IBPP1/4512-799/15/AR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek o nr A i B
IBPP1/4512-799/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. cmentarze
 2. opodatkowanie
 3. podatek od towarów i usług
 4. zamiana
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), pismem z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), pismem z 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek o nr A i B – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek o nr A i B.

Wniosek został uzupełniony pismem z 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 listopada 2015 r. znak IBPP1/4512-799/15/AR, oraz pismem z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), pismem z 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina planuje zbyć nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr C o powierzchni 0,0858 ha położoną w S. Zbycie nastąpi w drodze wymiany (zamiany) na nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr A i nr B o łącznej powierzchni 0,0858 ha stanowiącą własność Parafii w S. Zamiana nastąpi bez dopłaty, ponieważ wartość działki gminnej nr C, jak i działki Parafii nr A i nr B została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 31506,00 PLN.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy dla terenu zurbanizowanego miasta S. wraz z terenami usługowymi przy ul..., przyjętego dnia 22 marca 2005 r. przez Radę Miejską uchwałą Nr.... opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 4 maja 2005 r., Nr ... – przedmiotowe nieruchomości leżą na terenie oznaczonym symbolem ZC - teren cmentarza.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Parafia w S. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Przedmiotem sprzedaży w drodze zamiany będzie nieruchomość składająca się z działki o numerze A i nr B k.m. 2 obręb ewidencyjny S. o łącznej powierzchni 0,0858 ha, wł. Parafia w S.
 3. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy S. dla terenu zurbanizowanego miasta wraz z terenami usługowymi przy ul.... - przyjętym dnia 22 marca 2005 r. przez Radę Miejską w S. Uchwałą Nr .... opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa z dnia 4 maja 2005 r., Nr ... - przedmiotowe działki leżą na terenie oznaczonym symbolem ZC - teren cmentarza. Zgodnie z jego treścią w rozdziale „Ustalenia dotyczące terenów chronionych w tym o zakazie zabudowy” w § 9 „wyznacza się tereny szczególnej ochrony walorów przyrodniczych oznaczonych symbolami ZPE, ZP, ZC i ZL, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni i wód oraz symbolem R, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. Na terenach obowiązuje zakaz zabudowy - za wyjątkiem dopuszczonej w planie”.

Na terenach oznaczonych symbolem ZC - o przeznaczeniu podstawowym teren cmentarza, ustala się zakaz budowy wszelkich obiektów, których funkcjonowanie nie jest związane z funkcją cmentarza”.

W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w G. działka nr A stanowi użytek RIVa i ŁIVa, działka nr B stanowi użytek RIVa.

 1. Dla działek o nr A i B nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Pismem z dnia 9 grudnia Wnioskodawca wskazał:

 1. Dostawa działek była wykorzystana wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.
 2. Z tytułu nabycia działek przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. Wnioskodawca sprostował pismo z 9 grudnia i ostatecznie wyjaśnił, że działka ta została przekazana parafii jako darowizna dnia 25 października 2002 roku nr aktu A nr ... w G. Działka miała służyć do powiększenia obszaru cmentarza parafialnego. Podarowana działka leżała odłogiem i nie była wykorzystywana do żadnej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 17 listopada 2015 r.):

Czy dostawa działek będących własnością Parafii o numerach A i B będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em czy będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 12 listopada 2015 r.) Parafia w S. planuje zbyć nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr A i nr B k.m. 2 o powierzchni 0,0858 ha położoną w S. Zbycie nastąpi w drodze zamiany na nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr C o powierzchni 0,0858 ha stanowiącą własność Gminy S. Zamiana nastąpi bez dopłaty, ponieważ wartość działek nr A i nr B własność Parafi w S. jak i działki Gminy S. nr C, została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 31.506,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100).

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego dot. działki nr A i nr B będącej własnością Parafii w S., zamiana powyższa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT- em z uwagi na dostawę terenów innych niż tereny budowlane - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z przepisem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp., które nie są przeznaczone pod zabudowę.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wynika z wniosku przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Należy podkreślić, że zwolnione od podatku od towarów i usług w oparciu o powołany wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy są dostawy nieruchomości spełniające łącznie 2 warunki, tj.:

 1. przedmiotem dostawy musi być teren niezabudowany,
 2. teren ten nie może spełniać definicji terenu budowlanego, zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr A i B będące własnością Parafii , znajdują się na terenie przeznaczonym pod cmentarz.

Przedmiotowe działki niezabudowane (nr A i B) nie będą jednak mogły korzystać ze zwolnienia przewidzianego w powołanym wyżej przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż - z uwagi na swoje przeznaczenie - nie spełniają definicji terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Cmentarz jest bowiem budowlą zgodnie z zapisem art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), który stanowi, że ilekroć w ustawie mowa jest o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.), cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria umieszczone zostały pod symbolem 1272.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Jak wskazano wyżej cmentarz jest budowlą, a zatem działki nr A i B są działkami przeznaczonymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Tym samym ich dostawa nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że działki o numerze A i nr B będące przedmiotem wniosku Wnioskodawca nabył w drodze darowizny, oraz że po nabyciu działki leżały odłogiem i nie były wykorzystywane do żadnej działalności.

Dostawa tych działek nie będzie zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż działki po nabyciu nie były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej.

W związku z powyższym dostawa działek nr A i B będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według 23% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku i jego uzupełnienia opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-799/15/AR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.