IBPP1/4512-980/15/AR | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży działki
IBPP1/4512-980/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. sprzedaż
 5. stawka
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 1 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.

Wniosek został uzupełniony pismem z 1 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 stycznia 2016 r. znak IBPP1/4512-980/15/AR oraz pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 lutego 2016 r. znak IBPP1/4512-980/15/AR.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka będąca podatnikiem podatku VAT jest właścicielem - użytkownikiem wieczystym 2 działek o powierzchni 2,1807ha. Dla tych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która w momencie wydania pozwolenia na budowę straciła swoją moc. Działki te w 2014 roku zostały połączone w jedną, która to następnie została podzielona na trzy odrębne działki. Pierwsza działka o powierzchni 0,6346ha jako działka niezabudowana i uzbrojona została sprzedana. Działka ta jest ogrodzona z trzech stron ogrodzeniem betonowym. wybudowanym jeszcze przed jej podziałem ze środków własnych oraz w ramach projektu unii. Ogrodzenie to jest wpisane do majątku Spółki, od wartości tej budowli Spółki uiszcza co roku podatek od nieruchomości. Na dzień dokumentujący sprzedaż wydzielona - sprzedawana działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie została dla tej działki wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie oznaczonym jako tereny przemysłowe. Kupujący w/wymienioną działkę nie do końca zgadza się z 23% stawką określoną na fakturze sprzedaży.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że:

Ad.1) Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT od 18 marca 2009 roku.

Ad. 2) Przedmiotowa nieruchomość została wniesiona aportem przez Wspólników (akt notarialny) w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

Ad. 3) Dostawa nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 4) Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT.

Ad. 5) W stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad. 6) Wnioskodawca nabył nieruchomość w celu realizacji projektu pod nazwą „...” w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr ...z dnia 30 czerwca 2010 roku zawartej w ramach Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, działanie 5.3 wspieranie ośrodków innowacyjności.

Ad. 7) Nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą i wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Ad. 8) Nieruchomość wpisana została do ewidencji środków trwałych.

Ad. 9) Nieruchomość w trakcie trwania inwestycji była przedmiotem najmu zg. z zawartą umową z dnia 4 stycznia 2011 roku numer . Umowa opiewała na kwotę 100,00 plus należny podatek VAT.

Ad. 10) Nieruchomość była przedmiotem najmu w okresie od stycznia do maja 2011 roku. Od daty zawarcia pierwszej umowy upłynęły 2 lata.

Ad. 11) Ogrodzenie posadowione na działce zostało przez Spółkę wybudowane w trakcie realizacji inwestycji. Od materiałów wykorzystanych do budowy ogrodzenia przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ogrodzenie zostało oddane do użytkowania Decyzją z dnia 23 lipca 2012 roku.

Ad. 12) Ogrodzenie znajdujące się na działce jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i jest trwale związane z gruntem.

Ad. 13) Na moment dostawy symbol PKOB ogrodzenia 2420.

Ad. 14) Pierwsze zasiedlenie obiektu, tj. oddanie do użytkowania nastąpiło po wybudowaniu i otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nr z dnia 23 lipca 2012 roku. Decyzję udzielił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie.

Ad 15) Od momentu oddania do użytkowania nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektu

Ad. 16) Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (2012 rok) a dostawą obiektu (2015 rok) upłynęły 3 lata.

Ad. 17) Sprzedaż nieruchomości ( przedwstępna umowa sprzedaży) miała miejsce 6 listopada 2015 r.

Ad. 18) Pozwolenie na budowę zostało wydane 16 października 2009 roku ( decyzja nr ..).

Ad. 19) Scalenie i podział działek nie spowodował utraty ważności pozwolenia na budowę, było ono aktualne i obejmowało działki po podziale.

Ad. 20) Pozwolenie dotyczyło budowy Centrum w C. na dz. M,N obręb C. z sieciami przyłączami na dz. numer A, B, C, D, I, E, F, G, H, I, J, K,L ,Ł.

Ad. 21) Nieruchomość leży na terenie oznaczonym jako „tereny przemysłowe” wynika z księgi wieczystej z dnia 3 listopada 2015 roku.

Ad. 22) Utrata mocy obowiązującej dla decyzji o warunkach zabudowy nastąpiła w momencie otrzymania pozwolenia na budowę. Powyższa działka posiada w przyszłości możliwość dalszej zabudowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W uzupełnieniu wniosku podano:

Wnioskodawca wyjaśnia dodatkowo, że nieruchomość (jako grunt) była przedmiotem umowy najmu, natomiast ogrodzenie betonowe jako budowla nie było wynajmowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy ani innej umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy sprzedaż niezabudowanej ogrodzonej płotem betonowym działki może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...
 2. Czy prawidłowo została zastosowana 23% stawka VAT na fakturze dokumentującej sprzedaż...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. Sprzedaż określonej nieruchomości nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług pomimo braku decyzji o warunkach: zabudowy oraz braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 2. Spółka prawidłowo zastosowała stawkę 23 % opierając swoje stanowisko na fakcie, iż pomimo braku decyzji o warunkach zabudowy oraz braku planu zagospodarowania przestrzennego sprzedaż -nieruchomości gruntowej należy uznać za zabudowany budowlą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121, z późn. zm.) – dalej jako „K.c.” – rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp., które nie są przeznaczone pod zabudowę.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Należy podkreślić, że zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany,
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że działka, którą Wnioskodawca sprzedał jest ogrodzona z trzech stron ogrodzeniem betonowym, wybudowanym jeszcze przed jej podziałem ze środków własnych oraz w ramach projektu unii. Wnioskodawca podał, że ogrodzenie znajdujące się na działce jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” i jest trwale związane z gruntem. Symbol PKOB ogrodzenia 2420.

W świetle powyższego należy zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Prawo Budowlane”.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W świetle art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie mowa jest o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie zaś z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Natomiast wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki określone są jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Według powyższej klasyfikacji symbol PKOB 2420 obejmuje Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W związku z powyższym jeżeli, jak podał Wnioskodawca, betonowe ogrodzenie posadowione na działce stanowi budowlę trwale związaną z gruntem i jest sklasyfikowane wg PKOB jako 2420, to należy uznać, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze sprzedażą działki zabudowanej, a nie działki niezabudowanej.

W tej sytuacji przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie znajdzie w ogóle zastosowania gdyż odnosi się on wyłącznie do gruntów niezabudowanych. Przedmiotowa dostawa nie może zatem korzystać ze zwolnienia do podatku określonego w tym przepisie.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu.

Jednocześnie zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli, lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Z opisu sprawy wynika, że ogrodzenie posadowione na działce zostało wybudowane przez Spółkę. Od materiałów wykorzystanych do budowy ogrodzenia przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ogrodzenie zostało oddane do użytkowania Decyzją z dnia 23 lipca 2012 roku. Ogrodzenie to jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane” i jest trwale związane z gruntem. Symbol PKOB ogrodzenia 2420. Od momentu oddania do użytkowania nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektu.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy ogrodzenia posadowionego na przedmiotowej działce mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał wprawdzie, że pierwsze zasiedlenie obiektu, tj. oddanie do użytkowania nastąpiło po wybudowaniu i otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nr... z dnia 23 lipca 2012 roku. Jednak decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr... z dnia 23 lipca 2012 roku nie może stanowić pierwszego zasiedlenia w rozumieniu wskazanego przepisu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że nieruchomość (jako grunt) była przedmiotem najmu, natomiast ogrodzenie betonowe jako budowla nie było wynajmowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy ani innej umowy o podobnym charakterze.

Tym samym, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy (który podał, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem (2012 rok) a dostawą obiektu (2015 rok) upłynęły 3 lata), z wniosku nie wynika aby doszło w przedmiotowej sprawie do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji to dopiero sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Zatem dostawa przez Wnioskodawcę ogrodzenia nie jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w pkt 10a tego przepisu.

W związku z powyższym należy zbadać, czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy od materiałów wykorzystanych do budowy ogrodzenia przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że od momentu oddania do użytkowania nie zostały poniesione wydatki na ulepszenie obiektu. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie spełniony został warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, natomiast nie został spełniony warunek określający w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Ponieważ warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i b ustawy o VAT, dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT muszą być spełnione łącznie, zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwolnienia od podatku VAT dostawy budowli jest ogrodzenie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z okoliczności sprawy wynika, że przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku. Jak wskazuje Wnioskodawca nieruchomość związana jest z działalnością gospodarczą i wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Ponadto przy budowie ogrodzenia Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem w niniejszej sprawie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy również nie znajdzie zastosowania.

Tym samym dostawa przedmiotowej budowli podlega opodatkowaniu według 23% stawki VAT. Również dostawa prawa wieczystego użytkowania działki jest objęta ta samą stawką na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, że spółka prawidłowo zastosowała stawkę 23% przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej ogrodzeniem betonowym, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.