ILPP1/443-196/13-4/NS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy kościół – Parafia ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu w Urzędzie Marszałkowskim pn. „X” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu 12 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu 16 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „X” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „X”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu 16 maja 2013 r.) o wskazanie prawidłowej nazwy Wnioskodawcy oraz informację doprecyzowującą przedstawiony stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Kościół prowadzi działalność duszpasterską oraz sprawuje opiekę nad XIII-wiecznym budynkiem kościoła w Y. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT. Podejmuje liczne starania służące promocji miejsca oraz pozyskuje środki na jego rewitalizację. Kościół jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa. Obiekt jest ogólnodostępny dla wiernych i zwiedzających. Parafia ani nie prowadzi, ani nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie generuje także żadnych dochodów, nie składa deklaracji VAT-7. W związku z nabywanymi dostawami i usługami Parafia korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług.

W dniu 6 grudnia 2012 r. Parafia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. „X” w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu Osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa o nr (...) na dofinansowanie 70% poniesionych kosztów. Pozostałą część wydatków stanowią środki własne Parafii pochodzące ze zbiórek i darowizn. W ramach postępowania wyłoniono 3 wykonawców – dostawców. Zadanie zostało wykonane w okresie od 17.01.2013 r. do 30.01.2013 r., prace odebrano protokołem odbioru w całym wnioskowanym zakresie.

Parafia w dniu 8 lutego 2013 r. złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego wykazując jako koszt kwalifikowany również podatek VAT od zrealizowanych zadań (trzy faktury na towary i usługi). Przedmiotowy wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania, ww. pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowanym, czyli możliwym do współfinansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konieczność interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski w celu uznania podatku VAT od wykonanych robót i dostawy towarów za koszt kwalifikowany. Kościół jest osobą prawną działającą w strukturze kościoła katolickiego w Polsce i ma prawo do realizacji inwestycji sakralnych.

W piśmie z dnia 14 maja 2013 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Zainteresowany oświadczył, że zakupione w celu realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kościół – Parafia ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu w Urzędzie Marszałkowskim pn. „X” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu zwrot podatku VAT (prawo do odliczenia) w związku ze zrealizowanym remontem w wieży kościoła (wymiana dwóch podłóg, pomostu oraz drabin), ponieważ wydatki, które zostały poniesione nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, który został zawarty w fakturach dokumentujących dokonane zakupy i usługi.

Wyremontowany kościół – wieża kościelna – służy i będzie służyć ogółowi społeczeństwa i nie będzie służyć czynnościom dochodowym.

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ww. ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku Wnioskodawcy warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług .

W świetle art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a Parafia nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Cała kwota dotacji służy na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi w wieży kościoła (wymiana dwóch podłóg, pomostu oraz drabin). Wszystkie nabyte towary i usługi zostały objęte podatkiem od towarów i usług, ale Parafia w żaden sposób nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy nadmienić, iż od dnia 1 kwietnia 2013 r., powyższy przepis ma następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Kościół prowadzi działalność duszpasterską oraz sprawuje opiekę nad XIII-wiecznym budynkiem kościoła w Y. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT. Podejmuje liczne starania służące promocji miejsca oraz pozyskuje środki na jego rewitalizację. Kościół jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa. Obiekt jest ogólnodostępny dla wiernych i zwiedzających. Parafia ani nie prowadzi, ani nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie generuje także żadnych dochodów, nie składa deklaracji VAT-7. W związku z nabywanymi dostawami i usługami Parafia korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 6 grudnia 2012 r. Parafia podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. „X” w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach Programu Osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa jest na dofinansowanie 70% poniesionych kosztów. Pozostałą część wydatków stanowią środki własne Parafii pochodzące ze zbiórek i darowizn. W ramach postępowania wyłoniono 3 wykonawców – dostawców. Zadanie zostało wykonane w okresie od 17.01.2013 r. do 30.01.2013 r., prace odebrano protokołem odbioru w całym wnioskowanym zakresie. Parafia w dniu 8 lutego 2013 r. złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego wykazując jako koszt kwalifikowany również podatek VAT od zrealizowanych zadań (trzy faktury na towary i usługi). Przedmiotowy wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Ponadto, Zainteresowany oświadczył, że zakupione w celu realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – zakupione w celu realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu, będącego przedmiotem pytania.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu w Urzędzie Marszałkowskim pn. „X” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestie te rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.