanie sygnalizacji świetlnej zostały ujęte w ewidencji księgowej Spółki, jako wydatki poniesione przez poprzednika prawnego, tj. zakład budżetowy. Podobnie jak w przypadku torów i sieci trakcyjnej po przekształceniu zakładu budżetowego w Spółkę wydatki te stanowiły nakłady na obcym gruncie. Po wniesieniu aportem do Spółki w roku 2003 w stosunku do wskazanego obiektu nie były ponoszone wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na brak tego rodzaju wydatków w Spółce nie powstało prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wskazanego obiektu. Sygnalizacja była i jest wykorzystywana wyłącznie przez Spółkę - nie była oddawana w najem lub dzierżawę. Sygnalizacja świetlna stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane.
 4. pawilon dyspozytorski, który został przyjęty przez Spółkę do użytkowania w roku 2003, tj. z momentem objęcia przedmiotu aportu. Pawilon został ujęty w akcie notarialnym jako przedmiot wnoszony aportem do Spółki przez Miasto. Wydatki na wybudowanie pawilonu przed objęciem jako aport nie były ponoszone ani przez Spółkę ani przez jej poprzednika prawnego - zakład budżetowy. Po wniesieniu aportem do Spółki w roku 2003 w stosunku do budynku nie były ponoszone wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na brak tego rodzaju wydatków w Spółce nie powstało prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wskazanego obiektu. Obiekt był wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę - nie był oddawany w najem lub dzierżawę.

Ponadto na nieruchomości znajduje się, zakwalifikowane jako odrębny środek trwały, oświetlenie pętli tramwajowej (nr inwentarzowy 22112548) składające się z 4 opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach trakcyjnych. Oświetlenie zostało oddane do użytkowania na podstawie dokumentu OT z dnia 17 lipca 2007 r. Oprawy nie są trwale przymocowane do słupów trakcyjnych i mogą być w każdym czasie zdemontowane (odkręcone) i zamontowane w innym miejscu. Funkcja użytkowa opraw jest różna od funkcji użytkowej słupów trakcyjnych, na których oprawy są zamontowane. Zamontowanie opraw nie prowadziło zatem do zwiększenia wartości użytkowej słupów trakcyjnych. W związku z poniesionymi wydatkami na nabycie opraw Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wskazany obiekt został zakwalifikowany jako budowla w zakresie podatku od nieruchomości, jednakże w ocenie Spółki omawiany środek trwały nie spełnia wymogów definicji budowli, ponieważ nie jest ani obiektem budowlanym ani urządzeniem budowlanym w rozumieniu ustawy prawo budowlane albo ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oprawy były i są wykorzystywane wyłącznie przez Spółkę - nie były oddawane w najem lub dzierżawę. W związku z nabyciem oświetlenia pętli tramwajowej w postaci 4 opraw Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z ich nabyciem.

Żadna z działek, która jest przedmiotem wniosku nie jest „działką niezabudowaną”. Dla omawianej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się, że dla wskazanej nieruchomości, przed zawarciem umowy zamiany, zostanie wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. Opisana we wniosku nieruchomość przekazywana przez Wnioskodawcę jest i była wykorzystywana wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w zakresie miejskiego transportu Pasażerskiego. Natomiast w związku z nabyciem ww. nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii:

 1. uznania zamiany nieruchomości – w związku z realizacją umowy zamiany – za dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 2. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, wydania nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
 3. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, wydania nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 3),
 4. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy torów w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 4),
 5. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, dostawy torów w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 5),
 6. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy sieci trakcyjnej w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 6),
 7. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, dostawy sieci trakcyjnej w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 7),
 8. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy sygnalizacji świetlnej w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 8),
 9. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, dostawy sygnalizacji świetlnej w związku z realizacją umowy zamiany (w przypadku gdy odpowiedź na pytanie nr 8 będzie nieprawidłowa) - (pytanie oznaczone we wniosku nr 9),
 10. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy pawilonu dyspozytorskiego w związku z realizacją umowy zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 10),
 11. uznania dostawy opraw oświetleniowych za dostawę odrębnego przedmiotu opodatkowania w związku z zawartą umową zamiany (pytanie oznaczone we wniosku nr 12),
 12. zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 lub pkt 10a ustawy, dostawy opraw oświetleniowych (w przypadku gdy odpowiedź na pytanie nr 12 będzie nieprawidłowa) – (pytanie oznaczone we wniosku nr 13).

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy stanu faktycznego wskazać należy, że zamiana nieruchomości gruntowej zabudowanej mającej postać „pętli O.”, stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe wynika z faktu, że umowa zamiany zdefiniowana w art. 603 k.c. stanowi – na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy – czynność odpłatnej sprzedaży. Na podstawie z kolei art. 2 pkt 6 ustawy, nieruchomość zabudowana wypełnia przesłanki do uznania jej za towar, którego sprzedaż (zamiana) jest traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W konsekwencji powyższego transakcja taka jest uznawana na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy za czynność podlegającą opodatkowaniu.

Ponadto jak wynika z okoliczności sprawy dostawa nieruchomości – tj. „pętli O.” – w ramach realizacji umowy zamiany, o której mowa w art. 603 k.c., nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Brak powyższego uprawnienia wynika z faktu, że – jak wskazał Wnioskodawca – nieruchomość służyła do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego. W konsekwencji nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, które wymagają by określone towary służyły wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Analizując powyższą sprawę stwierdzić także należy, że wydanie nieruchomości na podstawie umowy zamiany nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Powołany przepis umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy terenów innych niż tereny budowlane, a więc nieruchomości niezabudowanych. W niniejszej sprawie przedmiotem zamiany jest nieruchomość zabudowana, skutkiem czego zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie może mieć zastosowania.

Przechodząc do zasadniczego etapu analizy sprawy wskazać należy, że dostawa torów położonych na nieruchomości „pętla O.” nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zastosowanie powyższego zwolnienia od podatku VAT możliwe jest w sytuacji, gdy spełnione są dwie przesłanki, tj. dostawa nie odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, oraz gdy od czynności pierwszego zasiedlenia upłynął okres 2-óch lat. Ustawodawca szczegółowo określił w art. 2 pkt 14 ustawy, kiedy mamy do czynienia z czynnością pierwszego zasiedlenia. W niniejszej sprawie Wnioskodawca poniósł – na opisane we wniosku tory – w roku 2008 szereg nakładów inwestycyjnych, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej torów, od których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego pierwsze zasiedlenie torów – uznanych na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane za budowlę – nastąpi dopiero na skutek dokonania czynności zamiany. Konsekwencją powyższego dostawa torów nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia przez co zaistnieją okoliczności określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, wykluczające zastosowanie względem dostawy towarów zwolnienie od podatku VAT na podstawie tego przepisu (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy). W analizowanej sytuacji dostawa torów będzie jednakże korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Wnioskodawcy bowiem w związku z nabyciem nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przez co spełniona zostaje przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy. I choć Spółka poniosła – w roku 2008 – na analizowane tory nakłady, których wartość wyniosła więcej niż 30% wartości początkowej torów, skutkiem czego w niniejszej sprawie zaistniała w sposób negatywny przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy wykluczająca możliwość zastosowania rozpatrywanego zwolnienia od podatku od towarów i usług, to jednak tory były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – w stanie ulepszonym – przez okres dłuższy niż 5 lat, przez co zastosowanie w niniejszej sytuacji ma art. 43 ust. 7a ustawy. Konsekwencja powyższego druga z przesłanek określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy nie ma zastosowania, sama zaś dostawa (zamiana) torów korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wnioskodawca dokonując zbycia opisanej we wniosku nieruchomości zbywa także znajdującą się na niej sieć trakcyjną. Dostawa tejże sieci trakcyjnej – która nastąpi na podstawie zawartej umowy zamiany – nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wynika to z faktu, że jej dostawa, dopiero na podstawie umowy zamiany, nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż Spółka poniosła na wskazaną sieć trakcyjną – w roku 2008 – nakłady o wartości powyżej 30% wartości początkowej tejże sieci. Zatem występuje tu w sposób negatywny przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy. Konsekwencją zaistnienia takiej przesłanki jest brak prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy względem cywilnoprawnej zamiany budowli sieci trakcyjnej. Względem tej transakcji znajdzie zastosowanie inne zwolnienie od podatku VAT, tj. zdefiniowane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Wnioskodawcy bowiem w związku z nabyciem nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przez co spełniona zostaje przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy. I choć Spółka poniosła – w roku 2008 – na analizowaną sieć trakcyjną nakłady, których wartość wyniosła więcej niż 30% wartości początkowej sieci, skutkiem czego w niniejszej sprawie zaistniała w sposób negatywny przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy wykluczająca możliwość zastosowania rozpatrywanego zwolnienia od podatku od towarów i usług, to jednak sieć trakcyjna była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych – w stanie ulepszonym – przez okres dłuższy niż 5 lat, przez co zastosowanie w niniejszej sytuacji ma art. 43 ust. 7a ustawy. Konsekwencją powyższego druga z przesłanek określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy nie ma zastosowania, sama zaś dostawa (zamiana) sieci trakcyjnej korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Oceniając z kolei zamianę sygnalizacji świetlnej znajdującej się na nieruchomości stanowiącej tzw. „pętlę O.” stwierdzić należy, że czynność ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa tej budowli nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a od tej czynności upłynął już okres 2-óch lat, skutkiem czego spełnione zostały przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że Spółka nabyła nieruchomość (w tym także sygnalizację świetlną) na podstawie aportu korzystającego ze zwolnienia od podatku VAT. Nabycie zatem tejże sygnalizacji świetlnej nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, co przesądziło o wystąpieniu w roku 2003 pierwszego zasiedlenia zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 ustawy. Ponadto względem opisanej sygnalizacji świetlnej Wnioskodawca nie ponosił nakładów, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej sygnalizacji.

W zakresie natomiast zamiany pawilonu dyspozytorskiego położonego na działce, na której znajduje się „pętla O.” wskazać należy, że czynność ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że sytuacja prawna pawilonu dyspozytorskiego jest całkowicie zbieżna z sytuacją prawną sygnalizacji świetlnej, co oznacza, że dostawa pawilonu nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia zdefiniowanego w art. 2 pkt 14 ustawy, a od tej czynności upłynął okres dwóch lat. Jednocześnie względem opisanego pawilonu dyspozytorskiego Wnioskodawca nie ponosił nakładów, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej sygnalizacji. Skutkiem czego zamiana pawilonu dyspozytorskiego spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W przedmiocie dostawy opraw oświetleniowych, uwzględniając opis sprawy, wskazać należy, że ich zamiana stanowi odrębny przedmiot opodatkowania. Jak wynika z opisu sprawy nie stanowią one integralnej części instalacji znajdującej się na nieruchomości „pętla O.”. Na takie rozumienie ich przeznaczenia wskazuje ich nietrwały związek z pozostałymi instalacjami. Oprawy te nie są trwale przymocowane do słupów trakcyjnych i mogą być w każdym czasie zdemontowane (odkręcone). W świetle powyższego nie stanowią one części składowej nieruchomości i jako takie całkowicie spełniają przesłankę by stać się odrębnym przedmiotem sprzedaży.

Jednocześnie transakcja dostawy opraw oświetleniowych wchodzących w skład infrastruktury „pętli O.” nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 oraz pkt 10a ustawy. Brak powyższego uprawnienia wynika z faktu, że oprawy te służyły Wnioskodawcy do realizacji czynności opodatkowanych podatkiem VAT i w związku z ich nabyciem Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. W takim kształcie niniejszej sprawy nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż regulacja ta wymaga by określone rzeczy służyły wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT przy jednoczesnym braku prawa do odliczenia w związku z nabyciem takiej rzeczy.

Transakcja mająca za przedmiot oprawy oświetleniowe nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy, gdyż wskazane zwolnienia od podatku dotyczą jedynie nieruchomości, tymczasem oprawy oświetleniowe – nie będące, jak wskazał Wnioskodawca, budowlą obiektem budowlanym lub urządzeniem budowlanym – stanowią rzeczy ruchome. W konsekwencji powyższego przytoczone przepisy – art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy – nie mogą mieć zastosowania względem opisanych we wniosku opraw oświetleniowych.

Podsumowując:

 • Ad. 1) wydanie nieruchomości w związku z realizacją umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.
 • Ad. 2) wydanie nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”, w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • Ad. 3) wydanie nieruchomości, na której znajduje się „pętla O.”, w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 • Ad. 4) dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 • Ad. 5) dostawa torów położonych na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 • Ad. 6) dostawa sieci trakcyjnej położonej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 • Ad. 7) dostawa sieci trakcyjnej położonej na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 • Ad. 8) dostawa sygnalizacji świetlnej znajdującej się na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 • Ad. 10) dostawa pawilonu dyspozytorskiego położonego na działce, na której znajduje się „pętla O.” dokonywana w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 • Ad. 11) w sytuacji, gdy w związku z realizacją umowy zamiany w ramach transakcji zostanie wydany, funkcjonalnie związany z przedmiotem dostawy, środek trwały w postaci opraw oświetleniowych usytuowanych na „pętli O.” to należy przyjąć, że dojdzie do dostawy odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 • Ad. 12) stwierdzając, że wydanie opraw oświetleniowych w związku z realizacją umowy zamiany stanowi dostawę, która podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to do tej dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 10 oraz pkt 10a ustawy.

W tym miejscu organ podatkowy wyjaśnia, że związku z udzieleniem odpowiedzi twierdzącej (potwierdzającej prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy) na pytanie nr 8, pytanie nr 9 (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) uznano za bezprzedmiotowe.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zwolnienia od podatku VAT zamiany nieruchomości zabudowanej (pytania oznaczone we wniosku nr 1 do 10 oraz nr 12 do nr 13). Natomiast kwestia uznania środka trwałego w postaci opraw oświetleniowych za dostawę budowli (pytanie oznaczone we wniosku nr 11), została załatwiona w piśmie z dnia 9 października 2014 r. nr ILPP1/443-593/14-4/MK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.