ILPP1/443-1056/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę – na podstawie umowy dzierżawy Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku
ILPP1/443-1056/14-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 3. czynności opodatkowane
 4. gmina
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku
 7. opodatkowanie
 8. podatek naliczony
 9. podatek od towarów i usług
 10. prawo do odliczenia
 11. wydatek
 12. wydatki inwestycyjne
 13. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę – na podstawie umowy dzierżawy Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę – na podstawie umowy dzierżawy Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Z. (dalej: Gmina) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem czterech budynków szkolnych:

 • Budynku A o powierzchni użytkowej 582,25 m2,
 • Budynku B o powierzchni użytkowej 709,74 m2,
 • Budynku C o powierzchni użytkowej 894,77 m2 oraz
 • Budynku D o powierzchni użytkowej 174,00 m2.

Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała Budynki A-D na rzecz Gimnazjum, tj. gminnej jednostki budżetowej. Niemniej Gmina aktualnie planuje dokonać zmiany w sposobie zarządzania powyższym majątkiem, w wyniku której Budynki B-D nadal będą nieodpłatnie udostępniane na rzecz Gimnazjum, Budynek A natomiast zostanie przez Gminę odpłatnie udostępniony na rzecz podmiotu zewnętrznego (dalej również jako: Dzierżawca) na cele prowadzenia przez Dzierżawcę – przy wykorzystaniu obiektu – działalności w zakresie prywatnej placówki przedszkolnej.

Gmina aktualnie realizuje inwestycję w zakresie termomodernizacji powyższych Budynków A-D (dalej: Inwestycja). W ramach Inwestycji Gmina od roku 2014 ponosi w szczególności wydatki związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A (dalej: wydatki inwestycyjne). Wcześniej, tj. w roku 2007 Gmina poniosła wyłącznie wydatki związane z dokumentacją przedmiotowej Inwestycji, niemniej wydatki te nie są przedmiotem niniejszego wniosku. Zakupy towarów i usług w powyższym zakresie są przez dostawców towarów/usługodawców dokumentowane wystawianymi na Gminę, względnie na Urząd Gminy, fakturami VAT.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji zasadniczo do wartości brutto (VAT wydatkiem kwalifikowanym) ponoszonych nakładów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (...) na lata 2007-2013 (dalej: RPO). Niemniej jednak, w złożonym wniosku Gmina zastrzegła, że wszelkie prace termomodernizacyjne wykonane właśnie w Budynku A będą stanowiły koszty niekwalifikowalne projektu. Dotychczas nie została podpisana z RPO umowa o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji.

W kontekście powyższego, Gmina wyjaśnia, że już w momencie składania wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem Inwestycji planowała odpłatnie udostępnić Budynek A na rzecz Dzierżawcy, na podstawie umowy dzierżawy. W konsekwencji, ubiegając się o pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji, Gmina wyłączyła wydatki inwestycyjne związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A z kosztów kwalifikowalnych zadania. Zdaniem Gminy bowiem, w związku z planowanym wykorzystaniem przedmiotowego obiektu Budynku A, winno przysługiwać jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki i tym samym wydatki te nie mogą zostać pokryte ze środków pochodzących z dofinansowania przyznawanego do kwot brutto ponoszonych nakładów.

Gmina do tej pory nie odliczała VAT od powyższych wydatków, gdyż w pierwszej kolejności kwestię tę zamierza potwierdzić w drodze niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – na podstawie umowy dzierżawy – będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnienie przez Gminę Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – na podstawie umowy dzierżawy – będzie stanowiło świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku.

Uzasadnienie stanowiska Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej, działa ona w roli podatnika VAT. Mając na uwadze, że umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną, uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w opinii Gminy, w ramach wykonywania przedmiotowej czynności będzie działała ona w roli podatnika VAT.

Stosowanie do treści z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z kolei z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika, że pojęcia dostawy towarów i świadczenia usług na gruncie ustawy o VAT uzupełniają się w tym sensie, że co do zasady, czynności podejmowane przez podatników należy uznać za świadczenie usług, o ile nie stanowią one dostawy towarów. Takie skonstruowanie zakresu czynności opodatkowanych prowadzi do zapewnienia zasady powszechności opodatkowania.

Mając na uwadze powyższe, jako że Gmina, stosowanie do postanowień umowy dzierżawy będzie udostępniała przedmiotowy Budynek A na rzecz Dzierżawcy odpłatnie, czynność dzierżawy, w opinii Gminy, na gruncie ustawy o VAT będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług.

Jednocześnie, zdaniem Gminy, transakcja ta nie będzie objęta również zwolnieniem od VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów. z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. ILPP1/443-61/14-4/AW, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stanął na stanowisku, że: „odpłatne udostępnianie na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy stadionu miejskiego na rzecz spółki komunalnej oraz budynku XCK na rzecz instytucji kultury, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT”.

Na prawidłowość stanowiska Gminy wskazuje również interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 31 marca 2014 r., sygn. IPTPP2/443-66/14-4/KW, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że: „oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi wybudowanego targowiska stałego skutkować będzie uzyskiwaniem korzyści majątkowych po stronie wydzierżawiającego. Zatem uznać należy, że powyższa czynność stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i niekorzystające ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem VAT”.

Stanowisko Gminy znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 1 września 2014 r. sygn. ILPP2/443-560/14-4/JK, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że: „kwota czynszu dokumentująca odpłatne udostępnienie Białego Orlika – otrzymywana przez Gminę na podstawie zawartej umowy dzierżawy (umowy cywilnoprawnej) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem Gmina w odniesieniu do tej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2014 r. o sygn. ILPP2/443-538/14-2/AD wskazał, że: „odpłatne udostępnianie remizy przez Gminę na rzecz OSP w ramach umowy dzierżawy stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niekorzystające ze zwolnienia od podatku”.

Reasumując, zdaniem Gminy, odpłatne udostępnienie Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – na podstawie umowy dzierżawy – będzie stanowiło po stronie Gminy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  • czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  • ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca – Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem czterech budynków szkolnych, tj.:

 • Budynku A o powierzchni użytkowej 582,25 m2,
 • Budynku B o powierzchni użytkowej 709,74 m2,
 • Budynku C o powierzchni użytkowej 894,77 m2 oraz
 • Budynku D o powierzchni użytkowej 174,00 m2.

Gmina dotychczas nieodpłatnie udostępniała Budynki A-D na rzecz Gimnazjum, tj. gminnej jednostki budżetowej. Niemniej Gmina aktualnie planuje dokonać zmiany w sposobie zarządzania powyższym majątkiem, w wyniku której Budynki B-D nadal będą nieodpłatnie udostępniane na rzecz Gimnazjum, Budynek A natomiast zostanie przez Gminę odpłatnie udostępniony na rzecz podmiotu zewnętrznego (dalej również jako: Dzierżawca) na cele prowadzenia przez Dzierżawcę - przy wykorzystaniu obiektu – działalności w zakresie prywatnej placówki przedszkolnej. Gmina aktualnie realizuje inwestycję w zakresie termomodernizacji powyższych Budynków A-D (dalej: Inwestycja). W ramach Inwestycji Gmina od roku 2014 ponosi w szczególności wydatki związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A (dalej: wydatki inwestycyjne). Wcześniej, tj. w roku 2007 Gmina poniosła wyłącznie wydatki związane z dokumentacją przedmiotowej Inwestycji, niemniej wydatki te nie są przedmiotem niniejszego wniosku. Zakupy towarów i usług w powyższym zakresie są przez dostawców towarów/usługodawców dokumentowane wystawianymi na Gminę, względnie na Urząd Gminy, fakturami VAT. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji zasadniczo do wartości brutto (VAT wydatkiem kwalifikowanym) ponoszonych nakładów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (...) na lata 2007-2013. Niemniej jednak, w złożonym wniosku Gmina zastrzegła, że wszelkie prace termomodernizacyjne wykonane właśnie w Budynku A będą stanowiły koszty niekwalifikowalne projektu. Dotychczas nie została podpisana z RPO umowa o dofinansowanie przedmiotowej Inwestycji. W kontekście powyższego, Gmina wyjaśnia, że już w momencie składania wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem Inwestycji planowała odpłatnie udostępnić Budynek A na rzecz Dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy. W konsekwencji, ubiegając się o pozyskanie dofinansowania na realizację Inwestycji, Gmina wyłączyła wydatki inwestycyjne związane z pracami termomodernizacyjnymi w zakresie Budynku A z kosztów kwalifikowalnych zadania. Zdaniem Gmin bowiem, w związku z planowanym wykorzystaniem przedmiotowego obiektu Budynku A, winno przysługiwać jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki i tym samym wydatki te nie mogą zostać pokryte ze środków pochodzących z dofinansowania przyznawanego do kwot brutto ponoszonych nakładów. Gmina do tej pory nie odliczała VAT od powyższych wydatków, gdyż w pierwszej kolejności kwestię tę zamierza potwierdzić w drodze niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy dzierżawy za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Należy wskazać, że jak stanowi art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie Budynku A na podstawie zawartej umowy dzierżawy będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem w odniesieniu do tej czynności Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność – jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Jednakże wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Należy wskazać, że na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, a także zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Odnosząc się do przedstawionego opisu sprawy, wskazać należy, że przytoczony przepis nie ma zastosowania w analizowanej sprawie, gdyż Gmina nie będzie wydzierżawiać nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku odpłatne udostępnianie na rzecz podmiotu zewnętrznego Budynku A nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lecz będzie opodatkowane właściwą stawką podatku.

Podsumowując, odpłatne udostępnienie przez Gminę Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, ze względu na brak przepisów umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku w tym zakresie.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie uznania odpłatnego udostępnienia przez Gminę – na podstawie umowy dzierżawy Budynku A na rzecz podmiotu zewnętrznego – za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast kwestia dotycząca prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z udostępnieniem przez Gminę Budynku A na podstawie umowy dzierżawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2015 r. nr ILPP1/443-1056/14-3/AI.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.