ILPB2/4514-1-86/15-6/WS | Interpretacja indywidualna

Ustanowienie służebności – wyłączenie z art. 2 pkt 4 lit. a).
ILPB2/4514-1-86/15-6/WSinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. służebność
 3. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 sierpnia 2015 r. oraz w dniu 10 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie należnego podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie należnego podatku.

Wniosek w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych nie spełniał wymogów formalnych określonych w ustawie Ordynacja podatkowa, w związku z powyższym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr ILPB2/4514-1-86/15-2/WS oraz pismem z dnia 2 września 2015 r. nr ILPB2/4514-1-86/15-4/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W dniach 27 sierpnia 2015 r. i 10 września 2015 r., do tut. organu wpłynęły pisma, stanowiące uzupełnienie ww. wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako pracownik Lasów Państwowych, nabywający na preferencyjnych warunkach nieruchomość w trybie art. 40a ustawy o lasach – pustostan, Wnioskodawca nabył także grunt o powierzchni 1479 m2, jako wydzielenie – służebność gruntowa drogi koniecznej - która to została wyceniona na kwotę netto 4 360,00 zł (naliczono podatek VAT - 23% w kwocie 1 002,80 zł).

Kwota 5 362,80 zł - opłata za służebność gruntową drogi koniecznej, została wpłacona do kasy Nadleśnictwa, co zostało ujęte w akcie notarialnym.

W § 12 aktu notarialnego Nadleśniczy reprezentujący Skarb Państwa oświadczył, że strona zbywająca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), a od ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej został pobrany podatek VAT, który to podatek zostanie odprowadzony do urzędu skarbowego, w terminie przewidzianym przepisami powołanej ustawy.

Natomiast w § 13 aktu notarialnego stwierdzono, że podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej nie pobrano na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr. 86, poz. 959), w związku z oświadczeniem złożonym w § 12 tego aktu.

Będąc w urzędzie skarbowym z zapytaniem w sprawie podatku od służebności gruntowej drogi koniecznej udzielono Wnioskodawcy odpowiedzi ustnej, że stawka podatku od służebności gruntowej drogi koniecznej od osób fizycznych wynosi 1%, a nie 23 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki należny jest podatek – VAT, czy podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustanowienie prawa służebności gruntowych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych lub podatkowi od spadków i darowizn. Służebność gruntowa drogi koniecznej powstała przez czynność prawną, wycenioną, zapłaconą i zawartą w formie aktu notarialnego. Prawo to wpisane zostało w księdze wieczystej. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega między innymi ustanowienie odpłatnej służebności. Ustanowiono jednorazową odpłatność za ustanowienie służebności gruntowej drogi koniecznej, w wysokości kwoty netto 4 360,00 zł + kwota podatku VAT 23% 1 002,80 zł. Obowiązek podatkowy ciąży na uprawnionym do drogi koniecznej. Podstawę opodatkowania stanowi wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność . Stawka podatku wynosi 1%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej jaka miała miejsce według aktu notarialnego wynosi 1%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3).

W związku z tak określonym przedmiotem opodatkowania wyjaśnić należy, że służebność stanowi ograniczone prawo rzeczowe. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) ustawodawca przewidział trzy rodzaje służebności: służebność gruntową, służebność osobistą i służebność przesyłu.

Ustawodawca, decydując się na opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności ustanowienia służebności nie wskazał w treści przepisu rodzaju służebności, których ustanowienie powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego. Wskazał jedynie, że opodatkowaniu takiemu podlegać ma ustanowienie służebności o charakterze odpłatnym. Powyższe prowadzi więc do wniosku, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega każde odpłatne ustanowienie służebności, bez względu na jej rodzaj.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako pracownik Lasów Państwowych, nabywający na preferencyjnych warunkach nieruchomość w trybie art. 40a ustawy o lasach – pustostan, nabył także grunt o powierzchni 1479 m2, jako wydzielenie – służebność gruntowa drogi koniecznej - która to została wyceniona na kwotę netto 4 360,00 zł (naliczono podatek VAT - 23% w kwocie 1 002,80 zł).

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a w myśl art. 4 pkt 6 ciąży on na nabywającym prawo służebności.

Podstawę opodatkowania z ww. tytułu stanowi, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. Przy czym wskazać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 6 w przypadku zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

 1. wartość świadczeń za lat 10 albo
 2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Stawka podatku od ustanowionej odpłatnej służebności wynosi 1% podstawy opodatkowania, (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Jednak dokonując oceny opisanej we wniosku czynności cywilnoprawnej z punktu widzenia jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych rozstrzygnąć należy również kwestię opodatkowania takiej czynności podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  1. umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  2. (uchylone),
  3. umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Przepis ten – art. 2 pkt 4 - ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zauważyć jednak należy, że przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy konkretna czynność cywilnoprawna objęta jest zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona od tego podatku.

W związku z tym w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy przedmiotowa umowa podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie przedmiotowej czynności podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do wniosku z zakresu podatku od towarów i usług, w dniu 12 sierpnia 2015 r, wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP1/4512-1-392/15-2/MD.

W związku z powyższym, wydając interpretację z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie rozstrzyga kwestii związanej z prawidłowością naliczenia podatku VAT, czy też wysokością stawki podatku od towarów i usług właściwej w przedmiotowej sprawie. Tutejszy Organ przyjął jako element stanu faktycznego informację wskazaną przez Wnioskodawcę, że nabył on grunt o powierzchni 1 479 m2, jako wydzielenie - służebność gruntowa drogi koniecznej, która to została wyceniona na kwotę netto 4 360,00 zł i naliczono podatek VAT – 23% w kwocie 1 002,80 zł.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że powyższa czynność została wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z ww. tytułu.

Jednocześnie należy dodać, że podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych są dwoma odrębnymi podatkami, uregulowanymi w dwóch różnych ustawach podatkowych.

Fakt, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera wyłączenie od opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, nie oznacza, że podatnik może zamiennie stosować stawkę podatku w wysokości 1% przewidzianą w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, zamiast stawki 23% przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.