IBPP1/4512-831/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT z zastosowaniem „odwrotnego obciążenia” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT
IBPP1/4512-831/15/BMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentowanie
 2. obciążenia
 3. podatek od towarów i usług
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT z zastosowaniem „odwrotnego obciążenia” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT z zastosowaniem „odwrotnego obciążenia” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 stycznia 2016 r. znak: IBPP1/4512-831/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą dla celów podatkowych w Polsce, będąc jednocześnie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć handel towarami, które wskazane są w Załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawy o VAT”), przede wszystkim towarami ujętymi w grupowaniach 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0 PKWiU.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT transakcje takimi towarami powinny zostać opodatkowane z zastosowaniem mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia VAT. Obrót takimi towarami ma polegać na zakupie pełnowartościowego towaru niebędącego odpadem lub złomem metali nieszlachetnych o różnych postaciach fizycznych i ich dalszą odsprzedażą. Wnioskodawca przewiduje możliwość zmiany wymiarów zakupionych towarów polegającej na przykład na cięciu gilotyną (na zimno) płyt o wymiarach 1000 x 1000 na mniejsze fragmenty według zlecenia kupującego. W trakcie tego typu czynności nie powstaną odpady ani złom towaru. Wnioskodawca nie jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a nabywcą ma być podmiot (podatnik), o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Dostawy towarów, których ma zamiar dokonywać nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

Wnioskodawca ma zamiar klasyfikować towary zgodnie z kodami CN wskazanymi na fakturach VAT przez danego sprzedającego (będącego zarówno krajowym, jak i zagranicznym kontrahentem), które, zgodnie z kluczem powiązań między kodami CN a symbolami PKWiU opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako: „GUS”) odpowiadają symbolom PKWiU towarów wskazanych w Załączniku nr 11 ustawy o VAT i na ich podstawie wystawiać kupującym faktury VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

W piśmie z 15 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Kontrahenci Wnioskodawcy będący dokonywać na jego rzecz dostaw towarów, o których mowa we wniosku będą podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa”). Sprzedaż u wspomnianych kontrahentów nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 Ustawy.
 2. Zakupione przez Wnioskodawcę towary, o których mowa we wniosku będą związane z działalnością opodatkowaną. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawać towary w postaci niezmienionej lub po dokonaniu zmian w fizycznej postaci towaru (np. cięcie towaru na mniejsze fragmenty - wskazane we wniosku). Działalność Wnioskodawcy będzie sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej na przykład jako: 46. 72.Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI, 46.76.Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW, 24.45.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, 52.10.B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW.
 3. Zakup towarów, o których mowa we wniosku będzie udokumentowany fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.
 4. Dostawy towarów nie będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.
 5. Na pytanie tut. Organu „Czy zakup przez Wnioskodawcę towarów będących przedmiotem wniosku spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT dla zastosowania odwrotnego obciążenia, a kontrahent błędnie opodatkował tą dostawę według właściwej stawki podatku VAT” Wnioskodawca odpowiedział, że „Wnioskodawca przewiduje możliwość błędnego opodatkowania przez swoich kontrahentów lub kontrahenta dostawy towarów według właściwej stawki podatku VAT, pomimo spełniania przez transakcję warunków przewidzianych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
 6. Nabywcą towarów Wnioskodawcy będzie podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 7. Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług właściwy dla wyrobu będącego przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę, powstałego w wyniku cięcia gilotyną na zimno opisanego we wniosku, będzie odpowiadał symbolowi towaru nabytego i poddanego zmianie wymiarów przez Wnioskodawcę. Będą to przede wszystkim towary ujęte w grupowaniach 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0 PKWiU.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 stycznia 2016 r.):
 1. Czy w przypadku zakupu towaru od kontrahenta (krajowego i/lub zagranicznego), który w ocenie Wnioskodawcy błędnie sklasyfikował towar w grupowaniu PKWiU innym niż grupowania wskazane w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz wystawił fakturę VAT i rozliczył transakcję na zasadach ogólnych Wnioskodawca jest zobowiązany w przypadku sklasyfikowania przez niego towaru do grupowania wskazanego w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT do zastosowania względem kupującego „odwrotnego obciążenia”...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę towarów, których dostawę kontrahent Wnioskodawcy rozliczył na zasadach ogólnych błędnie klasyfikując towar w grupowaniu PKWiU innym niż grupowania wskazane w Załączniku nr 11, daje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej od kontrahenta faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z ust. 2 ustawy o VAT wprowadziły mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Zgodnie z ww. przepisami w przypadku gdy dostawcą jest podatnik o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, nabywcą towaru jest podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy, a przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy i dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122, transakcję opodatkowuje nabywający towar. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Według Wnioskodawcy zakup towarów, o których mowa w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku ich błędnego zakwalifikowania przez sprzedającego do grupowania PKWiU niewskazanego w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zmiany kwalifikacji grupowania towaru i zastosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia”. Zdaniem Wnioskodawcy faktura sprzedaży przez niego wystawiona powinna uwzględniać nową kwalifikację towaru i jego w PKWiU, nie wskazywać stawki podatku oraz zawierać zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT Wyrazy „odwrotne obciążenie”. Nabycie przedmiotowych towarów przez Wnioskodawcę od innych podatników nie powoduje po stronie Wnioskodawcy możliwości rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji. Jak bowiem wynika z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do odliczenia VAT faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których na fakturze nie wykazuje się kwoty podatku. Natomiast sprzedaż przedmiotowych towarów przez Wnioskodawcę na rzecz innych podatników, których mową w art. 17 ust. 7 lit. b ustawy o VAT, nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy zaprezentowane w niniejszym wniosku należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć ww. kwestie w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pod pojęciem sprzedaży – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Według art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych – art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1-18, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy „odwrotne obciążenie”; (...).

Na podstawie art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, zamierza rozpocząć handel towarami, które wskazane są w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT ujętymi w grupowaniach PKWiU 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0.

Obrót takimi towarami ma polegać na zakupie pełnowartościowego towaru niebędącego odpadem lub złomem metali nieszlachetnych o różnych postaciach fizycznych i ich dalszą odsprzedażą. Wnioskodawca przewiduje możliwość zmiany wymiarów zakupionych towarów polegającej na przykład na cięciu gilotyną (na zimno) płyt o wymiarach 1000 x 1000 na mniejsze fragmenty według zlecenia kupującego. W trakcie tego typu czynności nie powstaną odpady ani złom towaru.

Wnioskodawca nie jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a nabywcą ma być podmiot (podatnik), o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Kontrahenci Wnioskodawcy dokonujący na jego rzecz dostaw towarów, o których mowa we wniosku będą podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, u których sprzedaż nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 Ustawy.

Dostawy towarów nie będą objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

Nabywcą towarów Wnioskodawcy będzie podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Symbol PKWiU właściwy dla wyrobu będącego przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę, powstałego w wyniku cięcia gilotyną na zimno opisanego we wniosku, będzie odpowiadał symbolowi towaru nabytego i poddanego zmianie wymiarów przez Wnioskodawcę. Będą to towary ujęte w grupowaniach 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0 PKWiU.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przypadku zakupu towaru od kontrahenta (krajowego i/lub zagranicznego), który w ocenie Wnioskodawcy błędnie sklasyfikował towar w grupowaniu PKWiU innym niż grupowania wskazane w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz wystawił fakturę VAT i rozliczył transakcję na zasadach ogólnych Wnioskodawca jest zobowiązany w przypadku sklasyfikowania przez niego towaru do grupowania wskazanego w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT do zastosowania względem kupującego „odwrotnego obciążenia”.

Odnosząc się do powyższej kwestii stwierdzić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia, tj. sytuacja, że podatnikami są również podmioty nabywające towary, ma zastosowanie w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Ustawodawca we wskazanym załączniku celem identyfikacji towarów wchodzących w jego zakres posłużył się klasyfikacją statystyczną towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca na potrzeby stosowania ustawy o VAT odwołał się od dnia 1 lipca 2011 r., do klasyfikacji statystycznych, celem identyfikacji danej czynności, zgodnie z ww. art. 5a ustawy o VAT.

Należy zaznaczyć, że do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę, który wskazał że będzie nabywał i sprzedawał towary sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0, które zostały wymienione w Załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

W załączniku nr 11 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. w pozycji:

 • 22d - wymieniono „Aluminium nieobrobione plastycznie” - PKWiU 24.42.11.0,
 • 24 - wymieniono „Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi” - PKWiU 24.44.13.0,
 • 27a - wymieniono „Nikiel nieobrobiony plastycznie” - PKWiU 24.45.11.0.

W związku z powyższym, skoro spełnione są łącznie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. a, b, i c ustawy o VAT, a sprzedawane przez Wnioskodawcę towary mieszczą się w grupowaniach PKWiU 24.42.11.0 - „Aluminium nieobrobione plastycznie”, PKWiU 24.44.13.0 - „Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi” i PKWiU 24.45.11.0 - „Nikiel nieobrobiony plastycznie”, to do ich dostawy przez Wnioskodawcę (pomimo, że Wnioskodawca dokonał zakupu tych towarów od kontrahenta, który błędnie zaklasyfikował towar w grupowaniu PKWiU innym niż wskazany w Zał. nr 11 do ustawy o VAT oraz błędnie wystawił fakturę VAT i rozliczył transakcję na zasadach ogólnych), należy stosować mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, gdyż produkty te zostały wymienione w poz. 22d, 24 i 27a załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Zatem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy przez Wnioskodawcę towarów, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym skwalifikowanych pod symbolami PKWiU 24.42.11.0, 24.44.13.0, 24.45.11.0 jest nabywca tych towarów. Tym samym sprzedaż przedmiotowych towarów przez Wnioskodawcę na rzecz innych podatników nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji. Podmiotem zobowiązanym do stosownego rozliczenia podatku należnego będzie nabywca tych towarów, a faktura sprzedaży wystawiona przez Wnioskodawcę powinna zawierać zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT wyrazy „odwrotne obciążenie” oraz nie będzie zawierała danych dotyczących m.in. stawki i kwoty podatku.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że faktura sprzedaży przez niego wystawiona powinna uwzględniać nową kwalifikację towaru i jego PKWiU, nie wskazywać stawki podatku oraz zawierać zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT Wyrazy „odwrotne obciążenie”, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia czy nabycie przez Wnioskodawcę towarów, których dostawę kontrahent Wnioskodawcy rozliczył na zasadach ogólnych błędnie klasyfikując towar w grupowaniu PKWiU innym niż grupowania wskazane w Załączniku nr 11, daje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej od kontrahenta faktury VAT.

Wnioskodawca przewiduje bowiem możliwość błędnego opodatkowania przez swoich kontrahentów lub kontrahenta dostawy towarów według właściwej stawki podatku VAT, pomimo spełniania przez transakcję warunków przewidzianych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z kolei w myśl art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Wnioskodawca wskazał we wniosku że będzie nabywał towary ujęte w grupowaniach PKWiU: 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0. Niniejsza interpretacja została zatem wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną skazaną przez Wnioskodawcę.

Jak wykazano powyżej towary mieszczące się w grupowaniach PKWiU 24.42.11.0 - „Aluminium nieobrobione plastycznie”, PKWiU 24.44.13.0 - „Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi” i PKWiU 24.45.11.0 - „Nikiel nieobrobiony plastycznie” zostały wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że skoro spełnione są łącznie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. a, b, i c ustawy o VAT, a towary nabywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniach PKWiU 24.42.11.0 - „Aluminium nieobrobione plastycznie”, PKWiU 24.44.13.0 - „Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi” i PKWiU 24.45.11.0 - „Nikiel nieobrobiony plastycznie” to ich dostawa na rzecz Wnioskodawcy jako dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zawierającym katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, jest objęta zasadami opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, polegającymi na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

W tej sytuacji Wnioskodawca jako nabywca ww. towarów wskazanych we wniosku wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jest podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy, a w konsekwencji jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu ich nabycia. Zgodnie natomiast z przytoczonymi wyżej przepisami dotyczącymi zasad wystawiania faktur, w przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 jest nabywca towaru, faktura nie zawiera danych dotyczących m.in. stawki i kwoty podatku.

Zatem jeśli w opisanej we wniosku w sytuacji, w której kontrahent wystawi Wnioskodawcy faktury dokumentujące nabycie towarów, mieszczących się w grupowaniach PKWiU 24.44.13.0, 24.42.11.0, 24.45.11.0, w których to fakturach zostanie wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze, wówczas faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego - w części dotyczącej tych czynności, zgodnie z przepisem art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nabycie przedmiotowych towarów przez Wnioskodawcę od innych podatników nie powoduje po stronie Wnioskodawcy możliwości rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej transakcji jak bowiem wynika z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do odliczenia VAT faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których na fakturze nie wykazuje się kwoty podatku, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczyć należy, iż przedstawiona interpretacja wydana została dla Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnopodatkowych dla kontrahentów Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-831/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.