IBPP1/4512-662/15/AR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży przez Wnioskodawcę w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno-prawnej.
IBPP1/4512-662/15/ARinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. najem
 3. opodatkowanie
 4. podatek od towarów i usług
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) oraz pismem z dnia 6 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno-prawnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno-prawnej.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 października 2015 r. znak IBPP1/4512-662/15/AR, oraz pismem z dnia 6 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Nieruchomość składająca się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr... o pow. 438m2, położonej w X zgodnie z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej nr Y stanowi współwłasność Gminy w 8/20 cz., Marka i Teresy X w 3/20 cz. i 1/20 cz. na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, Pawła X w 1/20 cz. i 2/20 cz. oraz Michaela X w 1/20 cz., a także Bogdana X właściciela wyodrębnionego lokalu nr 9 objętego księgą wieczystą nr ..., z którym związany jest udział w wysokości 4/20 cz.

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta K. obowiązującym do dnia 1 stycznia 2003 r. działka nr 51 znajdowała się w obszarze Mieszkaniowym - M3 215. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta K. przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanizacyjnej nr 7 w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MNW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności. Przedmiotowa nieruchomość pozostaje w prywatnym zarządzie i administracji, sprawowanym przez jednego ze współwłaścicieli.

Zgodnie z informacją Miejskiego Konserwatora Zabytków, budynek przy ul. X został wybudowany około 1920 r. i nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, objęty jest natomiast ochroną konserwatorską oraz jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Budynek położony przy ul. X wybudowany w technologii tradycyjnej, jest budynkiem trzykondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym o pow. użytkowej 495,74 m2 . W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych, dwa z nich posiadają jako pomieszczenia przynależne garaże. Lokale mieszkalne zajmowane są przez lokatorów i współwłaścicieli.

Budynek jest trwale związany z gruntem. W posiadanych dokumentach nie odnaleziono informacji na temat nadania temu budynkowi symbolu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, niemniej jednak jak sugeruje to powierzchnia użytkowa budynku, jego bryła i ilość osób zameldowanych w nim na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat budynek ten należy zakwalifikować pod symbolem PKOB 1122.

Gmina Miejska nabyła prawo własności 8/20 części tej nieruchomości nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 16 kwietnia 2003 r. Nr ... Poprzednikiem prawnym Gminy był Skarb Państwa, który na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 9 maja 2002 r. sygn. akt... nabył z dobrodziejstwem inwentarza spadek po Julianie X. W kontekście powyższego wskazać należy, iż nabycie udziału zarówno przez Skarb Państwa, a następnie Gminę Miejską nie podlegało opodatkowaniu, zatem nie został on naliczony, ani nie przysługiwało prawo do jego odliczenia. Ponadto Gmina Miejska nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie tej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i co z tego wynika nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Gmina nie wykorzystywała udziału jak również lokali do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Według posiadanych informacji wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku w rozumieniu podatku dochodowego ponoszone były przez innych niż Gmina Miejska współwłaścicieli i miały na celu wyłącznie utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Jak ustalono na podstawie wpisów w księdze wieczystej obejmującej przedmiotową współwłaściciele zajmujący kilka lokali w budynku nie są ich pierwszymi użytkownikami, bowiem nabyli oni udziały w nieruchomości w drodze umów sprzedaży od poprzednich współwłaścicieli lub w formie spadkobrania w latach 1975 do 2012, a budynek pochodzi z roku 1920. Nie jest znana data oddania do użytkowania tego budynku, jednakże mając na uwadze powołane wyżej dane oraz obowiązujące umowy najmu do części z lokali uznać należy, iż dostawa udziału nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W związku ze złożonym przez współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. X, tj. małżonków Teresę i Marka X oraz Pawła X wnioskami - Gmina Miejska postanowiła sprzedać swój udział wynoszący 8/20 części w trybie bezprzetargowym. Sprzedaż przedmiotowego udziału nastąpi w drodze umowy cywilno – prawnej w formie aktu notarialnego, po akceptacji przez potencjalnych nabywców ceny określonej na podstawie wartości nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

W uzupełnieniu wniosku z 2 listopada 2015 r. podano ponadto, że budynek mieszkalny, o którym mowa we wniosku jest trwale związany z gruntem - działką nr ... Kamienica przy ul. X została wybudowana około 1920 roku. Z uwagi na odległy od daty budowy okres brak jest dokumentów i bieżącej informacji odnośnie tzw. „pierwszego zasiedlenia” tego obiektu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jak ustalono na podstawie wpisów w księdze wieczystej nr X obejmującej nieruchomość położoną przy ul. X, aktualni współwłaściciele nabyli udziały w tej nieruchomości i weszli w posiadanie części budynku na podstawie:

 • Teresa i Marek X - na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 sierpnia 1994 r. i umowy sprzedaży z dnia 19 września 2002 r.,
 • Paweł X - na podstawie umowy darowizny z dnia 8 kwietnia 2004 r., protokołu z dnia 5 maja 2004 r. i umowy sprzedaży z dnia 31 maja 2012 r.,
 • Michael X - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział II Nieprocesowy Nr ... i Nr ... z dnia 23 czerwca 1975 r.,
 • Bogdan X - postanowienie Sadu Rejonowego dla K. - Krowodrzy w Krakowie z dnia 21 września 1979 r. sygn. akt ....

Biorąc pod uwagę rok budowy kamienicy przy ul. X oraz powyższe dane stwierdza się, iż w przypadku opisanym pomiędzy planowaną dostawą (sprzedaż udziału Gminy Miejskiej) w drodze umowy cywilno - prawnej w formie aktu notarialnego upłynie okres znacznie przekraczający 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Budynek nie był przez Wnioskodawcę, Gminę Miejską wynajmowany. Zarząd i administrację nieruchomością przy ul. X sprawuje współwłaścicielka, Teresa X, reprezentując wszystkich współwłaścicieli, w tym Wnioskodawcę - Gminę Miejską, w oparciu o umowę o zarząd zawartą w dniu 3 kwietnia 2006 r. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas przeprowadzonej w dniu 29 października 2015 r. rozmowy telefonicznej z zarządcą przedmiotowej nieruchomości w budynku nie były zawierane umowy najmu lokali. Zarządca nieruchomości poinformowała także, iż nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynku, a wszelkie koszty remontów koniecznych i prac zabezpieczających były pokrywane z funduszu remontowego budynku. Nie było zatem wydatków na ulepszenie przedmiotowego budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wydatki ponoszone były przez zarządcę i administratora przedmiotowej nieruchomości wyłącznie w celu utrzymania budynku w stanie niepogorszonym.

Wnioskodawca prowadzi aktualnie czynności wyjaśniające w sprawie sprzedaży udziału 8/20 części Gminy Miejskiej w nieruchomości przy ul. X na rzecz pozostałych współwłaścicieli, jednak nie dokonał jeszcze faktycznej sprzedaży udziału, umowa cywilno-prawna jest planowana, a więc będzie „zdarzeniem przyszłym”.

Gmina Miejska od dnia 22 lutego 1995 r. jest podatnikiem VAT czynnym z tytułu np. sprzedaży majątku Gminy, dzierżawy.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia i podtrzymując stanowisko zawarte we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r., iż sprzedaż udziału Gminy Miejskiej w wysokości 8/20 części zabudowanej kamienicą nieruchomości położonej przy ul. X w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości - osób fizycznych w drodze umowy cywilno - prawnej jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będąc stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 traktowana jako dostawa budynków, budowli lub ich części - Wnioskodawca uprzejmie prosi o przedstawienie stanowiska organu w tym zakresie.

W uzupełnieniu wniosku z 6 listopada 2015 r. w kwestii umowy sprzedaży z dnia 22 sierpnia 1994 r. i umowy sprzedaży z dnia 19 września 2002 r. (na podstawie których udziały w tej nieruchomości nabyli Teresa i Marek X) Wnioskodawca podał, że wyszczególnione powyżej umowy sprzedaży, zawarte w formie aktu notarialnego – posiadały, według treści księgi wieczystej KR... (prowadzonej dla nieruchomości przy ul. X) następujące oznaczenia numeru Repertorium: umowa z dnia 22 sierpnia 1994 r. – Rep. A, Nr ..., natomiast umowa z dnia 19 września 2002 r. – Rep. A. Nr ....

Przeprowadzona analiza treści powołanych wyżej umów wskazuje, iż w aktach tych pobrany został przez notariusza jako płatnika następujący podatek: w umowie z dnia 22 sierpnia 1994 r., Rep. A. Nr... - opłata skarbowa, zaś w umowie z dnia 19 września 2002 r., Rep. A. Nr ... - podatek od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym w ocenie Wydziału Skarbu Miasta czynności cywilnoprawne dokumentowane wyżej wymienionymi aktami notarialnymi pozostawały poza zakresem obowiązujących w chwili zawierania tych aktów: przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż udziału Gminy Miejskiej w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. X na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli - osób fizycznych - w drodze umowy cywilno - prawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału Gminy Miejskiej w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. X na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości - osób fizycznych w drodze umowy cywilno - prawnej jest zwolniona od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będąc stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 traktowana jako dostawa budynków, budowli lub ich części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy stanu faktycznego, jednak ze względu na fakt, że z opisu sprawy wynika, że planowana sprzedaż udziału w nieruchomości jeszcze nie została dokonana oraz ze względu na wyjaśnienia Wnioskodawcy w tym zakresie, tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielnie kilku osobom. Na tym polega współwłasność w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. ). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 K.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 K.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 K.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały lub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.).

Tym samym w oparciu o powyższe przepisy, zbycie nieruchomości lub zbycie udziału w prawie własności nieruchomości dokonywane przez podatnika traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów i na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Gmina Miejska - zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług – zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 51 stanowiącej w 8/20 części współwłasność Gminy Miejskiej. Budynek jest trwale związany z gruntem. Budynek sklasyfikowany jest pod symbolem PKOB 1122.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że budynek znajdujący się na ww. działce jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż udziału w prawie własności budynku wraz z gruntem, na którym jest posadowiony – co do zasady – podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 cyt. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, iż zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy udziału w budynku posadowionym na działce nr 51 mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że nieruchomość składająca się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr... o pow. 438 m2 , przy ul. X, zgodnie z danymi ujawnionymi w księdze wieczystej nr X stanowi współwłasność Gminy Miejskiej w 8/20 cz. Budynek przy ul. X został wybudowany ok. 1920 r.

Gmina Miejska nabyła prawo własności 8/20 części tej nieruchomości nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 16 kwietnia 2003 r. Nr.... Poprzednikiem prawnym Gminy był Skarb Państwa, który na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 9 maja 2002 r. sygn. akt .... nabył z dobrodziejstwem inwentarza spadek po Julianie X.

Nabycie udziału zarówno przez Skarb Państwa, a następnie Gminę Miejską nie podlegało opodatkowaniu, zatem nie został on naliczony, ani nie przysługiwało prawo do jego odliczenia.

Gmina Miejska nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie tej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z informacją zarządcy nieruchomości, nie były ponoszone wydatki na ulepszenie budynku, a wszelkie koszty remontów koniecznych i prac zabezpieczających były pokrywane z funduszu remontowego budynku. Nie było zatem wydatków na ulepszenie przedmiotowego budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wydatki ponoszone były przez zarządcę i administratora przedmiotowej nieruchomości wyłącznie w celu utrzymania budynku w stanie niepogorszonym.

Gmina nie wykorzystywała udziału jak również lokali do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Należy zauważyć, że tut. organ w wezwaniu sformułował pytanie nr 4 o następującej treści: „Z wniosku wynika, że „mieszkania zajmowane są przez lokatorów i współwłaścicieli” oraz, że „nie jest znana data oddania do użytkowania tego budynku, jednakże mając na uwadze powołane wyżej dane oraz obowiązujące umowy najmu do części z lokali ...”. Jednocześnie w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca podał, że „Gmina nie wykorzystywała udziału jak również lokali do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT”.

Należy zatem wskazać czy budynek był przez Wnioskodawcę wynajmowany, jeśli tak to w jakim okresie i czy w całości czy w części (proszę o wskazanie daty zawarcia pierwszej umowy w stosunku do każdej z części budynku – jakiej...) oraz, które części (jakie...) nie były nigdy przedmiotem najmu przez Wnioskodawcę...”

Ustosunkowując się do powyższego Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że budynek nie był przez Wnioskodawcę, Gminę Miejską wynajmowany. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy przedmiotowej nieruchomości w budynku nie były zawierane umowy najmu lokali.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek lub budowla zostały sprzedane lub np. oddane w najem, dzierżawę.

Jak wynika z wniosku, nabycie udziału przez Skarb Państwa, a następnie Gminę Miejską nie podlegało opodatkowaniu, ponadto budynek nie był przez Wnioskodawcę wynajmowany. Jednocześnie nie były ponoszone wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy (który podał, że pomiędzy planowaną dostawą (sprzedaż udziału Gminy Miejskiej) upłynie okres znacznie przekraczający 2 lata od pierwszego zasiedlenia), z wniosku nie wynika aby doszło w przedmiotowej sprawie do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji planowana przez Wnioskodawcę dostawa udziału w ww. budynku będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Zatem planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż udziału w ww. budynku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w pkt 10a tego przepisu.

W związku z powyższym należy zbadać, czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy udziału w przedmiotowym budynku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nabycie udziału w nieruchomości przez Skarb Państwa, a następnie Gminę Miejską nie podlegało opodatkowaniu, zatem podatek nie został naliczony, ani nie przysługiwało prawo do jego odliczenia. Ponadto Gmina Miejska nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie tej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i co z tego wynika nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa udziału w ww. budynku będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, z uwagi na łączne spełnienie obu warunków określonych w tym przepisie.

W sytuacji, gdy dostawa przez Wnioskodawcę udziału w budynku korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, to również dostawa udziału w działce nr 51 korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że „sprzedaż udziału Gminy Miejskiej w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. X(...) jest zwolniona od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będąc stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 traktowana jako dostawa budynków, budowli lub ich części” należało uznać za nieprawidłowe, gdyż wprawdzie dostawa udziału w ww. nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, lecz na innej podstawie prawnej niż wskazana przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.