ILPB3/423-572/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług od wydatku na nabycie samochodu.
ILPB3/423-572/14-4/PRinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. samochód demonstracyjny
 3. samochód osobowy
 4. wydatek
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 28 października 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.

W sierpniu 2014 r. spółka nabyła fabrycznie nowy samochód osobowy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. W miesiącu nabycia, samochód został zarejestrowany i jest wykorzystywany przez Spółkę jako pojazd demonstracyjny, służący do jazd testowych. Samochód został wprowadzony na stan magazynu i jest towarem handlowym (nie jest środkiem trwałym).

Przy zakupie pojazdu Spółka skorzystała z ograniczonego prawa do odliczenia podatku VAT, zgodnie z zasadą wyrażoną art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Dla nabytego pojazdu Spółka nie złożyła informacji o pojeździe na druku VAT-26 do Urzędu Skarbowego, nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu.

Od zakupu pojazdu odliczono VAT w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu (odliczono 6.537,86 zł). Pozostałe 50% podatku VAT wynikającego z faktury zakupu (nieodliczonego), zaliczono do kosztów bilansowych i podatkowych, zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Spółka zamierza sprzedać przedmiotowy pojazd w kwietniu 2015 r.

W ocenie Spółki należy zatem przyjąć, że od kwietnia 2015 r, do końca lipca 2019 r. (do końca okresu korekty, tj. za pozostałe 52 miesiące) zgodnie z art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystanie tego pojazdu zostanie zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej. Wówczas Spółka odzyska część nieodliczonego podatku VAT od zakupu tego pojazdu. Korekta podatku VAT wyniesie zatem: 6.537,86 zł x 52/60 = 5.666,14 zł. Kwotę tę Spółka wykaże po stronie podatku naliczonego, w poz. 44 deklaracji VAT-7 złożonej za miesiąc, w którym nastąpi sprzedaż samochodu. Korektę podatku VAT w kwocie 5.666,14 zł Spółka zaksięguje na zwiększenie przychodów w dacie korekty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w piśmie z 20 stycznia 2015 r.

Czy nieodliczony podatek VAT (w wysokości 50%) od wydatku na nabycie pojazdu samochodowego jest kosztem podatkowym uzyskania przychodu w dacie rejestracji tego pojazdu jako pojazd demonstracyjny, jeżeli pojazd ten nadal jest towarem (jest zaewidencjonowany na stanie magazynowym do chwili sprzedaży)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodliczony podatek VAT z faktury zakupu pojazdu zarejestrowanego i używanego jako pojazd demonstracyjny i przeznaczony do dalszej odsprzedaży (zaewidencjonowany na stanie magazynowym) jest kosztem bilansowym i podatkowym w miesiącu rejestracji samochodu. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu którego kosztem podatkowym jest VAT naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Zgodnie zaś z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka w sierpniu 2014 r. nabyła fabrycznie nowy samochód osobowy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. W miesiącu nabycia, samochód został zarejestrowany i jest wykorzystywany przez Spółkę jako pojazd demonstracyjny, służący do jazd testowych. Samochód został wprowadzony na stan magazynu i jest towarem handlowym (nie jest środkiem trwałym). Przy zakupie pojazdu Spółka skorzystała z ograniczonego prawa do odliczenia podatku VAT, zgodnie z zasadą wyrażoną art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla nabytego pojazdu Spółka nie złożyła informacji o pojeździe na druku VAT-26 do Urzędu Skarbowego, nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu. Od zakupu pojazdu odliczono VAT w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu. Pozostałe 50% podatku VAT wynikającego z faktury zakupu (nieodliczonego), zaliczono do kosztów bilansowych i podatkowych, zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zamierza sprzedać przedmiotowy pojazd w kwietniu 2015 r.

Stosownie do postanowień art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty
  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Tak więc składnik majątku zalicza się do środków trwałych jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok (okres ten należy liczyć od dnia przyjęcia składnika majątkowego do używania),
 • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

W kontekście przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zakupiony samochód pełniący funkcję pojazdu demonstracyjnego używanego do jazd testowych dla klientów Spółki jest bezpośrednio wykorzystywany przez Spółkę w jej działalności gospodarczej i w przypadku jego używania przez okres nie dłuższy niż rok nie będzie on spełniać wszystkich przesłanek do uznania jego za środek trwały zgodnie z dyspozycją art. 16a ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

 • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje generalna zasada, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych.

Zasada ta, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje również podatników, którzy odliczą 50% VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jak i tych, którzy odliczą podatek VAT w pełnej wysokości. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), nie oznacza, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów o 50% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z używaniem pojazdu samochodowego.

W konsekwencji należy stwierdzić, że wydatek na nabycie pojazdu demonstracyjnego został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z opisu sprawy, Spółka od zakupu pojazdu odliczyła VAT w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie, ponieważ w opisanej sprawie naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego i w konsekwencji podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku od towarów i usług, jest kosztem uzyskania przychodów.

Podsumowując, niepodlegająca odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami część podatku VAT od wydatku na nabycie pojazdu samochodowego stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie tej ustawy w dacie rejestracji tego pojazdu jako pojazd demonstracyjny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.