ILPP1/443-545/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących realizacji Projektu pn. „Diagnozowanie infekcji ...”, przy zastosowaniu wskaźnika proporcji.
ILPP1/443-545/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatek od towarów i usług
 3. proporcja
 4. struktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia, do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących realizacji Projektu pn. „Diagnozowanie infekcji ...”, przy zastosowaniu wskaźnika proporcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących realizacji Projektu pn. „Diagnozowanie infekcji ...”, przy zastosowaniu wskaźnika proporcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet (zwany dalej „Wnioskodawcą” lub „Uniwersytetem”), jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca działając jako lider w ramach konsorcjum wraz z Politechniką i Uniwersytetem (...) (dalej „Konsorcjum”) przystąpił do projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A, polegającym na dofinansowaniu projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBiR”).

Zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie projektu z dnia 5 listopada 2013 r. beneficjentem środków może być konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.; Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm., dalej u.z.f.n.). Konsorcjum naukowe składa się z co najmniej dwóch jednostek naukowych i podejmuje na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Konsorcjum w skład, którego wchodzi Wnioskodawca odpowiada definicji legalnej zawartej w u.z.f.n.

Regulamin konkursu wskazuje, że dofinansowanie udzielane jest projektowi, który ma na celu określenie zastosowań praktycznych na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach naukowych.

Projekt Konsorcjum pt. „Diagnozowanie infekcji ...”. Ocena przydatności wybranych parametrów jako potencjalnych markerów ma za zadanie wyznaczenie określonych parametrów do diagnostyki obecności infekcji śródmacicznej, co będzie mogło znaleźć praktyczne zastosowanie w fermach bydła w Polsce, a opracowane metody powinny zostać wdrożone do wstępnej diagnostyki okresu neonatalnego.

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu wskazuje, że całkowity koszt realizacji projektu zostanie pokryty środkami stanowiącymi dofinansowanie NCBiR.

Wnioskodawca zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie projektu zobowiązany jest do rozpowszechniania wyników projektu na warunkach rynkowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, a także do szerokiego rozpowszechnienia ich za pośrednictwem;

 1. konferencji technicznych lub naukowych, lub
 2. czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
 3. oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Rezultaty projektu, które będą stanowić przedmiot praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie będą własnością Konsorcjum - zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z § 12 ww. umowy.

Konsorcjum, jako beneficjent środków pieniężnych zobowiązany jest do zwrotu do NCBiR dochodu ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej, która zostanie zakupiona lub wytworzona ze środków stanowiących dofinansowanie projektu.

Zgodnie z art. 4 i art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm., dalej p.sz.w.), Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest autonomiczny we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. Uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Współpracują również z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.

W art. 13 ust. 1 p.sz.w, zostały określone podstawowe zadania uczelni do których należy:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Art. 7 p.sz.w. stanowi, że uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14, w zakresie i formach określonych w statucie.

Bazując na powyższych przepisach Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane jak i zwolnione od VAT i w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy VAT, wylicza wskaźnik proporcji do celów rozliczenia podatku VAT naliczonego.

Zakupy Uniwersytetu związane z realizacją Projektu będą wykorzystywane dla realizacji przez Uniwersytet czynności, które podlegają opodatkowaniu jak np. obrót prawami, jak również do czynności zwolnionych od opodatkowania, które polegają na działalności dydaktycznej. Jednakże Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić zakupów, które związane są tylko z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z zakupów Wnioskodawcy, udokumentowanych fakturami VAT, dotyczących realizacji Projektu, znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, a tym samym, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w zakresie objętymi ww. zakupami przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji – strukturą...

Zdaniem Wnioskodawcy, znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy VAT w związku z art. 86 ust. 1 tej ustawy, w odniesieniu do zakupów, które związane są z realizacją Projektu oraz będą udokumentowane fakturami VAT. Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w zakresie objętymi ww. zakupami przy zastosowaniu, tzw. wskaźnika proporcji (strukturą).

Wnioskodawca, jako czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT ma prawo na podstawie przepisów ustawy VAT do dokonania obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Art. 86 ust. 1 ustawy VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W sytuacji kiedy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części takich kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 ustawy VAT.

Warunkiem, który umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek dokonywanych zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada ogranicza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Świadczeniem usług jest natomiast – zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Wnioskodawca, w związku z realizacją projektu, który został przedstawiony w stanie faktycznym wniosku będzie mieć prawo do sprzedaży rezultatów projektu będących przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultatów niepodlegających takiej ochronie zgodnie z § 12 ww. umowy oraz aparatury naukowo-badawczej.

Uniwersytet zobowiązany jest również do rozpowszechniania wyników projektu za pośrednictwem:

 1. konferencji technicznych lub naukowych, lub
 2. czasopism naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub
 3. oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W art. 43 ustawy VAT, zostały wymienione czynności zwolnione od opodatkowania, wśród nich w ust. 1 pkt 26 lit. b znajdują się usługi świadczone przez uczelnie, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi.

W związku z powyższym realizacja przez Uniwersytet czynności, które stanowią jego zadania podstawowe są czynnościami zwolnionymi od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT, równocześnie Wnioskodawca może świadczyć usługi sprzedaży aparatury naukowo-badawczej, a także sprzedaży rezultatów projektu, które będą stanowić przedmiot praw własności przemysłowej oraz rezultatów niepodlegających takiej ochronie – czynności, które nie korzystają z takiego zwolnienia, a tym samym należą do czynności opodatkowanych. Wyodrębnienie części, która odnosi się jedynie do czynności opodatkowanych nie jest możliwe, ponieważ nie można wskazać zakupów, które bezpośrednio będą przyczyniały się jedynie do powstania czynności opodatkowanych.

Reasumując, z uwagi na fakt, że zgodnie z opisanym wyżej stanem faktycznym wniosku, Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupy związane z realizacją Projektu zarówno do czynności opodatkowanych (m.in. obrotu prawami) oraz zwolnionych (dydaktyka, konferencje) oraz że nie jest w stanie wyodrębnić zakupów wykorzystywanych wyłącznie do czynności opodatkowanych, znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 2 ustawy VAT, tj. Wnioskodawca będzie mieć prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w oparciu o wskaźnik proporcji obliczony zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo – prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów, w stosunku do których przysługuje mu prawo do jego odliczenia i niedających takiego prawa, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, mający na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie zatem z art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

W myśl ust. 3 powołanego artykułu – proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 cytowanej ustawy).

Zatem w liczniku tak ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast, uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwotę z licznika), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku VAT.

Podkreślić jednocześnie należy, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie uwzględnia się ich w proporcji.

Jak wynika z konstrukcji cytowanych wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów czynności, z którymi wydatki te są związane (czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnione, bądź niepodlegające opodatkowaniu). Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca działając jako lider w ramach konsorcjum wraz z Politechniką i Uniwersytetem (Konsorcjum) przystąpił do projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A, polegającym na dofinansowaniu projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Konsorcjum naukowe składa się z co najmniej dwóch jednostek naukowych i podejmuje na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Konsorcjum w skład, którego wchodzi Wnioskodawca odpowiada definicji legalnej zawartej w u.z.f.n. Regulamin konkursu wskazuje. że dofinansowanie udzielane jest projektowi, który ma na celu określenie zastosowań praktycznych na bazie wiedzy pozyskanej w przeprowadzonych wcześniej badaniach naukowych. Dofinansowanie dotyczy Projektu Konsorcjum pt. „Diagnozowanie infekcji śródmacicznej u cieląt słabej żywotności i martwo urodzonych”. Umowa o wykonanie i finansowanie projektu wskazuje, że całkowity koszt realizacji projektu zostanie pokryty środkami stanowiącymi dofinansowanie NCBiR. Rezultaty projektu, które będą stanowić przedmiot praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie będą własnością Konsorcjum. Bazując na powyższych przepisach Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane jak i zwolnione od VAT i w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy VAT wylicza wskaźnik proporcji do celów rozliczenia podatku VAT naliczonego. Zakupy Uniwersytetu związane z realizacją Projektu będą wykorzystywane dla realizacji przez Uniwersytet czynności, które podlegają opodatkowaniu jak np. obrót prawami, jak również do czynności zwolnionych od opodatkowania, które polegają na działalności dydaktycznej. Jednakże Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić zakupów, które związane są tylko z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z zakupów Wnioskodawcy, udokumentowanych fakturami VAT, dotyczących realizacji Projektu, znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, a tym samym, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w zakresie objętymi ww. zakupami przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji- strukturą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Zainteresowany ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Jeżeli dokonanie bezpośredniej alokacji nie jest możliwe, czyli w przypadku gdy dokonane zakupy służą obu rodzajom działalności, podatnik może odliczyć tylko tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom dającym prawo do odliczenia. A zatem zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży, czyli „zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną”.

Zatem zastosowanie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy dla określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia możliwe jest tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z realizacją projektu pn. „Diagnozowanie infekcji śródmacicznej u cieląt słabej żywotności i martwo urodzonych”, które dotyczą zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, a jednocześnie nie da się przyporządkować kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów działalności, podatek naliczony winien odliczyć z uwzględnieniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy.

Podsumowując, w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z zakupów Wnioskodawcy, udokumentowanych fakturami VAT, dotyczących realizacji Projektu, znajdzie zastosowanie art. 90 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, a tym samym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w zakresie objętymi ww. zakupami przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji – strukturą.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności sprawy zwolnienia od podatku VAT działalności dydaktycznej Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.