ILPP1/443-522/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi (...)”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej Spółka z o.o. z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi (...)”. Dnia 2 września 2014 r. uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność pod firmą Sp. z o.o. sp. k. Firma pozyskała dotacje na realizację projektów doradczo-szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Przetestowanie i wdrożenie usługi „A”” oraz „Przetestowanie i wdrożenie usługi „B””. Pozyskane dotacje pokrywają koszty realizacji projektów doradczo-szkoleniowych w 100% a spółka nie obciąża uczestników projektu żadnymi kosztami, czyli nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w tym zakresie. Warunkiem refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podatku VAT w nabywanych na potrzeby realizacji projektów towarach i usługach jest brak możliwości odliczenia tego podatku z Urzędu Skarbowego.

Dnia 2 września 2014 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego wskazując, że:

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi opisane we wniosku (realizacja projektów badawczo-szkoleniowych) są bezpłatne dla uczestników (odbiorców), a spółka po zakończeniu ww. usług nie wystawia na rzecz odbiorców faktur VAT. Opisane we wniosku projekty nie są zatem związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż usługi te są świadczone bezpłatnie, a spółka otrzymuje refundację poniesionych kosztów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, możliwe jest odliczenie podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów ustawy o VAT, w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 5 ust. 1 cyt. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Realizacja ww. projektów nie wiąże się z obciążeniem uczestników jakimikolwiek kosztami. W następstwie uczestnicy projektów nie wnoszą żadnych opłat na rzecz podatnika z tytułu świadczonych usług doradczo-szkoleniowych związanych z tymi projektami. W związku z tym, że usługi doradczo-szkoleniowe świadczone przez podatnika, dofinansowane w 100% ze środków unijnych, wykonywane są na potrzeby realizacji ww. projektów nieodpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie występuje w związku z nimi odpłatne świadczenie usług, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów przeznaczonych na potrzeby realizacji ww. projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka pozyskała dotacje na realizację projektu doradczo-szkoleniowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Przetestowanie i wdrożenie usługi „A””. Pozyskane dotacje pokrywają koszty realizacji projektów doradczo-szkoleniowych w 100% a Spółka nie obciąża uczestników projektu żadnymi kosztami, czyli nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w tym zakresie. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi opisane we wniosku (realizacja projektu badawczo-szkoleniowego) są bezpłatne dla uczestników (odbiorców), a Spółka po zakończeniu ww. usług nie wystawia na rzecz odbiorców faktur VAT. Opisany we wniosku projekt nie jest zatem związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż usługi te są świadczone bezpłatnie, a spółka otrzymuje refundację poniesionych kosztów. Wnioskodawca świadczy usługi doradczo-szkoleniowe.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii odliczenia podatku VAT – w świetle art. 86 ust. 1 ustawy – od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi „A””.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się – w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

W tym miejscu należy wskazać, że nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zauważyć zatem należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

W konsekwencji, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a zatem za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Dodatkowo należy zauważyć, że powołany przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy nie uzależnia faktu opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika od prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym świadczeniem.

Odnosząc powyższe do okoliczności sprawy stwierdzić należy, że realizacja projektu doradczo-szkoleniowego, tj. „Przetestowanie i wdrożenie usługi (...)” wpisuje się w zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy, skutkiem czego jego nieodpłatna realizacja nie może być uznana za odpłatne świadczenie usług na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Konsekwencją powyższego nieodpłatne zrealizowanie projektu doradczo-szkoleniowego na rzecz uczestników stanowi czynność nieopodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z uwagi na fakt, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem w tej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione zakupy dotyczące ww. projektu.

Podsumowując, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, nie jest możliwe odliczenie podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi (...)”.

W tym miejscu organ wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi „A””. Natomiast kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z projektem pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi „B””, została załatwiona w interpretacji z dnia 17 września 2014 r. nr ILPP1/443-522/14-5/MK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.