IBPP1/443-1291/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania części niezabudowanej nieruchomości objętej symbolami planu ZI1, ZL1, WS2
IBPP1/443-1291/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. opodatkowanie
 4. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania części niezabudowanej nieruchomości objętej symbolami planu ZI1, ZL1, WS2 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania części niezabudowanej nieruchomości objętej symbolami planu ZI1, ZL1, WS2.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 17 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 marca 2015 r. znak: IBPP1/443-1291/14/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Gmina Miasto - planuje zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, która w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta figuruje jako obszar:

1.zieleni izolacyjnej (symbol planu ZI1) - podstawowe przeznaczenie gruntów to zieleń wysoka. Na terenach oznaczonych symbolem ZI1 dopuszcza się lokalizację:

 • sieci i infrastruktury technicznej,
 • tras komunikacyjnych w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ich poza przedmiotowym terenem,
 • miejsc postojowych na obszarach terenów w zespołach do 10 miejsc o nawierzchni ażurowej,
 • ogólnodostępnych drobnych urządzeń sportu i rekreacji (np. boiska o nawierzchni trawiastej, ścieżki piesze, rowerowe wykonane z materiałów bezpiecznie ekologicznie) wraz z obiektami małej architektury,

2.wód stojących (symbol planu WS2) - podstawowe przeznaczenie gruntów pod jeziora, stawy oraz inne zbiorniki wodne wraz z otuliną. Dopuszczalne przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem planu WS2 to:

 • urządzenia przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe,
 • urządzenia rekreacyjno-sportowe bez możliwości uprawiania sportów motorowych oraz realizacji urządzeń służących ich obsłudze,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3.lasów i zadrzewień (symbol planu ZL1) - obejmują istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia. Na terenach oznaczonych symbolem ZL1 przeznaczenie dopuszczalne to:

 • obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną,
 • urządzenia turystyczne takie jak: wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, rowerowe bez naruszania istniejącego drzewostanu,
 • obiekty małej architektury, tablice informacyjne,
 • drogi, parkingi leśne,
 • urządzenia infrastruktury technicznej w sytuacji braku możliwości ich lokalizacji poza przedmiotowym terenem,

4.produkcyjno-usługowy (symbol planu PU2) - podstawowe przeznaczenie gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kwadratowych, usługi logistyczne.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu będą dwie nieruchomości:

 • stanowiąca jedną działkę,
 • obejmująca pięć działek stanowiących całość gospodarczą.

Jak wynika z powyższego w drodze przetargu zostanie sprzedanych sześć działek geodezyjnych.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług z tytułu wykonywania czynności objętych obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na podstawie Decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (VAT-5/B) z dnia 7 lipca 1995 r.

Przedmiotem sprzedaży będzie sześć geodezyjnie wyodrębnionych działek.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży nie wydano/nie zostaną wydane decyzje o warunkach zabudowy z uwagi na fakt, że są one objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Zbywane nieruchomości w ustaleniach planu oznaczone są symbolami:

 1. nieruchomość stanowiąca działkę o powierzchni 33.063 m2
  • częściowo PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne;
  • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką;
  • częściowo ZL1 - tereny lasów i zadrzewień, obejmują istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia.
  • Działka jest przeznaczona pod zabudowę jedynie w części oznaczonej symbolem PU2, dla części oznaczonych symbolami ZI1 i ZL1 ustalenia planu nie dopuszczają zabudowy kubaturowej (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1 i ZL1, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji ind
 • częściowo PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne;
 • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką;
 • częściowo ZL1 - tereny lasów i zadrzewień, obejmują istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia.
 • Działka jest przeznaczona pod zabudowę jedynie w części oznaczonej symbolem PU2, dla części oznaczonych symbolami ZI1 i ZL1 ustalenia planu nie dopuszczają zabudowy kubaturowej (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1 i ZL1, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie załączonego wypisu z dnia 26 listopada 2014 r., dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze jedynie inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej).
b. nieruchomość o powierzchni 118.012 m2, obejmująca działki o powierzchniach:

-34.875 m2

 • PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.
 • Działka jest przeznaczona pod zabudowę.

-48.720 m2

 • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką;
 • częściowo WS2 - tereny wód powierzchniowym śródlądowych stojących z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod jeziora, stawy oraz inne zbiorniki wodne.

Działka nie jest przeznaczona pod zabudowę (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1 i WS2, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie załączonego wypisu z dnia 26 listopada 2014 r., dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze jedynie inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej).

-31.363 m2

 • PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.

Działka jest przeznaczona pod zabudowę.

-2.676 m2

 • częściowo PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne;
 • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką.

Działka jest przeznaczona pod zabudowę jedynie w części oznaczonej symbolem PU2, dla części oznaczonej symbolem ZI1 ustalenia planu nie dopuszczają zabudowy kubaturowej (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie załączonego wypisu z dnia 26 listopada 2014 r., dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze jedynie inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej).

-378 m2

 • PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne. Działka jest przeznaczona pod zabudowę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie części niezabudowanej nieruchomości, objętej symbolami planu: ZI1, ZL1, WS2, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Brak możliwości wykorzystania na cele budowlane terenów objętych zapisami planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonymi symbolami ZI1 (tereny zieleni izolacyjnej), ZL1 (tereny lasów i zadrzewień), WS2 (wody stojące) uzasadnia zastosowanie, wobec części nieruchomości objętej ww. ustaleniami planu, zwolnienia na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem – w świetle przytoczonych powyżej przepisów – grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - Gmina Miasto - zarejestrowany czynny podatnik podatku od towaru i usług - planuje zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Przedmiotem sprzedaży będzie sześć geodezyjnie wyodrębnionych działek.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że umowa sprzedaży jest niewątpliwie umową cywilnoprawną, zatem planując dostawę działek niezabudowanych, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca będzie działał jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy. W związku z powyższym przedmiotowa czynność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać geodezyjnie wyodrębnione działki, w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolami:

-działka o powierzchni 33.063 m2:

 • częściowo PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne;
 • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką;
 • częściowo ZL1 - tereny lasów i zadrzewień, obejmują istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia.
 • Działka jest przeznaczona pod zabudowę jedynie w części oznaczonej symbolem PU2, dla części oznaczonych symbolami Z11 i ZL1 ustalenia planu nie dopuszczają zabudowy kubaturowej (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1 i ZL1, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze jedynie inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej).

-działka o powierzchni 48.720 m2:

 • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką;
 • częściowo WS2 - tereny wód powierzchniowych śródlądowych stojących z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod jeziora, stawy oraz inne zbiorniki wodne.
 • Działka nie jest przeznaczona pod zabudowę (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1 i WS2, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze jedynie inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej).

-działka o powierzchni 2.676 m2:

 • częściowo PU2 - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne;
 • częściowo ZI1 - tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką.

Działka jest przeznaczona pod zabudowę jedynie w części oznaczonej symbolem PU2, dla części oznaczonej symbolem ZI1 ustalenia planu nie dopuszczają zabudowy kubaturowej (przeznaczenie dopuszczalne dla terenów oznaczonych symbolami ZI1, opisane w ust. G pkt 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze jedynie inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej).

Ponadto z wniosku wynika, że w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. działki figurują jako obszar:

1.zieleni izolacyjnej (symbol planu ZI1) - podstawowe przeznaczenie gruntów to zieleń wysoka. Na terenach oznaczonych symbolem ZI1 dopuszcza się lokalizację:

 • sieci i infrastruktury technicznej,
 • tras komunikacyjnych w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ich poza przedmiotowym terenem,
 • miejsc postojowych na obszarach terenów w zespołach do 10 miejsc o nawierzchni ażurowej,
 • ogólnodostępnych drobnych urządzeń sportu i rekreacji (np. boiska o nawierzchni trawiastej, ścieżki piesze, rowerowe wykonane z materiałów bezpiecznie ekologicznie) wraz z obiektami małej architektury,

2.wód stojących (symbol planu WS2) - podstawowe przeznaczenie gruntów pod jeziora, stawy oraz inne zbiorniki wodne wraz z otuliną.

Dopuszczalne przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem planu WS2 to:

 • urządzenia przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe,
 • urządzenia rekreacyjno-sportowe bez możliwości uprawiania sportów motorowych oraz realizacji urządzeń służących ich obsłudze,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3.lasów i zadrzewień (symbol planu ZL1) - obejmują istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia.

Na terenach oznaczonych symbolem ZL1 przeznaczenie dopuszczalne to:

 • obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną,
 • urządzenia turystyczne takie jak: wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, rowerowe bez naruszania istniejącego drzewostanu,
 • obiekty małej architektury, tablice informacyjne,
 • drogi, parkingi leśne,
 • urządzenia infrastruktury technicznej w sytuacji braku możliwości ich lokalizacji poza przedmiotowym terenem.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy zbycie części niezabudowanej nieruchomości, objętej symbolami planu: ZI1, ZL1, WS2, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W związku z tym stwierdzić należy, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy tylko 3 działek o powierzchniach: 33.063 m2, 48.720 m2, 2.676 m2, gdyż tylko te działki w całości lub części objęte są wskazanymi w pytaniu Wnioskodawcy symbolami ZI1, ZL1, WS2.

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany” oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 ustawy, w zgodny sposób odpowiada zatem także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższego wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozpatrując pojęcie „grunty przeznaczone pod zabudowę” należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). W rozumieniu tej ustawy przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6).

Natomiast „obiektem budowlanym” jest zarówno budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, jak i każdy obiekt budowlany, tj. obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, a także obiekty małej architektury tzn. niewielkie obiekty, a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (art. 3 pkt 1, 3 i 4).

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy ww. niezabudowanych działek, należy stwierdzić, iż skoro w przedstawionej sytuacji, w ustaleniach planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przedmiotowych działek obejmujących tereny:

 • zieleni izolacyjnej (symbol planu ZI1) - dopuszcza się lokalizację sieci i infrastruktury technicznej, tras komunikacyjnych w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ich poza przedmiotowym terenem, miejsc postojowych na obszarach terenów w zespołach do 10 miejsc o nawierzchni ażurowej, ogólnodostępnych drobnych urządzeń sportu i rekreacji (np. boiska o nawierzchni trawiastej, ścieżki piesze, rowerowe wykonane z materiałów bezpiecznie ekologicznie) wraz z obiektami małej architektury,
 • wód stojących (symbol planu WS2) – przeznaczenie dopuszczalne to: urządzenia przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, urządzenia rekreacyjno-sportowe bez możliwości uprawiania sportów motorowych oraz realizacji urządzeń służących ich obsłudze, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • lasów i zadrzewień (symbol planu ZL1) - – przeznaczenie dopuszczalne to: obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną, urządzenia turystyczne takie jak: wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, rowerowe bez naruszania istniejącego drzewostanu, obiekty małej architektury, tablice informacyjne, drogi, parkingi leśne, urządzenia infrastruktury technicznej w sytuacji braku możliwości ich lokalizacji poza przedmiotowym terenem,

to ww. części działek spełniają definicję terenu budowlanego określonego w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, a tym samym ich dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Przy ocenie czy część przedmiotowych działek oznaczonych symbolami planu zagospodarowania przestrzennego jako ZI1, ZL1, WS2 jest terenem budowlanym, nie wystarczy analiza ich podstawowego przeznaczenia określonego w miejscowym planie jako tereny zieleni izolacyjnej - (symbol - ZI1), tereny lasów i zadrzewień (symbol - ZL1), tereny wód stojących (symbol - WS2).

Uwzględnić bowiem należy również zapisy dotyczące przeznaczenia uzupełniającego tego terenu w którym dopuszczono możliwość lokalizacji ww. obiektów budowlanych.

Należy zauważyć, że zakaz zabudowy przewidziany dla terenów objętych symbolami ZI1, ZL1 i WS2 dotyczy wyłącznie obiektów kubaturowych, natomiast, dopuszcza możliwość realizacji na tym obszarze ww. inwestycji nie stanowiących zabudowy kubaturowej.

Zgodnie z definicją umieszczoną w Słowniku Języka Polskiego, PWN 2006 r., kubatura rozumiana jest jako objętość bryły, pomieszczenia lub zbiornika obliczona w metrach sześciennych.

Zatem pojęcie to odnosi się wyłącznie to obiektów budowlanych dla których istnieje możliwość obliczenia objętości w metrach sześciennych. Natomiast zakres obiektów objętych pojęciem obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane jest znacznie szerszy a obiekty kubaturowe nie wyczerpują jego definicji.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), przez pojęcie sieci uzbrojenia terenu, rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.

Ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu, które zostały wprost wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, stanowią budowlę.

Ponadto, drogi zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy Prawo budowlane są obiektami budowlanymi liniowymi zaliczonymi przez ustawodawcę do kategorii budowli.

Tym samym dostawa ww. części nieruchomości objętych symbolami planu zagospodarowania przestrzennego: ZI1, ZL1, WS2 jako gruntu przeznaczonego pod zabudowę nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, lecz będzie objęta 23% stawką VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż brak możliwości wykorzystania na cele budowlane terenów objętych zapisami planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonymi symbolami ZI1 (tereny zieleni izolacyjnej), ZL1 (tereny lasów i zadrzewień), WS2 (wody stojące) uzasadnia zastosowanie, wobec części nieruchomości objętej ww. ustaleniami planu, zwolnienia na podst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia opodatkowania dostawy działek o pow. 34.875 m2, 31.363 m2, 378 m2, w całości objętych symbolami planu PUZ, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1291/14/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.