ILPP1/443-417/13-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania Gminie parkingu wraz ze zjazdem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2013 r. (data wpływu 16 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania Gminie parkingu wraz ze zjazdem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania Gminie parkingu wraz ze zjazdem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność deweloperska, polegająca na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych. Spółka zajmuje się również zarządzaniem, głównie wybudowanymi przez siebie budynkami mieszkalnymi. Grunty, na których Spółka buduje, są przedmiotem własności, bądź użytkowania wieczystego. Firma jest aktualnie w trakcie realizacji osiedla mieszkaniowego składającego się z 3 budynków mieszkalnych budowanych na jednej działce gruntowej, będącej własnością firmy. Realizacja osiedla mieszkaniowego jest rozłożona w czasie i składa się z trzech etapów (3 budynków) – na każdy z nich wydane jest oddzielne pozwolenie na budowę. Dwa budynki zostały wybudowane i przekazane do użytkowania w roku 2012 (tj. I i II etap), trzeci budynek (ostatni - III etap budowy osiedla) jest w trakcie budowy, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec/lipiec 2013 r.

W budynkach znajdują się 82 lokale mieszkalne, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT oraz 23 garaże, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT. Sprzedaż lokali I i II etapu rozpoczęła się w roku 2012 – część lokali I i II etapu została sprzedana a część nie. Przez sprzedaż firma rozumie przeniesienie własności na nabywcę zawartą w formie aktu notarialnego. W związku z rozłożeniem w czasie budowy ww. osiedla firma rozlicza koszty poszczególnych jej etapów oddzielnie, przyporządkowując koszty budowy do poszczególnych etapów na podstawie faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty, po zakończeniu danego etapu budowy (tj. odbioru przez Nadzór Budowlany i wydania zgody na użytkowanie danego budynku). Na podstawie wszystkich zgromadzonych kosztów przypadających na dany etap (budynek) firma kalkuluje koszt wytworzenia przypadający na poszczególne lokale znajdujące się w budynku i tak obliczony koszt, jako koszt bezpośredni uznaje za koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży danego lokalu.

Spółka w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia zawarła umowę z Gminą, w której zobowiązała się na własny koszt zaprojektować, uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz wybudować na terenach należących do Gminy parking publiczny (60 miejsc postojowych wraz z komunikacją wewnętrzną, zjazdem do drogi publicznej, oświetleniem, odwodnieniem i oznakowaniem). Parking będzie zlokalizowany w pobliżu budowanych przez dewelopera ww. budynków mieszkalnych, na sąsiedniej działce, będzie on miał charakter ogólnodostępny i publiczny, ale w praktyce będzie głównie służył mieszkańcom budynków budowanych przez firmę - ww. osiedla mieszkaniowego (3 budynki). Budowa parkingu będzie przebiegała w dwóch etapach – na każdy z nich będzie oddzielne pozwolenie na budowę – I etap budowa 49 miejsc parkingowych, II etap – budowa 11 miejsc parkingowych. Po wybudowaniu wszystkich 60 miejsc parkingowych (I i II etap) parking wraz ze zjazdem do drogi publicznej, instalacjami, oświetleniem i oznakowaniem (infrastruktura towarzysząca) będzie przekazany nieodpłatnie na majątek Gminy. Przekazanie parkingu na majątek Gminy nastąpi prawdopodobnie najpóźniej do zakończenia budowy ostatniego budynku mieszkalnego tego osiedla i będzie miało charakter odrębnej nieodpłatnej umowy.

Spółka budując parking i przekazując go Gminie dąży do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych przez siebie lokali, bowiem zapewnienie dodatkowych miejsc postojowych zarówno dla właścicieli mieszkań w budynku jak i ich potencjalnych gości może wpłynąć na decyzję potencjalnego klienta firmy o zakupie bądź nie oferowanego przez Wnioskodawcę lokalu. Infrastruktura towarzysząca budowie budynku mieszkalnego – w postaci parkingu jest jednym z istotnych czynników wyboru lokalizacji przez potencjalnych nabywców. Zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych, zlokalizowanych w obrębie budowanych budynków mieszkalnych zwiększa więc niewątpliwie atrakcyjność inwestycji i przyczynia się do większego zainteresowania nabyciem lokali wybudowanych przez Spółkę, co z kolei pozwala na uzyskanie wyższych cen ze sprzedaży, bądź też zwiększenia popytu na lokale i zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wybudowanie i nieodpłatne przekazanie przez Spółkę Gminie parkingu wraz ze zjazdem, położonego na gruncie należącym do Gminy, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT...
  2. Jeśli odpowiedź na pyt. nr 1 byłaby twierdząca, to w którym momencie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT i naliczyć VAT należny od tej transakcji...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wybudowanie parkingu (wraz ze zjazdem) na cudzym gruncie i jego nieodpłatne przekazanie, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 48 Kodeksu Cywilnego, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasądzenia lub zasiania. W związku z tym, Gmina z racji posiadanego prawa własności do gruntu będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, w tym również do parkingu – miejsc postojowych trwale z tym gruntem związanych.

W związku z powyższym transakcji przekazania parkingu nie będzie można traktować jako dostawy towarów, lecz wystąpi świadczenie usług. W myśl bowiem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Według Wnioskodawcy przepis, który ma podstawowe znaczenie dla niniejszej sytuacji to art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, który mówi, iż za odpłatne świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT uznawane jest. m. in. wszelkie nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ jak wykazano powyżej parking wybudowany na gruncie będącym własnością gminy – nie jest towarem). Spółka budując parking i przekazując go Gminie dąży do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych przez siebie lokali, bowiem zapewnienie miejsc postojowych zarówno dla właścicieli mieszkań w budynku jak i ich potencjalnych gości może wpłynąć na decyzję potencjalnego klienta firmy o zakupie bądź nie oferowanego przez Wnioskodawcę lokalu. Infrastruktura towarzysząca budowie budynku mieszkalnego – w postaci parkingu jest jednym z istotnych czynników wyboru lokalizacji przez potencjalnych nabywców. Ma to bezpośrednie przełożenie do zapewnienia sobie źródła przychodów i uzyskiwania przychodów przez Spółkę, które będą uzyskiwane z tytułu prowadzonej przez niego działalności – tj. sprzedaży lokali, znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Reasumując, zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych, zlokalizowanych w obrębie budowanych budynków mieszkalnych zwiększa atrakcyjność inwestycji i przyczynia się do większego zainteresowania nabyciem lokali wybudowanych przez Spółkę, co z kolei pozwala na uzyskanie wyższych cen ze sprzedaży, bądź też zwiększenia popytu.

Ad. 2.

Spółka uważa, iż jeśli odpowiedź na pyt. nr 1 byłaby twierdząca, to momentem rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT będzie dzień formalnego przekazania parkingu wraz z infrastrukturą Gminie – tj. dzień podpisania stosownej umowy. Z tą datą należy naliczyć VAT należny od tej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. serii L Nr 347 str. 1 ze zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

I tak, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przy czym należy podkreślić, że przez świadczenie usług niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Przepis art. 8 ust. 2 ustawy stanowi ściślejsze odwzorowanie definicji odpłatnego świadczenia usług zawartej w art. 26 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z opisu sprawy wynika, że głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność deweloperska, polegająca na budowie i sprzedaży budynków mieszkalnych. Grunty, na których Spółka buduje, są przedmiotem własności, bądź użytkowania wieczystego. Firma jest aktualnie w trakcie realizacji osiedla mieszkaniowego składającego się z 3 budynków mieszkalnych budowanych na jednej działce gruntowej, będącej własnością firmy. Realizacja osiedla mieszkaniowego jest rozłożona w czasie i składa się z trzech etapów (3 budynków) – na każdy z nich wydane jest oddzielne pozwolenie na budowę. Dwa budynki zostały wybudowane i przekazane do użytkowania w roku 2012 (tj. II etap), trzeci budynek (ostatni - III etap budowy osiedla) jest w trakcie budowy, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec/lipiec 2013 r. W budynkach znajdują się 82 lokale mieszkalne, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT oraz 23 garaże, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT. Spółka w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia zawarła umowę z Gminą, w której zobowiązała się na własny koszt zaprojektować, uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje oraz wybudować na terenach należących do Gminy parking publiczny (60 miejsc postojowych wraz z komunikacją wewnętrzną, zjazdem do drogi publicznej, oświetleniem, odwodnieniem i oznakowaniem). Parking będzie zlokalizowany w pobliżu budowanych przez dewelopera ww. budynków mieszkalnych, na sąsiedniej działce, będzie on miał charakter ogólnodostępny i publiczny, ale w praktyce będzie głównie służył mieszkańcom budynków budowanych przez firmę - ww. osiedla mieszkaniowego (3 budynki). Po wybudowaniu wszystkich 60 miejsc parkingowych (I i II etap) parking wraz ze zjazdem do drogi publicznej, instalacjami, oświetleniem i oznakowaniem (infrastruktura towarzysząca) będzie przekazany nieodpłatnie na majątek Gminy. Spółka budując parking i przekazując go Gminie dąży do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych przez siebie lokali, bowiem zapewnienie dodatkowych miejsc postojowych zarówno dla właścicieli mieszkań w budynku jak i ich potencjalnych gości może wpłynąć na decyzję potencjalnego klienta firmy o zakupie bądź nie oferowanego przez Wnioskodawcę lokalu. Infrastruktura towarzysząca budowie budynku mieszkalnego – w postaci parkingu jest jednym z istotnych czynników wyboru lokalizacji przez potencjalnych nabywców. Zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych, zlokalizowanych w obrębie budowanych budynków mieszkalnych zwiększa więc niewątpliwie atrakcyjność inwestycji i przyczynia się do większego zainteresowania nabyciem lokali wybudowanych przez Spółkę, co z kolei pozwala na uzyskanie wyższych cen ze sprzedaży, bądź też zwiększenia popytu na lokale i zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Odnosząc opisaną przez Wnioskodawcę sytuację do obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż skoro inwestycja (infrastruktura towarzysząca, w skład której wchodzi m. in. parking i zjazd) będzie wykonana na gruncie stanowiącym własność Gminy, nie można uznać, iż przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy powyższej infrastruktury lub jej elementu, stanowi dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Gmina, z racji posiadanego prawa własności do gruntu, będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, to jest w niniejszej sprawie do wybudowanej infrastruktury towarzyszącej obejmującej parking i zjazd, trwale z tym gruntem związanej. W związku z powyższym, koniecznym jest rozważenie kwestii zakwalifikowania przedmiotowej czynności wybudowania parkingu i zjazdu przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy jako nieodpłatnego świadczenia usług, które nie będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku do towarów i usług.

Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy wybudowanej przez Spółkę infrastruktury na gruncie będącym własnością Gminy, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT – jak wskazano wyżej – świadczenie tych usług musi się bowiem odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu infrastruktury (parkingu i zjazdu) na rzecz Gminy ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, bowiem jak wynika z opisu sprawy przedmiotowa infrastruktura zwiększa atrakcyjność inwestycji mieszkalnej i jest czynnikiem wyboru lokalizacji przez potencjalnych nabywców mieszkań.

W konsekwencji powyższego, nieodpłatne przekazanie przez Spółkę infrastruktury towarzyszącej mającej postać parkingu i zjazdu na rzecz Gminy, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, wybudowanie i nieodpłatne przekazanie przez Spółkę Gminie parkingu wraz ze zjazdem, położonych na gruncie należącym do Gminy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

W tym miejscu tut. Organ wskazuje, że w związku z ustaleniem, iż czynność przekazania Gminie infrastruktury towarzyszącej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania Gminie parkingu wraz ze zjazdem. Natomiast kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku VAT, została załatwiona w interpretacji nr ILPP1/443-417/13-3/MK z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.