ILPB2/4514-1-41/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z zabudowaniami oraz infrastrukturą techniczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z zabudowaniami oraz infrastrukturą techniczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z zabudowaniami oraz infrastrukturą techniczną, a także w przedmiocie podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca planuje dokonać dostawy towarów – 2 nieruchomości zabudowanych wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów dla czynnego podatnika podatku VAT. Spółka włada tymi nieruchomościami od 20 sierpnia 1991 r., które zostały oddane aktem notarialnym przed notariuszem, przez Skarb Państwa do odpłatnego korzystania.

Umową przeniesienia własności przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) KC z dnia 29 lipca 1997 r. przeniesiono na Spółkę prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. nieruchomości Skarbu Państwa położonej we W. o obszarze 4,6793 ha oraz własność znajdujących się na nim budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. W skład przedsiębiorstwa weszły działki 13/14 i 13/15, będące przedmiotem interpretacji. Nieruchomość położona jest w województwie a., nr jednostki rejestrowej 290, działka 13/14 (powierzchnia 0,3289) i 13/15 (powierzchnia 0,4768) położona przy ulicy A.

Wnioskodawca chce zbyć wyżej wymienioną nieruchomość wraz z naniesieniami:

 1. na działce nr 13/14 położone są obiekty:
  • budynek parterowy wraz z garażami i trafostacją o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony, wyposażony w media wod-kan, energię elektryczną, c.o., z przeznaczeniem na cele biurowe, o pow. użytkowej 337,0 m2,
  • budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej z przeznaczeniem na portiernię, wyposażony w energię elektryczną, o pow. użytkowej 13,2 m2,
  • place utwardzone, drogi dojazdowe i ciągi piesze.
 2. na działce nr 13/15 położone są obiekty:
  • budynek parterowy o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony wyposażony w media wod-kan, energię elektryczną, o pow. użytkowej 198,0 m2,
  • budynek parterowy - hala wraz z zapleczem socjalnym o konstrukcji żelbetowej -murowanej niepodpiwniczony, wyposażony w media wod-kan, energię elektryczną, co., z przeznaczeniem na cele magazynowo-usługowo-biurowe o pow. użytkowej 974,0 m2,
  • budynek parterowy o konstrukcji murowano-żelbetowej niepodpiwniczony wyposażony w energię elektryczną z przeznaczeniem na cele magazynowe o pow. użytkowej 67,7 m2,
  • place utwardzone, drogi dojazdowe oraz uzbrojenie w media wod-kan, c.o., energię elektryczną oraz ogrodzenie i oświetlenie terenu.

Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości. Według wypisu z rejestru gruntów działki te są położone na terenach przemysłowych.

W stosunku do wskazanej nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość ta była zawsze wykorzystywana zgodnie z charakterem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, to jest do opodatkowanej VAT działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków i budowli o wartości przekraczającej co najmniej 30% wartości tych budynków i budowli lub zostały dokonane wcześniej niż 7 lat przed planowaną dostawą.

Budynki były przedmiotem najmu przez okres co najmniej 2 lat przed planowaną sprzedażą i podlegały z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Budynki są trwale związane z gruntem. Sprzedaż nieruchomości do tej pory nie wystąpiła, natomiast Wnioskodawca, jak już zostało wskazane, planuje dokonać sprzedaży w przyszłości. Czynność przeniesienia własności przedsiębiorstwa w 1997 r. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieruchomości, których dotyczy złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, zostały nabyte w ramach zorganizowanej całości przedsiębiorstwa. Budynki zostały wybudowane przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, to jest przed rokiem 1993, w związku z czym Wnioskodawcy nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Działki były przedmiotem najmu, dzierżawy przez okres co najmniej 2 lat przed planowaną dostawą działek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z mającą nastąpić sprzedażą wyżej wymienionej nieruchomości, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług...
 2. Jeżeli sprzedaż będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, to czy dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest pytanie nr 2 w zakresie pytania nr 1 w dniu 2 czerwca 2015 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPP2/4512-1-217/15-2/MR.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt l0 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do obu działek, dostawa będzie zwolniona z VAT i jednocześnie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych przy zastosowaniu stawki 2%.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, stawki podatku od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynoszą 2%.

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy od podatku od towarów i usług stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonej wyżej ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 1. oddanie do użytkowania,
 2. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 3. pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby miało miejsce „pierwsze zasiedlenie” w rozumieniu powyższej normy prawnej, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie wymienione w przywołanym przepisie. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę (użytkownika) do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, gdyż sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie we władanie naniesień nastąpiło w okresie dłuższym niż 2 lata przed planowaną datą sprzedaży, a nakłady na ulepszenie o wartości co najmniej 30% wartości budynków lub budowli nie miały miejsca lub zostały dokonane wcześniej niż 7 lat przed planowaną datą sprzedaży. W tej sytuacji zastosowanie ma zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT.

Ponadto, w świetle art. 29a ust. 8 cytowanej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem będącym przedmiotem dostawy, który z tym gruntem jest trwale związany.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (w tym także prawa użytkowania wieczystego) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Jeżeli tylko część naniesień korzysta ze zwolnienia, wtedy podstawę opodatkowania ustala się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej naniesień.

Z wniosku wynika, że: naniesienia wybudowano przed 1991 r. i zostały zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, to jest nastąpiło ich oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Budynki te były bowiem przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Spółka nabyła przedmiotowe budynki w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu. Z powyższego wynika zatem, że przedmiotowe budynki po ich wybudowaniu były oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, przez okres nie krótszy niż 2 lata przed planowaną datą sprzedaży.

W konsekwencji doszło do jej pierwszego zasiedlenia.

Tym samym sprzedaż tych budynków korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntów obu działek wraz z naniesieniami jako zwolniona z podatku od towarów i usług, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Przyjęto rozumienie pierwszego zasiedlenia zgodnie z wyrokiem NSA z 30 października 2014 r., I FSK 1545/13: Każda forma korzystania z budynków, budowli lub ich części, jeżeli następuje w wykonywaniu czynności opodatkowanej spełnia warunki pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Inne rekomendacje: interpretacja indywidualna IBPP1/443-583/14/MS z 23 września 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, opodatkowaniu podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, a także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania tej czynności cywilnoprawnej i ciąży na kupującym.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują czynności prawnych objętych opodatkowaniem, a więc w tej materii należy odwołać się do znaczenia nadanego im w przepisach prawa cywilnego ─ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ). Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę, przy czym stosownie do art. 555 ww. ustawy, przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw majątkowych. W świetle powyższego należy stwierdzić, że cena obok oznaczenia przedmiotu sprzedaży stanowi element przedmiotowo istotny umowy sprzedaży. Zapłata ceny jest podstawowym obowiązkiem kupującego. Cena jest ekwiwalentem rzeczy lub praw, nabytych w drodze umowy sprzedaży. Zawiera ona w sobie trzy elementy: wartość rzeczy, zysk sprzedawcy oraz koszty po jego stronie.

Zgodnie z powszechnie przyjmowanym w orzecznictwie stanowiskiem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt I ACa 704/12) umowa sprzedaży ma charakter umowy konsensualnej. O tym, czy doszło do jej zawarcia decyduje wyłącznie złożenie zgodnych oświadczeń woli stron. Wydanie rzeczy czy też zapłata ceny są zdarzeniami będącymi jedynie przejawami wykonania umowy i nie mają wpływu na ocenę jej ważności, ani też nie decydują o kwalifikacji umowy jako wzajemnej.

Powyższe oznacza więc, że już samo zawarcie umowy sprzedaży powoduje powstanie po stronie nabywcy (kupującego) obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nawet późniejszej rozwiązanie umowo nie oznacza, że podatek nie był należny – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. II FSK 1568/06.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 analizowanej ustawy stanowi, przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Rozwinięcie powyższego przepisu stanowi art. 6 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,
 2. innych praw majątkowych 1 %.

Tym samym, w świetle przywołanych okoliczności faktycznych i prawnych, umowa ta – co do zasady - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa sprzedaży jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym należy wskazać, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Stanowi o tym art. 2 pkt 4 ustawy, z którego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 2 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze ustawy.

Stąd w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z zabudowaniami oraz infrastrukturą techniczną podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy. Zatem w przypadku nie objęcia powyższej czynności zakresem ustawy o podatku od towarów i usług powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w dniu 2 czerwca 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/4512-1-217/15-2/MR, w którym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził: dostawa przedmiotowej nieruchomości wraz z naniesieniami znajdującymi się na działce nr 13/14 oraz 13/15 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ze zwolnienia od podatku korzysta także dostawa gruntu na którym ta nieruchomość wraz ze wszystkimi obiektami znajdującymi się na niej, w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, opisana we wniosku umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z zabudowaniami oraz infrastrukturą techniczną będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.