ILPP1/443-425/13-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji mającej postać sieć kanalizacyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących budowę przyłączy kanalizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących budowę przyłączy kanalizacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka lub Zakład), jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie czynności wykonywane przez Zainteresowanego są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza budować przyłącza kanalizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków mieszkalnych do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wnioskodawca wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ...”. Beneficjentem środków z dofinansowania będą gospodarstwa domowe, tj. osoby fizyczne, które po realizacji zadania zostaną właścicielami nowo wybudowanych przyłączy.

Budowa przyłączy będzie finansowana w następujący sposób: 55% kosztów zadania poniosą beneficjenci, czyli przyszli właściciele przyłączy kanalizacyjnych, którzy w określonych terminach przeleją środki na konto Wnioskodawcy, 45% kosztów zadania będzie dofinansowane dotacją z NFOŚiGW.

Budowę przyłączy wykonywać będzie podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z prawem zamówień publicznych, wyłoniony przez Sp. z o.o., z którym Zakład zawrze umowę. Spółka rozliczać się będzie z Wykonawcą robót fakturami VAT (faktury częściowe). Nowo wybudowane przyłącza kanalizacyjne będą służyły do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Zakładu. Zakład za usługę odprowadzania ścieków pobiera wynagrodzenie wg stawki ustalonej w taryfie cen wody i odprowadzania ścieków za 1 m3, opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 8% wartości usługi netto.

W związku z tym, nowo wybudowane przyłącza służyć będą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Poniesione wydatki będą przyporządkowane jednoznacznie do czynności opodatkowanych.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych stanowi dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, Spółka będzie mogła odliczyć VAT od faktur za budowę przyłączy kanalizacyjnych wystawionych przez wykonawcę robót, jeśli po wybudowaniu przyłączy Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody z tytułu wprowadzania ścieków przez mieszkańców za pomocą nowo wybudowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej należącej do Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe będzie odliczenie podatku VAT z faktur wystawionych za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, gdyż będą one wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania następnie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. do odbioru ścieków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy określa, że podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wszystkie czynności wykonywane przez Zainteresowanego są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawca zamierza budować przyłącza kanalizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków mieszkalnych do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Budowę przyłączy wykonywać będzie podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z prawem zamówień publicznych, wyłoniony przez Spółkę, z którym zawrze umowę. Wnioskodawca rozliczać się będzie z Wykonawcą robót fakturami VAT (faktury częściowe). Nowo wybudowane przyłącza kanalizacyjne będą służyły do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej własnością Spółki. Zakład za usługę odprowadzania ścieków pobiera wynagrodzenie wg stawki ustalonej w taryfie cen wody i odprowadzania ścieków za 1 m3 opodatkowanej podatkiem VAT w wysokości 8% wartości usługi netto.

W związku z tym, nowo wybudowane przyłącza służyć będą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Poniesione wydatki będą przyporządkowane jednoznacznie do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach inwestycji będącej przedmiotem pytania.

Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT z faktur za budowę przyłączy kanalizacyjnych wystawionych przez Wykonawcę robót, jeśli po wybudowaniu przyłączy Zainteresowany będzie uzyskiwał obrót z tytułu wprowadzania ścieków przez mieszkańców za pomocą nowo wybudowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej do niego należącej.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności analizy sprawy w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług odprowadzania ścieków.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.