ILPP1/443-1049/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT dostawy działek gruntu zabudowanych budowlami i budynkami. Rezygnacja ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 w związku z ust. 11.
ILPP1/443-1049/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. podatek od towarów i usług
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanych. Dnia 26 stycznia 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność w sektorze handlowym. Do podstawowych działań Spółki należy koordynowanie działalności pozostałych spółek z Grupy funkcjonujących na terenie Polski oraz rozwój sieci A. i B. Spółka rozlicza podatek naliczony na zasadach ogólnych, z tym że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Spółka odrębnie określa kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Spółka jest właścicielem kilkunastu nieruchomości, które stanowią przedmiot najmu od stycznia 2000 r., niemniej jednak wynajmowanie nieruchomości nie jest istotnym i głównym elementem działalności Spółki. Nieruchomości nie stanowią jedynego składnika majątku Spółki. Działalność polegająca na wynajmie nieruchomości nie stanowi też wyodrębnionego organizacyjnie lub finansowo w strukturze Spółki działu, wydziału lub oddziału.

Z tytułu najmu Spółka wystawia faktury i opodatkowuje czynność najmu stawką podatku 23%. Nieruchomości oraz związana z nimi działalność gospodarcza nie jest organizacyjnie lub finansowo wyodrębniona w ramach Spółki. W ramach umowy najmu najemca we własnym zakresie zawarł umowy i ponosi koszty zużycia energii elektrycznej (w szczególności dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), wody, odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczówki, gazu, ciepła, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług telekomunikacyjnych (telefony, internet), koszty konserwacji i napraw, koszty podmiotów świadczących usługi sprzątania, ochrony, pielęgnacji oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu najmu.

Spółka do końca 2014 r. planuje zbycie nieruchomości będących obecnie przedmiotem najmu. Nabywca nieruchomości nie przejmie praw związanych z najmem (obowiązywanie wszelkich umów najmu nieruchomości zostanie zakończone przed zbyciem), nie przejmie jakichkolwiek pracowników Spółki, ani też nie przejmie żadnych innych praw związanych z nieruchomościami (w tym z gwarancji budowlanych, czy praw autorskich), gdyż prawa takie nie występowały albo już wygasły. Nie nabędzie też jakichkolwiek zobowiązań Spółki, w tym związanych z pozyskanym przez nią finansowaniem. Nabywca – co najwyżej – wstąpi w drodze cesji w wybrane umowy o obsługę nieruchomości oraz przede wszystkim w wybrane umowy o dostawę mediów związane z nieruchomościami.

Przedmiotem planowanego zbycia jest 13 zabudowanych działek (zwanych też nieruchomościami), oznaczonych jako działki nr 1, 2, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste (opisanych szczegółowo poniżej).

Nieruchomości zostały nabyte w latach 90-tych (za wyjątkiem działki 5/1 nabytej po dniu 1 stycznia 2000 r.) w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. Spółka nie odliczała podatku VAT, bowiem przedmiotem nabycia były, albo wyłącznie grunty (działki o numerach: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 5/1), albo grunty zabudowane, ale z używanymi budynkami (działki o numerach: 11, 12, 13 i 14). W związku z powyższym, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.

W dniu 1 stycznia 2000 r. Spółka zawarła z inną spółką (dalej: „Najemca”) umowę najmu, w której oddała do używania ww. nieruchomości wraz z wówczas istniejącymi na nich naniesieniami (z wyjątkiem działki 5/1, o czym szczegółowo mowa poniżej). W dniu zawarcia umowy najmu z roku 2000, działki nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunty zabudowane, natomiast działki nr 3 i 6 stanowiły grunty niezabudowane. W przypadku wybudowania na ww. nieruchomościach nowych budynków, budowli lub ich części po zawarciu umowy najmu z roku 2000 lub dokonania ulepszeń Najemca oraz Spółka zgodnie przyjmowali, że umowa Najmu z roku 2000 obejmuje swym zakresem również wspomniane powyżej nowe budynki, budowle lub ich części oraz wszelkie ulepszenia dokonane na nieruchomościach. Spółka z Najemcą nie zawierała dodatkowych aneksów, które każdorazowo szczegółowo określałyby zakres, na jaki rozszerzona była umowa najmu z roku 2000 w związku z wybudowaniem lub ulepszeniem poszczególnych obiektów. Niemniej, w przypadku wybudowania nowych budynków, budowli lub ich części lub dokonania ulepszeń czynsz najmu ulegał odpowiedniemu podwyższeniu o wartość odpowiadającą wartości dzierżawnej nowych budynków, budowli lub ich części lub dokonanym ulepszeniom.

W tym kontekście Spółka wskazuje, że działka 5/1 została nabyta po zawarciu umowy najmu z roku 2000. Strony tej umowy zgodnie uznały, że przedmiot najmu określony w tej umowie obejmuje również swoim zakresem działkę nr 5/1, jednak nie podpisano żadnego porozumienia w tym zakresie. Jedyną okolicznością potwierdzającą powyższe jest wzrost czynszu najmu w związku z uzgodnionym przez strony rozszerzeniem zakresu umowy z roku 2000, o działkę 5/1.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami umowy najmu z roku 2000, Najemca we własnym zakresie zawarł umowy z dostawcami i ponosi koszty zużycia energii elektrycznej (w szczególności dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), wody, odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczówki, gazu, ciepła, wywozu nieczystości stałych i płynnych, koszty konserwacji i napraw, koszty podmiotów świadczących usługi sprzątania oraz ochrony i pielęgnacji. Natomiast w zakresie kosztów usług telekomunikacyjnych (np. telefony, internet) i ubezpieczeniowych, to Spółka zawarła odpowiednie umowy z dostawcami i ponosi związane z nimi wydatki, które następnie podlegają rozliczeniu z Najemcą.

W dniu 2 stycznia 2011 r. Spółka oraz Najemca zawarli nową umowę najmu ww. nieruchomości (dalej: „umowa najmu z roku 2011”), która zastąpiła obowiązującą dotychczas umowę z roku 2000, i która wskazuje budynki, budowle i ich części oraz ulepszenia na nieruchomościach dokonane przed zawarciem umowy najmu z roku 2011 oraz wartość czynszu powiększoną odpowiednio do dokonanych wówczas ulepszeń i innych zmian na nieruchomościach. Umowa ta stanowi także wprost, że przedmiotem najmu jest m. in. działka nr 5/1.

Po zawarciu umowy najmu z roku 2011, tj. po dniu 2 stycznia 2011 r. miały miejsce inwestycje, w wyniku których powstały nowe obiekty i urządzenia, jednak w takich przypadkach Spółka oraz Najemca podpisywali w kolejnych latach aneksy do umowy najmu z roku 2011 (przykładowo: aneks z dnia 2 stycznia 2012 r., dnia 2 stycznia 2013 r. i dnia 2 stycznia 2014 r.), które wskazują na szerszy zakres przedmiotu najmu w związku z poniesionymi w międzyczasie nakładami.

Ostatecznie, na dzień sporządzania niniejszego wniosku o interpretację każdy budynek, budowla wraz z urządzeniami budowlanymi po oddaniu do używania (również w przypadku poniesienia wydatków na ich ulepszenie) stanowią przedmiot umowy najmu z roku 2011. Wszystkie działki będące przedmiotem umowy najmu z roku 2011, są obecnie działkami zabudowanymi.

Szczegółowy opis poszczególnych działek.

Z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków, co do zasady, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do poniesionych przez nią wydatków na wybudowanie lub ulepszenie obiektów znajdujących się na ww. nieruchomościach, a Spółka z tego prawa skorzystała. Dodatkowo, prawo to przysługiwało Spółce nawet w przypadku poniesienia wydatków na wybudowanie lub ulepszenie tych obiektów częściowo przez Spółkę, a częściowo przez Najemcę lub wyłącznie przez Najemcę, bowiem koszty tych ulepszeń lub budowy były każdorazowo rozliczane między Spółką a Najemcą na zasadzie rozliczenia nakładów opodatkowanych podatkiem VAT na zasadach ogólnych najpóźniej z końcem roku kalendarzowego, w którym zostały przez Najemcę poniesione. Mając na uwadze powyższe, Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego również w związku z budową lub ulepszeniami dokonanymi pierwotnie przez Najemcę i rozliczonymi ze Spółką.

Działka nr 1.

W momencie zakupu działki nr 1 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 1 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 1 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Parking oraz droga dojazdowa (wybudowana po zawarciu umowy najmu z roku 2000) zostały wybudowane przez Spółkę. Ponadto, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 1, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Spółkę poniesione w roku 2011. Spółka nie ponosiła natomiast wydatków na ulepszenie drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr 1, których kwota przekroczyłaby 30% jej wartości początkowej. Co więcej, Najemca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 1.

Działka nr 2.

W momencie zakupu działki nr 2 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 2 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 2 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Obiekty na działce nr 2 zostały wybudowane przez Spółkę.

Ponadto, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 2, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Spółkę poniesione w roku 2011. Spółka nie ponosiła natomiast wydatków na ulepszenie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej znajdujących się na działce nr 2, których kwota przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Najemca nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 2.

Działka nr 3.

W momencie zakupu działki nr 3 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 3 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) i plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 3 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne zostały wybudowane przez Spółkę, natomiast plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) został wybudowany przez Najemcę, a wydatki na jego wybudowanie zostały rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Ani Spółka, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 6.

W momencie zakupu działki nr 6 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 6 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) oraz droga pożarowa (oddana do użytkowania 12 października 2012 r.). Działka nr 6 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (w tym drogą pożarową, która została objęta najmem w związku z zawarciem w dniu 2 stycznia 2013 r. aneksu do umowy najmu z roku 2011), była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej (dostawa ta będzie miała miejsce po dniu 2 stycznia 2015 r.).

Obiekty na działce nr 6 zostały wybudowane przez Spółkę. Ani Spółka, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 7.

W momencie zakupu działki nr 7 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 7 znajduje się ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 7 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Obiekty na działce nr 7 zostały wybudowane przez Spółkę. Ponadto, Spółka oraz Najemca ponieśli wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 7, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie, dotyczące wyłącznie ogrodzenia, zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007 i rozliczone na zasadach opisanych na wstępie.

W stosunku do dróg wewnętrznych znajdujących się na działce nr 7, ani Spółka, ani Najemca nie ponieśli wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej.

Działki nr 8, 9 i 10.

W momencie zakupu działki nr 8, 9 i 10 przez Spółkę stanowiły one grunty niezabudowane. Obecnie na każdej z działek (nr 8, 9 i 10) znajdują się wybudowane przez Spółkę: oświetlenie drogi i parkingu oraz droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.). Działki nr 8, 9 i 10 wraz ze znajdującymi się na nich obiektami były przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Co więcej, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu znajdujących się na działkach nr 8, 9 i 10, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie wspomnianego oświetlenia zostały poniesione przez Spółkę w roku 2009. Ponadto, Spółka poniosła także wydatki na ulepszenie drogi dojazdowej z przystankiem, znajdującej się na działkach nr 8, 9 i 10, ale kwota tych wydatków nie przekroczyła 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 11.

W momencie zakupu działki nr 11 przez Spółkę, stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionego na niej budynku. Obecnie na działce nr 11 znajduje się budynek Bazy K oraz następujące obiekty: ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), budynek dla układu pomp (oddany do użytkowania 28 lutego 1998 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), wiata na opakowania (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac z oświetleniem (oddany do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) oraz ogrodzenie placu palet (oddane do użytkowania 27 czerwca 2013 r.). Działka nr 11 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem placu z oświetleniem i ogrodzenia placu palet, które zostały objęte najmem w późniejszym okresie oraz obiektów wskazanych poniżej jako niestanowiące budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 11 zostały wybudowane przez Spółkę, z wyjątkiem wiaty na opakowania i placu manewrowego (oddanych do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) wybudowanych przez Najemcę (wydatki na ich wybudowanie zostały rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie) oraz z wyjątkiem budynku Bazy K, który znajdował się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Spółkę.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007 i zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp zostały poniesione (przez Spółkę) w roku 2013.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów (dróg wewnętrznych, wiaty na opakowania, placu manewrowego, placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet) znajdujących się na działce nr 11 nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 12.

W momencie zakupu działki nr 12 przez Spółkę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K oraz kotłownią. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 12 znajduje się budynek Bazy K, kotłownia oraz następujące obiekty: plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), dwa kominy kotłowni (oddane do użytkowania 31 grudnia 1999 r.), budynek agregatów (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), kolejny plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) oraz rampa na śmieci (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 12 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 12 zostały wybudowane przez Spółkę, z wyjątkiem kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci, które zostały wybudowane przez Najemcę, oraz z wyjątkiem budynku Bazy K oraz kotłowni, które znajdowały się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Spółkę. Wydatki na wybudowanie wspomnianego placu manewrowego i rampy zostały rozliczone między Najemcą i Spółką na zasadach opisanych na wstępie.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę). Ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Spółka ponosiła także wydatki na ulepszenie kotłowni, parkingu i chodników znajdujących się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ich ulepszenie zostały poniesione przez Spółkę w roku 2000 (kotłownia i chodniki) oraz w roku 2011 (parking).

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 12 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa, dwóch kominów kotłowni, budynku agregatów, placu pod palety, dróg wewnętrznych, kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 13.

W momencie zakupu działki nr 13 przez Spółkę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K oraz portiernią. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 13 znajduje się budynek Bazy K, portiernia oraz następujące obiekty: oświetlenie drogi i parkingu (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 13 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Wszystkie obiekty na działce nr 13 zostały wybudowane przez Spółkę, za wyjątkiem budynku Bazy K oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 13 w chwili jej nabycia przez Spółkę.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007, zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie).

Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Dodatkowo, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej, (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu, parkingu oraz chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały poniesione w roku 2011, w odniesieniu do oświetlenia drogi i parkingu w roku 2009, natomiast w odniesieniu do chodników w roku 2000.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 13 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa oraz placu pod palety) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 14.

W momencie zakupu działki nr 14 przez Spółkę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K oraz portiernią. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 14 znajduje się budynek Bazy K, portiernia oraz następujące obiekty: droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz parking dla samochodów ciężarowych (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 14 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Wszystkie obiekty na działce nr 14 zostały wybudowane przez Spółkę, za wyjątkiem budynku Bazy K oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 14 w chwili jej nabycia przez Spółkę.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 r. i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007 i zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Dodatkowo, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie ulepszenia w tym zakresie miały miejsce w roku 2000.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 14 (drogi dojazdowej z przystankiem, placu pod palety oraz parkingu dla samochodów ciężarowych) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 5/1.

W momencie zakupu działki nr 5/1 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 5/1 znajduje się droga dojazdowa wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania 31 marca 2002 r. Działka nr 5/1 wraz ze znajdującą się na niej drogą dojazdową była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Ani Spółka, ani Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie wspomnianej drogi dojazdowej w kwocie przekraczającej 30% jej wartości początkowej.

Obiekty niestanowiące budynków ani budowli.

Na ww. nieruchomościach znajdują się również obiekty, które nie zostały przez Spółkę ujęte w rejestrze budynków lub środków trwałych. Do takich obiektów należy konstrukcja budynku usługowego znajdująca się na działkach nr 12, 13 i 14, nieukończony budynek rozdzielni znajdujący się na działce nr 12, nieukończony basen stabilizacji znajdujący się na działce nr 12 i 13, tymczasowy budynek dla ekip budowlanych wykorzystywany w okresie budowy Bazy K znajdujący się na działce nr 11 oraz nieukończony zbiornik retencyjny wód deszczowych znajdujący się na działce nr 13. Wszelkie wskazane powyżej obiekty znajdowały się na wspomnianych działkach w momencie zakupu tych nieruchomości przez Spółkę.

Spółka nie ujęła wspomnianych obiektów w ewidencji księgowej. Zarówno Spółka, jak i Najemca nie kontynuowali żadnych prac związanych z tymi obiektami. Obiekty te nadal stanowią nieukończone budynki i nieukończone budowle. Obiekty te nigdy nie były wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie były przedmiotem czynności zwolnionych z VAT ani objęte zakresem umowy najmu z roku 2000, ani umowy najmu z roku 2011. Obecnie, obiekty te są w złym stanie technicznym i nie nadają się do użytku. Wobec powyższego, wskazane obiekty nie mają dla Wnioskodawcy żadnej ekonomicznej wartości, nadają się jedynie do wyburzenia.

Przedmiot sprzedaży.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem planowanej sprzedaży będą jedynie ww. nieruchomości wraz z przynależnościami. Nabywca stanie się także (w drodze cesji) stroną wybranych umów dotyczących administrowania ww. nieruchomościami, a przede wszystkim umów z dostawcami mediów.

Przedmiotem przeniesienia przez Spółkę na rzecz nabywcy w ramach analizowanej transakcji nie będą w szczególności przysługujące lub należące do Spółki:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,
 3. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 4. koncesje, licencje i zezwolenia,
 5. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 6. tajemnice przedsiębiorstwa,
 7. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki.

Nabywca nie przejmie także żadnych zobowiązań Spółki, w szczególności związanych z finansowaniem nabycia ww. nieruchomości przez Spółkę oraz nie stanie się stroną umowy najmu z roku 2011, która zostanie rozwiązana przed dokonaniem sprzedaży przez Spółkę ww. nieruchomości na rzecz nabywcy. Nabywca nie uzyska także praw z gwarancji ani praw autorskich związanych z ww. nieruchomościami ze względu na fakt, że Spółka ich nie posiada lub prawa te już wygasły. Co więcej, dostawa ww. nieruchomości na rzecz nabywcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Spółki w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 23 1 Kodeksu pracy) na nabywcę.

Dnia 26 stycznia 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego, wskazując, że:

A) w zakresie działki nr 1:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Parking i droga dojazdowa spełniają definicję budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.
 3. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od nakładów poniesionych w roku 2011 na parking posadowiony na ww. działce.
 4. Parking po ulepszeniu był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych od momentu wybudowania – był przedmiotem najmu. Po ulepszeniu był nadal wynajmowany - ostatnie ulepszenie oddane do używania w roku 2011 - zatem od ostatniego ulepszenia nie był wykorzystywany do działalności opodatkowanej przez okres 5 lat.
 5. Działka ta wraz z konstrukcjami nie była wykorzystywana do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku od towarów usług. Była wykorzystywana do czynności opodatkowanych – stanowiła przedmiot najmu.

B) w zakresie działki nr 2:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Parking, droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne stanowią budowle, w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlanego.
 3. Od nakładów poniesionych w roku 2011 na parking, Wnioskodawca odliczył podatek VAT.
 4. Parking na działce nr 2 po ulepszeniu był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych od momentu wybudowania – był przedmiotem najmu. Po ulepszeniu był nadal wynajmowany – ostatnie ulepszenie oddane do używania w roku 2011, zatem od ostatniego ulepszenia nie był wykorzystywany do działalności opodatkowanej przez okres 5 lat.
 5. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

C) w zakresie działki nr 3:

 1. Umowa została zawarta 2 stycznia 2011 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o kolejne aneksy do tej umowy z 2 stycznia 2012 r., z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Parking, droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.
 3. W związku z wybudowaniem dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej i placu manewrowego Spółka odliczyła podatek VAT.
 4. Działka nr 3 wraz z drogami wewnętrznymi, drogą dojazdową i placem manewrowym wykorzystywana nie była do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

D) w zakresie działki nr 5/1:

 1. Umowę zawarto 2 stycznia 2011 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o kolejne aneksy do tej umowy z 2 stycznia 2012 r., z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Posadowiona na działce nr 5/1 droga dojazdowa, stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane.
 3. W związku z wybudowaniem drogi dojazdowej Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 4. Działka nr 5/1 wraz z drogą dojazdową wykorzystywana nie była do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynność opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

E) w zakresie działki nr 6:

 1. Posadowione na działce nr 6 konstrukcje, tj. droga dojazdowa, drogi wewnętrzne oraz droga pożarowa stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.
 2. Wnioskodawca odliczył podatek wynikający z towarów i usług nabytych do budowy dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej oraz drogi pożarowej.
 3. Nieruchomość wraz z drogami wewnętrznymi, drogą dojazdową oraz drogą pożarową nie były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

F) w zakresie działki nr 7:

 1. Posadowione na działce nr 7 konstrukcje, tj.: ogrodzenie i drogi wewnętrzne, stanowią budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane.
 2. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od wydatków jakie poniósł na ulepszenie nieruchomości.
 3. Spółka nie ponosiła ulepszeń dróg wewnętrznych przekraczających 30% wartości początkowej.
 4. Droga wewnętrzna i ogrodzenie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
 5. Nieruchomość ta (działka nr 7) wraz z ogrodzeniem i drogami wewnętrznymi wykorzystywana nie była wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

G) w zakresie działek nr 8, 9 i 10:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Posadowione na działce nr 8, 9 i 10 konstrukcje, tj.: parking, droga, oświetlenie i droga dojazdowa z przystankiem stanowią budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane.
 3. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od wydatków (oświetlenie drogi i parkingu oraz drogi dojazdowej z przystankiem) jakie poniósł na ulepszenie nieruchomości.
 4. Nieruchomość wraz z oświetleniem drogi i parkingu oraz drogą dojazdową z przystankiem była wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
 5. Wskazane działki nr 8, 9 i 10 wraz z zabudowaniami wykorzystywane nie były wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

H) w zakresie działki nr 11:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r. z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Posadowione na działce konstrukcje, tj.: budynek układu pomp, plac manewrowy, ogrodzenie placu palet, plac z oświetleniem, wiata na opakowania, ogrodzenie oraz drogi wewnętrzne stanowią budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.
 3. Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na budowę ogrodzenia, budynku układu pomp, dróg wewnętrznych, wiat na opakowania, placu manewrowego, placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet.
 4. Na działce nr 11 znajduje się budynek Bazy K, który był ulepszany – ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej. Ostatnie ulepszenia zostały oddane do używania w roku 2013. Budynek był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Na działce nr 11 nie znajduje się budynek portierni.
 5. Wskazana działka nr 11 wraz z zabudowaniami nie była wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności „zwolnionych od podatku VAT”. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

I) w zakresie działki nr 12:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r. z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Posadowione na działce konstrukcje, tj. parking, plac manewrowy, droga dojazdowa do paliwa, plac pod palety, plac manewrowy II, chodniki, ogrodzenie, kominy, budynek agregatów, rampa na śmieci oraz droga wewnętrzna i kotłownia, to budynki lub budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
 3. Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na budowę posadowionych obiektów.
 4. Ostatnie ulepszenia Bazy K poniesione w roku 2013 zostały rozliczone pomiędzy Wnioskodawcą a Najemcą. Oprócz nakładów rozliczonych pomiędzy Wnioskodawcą a Najemcą były również nakłady od firm zewnętrznych.
 5. Ogrodzenie znajdujące się na działce nr 12 było wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat.
 6. Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na plac manewrowy znajdujący się na działce nr 12.
 7. Wnioskodawca odliczył podatek VAT powstały z ulepszenia kotłowni, parkingu i chodników.
 8. Nieruchomość wraz z posadowionymi konstrukcjami nie służyła Wnioskodawcy do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

J) w zakresie działki nr 13:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na ulepszenie Bazy K, ogrodzenia, placu manewrowego, portierni, oświetlenia drogi i parkingu, parkingu oraz chodników, a także drogi dojazdowej do zbiornika paliwa oraz placu na palety.
 3. Znajdujące się na działce konstrukcje, tj.: ogrodzenie, chodniki, oświetlenie drogi i parkingu, placu pod palety, placu manewrowego i parkingu, to budynki lub budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
 4. Ostatnie ulepszenia budynku Bazy K, placu manewrowego i portierni zostały oddane do używania w roku 2013. Zatem ww. budynki i budowle nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.
 5. Nieruchomość wraz z posadowionymi konstrukcjami nie służyła Wnioskodawcy do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych – stanowiła przedmiot najmu.

K) w zakresie działki nr 14:

 1. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej Umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.
 2. Znajdujące się na działce konstrukcje tj.: ogrodzenie, drogi dojazdowe, plac manewrowy plac pod palety, parking dla aut ciężarowych oraz chodniki, to budynki lub budowle w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
 3. Budynek Bazy K, portierni i placu manewrowego po ich ulepszeniu w roku 2013, nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.
 4. Działka nr 14 wraz z naniesionymi konstrukcjami nie służyła do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych – stanowiła przedmiot najmu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przedmiotem sprzedaży przez Spółkę na rzecz nabywcy będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy przy założeniu, że Spółka i nabywca złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1, dostawa tych budynków, budowli lub ich części ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:
  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14...
 3. Czy dostawa przez Spółkę na rzecz nabywcy:
  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14,
   zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Pytanie nr 1.

Wnioskodawca zajmuje stanowisko, że dla celów VAT przedmiotem sprzedaży będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Brak możliwości klasyfikacji ww. nieruchomości jako przedsiębiorstwa Spółki.

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie definiuje wprost pojęcia przedsiębiorstwa (tak jak ustawa o PDOP). Zgodnie jednak z poglądami prezentowanymi przez przedstawicieli doktryny, należy się w tym zakresie odwoływać do definicji przedsiębiorstwa w Kodeksie cywilnym. Sędzia NSA Janusz Zubrzycki w Leksykonie VAT 2010 <Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2010> podkreśla, że „ustawa o VAT nie określa w treści swych postanowień definicji pojęcia „przedsiębiorstwo”. Przedmiotową definicję „przedsiębiorstwo” zawiera art. 551 K.c. Zgodnie z tym poglądem, powszechnie przyjętym w orzecznictwie sądowym oraz w interpretacjach organów podatkowych, w celu określenia zakresu pojęcia przedsiębiorstwa, podobnie jak w przypadku interpretacji tego pojęcia na potrzeby ustawy o PDOP, należy odwołać się do uregulowania art. 551 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności,
 5. prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 6. koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle powołanej definicji, w skład przedsiębiorstwa wchodzą takie składniki materialne i niematerialne, które w sposób zorganizowany służą prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Ważne jest zatem, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w ten sposób, aby przekazany zespół składników majątkowych mógł posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że aby mówić o transferze przedsiębiorstwa, przenoszone składniki majątkowe muszą umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki.

Tymczasem, w przypadku planowanej transakcji nie można mówić o zdolności przenoszonego majątku do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem dostawy będą zasadniczo jedynie ww. nieruchomości wraz z przynależnościami, które same z siebie nie mogą być uznane za kreujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to choćby z faktu, że Spółka nie prowadzi swojego przedsiębiorstwa w ww. nieruchomościach, gdyż oddała je do używania Najemcy na podstawie umów najmu, wobec czego to Najemca prowadzi swoje przedsiębiorstwo w oparciu o ww. nieruchomości. Najemca nie będzie jednak dokonującym dostawy, lecz Spółka.

Przedmiotem przeniesienia przez Spółkę na rzecz nabywcy w ramach analizowanej transakcji nie będą także przysługujące lub należące do Spółki:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,
 3. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 4. koncesje, licencje i zezwolenia,
 5. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 6. tajemnice przedsiębiorstwa,
 7. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki.

Nabywca nie przejmie także żadnych zobowiązań Spółki, w szczególności związanych z finansowaniem nabycia ww. nieruchomości przez Spółkę oraz nie stanie się stroną umowy najmu z roku 2011, która zostanie rozwiązana przed dokonaniem sprzedaży przez Spółkę ww. nieruchomości na rzecz nabywcy. Nabywca nie uzyska także praw z gwarancji ani praw autorskich związanych z ww. nieruchomościami ze względu na fakt, że Spółka ich nie posiada lub prawa te już wygasły. Co więcej, dostawa ww. nieruchomości na rzecz nabywcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Spółki w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy) na nabywcę.

W świetle powyższego, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, znakomita większość składników materialnych i niematerialnych, wskazanych w przepisach jako niezbędne z punktu widzenia definicji przedsiębiorstwa nie zostanie przeniesiona na nabywcę. Ponadto nie jest możliwe zidentyfikowanie zorganizowanego zbioru składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności, ponieważ przedmiotem dostawy na rzecz nabywcy będą tylko ww. nieruchomości, którym - bez dodatkowych elementów niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (np. umowy z zarządcą nieruchomości, personelu do jej obsługi, itp.) - nie sposób nadać przymiotu „zorganizowania”. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dodatkowe elementy przechodzące na nabywcę wraz z ww. nieruchomościami (zwłaszcza te dotyczące przynależności, czy też umów z dostawcami mediów) są ściśle związane z nieruchomościami, a ich transfer jest normalną praktyką rynkową w transakcjach nieruchomościowych. W żadnym wypadku przejście tych elementów na nabywcę nie powoduje, że przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podsumowując powyższe rozważania, Wnioskodawca uważa, że przedmiotem analizowanych powyżej dostaw nieruchomości przez Spółkę dla celów ustawy o VAT będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko jest także w pełni akceptowane przez organy podatkowe. Zostało ono potwierdzone m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. IPPB2/436-180/13-4/AF), z dnia 6 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-288/13-4/KG), z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-103/13-2/IGo), z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1108/12-2/EK), z dnia 6 listopada 2012 r. (IPPP1/443-905/12-2/AS), z dnia 18 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR) oraz z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-850/11-2/PR), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1183/12/AD).

Brak możliwości klasyfikacji ww. nieruchomości jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższej definicji, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać dany zespół składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości.

Należy zauważyć, że zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział oraz, że takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR, oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-590/11-2/DG).

Wyodrębnienie finansowe oznacza natomiast sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, następujące okoliczności jednoznacznie wskazują, że przedmiot Wnioskodawcy przyporządkowano planowanej transakcji dostawy ww. nieruchomości przez Spółkę nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki:

 1. na przedmiot transakcji składają się jedynie ww. nieruchomości wraz z przynależnościami,
 2. nieruchomości nie będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Spółki na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze: nie będą one stanowiły także oddziału Spółki wyodrębnionego w KRS,
 3. nabywane aktywa są tylko sumą poszczególnych środków trwałych, niebędących zorganizowanym zespołem składników powiązanych organizacyjnie,
 4. w ramach sprzedaży nie dojdzie do przeniesienia na nabywcę innych aktywów Spółki służących mu do wykonywania działalności gospodarczej,
 5. zbywane aktywa nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, gdyż same w sobie nie posiadają potencjalnej zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy; nabywca nie będzie mógł tylko i wyłącznie w oparciu o te składniki prowadzić działalności gospodarczej,
 6. Nabywca nie przejmie w ramach transakcji pracowników, ani zobowiązań, czy należności Spółki.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawane aktywa nie są wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W efekcie, przedmiot transakcji nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Stanowisko, że przenoszone składniki majątkowe nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zostało również potwierdzone w przywołanych powyżej interpretacjach podatkowych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-103/13-2/IGo), z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1108/12-2/EK), z dnia 6 listopada 2012 r. (IPPP1/443-905/12-2/AS), z dnia 18 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR) oraz z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-850/11-2/PR), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1183/12/AD).

Podsumowując, przedmiotem planowanej dostawy ww. nieruchomości przez Spółkę na rzecz nabywcy dla celów ustawy o VAT będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że Spółka i nabywca złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1 ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:

  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybór opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, i złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Warto także zaznaczyć, że na mocy 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przesłanek zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, ww. nieruchomości zostały nabyte przez Spółkę w latach 90-tych w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tych nieruchomości.

Należy przy tym wskazać, że w chwili nabycia ww. nieruchomości przez Spółkę jedynie działki nr 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunt zabudowany, a pozostałe działki, tj. działki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 5/1 stanowiły grunty niezabudowane. Mając jednak na uwadze, że ww. nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT mających miejsce w latach 90-tych, oznacza to, że nie doszło wówczas do pierwszego zasiedlenia jakiejkolwiek części w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Niemniej, zawarcie przez Spółkę umowy najmu z roku 2000, które bez wątpienia stanowiło oddanie do użytkowania budynków, budowli lub ich części w wykonaniu czynności polegających opodatkowaniu VAT, mogłoby skutkować pierwszym zasiedleniem ww. nieruchomości.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w momencie zawarcia umowy najmu z roku 2000 działki nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunty zabudowane, natomiast działki nr 3, 6 i 5/1 stanowiły grunty niezabudowane.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że budynki, budowle lub ich części znajdujące się na działkach w momencie zawarcia umowy najmu z roku 2000 (z wyjątkiem działek nr 3 i 6, które stanowiły nieruchomości niezabudowane oraz działki 5/1, nabytej przez Spółkę po zawarciu umowy najmu z roku 2000) podlegały pierwszemu zasiedleniu w rozumieniu ustawy o VAT w dniu zawarcia umowy najmu z roku 2000.

W odniesieniu do działek nr 3, 6 i 5/1 należy wskazać, że w momencie zawarcia kolejnej umowy z Najemcą, tj. umowy najmu z roku 2011, działki te stanowiły nieruchomości zabudowane, a więc do pierwszego zasiedlenia posadowionych na tych działkach budynków, budowli lub ich części doszło w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

W tym momencie doszło także do pierwszego zasiedlenia tych budynków, budowli lub ich części posadowionych na działkach nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14, które nie zostały oddane do użytkowania przed zawarciem umowy najmu z roku 2000 (a więc nie podlegały wtedy pierwszemu zasiedleniu), ale zostały oddane do użytkowania przed zawarciem umowy najmu z roku 2011.

Niemniej, należy także zauważyć, że niektóre budynki, budowle lub ich części zostały oddane do użytkowania po zawarciu umowy najmu z roku 2011 (oraz zostały objęte tą umową na podstawie stosownych aneksów do niej podpisanych przez Spółkę oraz Najemcę) w okresie dwóch lat poprzedzających planowaną dostawę ww. nieruchomości na rzecz nabywcy. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet znajdujących się na działce nr 11, oddanych do użytkowania w dniu 27 czerwca 2013 r.

Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, niektóre budynki, budowle lub ich części posadowione na działkach nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 były przedmiotem ulepszeń, których wartość przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Budynki, budowle lub ich części, które były przedmiotem ulepszeń przekraczających 30% ich wartości początkowej po zawarciu umowy najmu z roku 2011 były oczywiście objęte umową najmu z roku 2011 w stanie ulepszonym już w chwili dokonywania tych ulepszeń.

Część z tych ulepszeń została dokonana w okresie dwóch lat poprzedzających planowaną dostawę. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku:

  1. budynku Bazy K oraz budynku układu pomp znajdujących się nadziałce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się nadziałce nr 13 i 14.

W konsekwencji, najpóźniej w momencie zawarcia umowy najmu z roku 2011 doszło do pierwszego zasiedlenia ww. działek i upłynął obecnie okres dwóch lat od tego pierwszego zasiedlenia - z wyjątkiem tych obiektów, które zostały wybudowane lub uległy ulepszeniu przekraczającemu 30% ich wartości początkowej w okresie dwóch lat poprzedzających planowaną dostawę, a mianowicie:

  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Reasumując, skoro dostawa ww. nieruchomości (z wyjątkiem obiektów wskazanych w punktach (i) - (iii) powyżej) będzie dokonana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, to będzie ona podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością rezygnacji ze zwolnienia wynikającą z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, po spełnieniu wskazanych w tym przepisie warunków.

Na powyższą konkluzję nie ma wpływu okoliczność, czy budynki, budowle lub ich części, które zostały wybudowane po zawarciu umowy najmu z roku 2000, ale przed zawarciem umowy najmu z roku 2011, zostały wzniesione przez Spółkę, czy też przez Najemcę. Jeżeli bowiem nakłady na ich wybudowanie zostały pierwotnie poniesione przez Najemcę, zostały one rozliczone między Spółką i Najemcą, a następnie obiekty te zostały objęte umową najmu z roku 2011. W konsekwencji, do pierwszego zasiedlenia tych budynków, budowli lub ich części doszło najpóźniej w dniu jej zawarcia, tj. 2 stycznia 2011 r. Spełniają one zatem warunki zwolnienia z VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W opinii Spółki należy zatem uznać, że planowana dostawa nieruchomości wraz z posadowionymi na nich obiektami, za wyjątkiem obiektów wskazanych w punktach (i) - (iii) powyżej, podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z możliwością wyboru opodatkowania VAT tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Opodatkowanie VAT dostawy obiektów niestanowiących budynków i budowli.

Dodatkowo, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że planowana dostawa ww. nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu na wskazanych powyżej zasadach pomimo faktu, że na działkach nr 11, 12, 13 i 14 znajdują się także nieukończone budynki i nieukończone budowle. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że obiekty te nigdy nie były wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie były przedmiotem czynności zwolnionych od VAT ani objęte zakresem umowy najmu z roku 2000, ani umowy najmu z roku 2011. Obecnie obiekty te są w złym stanie technicznym i nie nadają się do użytku. Wobec powyższego, wskazane obiekty nie mają dla stron transakcji żadnej ekonomicznej wartości, a wręcz przeciwnie będą wiązać się z powstaniem dla nabywcy dodatkowych kosztów związanych z koniecznością ich wyburzenia. Istnienie tych obiektów obniża więc wartość działek, na których są posadowione. Mając na uwadze powyższe, ze względu na fakt, że wspomniane obiekty na działkach nr 11, 12, 13 i 14 nie mają żadnej ekonomicznej wartości, zdaniem Wnioskodawcy, obiekty te nie powinny mieć wpływu na ocenę konsekwencji podatkowych sprzedaży ww. nieruchomości przez Spółkę. Powyższy pogląd jest ugruntowany zarówno w orzecznictwie sądów unijnych (zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financien) i polskich (zob. np. wyrok NSA z 31 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1375/11, wyrok WSA w Warszawie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3099/11, czy też wyrok tego sądu z 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3297/12), jak i w interpretacjach polskich organów podatkowych (zob. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2013 r., sygn. IPPP2/443-736/13-2/DG lub IPPP1/443-652/13-2/MP).

Podsumowanie.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku, w którym Spółka i nabywca złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1 ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:

  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Pytanie nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana dostawa:

  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14,

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, dostawa:

  1. budynku Bazy K (który podlegał ulepszeniom o wartości powyżej 30% jego wartości początkowej, z czego ostatnie ulepszenie zostało dokonane w roku 2013), placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet (oddanych do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) i budynku układu pomp (który podlegał ulepszeniom o wartości powyżej 30% jego wartości początkowej, z czego ostatnie ulepszenie zostało dokonane w roku 2013) znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. (które podlegały ulepszeniom o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej, przy czym ostatnie ulepszenie każdego z nich zostało dokonane w roku 2013) znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. (które podlegały ulepszeniom o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej, przy czym ostatnie ulepszenie każdego z nich zostało dokonane w roku 2013) znajdujących się na działce nr 13 i 14, nie będzie spełniała warunków zwolnienia z podatku VAT wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ze względu na następujące okoliczności:
   • w okresie między pierwszym zasiedleniem tych obiektów a ich dostawą, upłynie okres krótszy niż dwa lata (z tego względu nie ma zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT);
   • w związku z wybudowaniem placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet znajdujących na działce nr 11 oraz ulepszeniem pozostałych wymienionych powyżej obiektów przekraczającym 30% ich wartości początkowej Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z tego względu nie ma zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że planowana dostawa:

  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14,

– będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku.

Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska zawartego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, jak również zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży.

Jednakże o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa” posłużyć należy w tym zakresie się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm. – dalej k.c.).

Według art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 55 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przepis ten odgrywa szczególnie istotną rolę, gdyż konstytuuje on zasadę, że przedsiębiorstwo może stanowić przedmiot obrotu prawnego jako jednolita całość.

Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedsiębiorstwo, czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Zatem zbywany majątek można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdy stanowi on zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka do końca roku 2014, planuje zbycie nieruchomości będących obecnie przedmiotem najmu. Działalność polegająca na wynajmie nieruchomości nie stanowi też wyodrębnionego organizacyjnie lub finansowo w strukturze Spółki działu, wydziału lub oddziału. Nabywca nieruchomości nie przejmie praw związanych z najmem (obowiązywanie wszelkich umów najmu nieruchomości zostanie zakończone przed zbyciem), nie przejmie jakichkolwiek pracowników Spółki, ani też nie przejmie żadnych innych praw związanych z nieruchomościami (w tym z gwarancji budowlanych, czy praw autorskich), gdyż prawa takie nie występowały albo już wygasły. Nie nabędzie też jakichkolwiek zobowiązań Spółki, w tym związanych z pozyskanym przez nią finansowaniem. Nabywca – co najwyżej – wstąpi w drodze cesji w wybrane umowy o obsługę nieruchomości oraz - przede wszystkim w wybrane umowy o dostawę mediów związane z nieruchomościami.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii, czy przedmiotem sprzedaży przez Spółkę na rzecz nabywcy będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy zdarzenia przyszłego wskazać należy, że będące przedmiotem sprzedaży nieruchomości gruntowe zbudowane oznaczone nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1 nie mogą być uznane za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Powyższe wynika z faktu, że opisane składniki nie wyczerpują definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 551 k.c. oraz nie cechują się wyodrębnieniem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, czego wymaga art. 2 pkt 27e ustawy. W takim kształcie sprawy brak podstaw prawnych do zastosowania wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Zatem z powołanych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy (obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.), w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 ustawy (obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) – przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto, przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu.

Jak wynika z art. 3 pkt 1 do pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 • budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  • 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem planowanego zbycia jest 13 zabudowanych działek (nieruchomości), oznaczonych jako działki nr 1, 2, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste o numerach. Nieruchomości zostały nabyte w latach 90-tych (za wyjątkiem działki 5/1 nabytej po dniu 1 stycznia 2000 r.) w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. Spółka nie odliczała podatku VAT, bowiem przedmiotem nabycia były, albo wyłącznie grunty (działki o numerach: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 5/1), albo grunty zabudowane, ale z używanymi budynkami (działki o numerach: 11, 12, 13 i 14). W związku z powyższym, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.

Działka nr 1.

W momencie zakupu działki nr 1 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 1 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 1 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Parking oraz droga dojazdowa (wybudowana po zawarciu umowy najmu z roku 2000) zostały wybudowane przez Spółkę. Parking i droga dojazdowa spełniają definicję budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Ponadto, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 1, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Spółkę poniesione w roku 2011. Spółka nie ponosiła natomiast wydatków na ulepszenie drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr 1, których kwota przekroczyłaby 30% jej wartości początkowej. Co więcej, Najemca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 1.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT od nakładów poniesionych w roku 2011 na parking posadowiony na ww. działce.

Parking po ulepszeniu był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych od momentu wybudowania – był przedmiotem najmu. Po ulepszeniu był nadal wynajmowany - ostatnie ulepszenie oddane do używania w roku 2011 - zatem od ostatniego ulepszenia nie był wykorzystywany do działalności opodatkowanej przez okres 5 lat.

Działka ta wraz z konstrukcjami nie była wykorzystywana do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku od towarów usług. Była wykorzystywana do czynności opodatkowanych – stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 2.

W momencie zakupu działki nr 2 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 2 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 2 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do te umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r. Obiekty na działce nr 2 zostały wybudowane przez Spółkę. Parking, droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne stanowią budowle, w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlanego.

Ponadto, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 2, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Spółkę poniesione w roku 2011. Spółka nie ponosiła natomiast wydatków na ulepszenie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej znajdujących się na działce nr 2, których kwota przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Najemca nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 2.

Od nakładów poniesionych w roku 2011 na parking, Wnioskodawca odliczył podatek VAT.

Parking na działce nr 2 po ulepszeniu był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych od momentu wybudowania – był przedmiotem najmu. Po ulepszeniu był nadal wynajmowany – ostatnie ulepszenie oddane do używania w roku 2011, zatem od ostatniego ulepszenia nie był wykorzystywany do działalności opodatkowanej przez okres 5 lat. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 3.

W momencie zakupu działki nr 3 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 3 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) i plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 3 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Umowa została zawarta 2 stycznia 2011 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o kolejne aneksy do tej umowy z 2 stycznia 2012 r., z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r. Droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne zostały wybudowane przez Spółkę, natomiast plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) został wybudowany przez Najemcę, a wydatki na jego wybudowanie zostały rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Ani Spółka, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Parking, droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. W związku z wybudowaniem dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej i placu manewrowego Spółka odliczyła podatek VAT. Działka nr 3 wraz z drogami wewnętrznymi, drogą dojazdową i placem manewrowym nie była wykorzystywana do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 6.

W momencie zakupu działki nr 6 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 6 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) oraz droga pożarowa (oddana do użytkowania 12 października 2012 r.). Działka nr 6 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (w tym drogą pożarową, która została objęta najmem w związku z zawarciem w dniu 2 stycznia 2013 r. aneksu do umowy najmu z roku 2011), była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej (dostawa ta będzie miała miejsce po dniu 2 stycznia 2015 r.).

Obiekty na działce nr 6 zostały wybudowane przez Spółkę. Ani Spółka, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Posadowione na działce nr 6 konstrukcje, tj. droga dojazdowa, drogi wewnętrzne oraz droga pożarowa stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.

Wnioskodawca odliczył podatek wynikający z towarów i usług nabytych do budowy dróg wewnętrznych. drogi dojazdowej oraz drogi pożarowej.

Nieruchomość wraz z drogami wewnętrznymi, drogą dojazdową oraz droga pożarową nie były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 7.

W momencie zakupu działki nr 7 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 7 znajduje się ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 7 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r. Umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Obiekty na działce nr 7 zostały wybudowane przez Spółkę. Posadowione na działce nr 7 konstrukcje, tj.: ogrodzenie i drogi wewnętrzne, stanowią budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Ponadto, Spółka oraz Najemca ponieśli wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 7, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie, dotyczące wyłącznie ogrodzenia, zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007 i rozliczone na zasadach opisanych na wstępie.

W stosunku do dróg wewnętrznych znajdujących się na działce nr 7, ani Spółka, ani Najemca nie ponieśli wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT od wydatków jakie poniósł na ulepszenie nieruchomości.

Spółka nie ponosiła ulepszeń dróg wewnętrznych przekraczających 30% wartości początkowej.

Droga wewnętrzna i ogrodzenie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Nieruchomość ta (działka nr 7) wraz z ogrodzeniem i drogami wewnętrznymi nie była wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działki nr 8, 9 i 10.

W momencie zakupu działki nr 8, 9 i 10 przez Spółkę stanowiły one grunty niezabudowane. Obecnie na każdej z działek (nr 8, 9 i 10) znajdują się wybudowane przez Spółkę: oświetlenie drogi i parkingu oraz droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.). Działki nr 8, 9 i 10 wraz ze znajdującymi się na nich obiektami były przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r. Posadowione na działce nr 8, 9 i 10 konstrukcje, tj.: parking, droga, oświetlenie i droga dojazdowa z przystankiem stanowią budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Co więcej, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu znajdujących się na działkach nr 8, 9 i 10, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie wspomnianego oświetlenia zostały poniesione przez Spółkę w roku 2009. Ponadto, Spółka poniosła także wydatki na ulepszenie drogi dojazdowej z przystankiem znajdującej się na działkach nr 8, 9 i 10, ale kwota tych wydatków nie przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od wydatków (oświetlenie drogi i parkingu oraz drogi dojazdowej z przystankiem) jakie poniósł na ulepszenie nieruchomości. Nieruchomość wraz z oświetleniem drogi i parkingu oraz drogą dojazdową z przystankiem była wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Wskazane działki nr 8, 9 i 10 wraz z zabudowaniami wykorzystywane nie były wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 11.

W momencie zakupu działki nr 11 przez Spółkę, stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionego na niej budynku. Obecnie na działce nr 11 znajduje się budynek Bazy K oraz następujące obiekty: ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), budynek dla układu pomp (oddany do użytkowania 28 lutego 1998 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), wiata na opakowania (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac z oświetleniem (oddany do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) oraz ogrodzenie placu palet (oddane do użytkowania 27 czerwca 2013 r.). Działka nr 11 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem placu z oświetleniem i ogrodzenia placu palet, które zostały objęte najmem w późniejszym okresie oraz obiektów wskazanych poniżej jako niestanowiące budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 11 zostały wybudowane przez Spółkę, z wyjątkiem wiaty na opakowania i placu manewrowego (oddanych do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) wybudowanych przez Najemcę (wydatki na ich wybudowanie zostały rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie) oraz z wyjątkiem budynku Bazy K, który znajdował się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Spółkę.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007 i zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp zostały poniesione (przez Spółkę) w roku 2013.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów (dróg wewnętrznych, wiaty na opakowania, placu manewrowego, placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet) znajdujących się na działce nr 11 nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Posadowione na działce konstrukcje, tj.: budynek układu pomp, plac manewrowy, ogrodzenie placu palet, plac z oświetleniem, wiata na opakowania, ogrodzenie oraz drogi wewnętrzne stanowią budynki lub budowle w rozumieniu art. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na budowę ogrodzenia, budynku układu pomp, dróg wewnętrznych, wiat na opakowania, placu manewrowego, placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet. Wnioskodawca – jak wynika z wyjaśnień do działki nr 13 – odliczył podatek VAT powstały na skutek ulepszenia budynku Bazy K.

Na działce nr 11 znajduje się budynek Bazy K, który był ulepszany – ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej. Ostatnie ulepszenia zostały oddane do używania w roku 2013. Budynek był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Na działce nr 11 nie znajduje się budynek portierni.

Wskazana działka nr 11 wraz z zabudowaniami nie była wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności „zwolnionych od podatku VAT”. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 12.

W momencie zakupu działki nr 12 przez Spółkę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K oraz kotłownią. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki oraz posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 12 znajduje się budynek Bazy K, kotłownia oraz następujące obiekty: plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), dwa kominy kotłowni (oddane do użytkowania 31 grudnia 1999 r.), budynek agregatów (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), kolejny plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) oraz rampa na śmieci (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 12 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 12 zostały wybudowane przez Spółkę, z wyjątkiem kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci, które zostały wybudowane przez Najemcę, oraz z wyjątkiem budynku Bazy K oraz kotłowni, które znajdowały się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Spółkę. Wydatki na wybudowanie wspomnianego placu manewrowego i rampy zostały rozliczone między Najemcą i Spółką na zasadach opisanych na wstępie.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę). Ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Spółka ponosiła także wydatki na ulepszenie kotłowni, parkingu i chodników znajdujących się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ich ulepszenie zostały poniesione przez Spółkę w roku 2000 (kotłownia i chodniki) oraz w roku 2011 (parking).

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 12 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa, dwóch kominów kotłowni, budynku agregatów, placu pod palety, dróg wewnętrznych, kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Posadowione na działce konstrukcje, tj. parking, plac manewrowy, droga dojazdowa do paliwa, plac pod palety, plac manewrowy II, chodniki, ogrodzenie, kominy, budynek agregatów, rampa na śmieci oraz droga wewnętrzna i kotłownia, to budynki lub budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na budowę posadowionych obiektów.

Ostatnie ulepszenia Bazy K poniesione w roku 2013 zostały rozliczone pomiędzy Wnioskodawcą a Najemcą. Oprócz nakładów rozliczonych pomiędzy Wnioskodawcą a Najemcą były również nakłady od firm zewnętrznych.

Ogrodzenie znajdujące się na działce nr 12 było wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na plac manewrowy znajdujący się na działce nr 12.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT powstały z ulepszenia kotłowni, parkingu i chodników.

Nieruchomość wraz z posadowionymi konstrukcjami nie służyła Wnioskodawcy do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 13.

W momencie zakupu działki nr 13 przez Spółkę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K oraz portiernią. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 13 znajduje się budynek Bazy K, portiernia oraz następujące obiekty: oświetlenie drogi i parkingu (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 13 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Wszystkie obiekty na działce nr 13 zostały wybudowane przez Spółkę, za wyjątkiem budynku Bazy K oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 13 w chwili jej nabycia przez Spółkę.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007, zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie).

Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Dodatkowo, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej, (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu, parkingu oraz chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały poniesione w roku 2011, w odniesieniu do oświetlenia drogi i parkingu w roku 2009, natomiast w odniesieniu do chodników w roku 2000.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 13 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa oraz placu pod palety) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Wnioskodawca odliczył podatek VAT wynikający z wydatków poniesionych na ulepszenie Bazy K, ogrodzenia, placu manewrowego, portierni, oświetlenia drogi i parkingu, parkingu oraz chodników, a także drogi dojazdowej do zbiornika paliwa oraz placu na palety.

Znajdujące się na działce konstrukcje, tj.: ogrodzenie, chodniki, oświetlenie drogi i parkingu, placu pod palety, placu manewrowego i parkingu to budynki lub budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Ostatnie ulepszenia budynku Bazy K, placu manewrowego i portierni zostały oddane do używania w roku 2013. Zatem ww. budynki i budowle nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.

Nieruchomość wraz z posadowionymi konstrukcjami nie służyła Wnioskodawcy do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych – stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 14.

W momencie zakupu działki nr 14 przez Spółkę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza K oraz portiernią. Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 14 znajduje się budynek Bazy K, portiernia oraz następujące obiekty: droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz parking dla samochodów ciężarowych (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 14 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy.

Wszystkie obiekty na działce nr 14 zostały wybudowane przez Spółkę, za wyjątkiem budynku Bazy K oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 14 w chwili jej nabycia przez Spółkę.

Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy K znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w roku 2013 i zostały dokonane w części przez Spółkę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w roku 2007 i zostało rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Dodatkowo, Spółka oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Spółką w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w roku 2013 i rozliczone ze Spółką w sposób opisany na wstępie. Co więcej, Spółka poniosła wydatki na ulepszenie chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie ulepszenia w tym zakresie miały miejsce w roku 2000.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 14 (drogi dojazdowej z przystankiem, placu pod palety oraz parkingu dla samochodów ciężarowych) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Umowę najmu zawarto 2 stycznia 2000 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu o nową umowę z dnia 2 stycznia 2011 r. i kolejne aneksy do tej Umowy: z 2 stycznia 2012 r.; z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Znajdujące się na działce konstrukcje tj.: ogrodzenie, drogi dojazdowe, plac manewrowy, plac pod palety, parking dla aut ciężarowych oraz chodniki, to budynki lub budowle w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Budynek Bazy K i portierni oraz plac manewrowy po ich ulepszeniu w roku 2013, nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.

Działka nr 14 wraz z naniesionymi konstrukcjami nie służyła do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych – stanowiła przedmiot najmu.

Działka nr 5/1.

W momencie zakupu działki nr 5/1 przez Spółkę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 5/1 znajduje się droga dojazdowa wybudowana przez Spółkę i oddana do użytkowania 31 marca 2002 r. Działka nr 5/1 wraz ze znajdującą się na niej drogą dojazdową była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy. Ani Spółka, ani Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie wspomnianej drogi dojazdowej w kwocie przekraczającej 30% jej wartości początkowej.

Obiekty niestanowiące budynków ani budowli.

Na ww. nieruchomościach znajdują się również obiekty, które nie zostały przez Spółkę ujęte w rejestrze budynków lub środków trwałych. Do takich obiektów należy konstrukcja budynku usługowego znajdująca się na działkach nr 12, 13 i 14, nieukończony budynek rozdzielni znajdujący się na działce nr 12, nieukończony basen stabilizacji znajdujący się na działce nr 12 i 13, tymczasowy budynek dla ekip budowlanych wykorzystywany w okresie budowy Bazy K znajdujący się na działce nr 11 oraz nieukończony zbiornik retencyjny wód deszczowych znajdujący się na działce nr 13. Wszelkie wskazane powyżej obiekty znajdowały się na wspomnianych działkach w momencie zakupu tych nieruchomości przez Spółkę.

Spółka nie ujęła wspomnianych obiektów w ewidencji księgowej. Zarówno Spółka, jak i Najemca nie kontynuowali żadnych prac związanych z tymi obiektami. Obiekty te nadal stanowią nieukończone budynki i nieukończone budowle. Obiekty te nigdy nie były wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie były przedmiotem czynności zwolnionych od VAT, ani objęte zakresem umowy najmu z roku 2000, ani umowy najmu z roku 2011. Obecnie, obiekty te są w złym stanie technicznym i nie nadają się do użytku. Wobec powyższego, wskazane obiekty nie mają dla Wnioskodawcy żadnej ekonomicznej wartości, nadają się jedynie do wyburzenia.

Umowę zawarto 2 stycznia 2011 r., umowa była realizowana w dniu złożenia wniosku w oparciu kolejne aneksy do tej umowy z 2 stycznia 2012 r., z 2 stycznia 2013 r. oraz z 2 stycznia 2014 r.

Posadowiona na działce nr 5/1 droga dojazdowa, stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane.

W związku z wybudowaniem drogi dojazdowej Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Działka nr 5/1 wraz z drogą dojazdową wykorzystywana nie była do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT. Działka ta wraz z konstrukcjami była wykorzystywana do czynności opodatkowanych - stanowiła przedmiot najmu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ponadto wskazania:

 1. Czy przy założeniu, że Spółka i nabywca złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1, dostawa tych budynków, budowli lub ich części ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem:
  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14...
 2. Czy dostawa przez Spółkę na rzecz nabywcy:
  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14,
  zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona od tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia...

Uwzględniając powołane przepisy oraz elementy zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że dostawa działki:

 1. nr 1 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci drogi dojazdowej oraz parkingiem, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i aneksem do umowy z roku 2012 została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. I choć względem parkingu Wnioskodawca poniósł w roku 2011 wydatki na ulepszenie w kwocie większej niż 30% wartości początkowej, przez co utracona została przesłanka pierwszego zasiedlenia – to jednak na skutek nowej umowy najmu z roku 2011 oraz aneksu do tejże umowy z roku 2012, obiekt ten ponownie użytkowano na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim kształcie sprawy jego aktualna dostawa również nie nastąpi w ramach czynności zdefiniowanej w art. 2 pkt 14 ustawy, a więc nie zostaną spełnione negatywne przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy. W świetle powyższego możliwa będzie dostawa wszystkich posadowionych na działce budowli z zastosowaniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z analogicznej stawki może skorzystać – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – dostawa gruntu będącego działką nr 1.

W tej sytuacji planowana dostawa działki nr 1 po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 2 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci parkingu, drogi wewnętrznej oraz drogi dojazdowej, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i 2011 została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. I choć względem parkingu Wnioskodawca poniósł w roku 2011 wydatki na ulepszenie w kwocie większej niż 30% wartości początkowej, przez co utracona została przesłanka pierwszego zasiedlenia – to jednak na skutek nowej umowy najmu z roku 2011 oraz aneksu do tejże umowy z roku 2012, obiekt ten ponownie użytkowano na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim kształcie sprawy jego aktualna dostawa również nie nastąpi w ramach czynności zdefiniowanej w art. 2 pkt 14 ustawy, a więc nie zostaną spełnione negatywne przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy. W świetle powyższego możliwa będzie dostawa wszystkich posadowionych na działce budowli z zastosowaniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z analogicznej stawki może skorzystać – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – dostawa gruntu będącego działką nr 1.

W tej sytuacji planowana dostawa działki nr 2 po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 3 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej oraz placu manewrowego, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i 2011 została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. Konsekwencją powyższego dostawa budowli znajdujących się na działce nr 3 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zgodnie natomiast z art. 29a ust. 8 ustawy dostawa gruntu (działki nr 3) opodatkowana będzie analogiczną stawką co budowle znajdujące się na gruncie, a więc będzie korzystać ze zwolnienia.

W tej sytuacji planowana dostawa działki nr 3 po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 6 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci drogi dojazdowej, drogi wewnętrznej oraz drogi pożarowej, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i aneksem do umowy z dnia 2 stycznia 2013 r. (droga pożarowa) została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynie – na dzień dostawy – okres 2-óch lat. Konsekwencją powyższego dostawa budowli znajdujących się na działce nr 6 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i nie obliguje do oceny zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zgodnie natomiast z art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu (działki nr 6) opodatkowana będzie analogiczną stawką co budowle znajdujące się na gruncie, a więc będzie korzystać ze zwolnienia.

W tej sytuacji planowana dostawa działki nr 6 po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 7 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci ogrodzenia oraz dróg wewnętrznych, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i 2011 została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. Konsekwencją powyższego dostawa budowli znajdujących się na działce nr 7 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. I choć względem ogrodzenia Wnioskodawca poniósł w roku 2007 wydatki na ulepszenie w kwocie większej niż 30% wartości początkowej, przez co utracona została przesłanka pierwszego zasiedlenia – to jednak na skutek nowej umowy najmu z roku 2011, obiekt ten ponownie użytkowano na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim kształcie sprawy jego aktualna dostawa również nie nastąpi w ramach czynności zdefiniowanej w art. 2 pkt 14 ustawy, a więc nie zostaną spełnione negatywne przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy. W świetle powyższego możliwa będzie dostawa wszystkich posadowionych na działce budowli z zastosowaniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z analogicznej stawki może skorzystać – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – dostawa gruntu będącego działką nr 7.

W tej sytuacji planowana dostawa działki nr 7 po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 8, 9 i 10 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci oświetlenia drogi i parkingu oraz drogi dojazdowej z przystankiem, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i 2011 została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. Konsekwencją powyższego dostawa budowli znajdujących się na działkach nr 8, 9 i 10 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. I choć względem oświetlenia drogi i parkingu Wnioskodawca poniósł w roku 2009 wydatki na ulepszenie w kwocie większej niż 30% wartości początkowej, przez co utracona została przesłanka pierwszego zasiedlenia – to jednak na skutek nowej umowy najmu z roku 2011, obiekt ten ponownie użytkowano na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim kształcie sprawy jego aktualna dostawa również nie nastąpi w ramach czynności zdefiniowanej w art. 2 pkt 14 ustawy, a więc nie zostaną spełnione negatywne przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy. W świetle powyższego możliwa będzie dostawa wszystkich posadowionych na działce budowli z zastosowaniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z analogicznej stawki może skorzystać – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – dostawa całego gruntu będącego działkami nr 8, 9 i 10.

W tej sytuacji planowana dostawa działek nr 8, 9 i 10 po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 11 wraz z posadowionymi na niej budowlami w postaci placu manewrowego, wiaty na opakowania, ogrodzenia i drogi wewnętrznej, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Nieruchomość ta umową najmu z roku 2000 i 2011 została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i od tej czynności upłynie – na dzień dostawy – okres 2-óch lat. Konsekwencją powyższego dostawa wskazanych wyżej budowli znajdujących się na działce nr 11 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. I choć względem ogrodzenia Wnioskodawca poniósł w roku 2007 wydatki na ulepszenie w kwocie większej niż 30% wartości początkowej, przez co utracona została przesłanka pierwszego zasiedlenia – to jednak na skutek nowej umowy najmu z roku 2011, obiekt ten ponownie użytkowano na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim kształcie sprawy jego aktualna dostawa również nie nastąpi w ramach czynności zdefiniowanej w art. 2 pkt 14 ustawy, a więc nie zostaną spełnione negatywne przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy. W świetle powyższego możliwa będzie dostawa ogrodzenia z zastosowaniem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast planowana dostawa budowli placu z oświetleniem i ogrodzenia placu palet nie będzie czynnością korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy, skutkiem czego będzie ona opodatkowana według podstawowej, tj. 23% stawki podatku od towarów i usług. Brak powyższego uprawnienia wynika z faktu, że budowle te zostały oddane do użytkowania w dniu 27 czerwca 2013 r. i objęte umową najmu w późniejszym okresie, który nie trwa dłużej niż 2 lata. Skutkiem powyższego względem aktualnie analizowanych budowli nie zostaną spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto w związku z odliczeniem podatku od towarów i usług od nabycia (wytworzenia) placu z oświetleniem i ogrodzenia placu palet utracono prawo do zwolnienia sprzedaży tychże budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Podobnie transakcja dostawy budynku Bazy K oraz budynku układu pomp nie spełnia ustawowych przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy. Wnioskodawca ponosił bowiem na analizowane w tym akapicie budynki nakłady na ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tychże obiektów. Finansowe nakłady zostały poniesione w roku 2013, skutkiem czego opisane budynki utraciły przesłankę pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy – to jednak na skutek aneksu do umowy najmu z dnia 2 stycznia 2014 r., obiekt ten ponownie użytkowano na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając jednak fakt, że od tej czynności nie upłynął okres 2-óch lat to dostawa tych budynków nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto Wnioskodawca odliczył od poniesionych na ulepszenie nakładów podatek VAT, zatem wystąpiła negatywna przesłanka zdefiniowana w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, uniemożliwiająca zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Skutkiem powyższego dostawa budynku Bazy K oraz budynku układu pomp podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

Zgodnie natomiast z art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu (działki nr 11) opodatkowana będzie analogiczną stawką co budynki i budowle znajdujące się na gruncie, a więc będzie korzystać w części ze zwolnienia a w pozostałej części powinna być opodatkowana podatkiem według stawki obowiązującej, tj. aktualnie 23%.

W tej sytuacji planowana dostawa budynków korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 12 w związku z dostawą budynków i budowli w postaci ogrodzenia, kotłowni, parkingu, chodników, placu manewrowego II, rampy na śmieci, drogi dojazdowej do paliwa, kominów, placu pod palety, budynku agregatów oraz dróg wewnętrznych, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Natomiast dostawa części gruntu, na którym znajduje się budynek Bazy K oraz budowli placu manewrowego będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, ze względu na brak podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Powyższe wynika z faktu, że znajdujące się na działce nr 12 ww. budynki i budowle zostały objęte umową najmu z roku 2000 i 2011, przez co zostały po raz pierwszy zasiedlone, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki pozwalające zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. I choć Wnioskodawca poniósł na ogrodzenie w roku 2007, kotłowni w roku 2000 i chodniki w roku 2000 – nakłady w wysokości przekraczającej 30% wartości, co wykluczyło względem tych budowli czynność pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy - to jednak fakt objęcia ogrodzenia, kotłowni i chodników umową najmu z roku 2011, wykluczyła aktualną ich dostawę jako transakcję w ramach pierwszego zasiedlenia. Skutkuje to niespełnieniem negatywnych przesłanek zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy i umożliwia zastosowanie także względem ogrodzenia, kotłowni i chodników zwolnienia od podatku VAT.

Opisanego zwolnienia od podatku VAT nie można zastosować względem budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego, gdyż Wnioskodawca poniósł na te obiekty w roku 2013 nakłady przekraczające 30% wartości początkowej, od których odliczył podatek VAT. W takim kształcie sprawy planowana dostawa nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a więc wystąpi negatywna przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy, wykluczająca zastosowanie zwolnienia z tegoż przepisu, i która pozbawia Wnioskodawcę prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Skutkiem powyższego planowana dostawa budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

W tej sytuacji planowana dostawa budynków korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 5/1 wraz z posadowioną na niej drogą dojazdową korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Powyższe uprawnienie wynika z faktu, że działka ta została objęta umową najmu z roku 2000, przez co została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. W konsekwencji powyższego spełnione zostały przesłanki pozwalające zastosować względem budowli posadowionej na działce zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Analogiczną stawką podatku opodatkowana będzie - na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy - dostawa gruntu, na którym znajduje się budowla korzystająca ze zwolnienia.

W tej sytuacji planowana dostawa działki nr 5/1, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 13 w związku z dostawą budynków i budowli w postaci ogrodzenia, oświetlenia drogi i parkingu, chodników, drogi dojazdowej do zbiornika paliwa, placu pod palety, parkingu, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Natomiast dostawa budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego a także portierni będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, ze względu na brak podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Powyższe wynika z faktu, że znajdujące się na działce nr 13 budynki i budowle zostały objęte umową najmu z roku 2000 i 2011, przez co zostały po raz pierwszy zasiedlone, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki pozwalające zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. I choć Wnioskodawca poniósł na ogrodzenie w roku 2007, chodniki w roku 2000, parking w roku 2011, oświetlenie drogi i parkingu w roku 2009 – nakłady w wysokości przekraczającej 30% wartości, co wykluczyło względem tych budowli czynność pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy - to jednak fakt objęcia ich umową najmu z roku 2011, wykluczyła aktualną dostawę ogrodzenia jako transakcję w ramach pierwszego zasiedlenia. Skutkuje to nie spełnieniem negatywnych przesłanek zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b ustawy i umożliwia zastosowanie także względem ogrodzenia, chodników, parkingu oraz oświetlenia drogi i parkingu zwolnienia od podatku VAT.

Opisanego zwolnienia od podatku VAT nie można zastosować względem budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego i portierni, gdyż Wnioskodawca poniósł na te obiekty w roku 2013 nakłady przekraczające 30% wartości początkowej, od których odliczył podatek VAT. W takim kształcie sprawy planowana dostawa nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a więc wystąpi negatywna przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy, wykluczająca zastosowanie zwolnienia z tegoż przepisu i jednocześnie pozbawia Wnioskodawcę prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Skutkiem powyższego dostawa budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego i portierni opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług w stawce obowiązującej, tj. 23%.

W tej sytuacji planowana dostawa budynków znajdujących się na działce nr 13 i korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

 1. nr 14 w związku z dostawą budynków i budowli w postaci ogrodzenia, placu pod palety, parkingu dla samochodów ciężarowych i drogi dojazdowej do przystanku korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Natomiast dostawa części gruntu, na którym znajduje się budynek Bazy K oraz budowli placu manewrowego, a także portierni będzie opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, ze względu na brak podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Powyższe wynika z faktu, że znajdujące się na działce nr 14 budynki i budowle zostały objęte umową najmu z roku 2000 i 2011, przez co zostały po raz pierwszy zasiedlone, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, i od tej czynności upłynął okres 2-óch lat. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki pozwalające zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. I choć Wnioskodawca poniósł na ogrodzenie w roku 2007 i chodniki w roku 2000 nakłady w wysokości przekraczającej 30% wartości, co wykluczyło względem tych budowli czynność pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy - to jednak fakt objęcia ogrodzenia umową najmu z roku 2011, wykluczyła aktualną dostawę ogrodzenia jako transakcję w ramach pierwszego zasiedlenia. Skutkuje to zatem prawną możliwością zastosowania także względem ogrodzenia i chodników zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Opisanego zwolnienia od podatku VAT nie można zastosować względem budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego i portierni, gdyż Wnioskodawca poniósł na te obiekty w roku 2013 nakłady przekraczające 30% wartości początkowej, od których odliczył podatek VAT. W takim kształcie sprawy planowana dostawa nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a więc wystąpi negatywna przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy, wykluczająca zastosowanie zwolnienia z tegoż przepisu, i która pozbawia Wnioskodawcę prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Skutkiem powyższego dostawa budynku Bazy K oraz budowli placu manewrowego i portierni opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług w stawce obowiązującej, tj. 23%.

W tej sytuacji planowana dostawa budynków znajdujących się na działce nr 14 i korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, może zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Ponadto, opisane we wniosku nieruchomości nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Brak powyższego uprawnienia wynika z faktu, że nieruchomości nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej zwolnionej. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że nieruchomości były wykorzystywane w działalności gospodarczej w zakresie krótkotrwałego najmu pokoi pracowniczych i służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, tj. odpłatnej usłudze. W konsekwencji nie mogły zostać spełnione przesłanki zawarte w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który to obliguje by określone towary służyły wykonywaniu wyłącznie czynności zwolnionych od podatku.

Podsumowując:

 1. Przedmiotem sprzedaży przez Spółkę na rzecz nabywcy nie będą składniki majątkowe stanowiące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną części, w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
 2. Przy założeniu, że Spółka i nabywca złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1, dostawa tych budynków, budowli lub ich części ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem:
  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.
 3. Dostawa przez Spółkę na rzecz nabywcy:
  1. budynku Bazy K, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy K i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy K, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14,
  ze względu na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona od tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia. Ponadto dostawa tychże budynków i budowli nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, co dodatkowo przesądza o konieczności opodatkowania ich dostawy podstawową, tj. 23% stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.