IBPP1/4512-83/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach współpracy z wyższą uczelnią
IBPP1/4512-83/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. podatek od towarów i usług
 3. podatnik
 4. usługi edukacyjne
 5. usługi szkoleniowe
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach współpracy z wyższą uczelnią - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 12 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach współpracy z wyższą uczelnią.

Wniosek został uzupełniony pismem z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-83/15/MS z 13 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą placówki w ......, które posiadają status niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i zostały wpisane do ewidencji prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na potwierdzenie dokonania wpisów poszczególnych jednostek organizacyjnych do właściwych ewidencji Wnioskodawca otrzymał stosowne zaświadczenia, o których mowa w art. 82 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca współorganizuje w swoich oddziałach w ... studia podyplomowe wraz z jednostką szkolnictwa wyższego wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – ....

Do wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności należy przeprowadzanie wykładów z zakresu m.in. prawa pracy w Polsce i krajach UE, zarządzania ryzykiem zawodowym, organizacji bezpiecznej pracy, audytu bezpieczeństwa pracy, ergonomii w kształtowaniu warunków pracy, które są dokonywane przez osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę.

Ponadto, Wnioskodawca wykonuje czynności w zakresie rekrutacji słuchaczy, promocji studiów podyplomowych, obsługi finansowej i administracyjnej (zawieranie umów z wykładowcami, wypłacanie honorariów dla wykładowców). Ukończenie studiów wiąże się z wydaniem dla ich absolwentów przez Wnioskodawcę certyfikatów audytora systemów zarządzania BHP oraz zaświadczeń ukończenia kursu pedagogicznego oraz wydaniem przez .... świadectw ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN-I-9SW) w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniających do pracy w służbach BHP.

W piśmie z 23 kwietnia 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca zawiera z osobami korzystającymi z zajęć studiów podyplomowych (słuchacze studiów) umowy dotyczące warunków odpłatności za studia podyplomowe, na podstawie których Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzania studiów podyplomowych wraz z ..... (dalej: W), na podstawie programu studiów opracowanego wspólnie przez Wnioskodawcę i W. Wnioskodawca zawarł również umowę z W, na podstawie której W zobowiązała się do nadzoru autorskiego nad realizacją studiów, udostępniania programu studiów, zapewnienia kadry dydaktycznej, nadzoru organizatorskiego oraz wydawania słuchaczom dokumentów z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Z kolei Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia wykładów, zapewniania sal wykładowych, rekrutacji słuchaczy, obsługi finansowej i administracyjnej (zawieranie umów z wykładowcami, wypłacanie honorariów dla wykładowców) oraz promocji studiów podyplomowych. A zatem Wnioskodawca i W wspólnie realizują studia podyplomowe.

Wnioskodawca wystawia każdemu ze słuchaczy studiów podyplomowych fakturę VAT. Słuchacze są obowiązani do wpłacania czesnego na rachunek Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozlicza się z W w ten sposób, że wypłaca W określoną kwotę stanowiącą pewną część przychodu ze studiów podyplomowych. W wystawia na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT z tytułu realizacji zawartej umowy.

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są w ocenie Wnioskodawcy ściśle związane z prowadzeniem studiów podyplomowych. Bez współpracy Wnioskodawcy z W, nie byłoby możliwe prowadzenie studiów podyplomowych w takim zakresie, w jakim W czyni to wraz z Wnioskodawcą. Jedynie bowiem poprzez wspólną realizację przez W i Wnioskodawcę studiów podyplomowych, możliwe jest poszerzenie oferty dydaktycznej. Ponadto Wnioskodawca jest uprawniony do wydawania absolwentom certyfikatów audytora systemów zarządzania BHP oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu pedagogicznego, zaś W jest uprawniona do wydawania dyplomów ukończenia studiów podyplomowych a zatem w ramach studiów podyplomowych Wnioskodawca świadczy również usługi z zakresu kształcenia zawodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi w zakresie studiów podyplomowych, świadczone przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy - niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego w ....., we współpracy z jednostką szkolnictwa wyższego wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: VATU) zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. W myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kształceniem ustawicznym jest kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny (art. 3 pkt 16 ustawy o systemie oświaty). Kształceniem ustawicznym jest zatem w szczególności kształcenie w ramach studiów podyplomowych.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Wnioskodawca jest osobą prawną, która uzyskała przedmiotowe wpisy w zakresie jej jednostek organizacyjnych znajdujących się w ....

Wnioskodawca w ramach jednostek objętych systemem oświaty świadczy na rzecz podmiotów trzecich (studentów, słuchaczy studiów podyplomowych) usługę w zakresie kształcenia i wychowania. Na usługę tą składają się w szczególności czynności w postaci prowadzenia wykładów, rekrutacji - słuchaczy, obsługi finansowej i administracyjnej (zawieranie umów z wykładowcami, wypłacanie honorariów dla wykładowców) oraz promocji studiów podyplomowych. Wnioskodawca w ramach wykonywania usług kształcenia i oświaty współpracuje z ...., dzięki czemu absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN-I-9SW) w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniające do pracy w służbach BHP; Wnioskodawca wydaje absolwentom certyfikaty audytora systemów zarządzania BHP oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego.

A zatem Wnioskodawca za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych, które mają status jednostek objętych systemem oświaty, świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania, i w konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w następujących indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt: IPTPP1/443-279/11-2/MW,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2011 r., sygn. akt: ILPP4/443-70/11-2/ISN.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Co do zasady, stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 17 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a (dodanym do ustawy o VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Analogicznie w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT koniecznym jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia na poziomie wyższym, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk albo jednostką badawczo-rozwojową. Również w tym przypadku niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Natomiast w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ww. ustawy koniecznym jest spełnienie przesłanki dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innego niż wymienione w pkt 26 przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w poz. a-c tego przepisu.

Jednocześnie z powołanych przepisów art. 43 ust. 17 i art. 43 ust. 17a ustawy o VAT wynika, że zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 i art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy o VAT mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe, jeżeli: są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z ww. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą placówki w ....., które posiadają status niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i zostały wpisane do ewidencji prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na potwierdzenie dokonania wpisów poszczególnych jednostek organizacyjnych do właściwych ewidencji Wnioskodawca otrzymał stosowne zaświadczenia, o których mowa w art. 82 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca współorganizuje w swoich oddziałach w .... studia podyplomowe wraz z jednostką szkolnictwa wyższego wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – .......

Do wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności należy przeprowadzanie wykładów z zakresu m.in. prawa pracy w Polsce i krajach UE, zarządzania ryzykiem zawodowym, organizacji bezpiecznej pracy, audytu bezpieczeństwa pracy, ergonomii w kształtowaniu warunków pracy, które są dokonywane przez osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę.

Ponadto, Wnioskodawca wykonuje czynności w zakresie rekrutacji słuchaczy, promocji studiów podyplomowych, obsługi finansowej i administracyjnej (zawieranie umów z wykładowcami, wypłacanie honorariów dla wykładowców).

Wnioskodawca zawiera z osobami korzystającymi z zajęć studiów podyplomowych (słuchacze studiów) umowy dotyczące warunków odpłatności za studia podyplomowe, na podstawie których Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzania studiów podyplomowych wraz z ..... w ... . (dalej: W), na podstawie programu studiów opracowanego wspólnie przez Wnioskodawcę i W. Wnioskodawca zawarł również umowę z W, na podstawie której W zobowiązała się do nadzoru autorskiego nad realizacją studiów, udostępniania programu studiów, zapewnienia kadry dydaktycznej, nadzoru organizatorskiego oraz wydawania słuchaczom dokumentów z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Z kolei Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia wykładów, zapewniania sal wykładowych, rekrutacji słuchaczy, obsługi finansowej i administracyjnej (zawieranie umów z wykładowcami, wypłacanie honorariów dla wykładowców) oraz promocji studiów podyplomowych. A zatem Wnioskodawca i W. wspólnie realizują studia podyplomowe.

Wnioskodawca wystawia każdemu ze słuchaczy studiów podyplomowych fakturę VAT. Słuchacze są obowiązani do wpłacania czesnego na rachunek Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozlicza się z Ww ten sposób, że wypłaca W określoną kwotę stanowiącą pewną część przychodu ze studiów podyplomowych. W wystawia na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT z tytułu realizacji zawartej umowy.

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są w ocenie Wnioskodawcy ściśle związane z prowadzeniem studiów podyplomowych. Bez współpracy Wnioskodawcy z W, nie byłoby możliwe prowadzenie studiów podyplomowych w takim zakresie, w jakim W czyni to wraz z Wnioskodawcą. Jedynie bowiem poprzez wspólną realizację przez W i Wnioskodawcę studiów podyplomowych, możliwe jest poszerzenie oferty dydaktycznej. Ponadto Wnioskodawca jest uprawniony do wydawania absolwentom certyfikatów audytora systemów zarządzania BHP oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu pedagogicznego, zaś W jest uprawniona do wydawania dyplomów ukończenia studiów podyplomowych a zatem w ramach studiów podyplomowych Wnioskodawca świadczy również usługi z zakresu kształcenia zawodowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy usługi w zakresie studiów podyplomowych, świadczone przez jednostki organizacyjne Wnioskodawcy - niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego w ...., we współpracy z jednostką szkolnictwa wyższego wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy stwierdzić, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają: uczelnia – szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie.

Studia pierwszego stopnia są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Studia drugiego stopnia są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Studia podyplomowe są formą kształcenia na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uprawnienia uczelni obejmują prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym:

 1. ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,
 2. ustalania planów studiów i programów kształcenia, uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej „Krajowymi Ramami Kwalifikacji”, dla obszarów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2.

Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię (art. 8 ust. 7 ww. ustawy).

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji (art. 8a ww. ustawy).

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako podmiot niebędący uczelnią nie może świadczyć usługi studiów podyplomowych we własnym imieniu. Wnioskodawca nie może zatem dokumentować fakturą VAT usług świadczonych na rzecz słuchaczy w zakresie studiów podyplomowych, gdyż nie świadczy dla nich usług kształcenia podyplomowego. Do świadczenia takich usług uprawniona jest tylko uczelnia wyższa, w tym przypadku ..... (jako podmiot uprawniony w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia).

Dlatego to W jako uczelnia, świadcząc usługi kształcenia podyplomowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadczy natomiast na rzecz W usługi polegające na przeprowadzaniu wykładów z zakresu m.in. prawa pracy w Polsce i krajach UE, zarządzania ryzykiem zawodowym, organizacji bezpiecznej pracy, audytu bezpieczeństwa pracy, ergonomii w kształtowaniu warunków pracy oraz wykonuje czynności w zakresie zapewniania sal wykładowych, rekrutacji słuchaczy, obsługi finansowej i administracyjnej (zawierania umów z wykładowcami, wypłacania honorariów dla wykładowców) oraz promocji studiów podyplomowych.

Wnioskodawca świadczy zatem szereg usług na rzecz uczelni wyższej w tym przypadku W. (jako podmiotu uprawnionego w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia na poziomie wyższym), która to uczelnia zobowiązała się do nadzoru autorskiego nad realizacją studiów, udostępniania programu studiów, zapewnienia kadry dydaktycznej, nadzoru organizatorskiego oraz wydawania słuchaczom dokumentów z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Oznacza to, że przepis ten zwalnia od podatku określone działania wykonywane w interesie publicznym wraz z innymi dostawami towarów i świadczeniem usług ściśle powiązanymi z działalnością zwolnioną od podatku.

Warunki, które powinny być spełnione, aby zwolnienie mogło zostać zastosowane, znaleźć można m.in. w wyroku w sprawie C-434/05 (Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Frlesland – Horizon College).

Po pierwsze, zarówno działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług muszą być wykonywane przez podmiot, który jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z VAT (odpowiedni podmiot prawa publicznego lub inna instytucja działająca w dziedzinie kształcenia).

Po drugie, zwolnienie z VAT przysługuje dla świadczeń, które są konieczne do wykonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Przykładowo bez wykorzystania tych towarów i usług nie byłoby gwarancji, że nauczanie miałoby taką samą wartość.

Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz WSIiZ w ramach organizowanych studiów podyplomowych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, jako świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem zwolnionych od podatku VAT usług świadczenia studiów podyplomowych.

Wnioskodawca jest bowiem podmiotem prowadzącym placówki w ...., które posiadają status niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i zostały wpisane do ewidencji prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a na potwierdzenie dokonania wpisów poszczególnych jednostek organizacyjnych do właściwych ewidencji Wnioskodawca otrzymał stosowne zaświadczenia, o których mowa w art. 82 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca jest więc podmiotem co do zasady korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, jest zatem podmiotem prawa publicznego, działającym w zakresie kształcenia, o którym mowa w powołanym wyżej wyroku TSUE. Ponadto stwierdzić należy, iż świadczenie przez Wnioskodawcę usług w ramach organizacji studiów podyplomowych nie może być wyłączone ze zwolnienia od podatku VAT z tego powodu, że ich głównym celem miałoby być osiągnięcie dodatkowego dochodu przez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw opodatkowanych VAT, gdyż każdy inny podmiot mający tak jak Wnioskodawca statut jednostki objętej systemem oświaty, świadczący takie usługi również korzystałaby ze zwolnienia od podatku VAT.

Z wniosku wynika również, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę są ściśle związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i bez współpracy Wnioskodawcy z W, nie byłoby możliwe prowadzenie studiów podyplomowych w takim zakresie, w jakim W czyni to wraz z Wnioskodawcą. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, jedynie poprzez wspólną realizację przez W i Wnioskodawcę studiów podyplomowych, możliwe jest poszerzenie oferty dydaktycznej.

Wnioskodawca świadcząc usługi w ramach współorganizowanych studiów podyplomowych może zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b, gdyż ze zwolnienia od podatku VAT korzysta dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z świadczonymi przez uczelnie, zwolnionymi od podatku VAT, usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone przez Wnioskodawcę w ramach współorganizacji studiów podyplomowych usługi na rzecz podmiotów trzecich (studentów, słuchaczy studiów podyplomowych) za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, które mają status jednostek objętych systemem oświaty, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe. Wnioskodawca nie świadczy bowiem usług na rzecz studentów, tylko na rzecz WSIiZ i usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, tylko korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, jako dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami zwolnionymi od podatku świadczonymi przez uczelnię w zakresie kształcenia podyplomowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa i tut. Organ nie jest nimi związany.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.