IBPP1/4512-911/15/AR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę działek gruntu nr A zabudowanej budynkiem „sprężarek” oraz B i C zabudowanych budynkiem „komory rozdzielczej” oraz prawa własności działki gruntu nr D i prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr E.
IBPP1/4512-911/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. sprzedaż
 5. stawka
 6. zabudowa
 7. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę działek gruntu nr A zabudowanej budynkiem „sprężarek” oraz B i C zabudowanych budynkiem „komory rozdzielczej” oraz prawa własności działki gruntu nr D i prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr E– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę działek gruntu nr A zabudowanej budynkiem „sprężarek” oraz B i C zabudowanych budynkiem „komory rozdzielczej” oraz prawa własności działki gruntu nr D i prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr E.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 18 stycznia 2016 r. znak IBPP1/4512-911/15/AR.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca, dalej w skrócie Spółka, zamierza dokonać zbycia prawa własności niżej opisanych nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.

I.działka nr A

 1. nabyta na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 2006 r., Repertorium A numer...., księga wieczysta nr.... Sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT nr .... z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług.Nabyte prawo użytkowania gruntu decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2015 r., nr..., zostało przekształcone w prawo własności,
 2. zabudowana budynkiem „sprężarek”,
 3. budynek został ujęty w ewidencji środków trwałych w miesiącu maju 2006 r., nie ponoszono nakładów na ulepszenie budynku,
 4. część budynku była przedmiotem umowy najmu.

II.działka nr D– niezabudowana

 1. nabyta na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 2006 r., Repertorium A numer...., księga wieczysta nr..., sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT nr ... z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nabyte prawo użytkowania gruntu decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2015 r. nr..., zostało przekształcone w prawo własności,
 2. niezabudowana w rejestrze gruntów oznaczona symbolem Ba - tereny przemysłowe,
 3. zgodnie z pismem Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2010 r., działka nr D znajduje się w granicach obowiązującej zmiany planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonej uchwałą nr ... Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2003 r., na terenie oznaczonym symbolem 018 KDL.

III.działka nr E

 1. udział w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 1/4 nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 2006 r., Repertorium A numer...., księga wieczysta nr....
 2. udział w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 3/4 nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 czerwca 2009 r., Repertorium A numer...,
 3. niezabudowana w rejestrze gruntów oznaczona symbolem Ba - tereny przemysłowe,
 4. zgodnie z pismem Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2010 r., działka nr E znajduje się w granicach obowiązującej zmiany planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonej uchwałą nr ...Rady Miasta z dnia 8 września 2006 r., na terenie oznaczonym symbolem 1U, KS.

IV.działka nr B

 1. nabyta na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r., Repertorium A numer..., księga wieczysta nr..., sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT nr ...z dnia 30 marca 2012 r., z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nabyte prawo użytkowania gruntu decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2015 r., nr... zostało przekształcone w prawo własności.
 2. zabudowana częścią budynku „komory rozdzielczej”.
 3. budynek został ujęty w ewidencji środków trwałych w miesiącu kwietniu 2012 r., nie ponoszono nakładów na ulepszenie budynku.
 4. budynek nie był przedmiotem umów najmu, itp.

V.działka nr C

 1. nabyta na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r., Repertorium A numer..., księga wieczysta nr..., sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT nr ...z dnia 30 marca 2012 r., z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nabyte prawo użytkowania gruntu decyzją Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2015 r., nr..., zostało przekształcone w prawo własności,
 2. zabudowana częścią budynku „komory rozdzielczej”,
 3. budynek został ujęty w ewidencji środków trwałych w miesiącu kwietniu 2012 r., nie ponoszono nakładów na ulepszenie
 4. budynku, nie był on również przedmiotem umów najmu, itp.

Wskazane w pkt II i III przeznaczenie terenów w planie zagospodarowania przestrzennego, jak wskazał Wnioskodawca, na którym znajdują się działki nr D i E nie uległo zmianie.

W uzupełnieniu wniosku podano, że:

A.działka nr A

1.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że budynek na działce nr A był częściowo wynajmowany i czynność ta podlegała opodatkowaniu.

Budynek, po zakupie, nigdy nie był wykorzystywany do czynności zwolnionych.

2.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT Wnioskodawca wskazał, że pierwsze zasiedlenie budynku sprężarek miało miejsce w dacie jego nabycia, tj. w dniu 24 kwietnia 2006 r. - data aktu notarialnego i faktury.

3.

Pierwsze zasiedlenie miało miejsce w dacie nabycia budynku, o czym Wnioskodawca zasygnalizował w pkt 2., w związku z dostawą na rzecz poprzednika prawnego Wnioskodawcy.

4.

Wnioskodawca uwzględniając informacje wynikające z pkt 2 i 3 stwierdził, że planowana sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

5.

Budynek sprężarek był i jest budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Symbol PKOB to 1252.

6.

Budynek sprężarek był, jest i będzie trwale związany z gruntem.

7.

Budynek sprężarek został nabyty przez podmiot, z którego po przekształceniu powstał Wnioskodawca, w dniu 24 kwietnia 2006 r., od podmiotu będącego wówczas czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Oprócz aktu notarialnego transakcja została udokumentowana fakturą VAT, w której zastosowano zwolnienie od podatku, podając podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

8.

W kartotece budynków wskazano rok 1955 jako rok zabudowy.

Omawiany budynek nic został wybudowany przez Wnioskodawcę, jak i przez podmiot, z którego przekształcenia powstał Wnioskodawca.

Budynek został prawdopodobnie wybudowany przez X. Omawiany budynek został oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej (dostawa 24 kwietnia 2006 r.) przez X.

9.

Jak wskazano w pkt 7, w fakturze dokumentującej dostawę przedmiotowego budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony, korzystała ze zwolnienia od podatku, a zatem nie wystąpił podatek naliczony, o który można byłoby obniżyć podatek należny.

10.

W okresie od maja do grudnia 2006 r., część omawianego budynku, o powierzchni 157,7 m 2 była przedmiotem umowy najmu.

Częściowy najem budynku, z punktu widzenia oceny, czy od pierwszego zasiedlenia minęło więcej niż 2 lata nie ma znaczenia, bowiem do pierwszego zasiedlenia całego budynku doszło już w związku z jego nabyciem przez podmiot, z którego po przekształceniu powstał Wnioskodawca, tj. w dniu 24 kwietnia 2006 r.

B.działka B

1.

W budynku komory rozdzielczej, posadowionym na działkach B oraz C, znajdują się m.in.:

a)

przyłącze wody pitnej, zawory wysokiego ciśnienia do 20 atmosfer, wodomierz, filtry i odczepy - instalacja zasila w wodę pitną obiekt biurowy znajdujący się na sąsiedniej działce przy..., należący do Wnioskodawcy, a także sąsiednie budynki Sp. z o.o.

b)

przyłącze wody grzewczej, zasuwa ciepłownicza, ciepłomierz - instalacja zasila obiekt biurowy przy ...(jw.), należący do Wnioskodawcy oraz budynek przy ...(...) należący do innego podmiotu gospodarczego. W dziale III księgi wieczystej nr ...wpisana jest odpłatna służebność gruntowa polegająca na obowiązku znoszenia już istniejących przewodów elektroenergetycznych oraz rurociągów wody zimnej i gorącej na działkach oznaczonych numerami B i C (...), a także na prawie dostępu do tych przewodów i rurociągów, w tym znajdujących się w budynku komory rozdzielczej posadowionym na tych działkach w celu ich obsługi, konserwacji, napraw i remontów.

Opisana powyżej służebność, stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi świadczenie usług.

Z tytułu świadczenia omawianej usługi, od maja 2012 r., Wnioskodawca wystawia faktury VAT z zastosowaniem stawki podstawowej.

Budynek jest zatem wykorzystywany do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu.

Przedmiotowy budynek nic był wykorzystywany do czynności zwolnionych.

2.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT Wnioskodawca stwierdził, że pierwsze zasiedlenie budynku komory rozdzielczej miało miejsce najpóźniej w dacie sporządzenia aktu notarialnego, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r. - faktura została wystawiona w dniu 30 marca 2012 r. ze wskazaną datą sprzedaży 26 marca 2012 r..

3.

Pierwsze zasiedlenie miało miejsce najpóźniej w dacie sporządzenia aktu notarialnego, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r., o czym Wnioskodawca zasygnalizował w pkt 2., w związku z dostawą na rzecz Wnioskodawcy.

4.

Wnioskodawca uwzględniając informacje wynikające z pkt 2 i 3 stwierdził, że planowana sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

5.

Budynek komory rozdzielczej był i jest budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Symbol PKOB to 1252.

6.

Budynek komory rozdzielczej był, jest i będzie trwale związany z gruntem.

7.

Budynek komory rozdzielczej został nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. od podatnika VAT, tj. Elektrownię.

Oprócz aktu notarialnego transakcja została dodatkowo udokumentowana faktura wystawioną w dniu 30 marca 2012 r., ze wskazaną datą sprzedaży 26 marca 2012 r., w której zastosowano zwolnienie od podatku, podając podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

8.

W kartotece budynków wskazano rok 1970 jako rok zakończenia budowy.

Omawiany budynek nie został wybudowany przez Wnioskodawcę.

Budynek został prawdopodobnie wybudowany przez dostawcę lub jego poprzednika prawnego.

Omawiany budynek został oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej przez dostawcę.

9.

Jak wskazano w pkt 7, w fakturze dokumentującej dostawę przedmiotowego budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony, korzystała ze zwolnienia od podatku, a zatem nie wystąpił podatek naliczony, o który można byłoby obniżyć podatek należny.

C.działka C

1.

W budynku komory rozdzielczej, posadowionym na działkach B oraz C, znajdują się m.in.:

a)

przyłącze wody pitnej, zawory wysokiego ciśnienia do 20 atmosfer, wodomierz, filtry i odczepy - instalacja zasila w wodę pitną obiekt biurowy znajdujący się na sąsiedniej działce przy..., należący do Wnioskodawcy, a także sąsiednie budynki Sp. z o.o.

b)

przyłącze wody grzewczej, zasuwa ciepłownicza, ciepłomierz - instalacja zasila obiekt biurowy przy ...(jw.), należący do Wnioskodawcy oraz budynek przy ...(...) należący do innego podmiotu gospodarczego. W dziale III księgi wieczystej nr ...wpisana jest odpłatna służebność gruntowa polegająca na obowiązku znoszenia już istniejących przewodów elektroenergetycznych oraz rurociągów wody zimnej i gorącej na działkach oznaczonych numerami B i C (...), a także na prawie dostępu do tych przewodów i rurociągów, w tym znajdujących się w budynku komory rozdzielczej posadowionym na tych działkach w celu ich obsługi, konserwacji, napraw i remontów.

Opisana powyżej służebność, stosownie do art. 8 ust. I pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi świadczenie usług.

Z tytułu świadczenia omawianej usługi, od maja 2012 r. Wnioskodawca wystawia faktury VAT z zastosowaniem stawki podstawowej.

Budynek jest zatem wykorzystywany do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu.

Przedmiotowy budynek nie był wykorzystywany do czynności zwolnionych.

2.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT Wnioskodawca stwierdził, że pierwsze zasiedlenie budynku komory rozdzielczej miało miejsce najpóźniej w dacie sporządzenia aktu notarialnego, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r. - faktura została wystawiona w dniu 30 marca 2012 r. ze wskazaną datą sprzedaży 26 marca 2012 r.

3.

Pierwsze zasiedlenie miało miejsce najpóźniej dacie sporządzenia aktu notarialnego, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r., o czym Wnioskodawca zasygnalizował w pkt 2., w związku z dostawą na rzecz Wnioskodawcy.

4.

Uwzględniając informacje wynikające z pkt 2 i 3 Wnioskodawca stwierdził, że planowana sprzedaż będzie miała miejsce po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

5.

Budynek komory rozdzielczej był i jest budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Symbol PKOB to 1252.

6.

Budynek komory rozdzielczej był, jest i będzie trwale związany z gruntem.

7.

Budynek komory rozdzielczej został nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. od podatnika VAT, tj. Elektrownię.

Oprócz aktu notarialnego transakcja została dodatkowo udokumentowana fakturą wystawioną w dniu 30 marca 2012 r., ze wskazaną datą sprzedaży 26 marca 2012 r., w której zastosowano zwolnienie od podatku, podając podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

8.

W kartotece budynków wskazano rok 1970 jako rok zakończenia budowy.

Omawiany budynek nie został wybudowany przez Wnioskodawcę.

Budynek został prawdopodobnie wybudowany przez dostawcę lub jego poprzednika prawnego.

Omawiany budynek został oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej przez dostawcę.

9.

Jak wskazano w pkt 7, w fakturze dokumentującej dostawę przedmiotowego budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony, korzystała ze zwolnienia od podatku, a zatem nie wystąpił podatek naliczony, o który można byłoby obniżyć podatek należny.

D.działka E o pow. 0,0025 ha

1.

Wnioskodawca wskazał, że jeżeli chodzi o kwestię opodatkowania lub zwolnienia od opodatkowania dostawy niezabudowanej działki gruntu, to rozstrzygnięcie tej kwestii uzależnione jest od ustalenia, czy jest ona zlokalizowana na terenach budowlanych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT.

Działka nr E zarówno obecnie, jaki i na dzień planowanej dostawy jest i będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z tym planem jest i będzie przeznaczona pod zabudowę.

Wnioskodawca oczekuje, że interpretacja zostanie udzielona do opisu zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że na dzień planowanej sprzedaży działka nr E będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego, z którego będzie wynikało, że jest położona na terenie przeznaczonym przez zabudowę.

W świetle poczynionych powyżej uwag, dla ustalenia czy dostawa przedmiotowej działki podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku, nie ma znaczenia w jaki sposób była wykorzystywana i czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego z tytułu nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego tej działki, czy też transakcje nabycia tych udziałów korzystały ze zwolnienia od podatku.

2.

Działka nr E nie była wykorzystywana ani do czynności opodatkowanych, ani do czynności zwolnionych od podatku zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez podmiot, z którego przekształcenia powstał Wnioskodawca.

Omawiana działka ma bardzo niewielką powierzchnię i w zależności od przyjętej koncepcji zagospodarowania, może być np., w połączeniu z działką nr D, wykorzystana do obsługi komunikacyjnej (wjazd) zabudowanej działki nr A. Udziały w działce E zostały nabyte w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

E.działka D o pow. 0,0042 ha

1.

Podobnie jak w przypadku działki nr E należy zauważyć, że jeżeli chodzi o kwestię opodatkowania lub zwolnienia od opodatkowania dostawy niezabudowanej działki gruntu, to rozstrzygnięcie tej kwestii uzależnione jest od ustalenia, czy jest ona zlokalizowana na terenach budowlanych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy VAT.

Działka nr D zarówno obecnie, jaki i na dzień planowanej dostawy jest i będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z tym planem jest i będzie przeznaczona pod zabudowę.

Wnioskodawca oczekuje, że interpretacja zostanie udzielona do opisu zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że na dzień planowanej sprzedaży działka nr D będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego, z którego będzie wynikało, że jest położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę.

W świetle poczynionych powyżej uwag, dla ustalenia czy dostawa przedmiotowej działki podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku, nie ma znaczenia w jaki sposób była wykorzystywana i czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego z tytułu jej nabycia, czy też transakcja jej nabycia korzystała ze zwolnienia od podatku.

2.

Działka nr D nie była wykorzystywana ani do czynności opodatkowanych, ani do czynności zwolnionych od podatku zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez podmiot, z którego przekształcenia powstał Wnioskodawca.

Omawiana działka ma bardzo niewielką powierzchnię i w zależności od przyjętej koncepcji zagospodarowania, może być np., w połączeniu z działką nr E, wykorzystana do obsługi komunikacyjnej (wjazd) zabudowanej działki nr A. Działka nr D została nabyta w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zbycie prawa własności budynku „sprężarek” posadowionego na działce nr A będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT...
 2. Czy zbycie prawa własności budynku „komory rozdzielczej” posadowionej na działkach nr B i C będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT...
 3. Czy zbycie prawa własności niezabudowanej działki nr D, znajdującej się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 018 KDL, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...
 4. Czy zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, oznaczonego jako działka nr E, znajdująca się na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1U.KS, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.Budynek „sprężarek” został nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 2006r., Repertorium A numer ...., przy czym sprzedaż została dodatkowo udokumentowana fakturą VAT nr ... z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. Budynek „sprężarek” został ujęty w ewidencji środków trwałych w miesiącu maju 2006 r. - nie ponoszono nakładów na ulepszenie budynku, część budynku była przedmiotem umowy najmu. Dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia budynku „sprężarek” doszło w dacie jego nabycia, tj. w dniu 24 kwietnia 2006 r. Nabycie przedmiotowego budynku, na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 2006 r., Repertorium A numer...., było czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wyjaśnić należy, że zastosowanie w fakturze VAT nr ... zwolnienia od podatku nie powoduje, że nabycie budynku „sprężarek” nie było czynnością podlegającą opodatkowaniu. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że dostawa budynku „sprężarek” będzie korzystała z fakultatywnego zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu lub prawa użytkowania wieczystego, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży lub prawo użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Powyższe oznacza, że także zbycie prawa własności gruntu, na którym posadowiony jest omawiany budynek, oznaczonego jako działka nr A będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy VAT.

2.Zbycie prawa własności budynku „komory rozdzielczej”.

Budynek „komory rozdzielczej” został nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Repertorium A numer..., przy czym sprzedaż została dodatkowo udokumentowana fakturą VAT nr ... z dnia 30 marca 2012 r., z zastosowaniem zwolnienia od podatku. Budynek „komory rozdzielczej” został ujęty w ewidencji środków trwałych w miesiącu kwietniu 2012 r. przy czym nie ponoszono nakładów na jego ulepszenie. Dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia budynku „komory rozdzielczej” doszło w dacie jego nabycia przez Spółkę, tj. w dniu 26 kwietnia 2012 r. Nabycie przedmiotowego budynku przez Spółkę na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r., Repertorium A numer ...było czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wyjaśnić należy, że zastosowanie w fakturze VAT nr VAT nr ...zwolnienia od podatku nie powoduje, że nabycie budynku „komory rozdzielczej” nie było czynnością podlegającą opodatkowaniu. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że dostawa budynku „komory rozdzielczej” będzie korzystała z fakultatywnego zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Także zbycie prawa własności gruntu, na którym posadowiony jest ten budynek, oznaczonego jako działki nr B i C będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy VAT.

3.Zbycie prawa własności niezabudowanej działki nr D

Z pisma Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2010 r., wynika, że działka nr D znajduje się w granicach obowiązującej zmiany planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonej uchwałą nr ...Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2003 r., dalej uchwała, na terenie oznaczonym symbolem 018 KDL. Zgodnie z § 4 pkt 8 lit a uchwały tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 018 - 020 KDL, 022 KDL, 024 KDL przeznacza się na cele realizacji ulic lokalnych o parametrach:

 1. Teren ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 018 KDL o szerokości w liniach rozgraniczających 14-20 m, w tym :
 • jezdnia 2 x 3m
 • chodnik jednostronny o szerokości 2 m
 • jednostronny pas postojowy samochodów dla parkowania pod kątem 45° - o szerokości 3,5 m
 • pozostały teren - w liniach rozgraniczających ulicy przeznacza się na cele pasa technicznego ulicy i zieleni urządzonej.

W świetle przytoczonych zapisów uchwały należy przyjąć, że przedmiotowa działka stanowi teren budowlany w rozumieniu ustawy art. 2 pkt 33 ustawy VAT, a zatem dostawa niezabudowanej działki nr D podlega obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej.

Przywołane w tym punkcie zapisy uchwały z dnia 22 grudnia 2003 r. są nadal aktualne. .

4.Zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu oznaczonego jako działka nr E.

Z pisma Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2010 r., wynika, że działka nr E znajduje się w granicach obowiązującej zmiany planu miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonej uchwałą nr ...Rady Miasta z dnia 8 września 2006 r., dalej uchwała, na terenie oznaczonym symbolem 1U.KS. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b uchwały tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1U.KS i 2U.KS przeznacza się na usługi i urządzenia komunikacji:

 1. dla terenów wymienionych w ust. 1:
  1. jako dominujące przeznaczenie ustala się funkcję usługową,
  2. usługi handlu muszą być realizowane z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 4 ust.1, pkt 6 oraz w § 13 niniejszej uchwały.

W świetle przytoczonych zapisów uchwały należy przyjąć, że przedmiotowa działka stanowi teren budowlany w rozumieniu ustawy art. 2 pkt 33 ustawy VAT, a zatem dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego dla potrzeb geodezyjnych jako działka nr E, podlega obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej.

Przywołane w tym punkcie zapisy uchwały z dnia 8 września 2006 r. są nadal aktualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ze względu na ścisłe powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące pięciu zdarzeń przyszłych przedstawionych we wniosku w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów zarówno grunt jak i budynek spełniają definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jak również oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak stwierdzono powyżej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług może korzystać dostawa budynków i budowli lub ich części.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych będący wynikiem prac budowlanych.

Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015 r. ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W myśl art. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo budowlane, ilekroć jest w ustawie mowa o budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości nie spełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy budynku „sprężarek” posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym A mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z wniosku przedmiotem dostawy będzie budynek „sprężarek”. Budynek ten został nabyty przez podmiot, z którego po przekształceniu powstał Wnioskodawca, w dniu 24 kwietnia 2006 r., od podmiotu będącego wówczas czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – X. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT w której zastosowano zwolnienie od podatku, podając podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Jak wskazał Wnioskodawca pierwsze zasiedlenie miało miejsce w dacie nabycia budynku, w związku z dostawą na rzecz poprzednika prawnego Wnioskodawcy. W okresie od maja do grudnia część budynku była przedmiotem umowy najmu. Jednak do pierwszego zasiedlenia doszło już w związku z jego nabyciem przez podmiot, z którego po przekształceniu powstał Wnioskodawca, tj. w dniu 24 kwietnia 2006 r. Nie ponoszono nakładów na ulepszenie budynku.

Z uwagi na powyższe, dostawa przez Wnioskodawcę budynku „sprężarek” będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Ponieważ dostawa przez Wnioskodawcę budynku „sprężarek” będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

W sytuacji, gdy dostawa przez Wnioskodawcę budynku „sprężarek” będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, to również dostawa działki nr A będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „dostawa budynku „sprężarek” będzie korzystała z fakultatywnego zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT” oraz „zbycie prawa własności gruntu, na którym posadowiony jest omawiany budynek, oznaczonego jako działka nr A będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy VAT, należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę będzie również budynek „komory rozdzielczej”, który jest posadowiony częściowo na działce o nr B i częściowo na działce o nr C. Budynek komory rozdzielczej został nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. od podatnika VAT, tj. Elektrowni.

Oprócz aktu notarialnego transakcja została dodatkowo udokumentowana fakturą wystawioną w dniu 30 marca 2012 r., ze wskazaną datą sprzedaży 26 marca 2012 r., w której zastosowano zwolnienie od podatku, podając podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT. Do pierwszego zasiedlenia budynku „komory rozdzielczej” doszło więc w marcu 2012 r. Budynek nie był przedmiotem umów najmu, nie ponoszono nakładów na ulepszenie budynku.

Z uwagi na powyższe, dostawa przez Wnioskodawcę budynku „komory rozdzielczej” będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Ponieważ dostawa przez Wnioskodawcę budynku „komory rozdzielczej” będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

W sytuacji, gdy dostawa przez Wnioskodawcę budynku „komory rozdzielczej” będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, to również dostawa działek nr B i C będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „dostawa budynku „komory rozdzielczej” będzie korzystała z fakultatywnego zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT” oraz „zbycie prawa własności gruntu, na którym posadowiony jest omawiany budynek, oznaczonego jako działka nr B i C będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy VAT, należało uznać za prawidłowe.

Przedmiotem planowanej dostawy będą także działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść powyższego artykułu jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen z którego wynika, że teren budowlany oznacza „każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej dla celów geodezyjnych numerem E.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr E jest objęta symbolem 1U,KS. Na dzień planowanej sprzedaży działka będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego, z którego będzie wynikało, że jest położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę. Jak podał Wnioskodawca zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b uchwały tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 1U,KS i 2U,KS przeznacza się na usługi i urządzenia komunikacji:

 1. dla terenów wymienionych w ust. 1:
 1. jako dominujące przeznaczenie ustala się funkcję usługową,
 2. usługi handlu muszą być realizowane z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 4 ust.1 pkt 6) oraz w § 13 niniejszej uchwały.

Przywołane w tym punkcie zapisy uchwały z dnia 8 września 2006 r. są nadal aktualne.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż skoro przedmiotem planowanej dostawy będzie działka niezabudowana nr E, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy jest terenem zabudowy usługowej i urządzeń komunikacji, jej dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (z uwagi na jej budowlany charakter).

Planowana dostawa działki nr E nie będzie również objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać z ww. zwolnienia od podatku, grunty te winny być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a przy nabyciu Wnioskodawcy nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jak wskazał Wnioskodawca działka nr E nie była wykorzystywana ani do czynności opodatkowanych, ani do czynności zwolnionych od podatku zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez podmiot, z którego przekształcenia powstał Wnioskodawca.

Zatem dla planowanej dostawy prawa użytkowania wieczystego ww. działki nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym dostawa prawa użytkowania wieczystego działki nr E, stanowiącej teren przeznaczony pod zabudowę (usługową i komunikacji) będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca zamierza również dokonać zbycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej dla celów geodezyjnych numerem D.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr D jest objęta symbolem 018 KDL. Na dzień planowanej sprzedaży działka będzie objęta planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z tym planem będzie przeznaczona pod zabudowę. Wnioskodawca podał, że zgodnie z § 4 pkt 8 lit a uchwały tereny wyodrębnione liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami 018 - 020 KDL, 022 KDL, 024 KDL przeznacza się na cele realizacji ulic lokalnych o parametrach:

 1. Teren ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 018 KDL o szerokości w liniach rozgraniczających 14-20 m, w tym :
 • jezdnia 2 x 3m
 • chodnik jednostronny o szerokości 2 m
 • jednostronny pas postojowy samochodów dla parkowania pod kątem 45° - o szerokości 3,5 m
 • pozostały teren - w liniach rozgraniczających ulicy przeznacza się na cele pasa technicznego ulicy i zieleni urządzonej.

Przywołane w tym punkcie zapisy uchwały z dnia 22 grudnia 2003 r. są nadal aktualne.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż skoro przedmiotem planowanej dostawy będzie działka niezabudowana nr D, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy jest terenem zabudowy ulic lokalnych, jej dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (z uwagi na jej budowlany charakter).

Planowana dostawa działki nr D nie będzie również objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Aby dostawa mogła korzystać z ww. zwolnienia od podatku, grunty te winny być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a przy nabyciu Wnioskodawcy nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jak wskazał Wnioskodawca działka nr D nie była wykorzystywana ani do czynności opodatkowanych, ani do czynności zwolnionych od podatku zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez podmiot, z którego przekształcenia powstał Wnioskodawca.

Zatem dla planowanej dostawy ww. działki nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym dostawa działki nr D, stanowiącej teren przeznaczony pod zabudowę (ulic lokalnych) będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j.Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.