ILPB2/4514-1-87/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości
ILPB2/4514-1-87/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek od towarów i usług
 3. sprzedaż
 4. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości, a także w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy oraz o wskazanie zakresu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zainteresowany w dniu 20 listopada 2013 r. zakupił od dewelopera w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej:

 • 5 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej,
 • 17 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

Nabycie ww. lokali zostało opodatkowane przez sprzedawcę podatkiem od towarów i usług, gdyż zostały wybudowane w 2011 r, nie były zasiedlone i były przeznaczone do sprzedaży.

Przez nabywcę – Wnioskodawcę wprowadzone zostały do ewidencji:

 • w części jako wyroby gotowe (lokale mieszkalne w stanie deweloperskim),
 • w części jako roboty w toku (lokale mieszkalne w zabudowie szeregowej).

Lokale nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca skorzystał z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o wynikające z nabycia lokali kwoty podatku naliczonego uznając, że prawo takie przysługuje mu z uwagi na zakładaną odsprzedaż tych nieruchomości (lokali mieszkalnych).

W trakcie 2014 r. ponoszone były koszty robót budowlanych związane z wykończeniem lokalu na zlecenie klienta w związku z zawartą umową sprzedaży. W tym przypadku Wnioskodawca również skorzystał z prawa odliczenia podatku naliczonego.

Do dnia złożenia wniosku zostały przez Zainteresowanego sprzedane również lokale bez wykończenia. Wszystkie zawarte transakcje zostały opodatkowane podatkiem VAT i zastosowano stawkę obniżoną, zgodnie z art. 146a pkt 2 uVAT. Celem polepszenia wielkości sprzedaży oraz pozyskania zainteresowania klientów uwzględniany jest również fakt ewentualnego wykończenia pod klucz w przypadku takiego zapotrzebowania klienta, oraz dostosowanie wykończenia obejmującego prace budowlane uzależnione od złożonych zapotrzebowań klientów.

Rozpatrywana jest również ewentualność wykończenia lokalu mieszkalnego pod klucz - i wykorzystania tego lokalu jako „pokazowego”, w związku z czym ponoszone będą koszty.

W piśmie z dnia 24 lipca 2015 r. – będącym uzupełnieniem wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. Zakupione przez Wnioskodawcę lokale zostały przez Sprzedającego (dewelopera) wytworzone we własnym zakresie.
 2. Zakupione od Sprzedającego (dewelopera) lokale i budynki mieszkalne nie były przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zostały one wybudowane i przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
 3. Po nabyciu Wnioskodawca nie wykorzystywał zakupionych lokali i budynków mieszkalnych do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie wynajmował i nie wydzierżawiał ich.
 4. W przypadku lokali nabytych przez Wnioskodawcę w stanie surowym, prace wykończeniowe dotyczą doprowadzenia ich do stanu deweloperskiego, natomiast w części lokali, na zlecenie nabywców, prowadzone są również prace w zakresie dostosowania lokali do potrzeb/oczekiwań kupującego. Prowadzone zakresy robót nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę a lokale nie będą podlegać procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 5. Wykończenie „pod klucz” obejmuje przeprowadzenie całości prac wykończeniowych od stanu deweloperskiego do stanu umożliwiającego zamieszkanie, czyli:
  • wykonanie kompletnej kotłowni z grzejnikami,
  • wykończenie ścian (gładzie, malowanie, płytki ceramiczne),
  • wykończenie podłóg (terakota, parkiety, panele),
  • montaż parapetów wewnętrznych, drzwi wewnętrznych, schodów,
  • montaż osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazda),
  • biały montaż (prysznic, wanna, umywalki, baterie umywalkowe itp.).
 6. Zarówno lokale i budynki mieszkalne zostały zakupione przez Wnioskodawcę jako towar handlowy w celu dalszej odsprzedaży, zatem termin „ulepszenie” nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż odnosi się tylko do środków trwałych według przepisów o podatku dochodowym.
  Nabyte lokale i budynki mieszkalne nie były i nie będą przedmiotem umów najmu lub dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.
 7. Wnioskodawca zakupił lokale i budynki mieszkalne w celu ich dalszej odsprzedaży.
 8. Zakupione lokale i budynki mieszkalne, w tym i lokal „pokazowy” nie zostały i nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych, pozostaną towarami handlowymi.
 9. Lokale mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej spełniają definicje budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług.
  Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2.
  Powierzchnia użytkowa lokali w zabudowie szeregowej waha się od 140 m2 do 165 m2.
 10. Lokal „pokazowy” został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży i Wnioskodawca nie zamierza wykorzystywać go w żaden inny sposób.
 11. Przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne wyodrębnione w dwóch zespołach mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych w zabudowie szeregowej.
  Zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie przedmiotowe zespoły mieszkaniowe składają się z:
  • Szereg A – 4 segmenty jednorodzinne dwulokalowe i 3 segmenty wielorodzinne,
  • Szereg B – 6 segmentów jednorodzinnych dwulokalowych i 2 segmentów wielorodzinnych.
  W przypadku „segmentów jednorodzinnych dwulokalowych”, każdy z segmentów jest budynkiem samodzielnym, czyli jest oddzielony ścianami przeciwpożarowymi od pozostałych budynków w szeregu, natomiast każdy z dwóch lokali w nim usytuowanych ma wbudowane odrębne, niezależne instalacje i urządzenia techniczne. Każdy segment/budynek ma jedno wejście prowadzące do wspólnej dla obu lokali klatki schodowej, w której usytuowane są odrębne wejścia do obu lokali.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy sprzedaż lokali po dniu 20 listopada 2015 r. z uwagi na konieczność zastosowania zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku interpretacji o konieczności zastosowania zwolnionej stawki VAT, na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych nie dotyczy sprzedaży nieruchomości lub jej części, od każdej dokonanej czynności sprzedaży lokalu, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, mimo że sprzedawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Tym samym, w świetle przywołanych okoliczności faktycznych i prawnych, umowa ta – co do zasady - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa sprzedaży jest wyłączona od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskwym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu opisanej we wniosku czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie jest zwolniona z tego podatku.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nieruchomości, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w dniu 19 sierpnia 2015 r. wydano rozstrzygnięcie nr ILPP5/4512-1-116/15-4/PG, w którym wskazano, że sprzedaż lokali nawet po dniu 20 listopada 2015 r. nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem ich dostawę należy opodatkować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie znajdą zastosowania postanowienia art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym sprzedaż opisanych we wniosku lokali z uwagi na fakt opodatkowania ich podatkiem od towarów i usług nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.