ILPP1/443-582/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. występowanie z wnioskami, opiniami i projektami do właściwych władz i urzędów oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich na realizację zadań statutowych,
 2. organizację festynów, imprez kulturalnych i zabaw okolicznościowych,
 3. organizowanie wyjazdów na wydarzenia kulturalne,
 4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i koncertów,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. troskę materialną o zabytki sakralne i świeckie z terenu parafii i gminy,
 7. udział w targach i wystawach krajowych i zagranicznych,
 8. prowadzenie różnych form działalności charytatywnej,
 9. współpracę z samorządami i innymi organizacjami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego członków.

Stowarzyszenie wnioskuje o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt został złożony 06 sierpnia 2013 r. do Lokalnej Grupy Działania. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Operacja nosi tytuł: „(...)”.

Celem operacji jest: rozwój rekreacji na obszarze LSR poprzez budowę boiska do piłki nożnej, co wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz aktywności społecznej i atrakcyjności turystycznej.

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa jest szczególnym podatnikiem podatku VAT.

W wyniku realizacji planowanych działań Stowarzyszenie, jako zdarzenie przyszłe poniesie wydatki związane z zakupem usług (roboty ziemne, pomiarowe, nadzór inwestorski) oraz z zakupem od podmiotów zewnętrznych sprzętu stanowiącego wyposażenie do boiska do piłki nożnej. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu czy usług...
 2. Czy Stowarzyszenie realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...
 3. Jaki jest powód, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W związku z tym, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Z uwagi na to, że planowane działania posiadają specyfikę użyteczności publicznej, czynności opodatkowane nie wystąpią.

Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystany do wykonania czynności opodatkowanych. Dlatego też, z powodu braku możliwości prawnych, stowarzyszenie nie może w żaden sposób odzyskać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Na podstawie art. 34 ww. ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznacza się, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 8 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Swoje cele realizuje poprzez:

 1. występowanie z wnioskami, opiniami i projektami do właściwych władz i urzędów oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich na realizację zadań statutowych,
 2. organizację festynów, imprez kulturalnych i zabaw okolicznościowych,
 3. organizowanie wyjazdów na wydarzenia kulturalne,
 4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i koncertów,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. troskę materialną o zabytki sakralne świeckie z terenu parafii i gminy,
 7. udział w targach i wystawach krajowych i zagranicznych,
 8. prowadzenie różnych form działalności charytatywnej,
 9. współpracę z samorządami i innymi organizacjami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego członków.

Stowarzyszenie wnioskuje o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Jak wynika z wniosku, projekt został złożony 06 sierpnia 2013 r. do Lokalnej Grupy Działania. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Operacja nosi tytuł: „(...)”, a jej celem jest rozwój rekreacji na obszarze LSR poprzez budowę boiska do piłki nożnej, co wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz aktywności społecznej i atrakcyjności turystycznej.

W wyniku realizacji planowanych działań Stowarzyszenie, jako zdarzenie przyszłe poniesie wydatki związane z zakupem usług (roboty ziemne, pomiarowe, nadzór inwestorski) oraz z zakupem od podmiotów zewnętrznych sprzętu stanowiącego wyposażenie do boiska do piłki nożnej.

Wnioskodawca oświadczył także, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia lub odzyskania podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Zainteresowany nie wykonuje czynności opodatkowanych ww. podatkiem.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca realizując projekt będący przedmiotem wniosku, nie będzie miał możliwości odliczenia ani odzyskania w jakikolwiek sposób podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu. Ponadto brak możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu planowanych działań wynika zarówno z przesłanek podmiotowych jak i przedmiotowych, a ponadto z uwagi na brak wypełnienia warunków wymienionych w rozdziale 4 cyt. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.