ILPB1/4511-1-1516/15-2/KF | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
ILPB1/4511-1-1516/15-2/KFinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. moment powstania przychodów
  3. podatek naliczony
  4. podatek od towarów i usług
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dokonuje sprzedaży, w związku z którą przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego. Zainteresowany otrzymał dofinansowanie do projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Wyjaśnieniami dotyczącymi wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej: „Kwoty dofinansowania są kwotami brutto, w budżecie projektu należy wykazywać koszty w kwotach brutto”.

W ramach projektu Wnioskodawca zakupił niezbędne towary i usługi, zgodnie z zaakceptowaną przez ZUS specyfikacją. Przedmiot dofinansowania to środek trwały. Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów łącznie z podatkiem VAT. Z uwagi na fakt, że dokonane zakupy związane były ze sprzedażą opodatkowaną, Zainteresowany dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych zakupów w pełnej kwocie.

Zgodnie z uzyskaną informacją z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Wnioskodawca nie ma obowiązku zwrotu kwoty VAT naliczonego wynikającego z faktur sfinansowanych z otrzymanej dotacji, odliczonego od podatku należnego.

W związku z powyższym wystąpiła sytuacja, że Wnioskodawca otrzymał z ZUS w ramach dofinansowania pełne kwoty zwrotu za dokonane wydatki (kwoty brutto – wraz z VAT) oraz jednocześnie odliczył kwoty VAT naliczonego z faktur w ramach deklaracji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w związku z faktem, że Wnioskodawca odliczył VAT naliczony z faktur dokumentujących zakupy związane z otrzymaną dotacją, powstaje przychód w wysokości kwoty VAT wynikającej z faktur zakupowych w części sfinansowanej z dofinansowania...
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to kiedy powstaje przychód do opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że poniesione wydatki zostały w pełni zwrócone w ramach dofinansowania (w kwotach brutto) oraz jednocześnie VAT naliczony został odliczony w ramach rozliczeń podatku, powstaje w działalności przychód w wysokości zwróconego w ramach dotacji podatku VAT.

Momentem uzyskania przychodu jest moment otrzymania środków z dotacji na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicję przychodów z ww. źródła zawiera art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, zgodnie z którym za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dokonuje sprzedaży, w związku z którą przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego. Zainteresowany otrzymał dofinansowanie do projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiot dofinansowania to środek trwały. Wnioskodawca otrzymał zwrot poniesionych kosztów łącznie z podatkiem VAT. Z uwagi na fakt, że dokonane zakupy związane były ze sprzedażą opodatkowaną, Zainteresowany dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych zakupów w pełnej kwocie.

W związku z tak przedstawionym opisem wskazać należy, że stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z zacytowanego przepisu wynika, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

Natomiast w myśl art. 22g ust. 3 cytowanej ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na zakup środka trwałego w kwocie brutto. W takim przypadku należy wskazać, że pokrycie z otrzymanego wsparcia finansowego, wydatków na zakup środka trwałego, w części dotyczącej naliczonego podatku VAT, odliczonego w tym podatku, powoduje, że ta część wsparcia nie była związana z zakupem środka trwałego (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy), od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, bowiem pokryty tym wsparciem odliczony podatek VAT nie zwiększa wartości początkowej tego środka trwałego, o której mowa w art. 22g ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22g ust. 3 ww. ustawy.

W tym zakresie, naliczony podatek VAT, odliczony w tym podatku, stanowi zatem przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 tej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem, kwota podatku VAT naliczonego w części dotyczącej zakupu środka trwałego dokonanego w ramach dofinansowania, stanowi dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie otrzymania środków z dotacji na rachunek bankowy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.