ILPP1/443-500/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy samochodu.
ILPP1/443-500/14-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. moment powstania obowiązku podatkowego
 3. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy samochodu jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej otrzymanej kaucji gwarancyjnej oraz w przypadku otrzymania zapłaty za pojazd przed odbiorem pojazdu przez Kupującego,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej otrzymanego zadatku.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy samochodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi w Polsce działalność obejmującą przede wszystkim produkcję autobusów, produkcję maszyn budowlanych, dystrybucję i serwis samochodów ciężarowych oraz części zamiennych.

Dystrybucja samochodów ciężarowych realizowana jest w drodze sprzedaży pojazdów nowych oraz sprzedaży pojazdów używanych. Umowy dotyczące obu rodzajów sprzedaży zawierają klauzule, zgodnie z którymi Spółka stawia pojazdy do miejsca odbioru w wyznaczonym magazynie Spółki lub ewentualnie w magazynie firmy zabudowującej naczepę (jeżeli taka zabudowa była przez klienta wymagana). Nabywca pojazdu (dalej: Kupujący) jest zobowiązany do odebrania pojazdu z miejsca odbioru w wyznaczonym magazynie Spółki lub ewentualnie w magazynie firmy zabudowującej naczepę (jeżeli taka zabudowa była przez klienta wymagana). Z chwilą postawienia pojazdu do odbioru umowa zostaje uznana za wykonaną przez Spółkę. Jednocześnie Spółka wystawia fakturę dotyczącą sprzedanego pojazdu wraz z określeniem terminu zapłaty.

Zgodnie z umową, zapłata pełnej ceny sprzedaży powinna nastąpić przed odbiorem pojazdu i jest koniecznym warunkiem wydania pojazdu Kupującemu oraz przejścia prawa własności do pojazdu. Zgodnie z umową, z chwilą wydania pojazdu Kupującemu, na Kupującego przechodzą korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

W okresie oczekiwania na odbiór pojazdu przez Kupującego Spółka nie obciąża Kupującego kosztami jego magazynowania w oznaczonym magazynie.

Dodatkowo, pojazdy nowe są sprzedawane przez Spółkę w systemie dystrybucji selektywnej dozwolonej. Kupujący zobowiązuje się zarejestrować zakupione pojazdy nowe w Polsce i nie dokonywać ich odsprzedaży przez okres co najmniej sześciu miesięcy od daty wydania pojazdu.

Umowy dotyczące pojazdów nowych zawierają postanowienia dotyczące wpłaty przez Kupującego zadatku. Zgodnie z umową, „celem zabezpieczenia należytego wykonania przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ustanawia on na rzecz Sprzedającego zabezpieczenie w postaci: zadatku w wysokości X zł. Zadatek zostanie wpłacony przez Kupującego w terminie 04 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na konto Sprzedającego. Brak wpłaty zadatku w tym terminie powoduje rozwiązanie umowy. Zadatek zostanie zwrócony Kupującemu w terminie 07 dni od dnia wydania pojazdu pod warunkiem wykonania przez Kupującego wszystkich jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w terminach w niej określonych. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z winy Sprzedającego zadatek zostanie zwrócony w pojedynczej wysokości”.

Z kolei umowy dotyczące sprzedaży pojazdów używanych zawierają postanowienia dotyczące wpłaty przez Kupującego kaucji gwarancyjnej zwrotnej „celem zabezpieczenia należytego wykonania przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”. W przypadku wpłaty pełnej ceny sprzedaży, kaucja podlega zwrotowi Kupującemu.

Ponieważ zapłata ceny jest warunkiem wydania pojazdów, Spółka zazwyczaj otrzymuje pełną zapłatę przed odebraniem pojazdu. Zdarzają się sytuacje, gdy poszczególne momenty opisanego stanu faktycznego występują na przełomie okresów rozliczeniowych.

W związku z powyższym, Spółka ma wątpliwość w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży pojazdów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w razie braku zapłaty ceny (ale po wcześniejszym otrzymaniu zwrotnych: zadatku lub kaucji gwarancyjnej) obowiązek podatkowy powstaje w momencie odbioru pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie zgodnie z zawartymi umowami na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru...
 2. Czy w przypadku otrzymania zapłaty za pojazd przed odbiorem pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie zgodnie z zawartymi umowami na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, otrzymanie zwrotnych: zadatku lub kaucji gwarancyjnej nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą odbioru pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie, zgodnie z zawartymi umowami, na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Jednakże, w przypadku otrzymania ceny przed wydaniem pojazdu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania ceny.

Uzasadnienie.

1. Dostawa towaru

Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT, „obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów”. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.

Ustawa o VAT zawiera autonomiczną definicję pojęcia „dostawa towarów”. Jest ona niezależna od znaczenia tego pojęcia zawartego w innych gałęziach prawa (np. prawa cywilnego). W ocenie Wnioskodawcy, ze względu na zasadę autonomii prawa podatkowego, pojęcia „prawo do rozporządzania towarami jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Bardziej uzasadnione jest rozpatrywanie prawa do rozporządzania jak właściciel w aspekcie ekonomicznym. W takim aspekcie prawo rozporządzania towarem oznacza możliwość faktycznego dysponowania nim.

Podobne stanowisko jest powszechnie prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz piśmiennictwie Ministra Finansów. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 28 maja 2010 r. (sygn. I FSK 963/09) uznał, że „przez dostawę towarów w VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Gdy sytuacja nabywcy jest porównywalna z pozycją właściciela, to nie jest istotne, czy jego prawo zostało nabyte według norm prawa cywilnego”.

Także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje na autonomię pojęcia „dostawy towarów”. Przykładowo Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu wydanym w sprawie C-320/88 (Shipping and Forwarding Safe B.V.) potwierdził, że „dostawa towarów nie odnosi się do zbycia prawa własności zgodnie z procedurami przewidzianymi obowiązującym prawem krajowym, lecz obejmuje wszelkie zbycie majątku rzeczowego przez jedną stronę, która upoważnia drugą stronę do dysponowania w rzeczywistości tym majątkiem tak, jakby była jego właścicielem”.

Co do zasady, istotną cechą przejścia prawa do dysponowania towarami jak właściciel jest wydanie towaru (w znaczeniu ekonomicznym). Wraz z wydaniem towaru dochodzi do przejścia korzyści i ciężarów związanych z towarem. W szczególności, wraz z przejściem prawa do dysponowania następuje przejście z dostawcy na odbiorcę ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Z tą chwilą dostawca przestaje odpowiadać za towar, a odpowiedzialność ta przechodzi na nabywcę. Dostawa towaru, czyli możliwość faktycznego dysponowania towarem, powinna być uwzględniana w oparciu o całokształt okoliczności, w tym o treść ustaleń pomiędzy stronami. Strony transakcji mają bowiem swobodę w zakresie ustalenia takich warunków.

Odbiór pojazdu przez Kupującego.

Jak Spółka wskazała powyżej, realizacja dostawy towaru może następować na różnych warunkach określających objęcie towaru przez nabywcę – w zależności od ułożenia stosunków pomiędzy stronami. Zasadniczo, strony umowy mogą ustalić, że wydanie towaru następuje:

 • przez odebranie towaru z magazynu dostawcy (np. klauzula loco magazyn dostawcy, klauzula EXW Incoterms),
 • przez dostarczenie towaru do magazynu odbiorcy (np. klauzula franco magazyn odbiorcy, klauzula DDU Incoterms),
 • pomiędzy powyższymi zdarzeniami (np. poprzez odbiór towaru z magazynu firmy zabudowującej naczepę, odbiór towaru z portu – klauzula FOB Incoterms).

W przypadku, gdy właściwym miejscem wydania towaru jest magazyn dostawcy, wydanie towaru następuje z chwilą załadowania i pokwitowania odbioru przez nabywcę (lub osobę działającą na jego rzecz). Jednocześnie wraz z wydaniem towaru w magazynie dostawy dochodzi do przejścia na nabywcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Tym samym dochodzi do przejścia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Jeżeli strony umowy uzgodniłyby inną chwilę dla przejścia korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, przejście prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nastąpiłoby w tym uzgodnionym momencie.

Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2014 r. (nr IBPP4/443-37/14/LG), w której Minister Finansów uznał, że: „z wydaniem towaru przez dostawcę łączy się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru jest – co do zasady – wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy”.

Zgodnie z umową pomiędzy Spółką a Kupującym, wydanie pojazdu nowego lub pojazdu używanego następuje w oznaczonym magazynie Spółki lub ewentualnie w magazynie firmy zabudowującej naczepę (jeżeli taka zabudowa była przez klienta wymagana). Z chwilą odbioru pojazdu na Kupującego przechodzą wszystkie korzyści i ciężary związane z pojazdem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. Tym samym przeniesienie prawa do korzystania z pojazdu jak właściciel (dokonanie dostawy) następuje z chwilą odbioru pojazdu przez Kupującego z wyznaczonego magazynu Spółki. Z tą chwilą powstaje co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży pojazdu nowego lub pojazdu używanego.

Umowa określa również inne zdarzenia, które (oprócz wcześniejszej zapłaty) nie są związane z powstaniem obowiązku podatkowego. Wnioskodawca opisze je szczegółowo w dalszej części niniejszego wniosku.

Wykonanie umowy – postawienie pojazdu do odbioru.

Wnioskodawca wskazuje, że ze względu na wspomnianą zasadę autonomii prawa podatkowego w zakresie pojęcia „dostawy towaru” nieistotne jest w jakim zakresie umowa została wykonana. Określenie w umowie zdarzeń uznawanych przez strony za wykonanie umowy ma jedynie znaczenie na gruncie prawa cywilnego (np. odpowiedzialności kontraktowej poszczególnych stron). Tym samym nie wpływa ono na moment przejścia ekonomicznego władztwa nad towarem.

Biorąc pod uwagę powyższe, zawarte w umowach sprzedaży pojazdów klauzule stanowiące, że z chwilą postawienia przez Spółkę pojazdów do miejsca odbioru w wyznaczonym magazynie Spółki umowa zostaje uznana za wykonaną przez Spółkę, nie decyduje o momencie dokonania dostawy towarów. Z chwilą postawienia pojazdu do miejsca odbioru w określonym magazynie Spółki, Spółka spełniła jedynie swoje zobowiązanie sprzedawcy do umożliwienia Kupującemu odebrania pojazdu, co zwalnia ją z odpowiedzialności kontraktowej wobec Kupującego. Niemniej, na Spółce wciąż spoczywają korzyści i ciężary związane z pojazdem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. W efekcie, Spółka nie przestaje być właścicielem ekonomicznym pojazdu i nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego.

Wystawienie faktury.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że od 1 stycznia 2014 r., wystawienie faktury, poza przypadkami wymienionymi w Ustawie o VAT, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji, wystawienie przez Spółkę faktury dokumentującej sprzedaż pojazdu nie rodzi obowiązku podatkowego.

Stosowanie systemu dystrybucji selektywnej dozwolonej.

Spółka wskazuje również, że prawne ograniczenia we władaniu zakupionym towarem (np. zakaz jego odprzedaży na określonym terenie czy w określonym czasie) wywołują skutki jedynie na gruncie prawa cywilnego. Co więcej, złamanie przez nabywcę zobowiązania do powstrzymania się w zakresie sprzedaży towaru rodzi jedynie konsekwencje w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej – samo przejście prawa do dysponowania towarem jak właściciel pomiędzy nabywcą a osobą trzecią byłoby ważne i skuteczne. Trudno uznać, że powyższe ograniczenia zmieniają moment dokonania dostaw towaru, zwłaszcza że przejście na nabywcę korzyści i obciążeń związanych z towarem nastąpiło już momencie wydania.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonywanie sprzedaży pojazdów nowych w systemie dystrybucji selektywnej dozwolonej i nakładanie na Kupującego obowiązku w zakresie miejsca rejestracji pojazdu oraz ograniczenia w zakresie prawa dalszej odsprzedaży nie wpływa na moment dokonania dostawy pojazdu nowego. Dostawa pojazdu nowego nastąpiła z chwilą odbioru tego pojazdu z oznaczonego magazynu Spółki.

2. Otrzymanie płatności

Otrzymanie pełniej ceny sprzedaży.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT, „jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4”.

Wnioskodawca wskazuje, że otrzymanie zapłaty nie jest na gruncie podatku VAT samodzielną czynnością objętą zakresem podatku VAT. Niemniej, zgodnie z Ustawą o VAT, otrzymanie zapłaty przed dokonaniem dostawy przyspiesza powstanie obowiązku podatkowego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie. Przykładowo, Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu wydany w sprawie C-419/02 (BUPA Hospitals Ltd) uznał, że: „opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dostawy towarów i świadczenie usług, a nie płatności dokonane z tytułu tych transakcji (...). Tym samym opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny zatem podlegać zapłaty za dostawy towarów i świadczenie usług, które nie zostały dotychczas określone w sposób wyraźny”.

Jak Wnioskodawca wskazał powyżej, dostawa pojazdów zostaje dokonana z chwilą ich odbioru przez Kupującego z oznaczonego magazynu Spółki. Zazwyczaj otrzymanie zapłaty następuje przed odbiorem pojazdu przez Kupującego z wyznaczonego magazynu Spółki, czyli przed dokonaniem dostawy towaru. W konsekwencji, w sytuacji otrzymania przez Spółkę zapłaty przed odbiorem pojazdu przez Kupującego, obowiązek podatkowy powstaje z tą chwilą.

Otrzymanie kaucji gwarancyjnej zwrotnej/zadatku.

Jak Wnioskodawca wskazał powyżej, otrzymanie zapłaty nie jest na gruncie podatku VAT samodzielną czynnością objętą zakresem podatku VAT. Pomiędzy otrzymaniem przez podatnika należności a czynnością opodatkowaną musi istnieć bezpośredni związek. Część ta musi bowiem stanowić wynagrodzenie związane z wykonaniem czynności, za którą jest należna. Tymczasem z tytułu wpłaty kaucji zwrotnej lub zaliczki Kupujący nie staje się konsumentem żadnego świadczenia (np. dostawy pojazdu).

Wnioskodawca wskazuje, że jedynie otrzymanie płatności o charakterze definitywnym powoduje przyśpieszenie powstania obowiązku podatkowego. Płatności ze swej istoty tymczasowe np. o charakterze zabezpieczającym nie rodzą obowiązku podatkowego. Takie płatności podlegają zwrotowi nabywcy w przypadku wypełnienia jego zobowiązań lub zostają zatrzymane przez dostawcę (ew. naliczeniu na poczet kary umownej) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań nabywcy.

Podobne stanowisko jest prezentowane w piśmiennictwie Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 12 października 2012 r. (nr ILPP2/443-739/12-2/MR) uznano, że: „pobrana kaucja, będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana klientowi, nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług i nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Natomiast w sytuacji, gdy wpłacona kaucja zostaje zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet przyszłej należności za dostawę towarów lub świadczenie usługi, bądź na poczet już wykonanej czynności, stanowi ona obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem w momencie, w którym kaucja przestaje spełniać swoją funkcję, będzie rodzić obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w terminach przewidzianych w ustawie, stanowiąc odpowiednio część ceny, zaliczki, zadatku raty lub przedpłaty”.

W sytuacji Spółki, zarówno kaucja gwarancyjna zwrotna, jak i zadatek, mają charakter zabezpieczający i tymczasowy ani kaucja gwarancyjna zwrotna, ani zadatek, nie stają się elementem wynagrodzenia za pojazdy. Odpowiadająca im kwota zostaje zwrócona Kupującemu w przypadku wypełnienia jego zobowiązań umownych – w tym wpłaty pełnej ceny sprzedaży. W konsekwencji, otrzymanie przez Wnioskodawcę kaucji zwrotnej lub zadatku nie rodzi obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy samochodu jest:
 • prawidłowe – w części dotyczącej otrzymanej kaucji gwarancyjnej oraz w przypadku otrzymania zapłaty za pojazd przed odbiorem pojazdu przez Kupującego,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej otrzymanego zadatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast świadczenie usług, to – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy.

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu). Co należy rozumieć przez „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „własności w sensie ekonomicznym”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Innymi słowy, pojęcie „przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel” dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy. Jednocześnie należy podkreślić, że dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą jej faktycznego dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29a ust. 2 ustawy).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Ponadto należy wskazać, że regulacja art. 19a ust. 1 jest zgodna z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywa 2006/112/WE, który mówi, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

W myśl natomiast art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w art. 65 Dyrektywy 2006/112/WE, z którego wynika, że w przypadku wpłaty zaliczek przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania wpłaty i naliczany jest od wartości otrzymanej wpłaty.

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług:
  1. telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  2. wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  3. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  4. ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  5. stałej obsługi prawnej i biurowej,
  6. dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w przytoczonych przepisach, konieczne jest ustalenie, czy miała miejsce dostawa towaru, ustalenie terminu wydania przedmiotu umowy, ustalenie terminów otrzymania części zapłaty bądź jej całości.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku dostawy samochodów obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy. W ustawie brak jest szczególnego przepisu odnoszącego się do momentu powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie. Oznacza to, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy samochodów powstaje z chwilą dokonania ich dostawy.

Zatem uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że obowiązek podatkowy w stosunku do tych transakcji będzie powstawał z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel.

Natomiast jeśli przed dokonaniem dostawy zostanie uiszczona całość lub część należnej zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty.

Ponadto, jak wynika z treści art. 106a pkt 2 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności (...).

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W świetle art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jednocześnie w ust. 7 ww. artykułu wskazano, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy).

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie sprzeciwiają się wystawieniu faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi oraz otrzymaniem zapłaty (całości lub części). Należy mieć jednakże na względzie, że wystawienie faktury nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni przed ww. czynnościami.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca (Spółka) prowadzi w Polsce działalność obejmującą przede wszystkim produkcję autobusów, produkcję maszyn budowlanych, dystrybucję i serwis samochodów ciężarowych oraz części zamiennych. Dystrybucja samochodów ciężarowych realizowana jest w drodze sprzedaży pojazdów nowych oraz sprzedaży pojazdów używanych. Umowy dotyczące obu rodzajów sprzedaży zawierają klauzule, zgodnie z którymi Spółka stawia pojazdy do miejsca odbioru w wyznaczonym magazynie Spółki lub ewentualnie w magazynie firmy zabudowującej naczepę (jeżeli taka zabudowa była przez klienta wymagana). Nabywca pojazdu jest zobowiązany do odebrania pojazdu z miejsca odbioru w wyznaczonym magazynie Spółki lub ewentualnie w magazynie firmy zabudowującej naczepę (jeżeli taka zabudowa była przez klienta wymagana). Z chwilą postawienia pojazdu do odbioru umowa zostaje uznana za wykonaną przez Spółkę. Jednocześnie Spółka wystawia fakturę dotyczącą sprzedanego pojazdu wraz z określeniem terminu zapłaty. Zgodnie z umową, zapłata pełnej ceny sprzedaży powinna nastąpić przed odbiorem pojazdu i jest koniecznym warunkiem wydania pojazdu Kupującemu oraz przejścia prawa własności do pojazdu. Zgodnie z umową, z chwilą wydania pojazdu Kupującemu, na Kupującego przechodzą korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. W okresie oczekiwania na odbiór pojazdu przez Kupującego Spółka nie obciąża Kupującego kosztami jego magazynowania w oznaczonym magazynie. Dodatkowo, pojazdy nowe są sprzedawane przez Spółkę w systemie dystrybucji selektywnej dozwolonej. Kupujący zobowiązuje się zarejestrować zakupione pojazdy nowe w Polsce i nie dokonywać ich odsprzedaży przez okres co najmniej sześciu miesięcy od daty wydania pojazdu. Umowy dotyczące pojazdów nowych zawierają postanowienia dotyczące wpłaty przez Kupującego zadatku. Zgodnie z umową, „celem zabezpieczenia należytego wykonania przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ustanawia on na rzecz Sprzedającego zabezpieczenie w postaci: zadatku w wysokości X zł. Zadatek zostanie wpłacony przez Kupującego w terminie 04 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na konto Sprzedającego. Brak wpłaty zadatku w tym terminie powoduje rozwiązanie umowy. Zadatek zostanie zwrócony Kupującemu w terminie 07 dni od dnia wydania pojazdu pod warunkiem wykonania przez Kupującego wszystkich jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w terminach w niej określonych. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z winy Sprzedającego, zadatek zostanie zwrócony w pojedynczej wysokości”. Z kolei, umowy dotyczące sprzedaży pojazdów używanych zawierają postanowienia dotyczące wpłaty przez Kupującego kaucji gwarancyjnej zwrotnej „celem zabezpieczenia należytego wykonania przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”. W przypadku wpłaty pełnej ceny sprzedaży, kaucja podlega zwrotowi Kupującemu. Ponieważ zapłata ceny jest warunkiem wydania pojazdów, Spółka zazwyczaj otrzymuje pełną zapłatę przed odebraniem pojazdu. Zdarzają się sytuacje, gdy poszczególne momenty opisanego stanu faktycznego występują na przełomie okresów rozliczeniowych.

W związku z powyższym, Spółka ma wątpliwość w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży pojazdów, tj.:

 • czy w razie braku zapłaty ceny (ale po wcześniejszym otrzymaniu zwrotnych: zadatku lub kaucji gwarancyjnej) obowiązek podatkowy powstaje w momencie odbioru pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie zgodnie z zawartymi umowami na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, oraz
 • czy w przypadku otrzymania zapłaty za pojazd przed odbiorem pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie zgodnie z zawartymi umowami na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji zadatku, czy kaucji gwarancyjnej. Według Słownika Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 r.:

 • zadatek to suma pieniędzy wręczana przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania (str. 1210);
 • kaucja oznacza sumę pieniężną złożoną jako gwarancję dotrzymania zobowiązania; zastaw; zabezpieczenie (str. 320).

Z przytoczonych definicji: zadatku oraz kaucji gwarancyjnej wynika, że wiążą się one z przekazaniem kontrahentowi środków pieniężnych do jego dyspozycji.

Kwestia zadatku została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), zwanej dalej k.c. Zgodnie z art. 394 § 1 k.c., w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi – art. 394 § 2 ww. ustawy.

Należy jednocześnie podkreślić, że zaliczka i zadatek nie tworzą samodzielnego bytu podatkowego, lecz są ściśle związane z dostawą konkretnego towaru i nie można rozpatrywać ich jako czynności „oderwanej” od sprzedaży. Nie są one dodatkową czynnością, lecz są integralnie związane ze sprzedażą towaru, na poczet której zostały uiszczone. W przypadku zaliczki i zadatku ustawa określa jedynie inny moment powstania obowiązku podatkowego, niż w przypadku sprzedaży dokonanej bez pobrania zaliczki czy zadatku.

Natomiast cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niewykonania zobowiązania. Ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z umowy. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja, będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana klientowi, nie jest zapłatą w rozumieniu art. 29a ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Natomiast w sytuacji, gdy wpłacona kaucja zostaje zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet przyszłej należności za dostawę towarów lub świadczenie usługi, bądź na poczet już wykonanej czynności, stanowi ona sprzedaż, o której mowa w art. 29a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem w momencie, w którym kaucja przestaje spełniać swoją funkcję, będzie rodzić obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w terminach przewidzianych w ustawie, stanowiąc odpowiednio część ceny, zaliczki, zadatku raty lub przedpłaty.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 3531 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powyższy przepis wskazuje, że strony są wolne w kształtowaniu treści umowy, jednakże treść lub cel nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Ponadto jak wskazano powyżej zadatek to suma pieniędzy wręczana przy zawieraniu umowy w celu zapewnienia jej wykonania, która nie tworzy samodzielnego bytu podatkowego, lecz jest ściśle związana z dostawą konkretnego towaru i nie można rozpatrywać jej jako czynności „oderwanej” od sprzedaży. Nie jest ona dodatkową czynnością, lecz jest integralnie związana ze sprzedażą towaru, na poczet której została uiszczona.

Zatem posługiwanie się w umowie pojęciem „zadatek” i traktowanie tegoż pojęcia wbrew jego ustawowemu znaczeniu wykracza poza ramy swobodnego zawierania umów, gdyż jest to sprzeczne z jego przeznaczeniem.

Tym samym uznać należy, że zadatek – wbrew twierdzeniom Spółki – jest częścią ceny jaką Kupujący jest zobowiązany uiścić. Niemniej w sytuacji zwrotu zadatku – czyli w sytuacji wywiązania się przez Kupującego ze zobowiązań umownych – konieczne będzie dokonanie odpowiednich korekt.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Otrzymanie natomiast całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, powoduje, że obowiązek podatkowy, w myśl art. 19a ust. 8 ustawy, powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy (mając na uwadze ściśle opis sprawy) należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanego zadatku powstaje, na podstawie cyt. powyżej art. 19a ust. 8 ustawy, tj. z chwilą jego otrzymania. Z przepisu tego bowiem jednoznacznie wynika, że: „jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, (...)”.

Natomiast kaucja gwarancyjna zwrotna, której cechą charakterystyczną jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niewykonania zobowiązania, nie staje się elementem wynagrodzenia za pojazd. Ustanowienie kaucji ma bowiem – jak wskazano powyżej – charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z umowy. Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę kaucja gwarancyjna, która zostaje zwrócona Kupującemu w przypadku wypełnienia jego zobowiązań umownych – w tym wpłaty pełnej ceny sprzedaży – jako niestanowiąca zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu dostawy pojazdu nie powstaje w momencie otrzymania kaucji gwarancyjnej, lecz dopiero z chwilą odbioru pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie, zgodnie z zawartymi umowami, na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Jednakże, w sytuacji otrzymania zapłaty przed wydaniem pojazdu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w razie braku zapłaty ceny – ale po wcześniejszym otrzymaniu zwrotnej kaucji gwarancyjnej – obowiązek podatkowy powstaje w momencie odbioru pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie zgodnie z zawartymi umowami na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Przy czym w sytuacji, gdy wpłacona kwota kaucji zostanie zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet przyszłej należności za dostawę towaru, wówczas stanowi ona podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 i ust. 2 ustawy, a zatem w tym momencie ww. wpłata przestanie spełniać swoją dotychczasową funkcję nakreśloną przez strony, a przedmiot umowy będzie rodzić obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w terminach przewidzianych w ustawie, stanowiąc odpowiednie części ceny zaliczki, zadatku, raty lub przedpłaty.

Natomiast w razie braku zapłaty ceny, ale po wcześniejszym otrzymaniu – określonego przez Wnioskodawcę jako – zwrotnego zadatku, bądź otrzymania zapłaty za pojazd przed odbiorem pojazdu przez Kupującego, w którym to momencie zgodnie z zawartymi umowami na Kupującego przechodzą ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zadatku zwrotnego, bądź zapłaty za pojazd.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa
ITPP2/443-943/14/AJ | Interpretacja indywidualna

moment powstania obowiązku podatkowego
IBPP2/443-647/14/IK | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP2/443-668/14-4/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.