IBPP1/4512-996/15/AR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno-prawnej
IBPP1/4512-996/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. najem
 3. opodatkowanie
 4. podatek od towarów i usług
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno-prawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno-prawnej.

Wniosek został uzupełniony pismem z 3 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 stycznia 2016 r. znak IBPP1/4512-996/15/AR.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość, składająca się z zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr x o pow. 270 m2, położona w obrębie jednostka ewidencyjna... przy ul.... w K., objęta księgą wieczystą nr...stanowi współwłasność Gminy w 1/32 i osób fizycznych w pozostałych częściach.

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta K. obowiązującym do dnia 1 stycznia 2003 r., działka nr x znajdowała się w Obszarze Mieszkaniowo - Usługowym, oznaczonym na rysunku planu M3U 318. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta K. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach o przeważającej funkcji, mieszkaniowo-usługowej (MU). Kamienica położona przy ul...., wzniesiona w latach 1911-1912 według projektu J. (według współwłaścicieli rok budowy budynku 1908 r.), nie jest wpisana do rejestru zabytków, jednak ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków oraz leży na obszarze uznanym za Pomnik Historii.

Gmina stała się współwłaścicielem nieruchomości położonej w K. przy ul.... na podstawie decyzji Wojewody z dnia 21 listopada 2013 r. nr..., zaś uprzednio udział ten stanowił własność Skarbu Państwa na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla K. w K. z dnia 20 maja 2013 r. sygn. akt... o stwierdzeniu nabycia spadku. W kontekście powyższego wskazać należy, iż nabycie udziału zarówno przez Skarb Państwa, jak i następnie przez Gminę nie podlegało opodatkowaniu, zatem nie został on naliczony, ani nie przysługiwało również prawo do jego odliczenia.

Przedmiotowa kamienica jest budynkiem podpiwniczonym, trwale związanym z gruntem, składającym się z 10 lokali mieszkalnych i 3 lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, o łącznej powierzchni 678,59 m2. W budynku nie ma zajętych lokali na podstawie tzw. najmu kwaterunkowego, natomiast lokale zarówno mieszkalne, jak t użytkowe są wynajmowane lub objęte przez współwłaścicieli.

Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży swój udział wynoszący 1/32 część w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.... w K. w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości. Sprzedaż przedmiotowego udziału nastąpi w drodze umowy cywilno - prawnej w formie aktu notarialnego, po akceptacji przez potencjalnych nabywców ceny zbycia udziału ustalonej na podstawie wartości tego udziału określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wnioskodawca nie dokonał jeszcze faktycznej sprzedaży udziału, umowa cywilno - prawna jest planowana, a więc będzie „zdarzeniem przyszłym”.

W posiadanych dokumentach nie odnaleziono informacji na temat nadania temu budynkowi symbolu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, niemniej jednak jak sugeruje to powierzchnia użytkowa budynku, jego bryła i ilość osób zameldowanych w nim na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat budynek ten należy zakwalifikować pod symbolem PKOB 1122 Z uwagi na odległy od daty budowy termin brak jest dokumentów i bieżącej informacji odnośnie tzw. „pierwszego zasiedlenia” tego obiektu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nie jest również znana dokładna data oddania do użytkowania tego budynku. Biorąc pod uwagę rok budowy tego budynku oraz dane zawarte w ewidencji meldunkowej stwierdza się, iż w przypadku opisanym planowana dostawa będzie dokonana w okresie znacznie przekraczającym dwa lata od „pierwszego zasiedlenia”. Na podstawie przedstawionego przez współwłaścicielkę tej nieruchomości zestawienia czynszów i opłat za bezumowne korzystanie z lokali usytuowanych w nieruchomości położonej przy ul.... ustalono, iż wszystkie lokale - poza lokalem nr 11, który w dniu 31 października 2011 r. został wydany współwłaścicielowi, oraz nr 13, który we wrześniu 2012 r. został przejęty przez współwłaściciela, od ponad dwóch lat tj. od 2009 roku do września 20l3 r. pozostają przedmiotem najmu z ustalonymi stawkami czynszu.

Dodatkowo wyjaśnić należy, iż Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie tej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i co z tego wynika nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Gmina od dnia 22 lutego 1995 r. jest podatnikiem VAT czynnym z tytułu np. sprzedaży majątku Gminy, dzierżawy.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z zarządzeniem nr ... Prezydenta Miasta K. z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta podczas nieobecności w dniach od 23 grudnia 2008 r. do 4 stycznia 2009 r. do zastępowania Prezydenta Miasta K. został m.in. upoważniony Z-ca Prezydenta Miasta Pan X, który w dniu 24 grudnia 2008 r. udzielił Pani X. pełnomocnictwa Nr... do podpisywania i przekazywania korespondencji do Izby Skarbowej w K., związanej z zakresem wykonywanych zadań przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta K.. Powyższe pełnomocnictwo i zarządzenie uwierzytelnione notarialnie przesyła się w załączeniu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jak informowano we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. kamienica przy ul.... w K. wybudowana została w latach 1908-1912. Z uwagi na odległy od daty budowy termin brak jest dokumentów odnośnie tzw. „pierwszego zasiedlenia” tego obiektu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę rok budowy tego obiektu należy wnioskować, iż planowana dostawa będzie dokonana w okresie dłuższym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Sądu Rejonowego dla K. w K. Wydział I Cywilny z dnia 20 maja 2013 r. sygn. akt ... Skarb Państwa nabył prawo własności 1/32 części w nieruchomości położonej przy ul.... w K., zaś na podstawie decyzji Wojewody z dnia 21 listopada 2013 r. Nr... powyższy udział nabyła Gmina. Zarząd przedmiotową nieruchomością aktualnie sprawuje jeden ze współwłaścicieli - Pani X.

Przedstawione przez zarządcę zestawienia czynszów i opłat za bezumowne korzystanie z lokali usytuowanych w nieruchomości położonej przy ul.... wskazują, iż lokal nr 11 był wynajmowany. Zgodnie z oświadczeniem Pani X w zaświadczeniu Urzędu Dzielnicowego z dnia 13 sierpnia 1990 r. widnieje informacja, iż Pani X była najemcą przedmiotowego lokalu, wstępując w prawa i obowiązki po zmarłym mężu, z czego wnioskować należy, że przedmiotowy lokal był wynajmowany przed 13 sierpnia 1990 r. W dniu 1 września l990 r. zostało wydane stwierdzenie przedmiotu i warunków najmu. Wyrokiem z dnia 21 września 2010 r. Sąd orzekł eksmisję najemców z lokalu mieszkalnego nr 11, a w dniu 31 października 2011 r. lokal został wydany innemu niż wnioskodawca współwłaścicielowi. Nie ustalono dokumentów z treści których wynika, że czynność wydania lokalu była udokumentowana fakturą VAT, z tytułu przejęcia lokalu nie doszło do rozliczeń finansowych. Przedmiotowy lokal nie był remontowany, jak również nie został ponownie wynajęty. Aktualnie w lokalu jest odłączona woda, kanalizacja, prąd oraz brak gazu.

W odniesieniu zaś do lokalu mieszkalnego nr 13 - zgodnie z oświadczeniami zarządcy przedmiotowej nieruchomości - w dniu 12 czerwca 2000 r. zostało wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 13 z Panią X. Umowa została zawarta w dniu 29 czerwca 2000 r. W dniu 7 stycznia 2001 r. zostało wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 13 z Panią X. (po rozpoznaniu wniosku o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany mieszkań). W dniu 5 lutego 200l r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych „...” a X została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 13. Nie uzyskano natomiast dokumentów potwierdzających wcześniejsze prawa najmu. W dniu 22 lipca 2010 r. Sąd orzekł eksmisję Pani X. z lokalu nr 13. Pani X. zmarła w dniu 29 sierpnia 2012 r. przed zakończeniem czynności egzekucyjnych. W dniu 6 września 2012 r. lokal nr 13 został przejęty przez współwłaściciela budynku. Od tej daty, z uwagi na stan techniczny, lokal nie jest wynajmowany (stanowi pustostan). Czynność przejęcia lokalu nie była udokumentowana fakturą VAT. Z tytułu przejęcia lokalu nie doszło do rozliczeń finansowych. Lokal nr 13 pozostaje w złym stanie technicznym (odłączona woda, kanalizacja, prąd i brak gazu).

Zgodnie z oświadczeniem Pani X współwłaściciele budynku przy ul.... nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektu (jego części) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż udziału Gminy w wysokości 1/32 części zabudowanej kamienicą nieruchomości usytuowanej na działce nr x obręb ... jednostka ewidencyjna .... przy ul.... na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości - osób fizycznych w drodze umowy cywilno - prawnej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału Gminy w wysokości 1/32 części zabudowanej kamienicą nieruchomości usytuowanej na działce nr x obręb ... jednostka ewidencyjna ... przy ul.... na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości – osób fizycznych w drodze umowy cywilno - prawnej jest zwolniona od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będąc stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 traktowana jako dostawa budynków, budowli lub ich części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielnie kilku osobom. Na tym polega współwłasność w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. ). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 K.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 K.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 K.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały lub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.).

Tym samym w oparciu o powyższe przepisy, zbycie nieruchomości lub zbycie udziału w prawie własności nieruchomości dokonywane przez podatnika traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów i na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Gmina - zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług – zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr x stanowiącej w 1/32 części współwłasność Gminy. Budynek jest trwale związany z gruntem. Budynek sklasyfikowany jest pod symbolem PKOB 1122.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że budynek znajdujący się na ww. działce jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż udziału w prawie własności budynku wraz z gruntem, na którym jest posadowiony – co do zasady – podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, iż zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy udziału w budynku posadowionym na działce nr x mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nieruchomość składająca się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr x o pow. 270 m2, stanowi współwłasność Gminy w 1/32 części i osób fizycznych w pozostałych częściach. Kamienica została wzniesiona w latach 1911-1912.

Gmina stała się współwłaścicielem nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody z dnia 21 listopada 2013 r. nr..., zaś uprzednio udział ten stanowił własność Skarbu Państwa na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla K. w K. z dnia 20 maja 2013 r. sygn. akt ... o stwierdzeniu nabycia spadku. Nabycie udziału zarówno przez Skarb Państwa, jak i następnie przez Gminę nie podlegało opodatkowaniu, zatem nie został on naliczony, ani nie przysługiwało prawo do jego odliczenia.

Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszanie tej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i co z tego wynika nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Zarząd przedmiotową nieruchomością aktualnie sprawuje jeden ze współwłaścicieli – Pani X. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z informacją z oświadczeniem Pani X współwłaściciele budynku przy ul.... nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektu (jego części) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.

Jak wynika z wniosku wszystkie lokale – poza lokalem nr 11, który w dniu 31 października 2011 r. został wydany współwłaścicielowi, oraz nr 13, który we wrześniu 2012 r. został przejęty przez współwłaściciela, od ponad dwóch lat tj. od 2009 roku do września 2013 r. pozostają przedmiotem najmu z ustalonymi stawkami czynszu.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek lub budowla zostały sprzedane lub np. oddane w najem, dzierżawę.

Należy wskazać, że w myśl art. 659 § 1 ww. Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem jest więc umowa dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegającego na płaceniu umówionego czynszu. Zatem oddanie w ramach umowy najmu osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego najmu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem spełnia definicję usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegającej opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, iż wszystkie lokale - poza lokalem nr 11, który w dniu 31 października 2011 r. został wydany współwłaścicielowi, oraz nr 13, który we wrześniu 2012 r. został przejęty przez współwłaściciela, od ponad dwóch lat tj. od 2009 roku do września 20l3 r. pozostają przedmiotem najmu z ustalonymi stawkami czynszu. Z wniosku wynika więc, że do pierwszego zasiedlenia wszystkich lokali - poza lokalem nr 11 i 13 doszło więc najpóźniej w 2009 r. w momencie zawarcia umowy najmu.

Jednocześnie Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszanie tej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Przedmiotem planowanej dostawy ma być także lokal nr 11. Zgodnie z oświadczeniem Pani X w zaświadczeniu Urzędu Dzielnicowego z dnia 13 sierpnia 1990 r. widnieje informacja, iż Pani X była najemcą przedmiotowego lokalu, wstępując w prawa i obowiązki po zmarłym mężu X, z czego wnioskować należy, że przedmiotowy lokal był wynajmowany przed 13 sierpnia 1990 r. W dniu 1 września l990 r. zostało wydane stwierdzenie przedmiotu i warunków najmu. Wyrokiem z dnia 21 września 2010 r. Sąd orzekł eksmisję najemców z lokalu mieszkalnego nr 11, a w dniu 31 października 2011 r. lokal został wydany innemu niż wnioskodawca współwłaścicielowi.

Odnosząc się do powyższych informacji tut. organ rozumie, że przedmiotowy lokal był wynajmowany także po 1 września 1990 r., w tym w momencie wejścia w życie w Polsce ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, tj. w lipcu 1993 r., a jeśli tak to należy stwierdzić, że do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie wejścia w życie ustawy o podatku VAT tj. w lipcu 1993 r. Przedmiotowy lokal nie był remontowany, jak również nie został ponownie wynajęty.

Przedmiotem planowanej dostawy ma być także lokal nr 13. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z oświadczeniami zarządcy przedmiotowej nieruchomości - w dniu 12 czerwca 2000 r. zostało wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 13 z Panią X. Umowa została zawarta w dniu 29 czerwca 2000 r. W dniu 7 stycznia 2001 r. zostało wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 13 z Panią X (po rozpoznaniu wniosku o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany mieszkań). W dniu 5 lutego 200l r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych „...” a X została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr 13. Nie uzyskano natomiast dokumentów potwierdzających wcześniejsze prawa najmu. W dniu 22 lipca 2010 r. Sąd orzekł eksmisję Pani X z lokalu nr 13. Pani X zmarła w dniu 29 sierpnia 2012 r. przed zakończeniem czynności egzekucyjnych. W dniu 6 września 2012 r. lokal nr 13 został przejęty przez współwłaściciela budynku. Od tej daty, z uwagi na zły stan techniczny, lokal nie jest wynajmowany (stanowi pustostan). Czynność przejęcia lokalu nie była udokumentowana fakturą VAT.

Odnosząc się do powyższych informacji należy stwierdzić, że do pierwszego zasiedlenia doszło w dniu 29 czerwca 2000 r. w momencie zawarcia umowy najmu. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca zgodnie z oświadczeniem Pani X współwłaściciele budynku nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektu (jego części) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej.

Tym samym planowana przez Wnioskodawcę dostawa udziału ww. budynku (w skład którego wchodzi 10 lokali mieszkalnych i 3 lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne) będzie dokonana w okresie dłuższym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę udziału w budynku mieszkalnym objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w odniesieniu do tego obiektu doszło już do jego pierwszego zasiedlenia a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jego dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W sytuacji, gdy dostawa przez Wnioskodawcę udziału w budynku (w skład którego wchodzi 10 lokali mieszkalnych i 3 lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, to również dostawa udziału w działce nr x korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „sprzedaż udziału Gminy w wysokości 1/32 części zabudowanej kamienicą nieruchomości usytuowanej na działce nr x obręb ... jednostka ewidencyjna K. przy ul....(...) jest zwolniona od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będąc stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 traktowana jako dostawa budynków, budowli lub ich części” należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.