IBPP2/4512-598/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku.
IBPP2/4512-598/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. podatek od towarów i usług
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015r. (data wpływu 29 czerwca 2015r.), uzupełnionym pismem z 13 sierpnia 2015r. (data wpływu 19 sierpnia 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 13 sierpnia 2015r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W lipcu 2013 roku zakupiła używany samochód osobowy w systemie VAT-marża, czyli od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT (bez możliwości odliczenia podatku VAT). Pojazd ten wprowadzono do ewidencji środków trwałych firmy. Wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (brak w firmie sprzedaży zwolnionej). W 2015 roku planowana jest sprzedaż w/w samochodu.

W piśmie uzupełniającym z 13 sierpnia 2015r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy i wyjaśnił, że:

 1. samochód osobowy, o którym mowa we wniosku spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. l pkt 4 ustawy o VAT.
 2. Celem zakupu samochodu, było jego przeznaczenie na cele działalności gospodarczej, a w późniejszym czasie przeznaczenie go do odsprzedaży. Odsprzedaż samochodu była celem drugorzędnym.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży używanego samochodu osobowego z majątku firmy, przy którego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem na podstawie faktury VAT-marża, będzie można zastosować opodatkowanie na zasadzie VAT marży...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 120 Ustawy o VAT sprzedaż samochodu z majątku firmy, zakupionego na fakturę VAT-marża, od którego to zakupu nie było prawa do odliczenia podatku VAT, będzie podlegała opodatkowaniu marżą. Spółka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Zakupiony samochód osobowy wykorzystywany był jako środek trwały wyłącznie do celów związanej ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zakupu samochodu dokonano na fakturę VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT). Dostawa towarów używanych, nabytych od podmiotów spełniających definicję w art. 120 ust.10 ustawy o VAT może nastąpić w procedurze opodatkowania marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę VAT. Taka procedura opodatkowania może być zastosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Na podstawie art. 311 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z definicją podatnika-pośrednika, stosowanej dla celów opodatkowania marżą, system odnosi się do wykorzystywanego majątku przedsiębiorstwa. Można zatem przyjąć, że systemu marży dotyczy również podatników, u których odsprzedawane towary używane były uprzednio wykorzystywane w firmie, nie tylko nabywane czysto w celach odsprzedaży. Tak więc, pojazd spełnia definicję towaru używanego, w myśl art. 120 ust. l pkt 4 ustawy o VAT. Dlatego też Wnioskodawca będzie miał prawo do udokumentowania transakcji sprzedaży używanego samochodu, o którym mowa wyżej, w sposób przewidziany dla procedury marży, tj. za pomocą faktury VAT- marża.

Podobne stanowiska prezentują:

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej ILPP2/443-212/14-2/AK z 3 czerwca 2014r,

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPP2/443-666/14-3/RR z 30 września 2014r,

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej ITPP2/443-976/14/AP z 10 października 2014r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podatnikami – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują, zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W lipcu 2013 roku zakupił używany samochód osobowy w systemie VAT-marża, czyli od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT (bez możliwości odliczenia podatku VAT). Pojazd ten wprowadzono do ewidencji środków trwałych firmy. Wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (brak w firmie sprzedaży zwolnionej). W 2015 roku planowana jest sprzedaż w/w samochodu. Samochód osobowy, o którym mowa we wniosku spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. l pkt 4 ustawy o VAT. Celem zakupu samochodu, było jego przeznaczenie na cele działalności gospodarczej, a w późniejszym czasie przeznaczenie go do odsprzedaży. Odsprzedaż samochodu była celem drugorzędnym.

Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, jak na gruncie ustawy o VAT należy opodatkować czynność sprzedaży używanego samochodu osobowego zakupionego na fakturę VAT marża wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotowy samochód, który jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, Wnioskodawca nabył na fakturę VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT) od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT, pomimo, że przed odsprzedażą użytkował ten samochód w prowadzonej działalności gospodarczej, ostatecznie był przeznaczony do odsprzedaży, to przy jego odsprzedaży Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.