IBPP1/443-1203/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku dostawy całej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT
IBPP1/443-1203/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 3. opodatkowanie
 4. podatek od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy całej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1203/14/BM z 18 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest użytkownikiem wieczystym działki zlokalizowanej w .... oraz właścicielem posadowionych na jej terenie budynków: budynku magazynu głównego, budynku warsztatu naprawczego, budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynu olejów i smarów, budynku warsztatu samochodowego, garaży samochodów osobowych, garażu na autobus, wiaty dla autobusu, schroniska dwukontenerowego, schroniska jednokontenerowego i ogrodzenia. Działka wraz ww. budynkami została nabyta w dniu 6 marca 1996 r. (data aktu notarialnego) jako zorganizowana część przedsiębiorstwa na dowód czego spółka otrzymała fakturę VAT dokumentującą sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa za kwotę 330.000 zł (stawka zwolniona z VAT).

W roku 1997 Spółka dokonała modernizacji ww. nieruchomości której wartość wyniosła 1.492.088,69 zł. Spółka prowadzi działalność budowlaną, jest podatnikiem VAT, a więc w związku z ponoszonymi wydatkami na modernizację nieruchomości przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z którego Spółka skorzystała.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej danymi Spółce nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci prawa wieczystego użytkowania działki oraz własności posadowionych na niej budynków od kwoty 330.000 zł, a wartość modernizacji przekraczała 30% wartości nabycia nieruchomości.

Od momentu nabycia ww. nieruchomości Spółka jest jej użytkownikiem (nie dokonywano sprzedaży, dzierżawy, leasingu itp.) - wynajmowane są jedynie niektóre z budynków magazynowych.

Spółka zamierza sprzedać ww. nieruchomość korzystając ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a.

W uzupełnieniu wniosku z 2 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem sprzedaży będą 3 geodezyjnie wyodrębnione działki.

Wnioskodawca dokonał pierwszej rejestracji w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w dniu 14 czerwca 1993 r., następnie dokonał potwierdzenia rejestracji w dniu 10 czerwca 2002 r. w kolejnym urzędzie skarbowym oraz w dniu 17 maja 2004 r. Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty są trwale związane z gruntem.

Wszystkie posadowione na gruncie obiekty na moment dostawy będą budynkami (ew. budowlami) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane jak również będą spełniały definicję budynku i obiektu inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

1.Budynek warsztatu, nr inwentarzowy 102/115002, obiekt o konstrukcji tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane, dach żelbetowy pokryty papą, posadzki betonowe, okna okratowane, PKOB 1242.

2.Hala sprzedaży, nr inwentarzowy 103/100001, budynek parterowy, jednonawowy, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, fundamenty żelbetowe, ściany murowane, dach z płyt panwiowych pokryty papą, wysokość wewnętrzna maksymalna 5,13m, minimalna 4,42m. Przeznaczony jako magazyn, PKOB 1252.

3.Budynek socjalno-administracyjny, nr inwentarzowy 105/000003, budynek piętrowy podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane, stropy żelbetowe. Obiekt jest wykorzystywany jako miejsce pracy dla działalności biura, PKOB 1220.

4.Budynek magazynowy, nr inwentarzowy 104/132001, budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną, budynek parterowy, podpiwniczony z dachem jednospadowym w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej (magazyn) oraz tradycyjnej (część socjalna) PKOB 1252

5.Stacja trafo, PKOB 2224.

6.Sieć cieplna zewnętrzna, nr inwentarzowy 211/232001, składa się z dwóch przewodów preizolowanych, ułożonych na gruncie, PKOB 2222.

7.Sieć cieplna wewnętrzna, PKOB 2222.

8.Rurociąg tłoczny, nr inwentarzowy 211/232003, rurociąg transportuje ścieki sanitarne z przepompowni do sieci miejskiej, PKOB 2212.

9.Sieć wodno-kanalizacyjna, nr inwentarzowy 211/235001, PKOB 2212.

10.Instalacja elektryczna z latarniami oświetleniowymi, PKOB 2224.

Wnioskodawca przekazał wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej treść aktu notarialnego repertorium A na podstawie którego dokonano zakupu przedmiotowej nieruchomości i na stronie nr 3 tegoż dokumentu znajduje się informacja, że Zakłady D, które były stroną tej transakcji stały się ich właścicielem na podstawie pisma Ministra Hutnictwa z dnia 29 sierpnia 1956 roku oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14 maja 1957 r.

Zgodnie więc z treścią aktu notarialnego poprzedni właściciel - Zakłady D nabyły prawa do niniejszej nieruchomości w postaci 3 wyodrębnionych geodezyjnie działek wraz z posadowionymi na nich budynkami na podstawie decyzji administracyjnej, a więc ww. pisma Ministra Hutnictwa z dnia 29 sierpnia 1956 roku oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14 maja 1957 r. Wnioskodawca nie posiada natomiast informacji czy sprzedawcy (poprzedniemu użytkownikowi) przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu lub budowie przedmiotowych obiektów jednak przyjmując, że w okresie w którym Zakłady D nabyły prawa do rzeczonej nieruchomości ustawa o podatku od towarów i usług jeszcze nie obowiązywała, ponieważ weszła w życie 5 lipca 1993 roku, a więc sprzedawca ten prawa do odliczenia podatku VAT raczej nie posiadał.

Przedmiotowe obiekty zostały wybudowane pod koniec lat pięćdziesiątych - zgodnie z informacją z aktu notarialnego przekazano je przedsiębiorstwu Zakłady D w dniu 14 maja 1957 roku. Obiekty te stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa państwowego - zaplecze remontowe i nie były przedmiotem dzierżawy lub najmu.

Obiekty zostały wybudowane przez Skarb Państwa. Do użytku zostały przekazane na podstawie pisma Ministra Hutnictwa z dnia 29 sierpnia 1956 roku oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14 maja 1957 roku na rzecz Zakładów ... . Całość została przekazana w jednej dacie.

Zdaniem Wnioskodawcy do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie przekazania nieruchomości na rzecz Zakładów D, a więc poprzedniego użytkownika z dniem wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14 maja 1957 roku.

Część budynku hali sprzedaży, nr inwentarzowy 103/100001 o powierzchni 288 m2 jest wynajmowana od 27 września 2001 roku do dnia dzisiejszego, jak również część budynku magazynowego nr inwentarzowy 104/132001 o powierzchni 374 m2 jest wynajmowana od dnia 29 marca 2000 r. Pozostałe składniki majątku są wykorzystywane jako siedziba spółki prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na produkcji budowlano - montażowej.

Wnioskodawca nabył rzeczoną działkę wraz z posadowionymi na niej obiektami budowlanymi, które wymagały gruntownej modernizacji, a więc ulepszenie którego dokonał dotyczyło każdego z tych elementów i w każdym przypadku wartość tego ulepszenia przekraczała 30% wartości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować do ww. przyszłej transakcji sprzedaży nieruchomości...

Czy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego oraz przyszłego (zamiar dokonania sprzedaży nieruchomości) spółka powinna opodatkować sprzedaż nieruchomości stawką podstawową 23% VAT w związku z faktem, że wartość dokonanej modernizacji nieruchomości przekracza 30% wartości jej nabycia, a więc zgodnie z art. 2 pkt 14 Wnioskodawca będzie miał w tej sytuacji do czynienia z pierwszym zasiedleniem, czy też spółka powinna dokonać sprzedaży nieruchomości korzystając ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a w nawiązaniu do art. 43 ust. 7a w związku z faktem, iż Spółce nie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem nieruchomości i po dokonaniu modernizacji przekraczającej 30% wartości początkowej (nabycia) spółka użytkuje nieruchomość powyżej 5 lat...

2. Czy w kontekście dokumentów (faktura zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz akt notarialny dotyczący umowy kupna-sprzedaży) i w związku z zamiarem dokonania sprzedaży ww. nieruchomości dokumenty te są wystarczające w kwestii formalnej dla udokumentowania, że Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w nawiązaniu do art. 43 ust. 1 pkt 10a podpunkt a) ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego oraz dokumentów dla przyszłej transakcji sprzedaży ww. nieruchomości Wnioskodawca powinien zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca posiada dokumenty (akt notarialny, fakturę zakupu) dokumentujące dokonanie transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci jak przedstawiono w części G niniejszego wniosku, a w szczególności fakturę VAT która dokumentuje sprzedaż zwolnioną z VAT.

Wnioskodawca uważa ponadto, iż pomimo, że zgodnie z zapisami art. 2 pkt 14 ustawy o VAT „... do pierwszego zasiedlenia dochodzi poprzez oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”

w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku w momencie przyszłej sprzedaży nie dojdzie do tzw. pierwszego zasiedlenia, ponieważ nastąpiło ono w 1996 r. a więc w momencie nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Pomimo też, iż Wnioskodawca poniósł nakłady związane z modernizacją nieruchomości w kwocie przekraczającej 30% jej wartości początkowej to z uwagi na fakt, iż w stosunku do nabycia tych obiektów nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz z uwagi na fakt że od momentu nabycia oraz późniejszej modernizacji użytkuje ww. nieruchomość (a więc przez okres dłuższy niż 5 lat) ma prawo skorzystać ze zwolnienia w związku z art. 43. ust. 7a ponieważ jak wskazuje ten przepis nieruchomość była wykorzystywana przez ten okres do działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto art. 43 ust. 7a ustawy stanowi, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki i budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu), na którym są one posadowione, grunt (również prawo wieczystego użytkowania gruntu) dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości składającej się z 3 geodezyjnie wyodrębnionych działek zabudowanych następującymi obiektami (tut. organ jako ostateczny przyjął wykaz budynków i budowli wskazany przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu wniosku, jak również to, że tymi obiektami zabudowane są wszystkie 3 działki):

1.Budynek warsztatu, nr inwentarzowy 102/115002, obiekt o konstrukcji tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane, dach żelbetowy pokryty papą, posadzki betonowe, okna okratowane, PKOB 1242.

2.Hala sprzedaży, nr inwentarzowy 103/100001, budynek parterowy, jednonawowy, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, konstrukcja żelbetowa prefabrykowana, fundamenty żelbetowe, ściany murowane, dach z płyt panwiowych pokryty papą, wysokość wewnętrzna maksymalna 5,13m, minimalna 4,42m. Przeznaczony jako magazyn, PKOB 1252.

3.Budynek socjalno-administracyjny, nr inwentarzowy 105/000003, budynek piętrowy podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane, stropy żelbetowe. Obiekt jest wykorzystywany jako miejsce pracy dla działalności biura, PKOB 1220.

4.Budynek magazynowy, nr inwentarzowy 104/132001, budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną, budynek parterowy, podpiwniczony z dachem jednospadowym w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej (magazyn) oraz tradycyjnej (część socjalna) PKOB 1252

5.Stacja trafo, PKOB 2224.

6.Sieć cieplna zewnętrzna, nr inwentarzowy 211/232001, składa się z dwóch przewodów preizolowanych, ułożonych na gruncie, PKOB 2222.

7.Sieć cieplna wewnętrzna, PKOB 2222.

8.Rurociąg tłoczny, nr inwentarzowy 211/232003, rurociąg transportuje ścieki sanitarne z przepompowni do sieci miejskiej, PKOB 2212.

9.Sieć wodno-kanalizacyjna, nr inwentarzowy 211/235001, PKOB 2212.

10.Instalacja elektryczna z latarniami oświetleniowymi, PKOB 2224.

Działki wraz ww. budynkami zostały nabyte w dniu 6 marca 1996 r. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Spółce nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT od nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W roku 1997 Spółka dokonała modernizacji ww. nieruchomości, która przekraczała 30% wartości nabycia nieruchomości. W związku z ponoszonymi wydatkami na modernizację nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Ulepszenie, którego Wnioskodawca dokonał dotyczyło każdego z obiektów i w każdym przypadku wartość tego ulepszenia przekroczyła 30% wartości.

Wszystkie wymienione we wniosku obiekty są trwale związane z gruntem.

Wszystkie posadowione na gruncie obiekty na moment dostawy będą budynkami (ew. budowlami) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane jak również będą spełniały definicję budynku i obiektu inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Poprzedni właściciel nabył prawa do niniejszej nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej - pisma Ministra Hutnictwa z dnia 29 sierpnia 1956 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14 maja 1957 r. (sprzedawca nie posiadał prawa do odliczenia podatku VAT). Przedmiotowe obiekty zostały wybudowane pod koniec lat pięćdziesiątych. Obiekty te stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa państwowego - zaplecze remontowe i nie były przedmiotem dzierżawy lub najmu. Obiekty zostały wybudowane przez Skarb Państwa. Do użytku zostały przekazane na podstawie pisma Ministra Hutnictwa z dnia 29 sierpnia 1956 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 14 maja 1957 r.

Część budynku hali sprzedaży, o powierzchni 288 m2 jest wynajmowana od 27 września 2001 r. do dnia dzisiejszego, jak również część budynku magazynowego o powierzchni 374 m2 jest wynajmowana od dnia 29 marca 2000 r. Pozostałe składniki majątku są wykorzystywane jako siedziba spółki prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na produkcji budowlano-montażowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy sprzedaż ww. nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy nie minęły dwa lata.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu .

Z wniosku wynika, że po ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej w 1997 r. nastąpiło oddanie części budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu tj. części budynku hali sprzedaży, o powierzchni 288 m2, wynajmowanej od 27 września 2001 r. oraz części budynku magazynowego o powierzchni 374 m2, wynajmowanej od dnia 29 marca 2000 r.

Tym samym planowana dostawa wynajmowanej części budynku hali sprzedaży oraz budynku magazynowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Skoro dostawa wynajmowanej części budynku hali sprzedaży oraz budynku magazynowego będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to ze zwolnienia od podatku VAT na tej samej podstawie w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT będzie korzystało również zbycie działek (prawa wieczystego użytkowania) w części przyporządkowanej do tych wynajmowanych części budynków, na których obiekty te są posadowione.

Odnośnie pozostałych budynków i budowli oraz niewynajmowanej części budynku hali sprzedaży i budynku magazynowego po ulepszeniach powyżej 30% wartości początkowej w 1997 r. nie nastąpiło oddanie tych budynków i budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Budynki i budowle te po ulepszeniach wykorzystywane były bowiem przez Wnioskodawcę dla własnych potrzeb w ramach prowadzonej działalności i nie były przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Zatem planowana dostawa tych budynków i budowli oraz niewynajmowanych części budynku hali sprzedaży i budynku magazynowego będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ulepszeniu powyżej 30% wartości w 1997 r. i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Zgodnie tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy nabyciu ww. budynków i budowli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ww. budynki i budowle zostały bowiem nabyte 6 marca 1996 r. (data aktu notarialnego) jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, dlatego też Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT przy nabyciu ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi w 1996 r. przepisami art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) przepisów ustawy nie stosowało się do sprzedaży przedsiębiorstwa, zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans lub innej zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział).

Jeżeli zatem Wnioskodawca nabył przedmiotowe nieruchomości w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa to czynność ta była czynnością nie zwolnioną od podatku lecz niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie Wnioskodawca stał się następcą podatkowym na gruncie ustawy o VAT nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym w zakresie podatku naliczonego i prawa do odliczenia przysługującego zbywcy.

Ustawodawca poprzez regulacje zawarte w przepisie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT wprowadził obowiązek skorygowania podatku naliczonego od nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego w tym zakresie następcą prawnym (beneficjentem praw i obowiązków zbywcy), który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

Regulacje zawarte w ww. przepisach mają na celu zachowanie zasady neutralności VAT, tj. w każdym przypadku nabywca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego, w szczególności co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur uzyskanych przez poprzednika. Oznacza to, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabywca powinien być traktowany jako następca prawny.

Powyżej wyrażona zasada sukcesji w podatku od towarów i usług zakłada zatem, że nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa przysługują takie same uprawnienia w zakresie tego podatku, jakie przysługiwały zbywcy ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Istota tak rozumianej sukcesji sprowadza się do tego, że nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowany jak jego zbywca - tak jakby do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie doszło.

W szczególności art. 91 ustawy o VAT stanowiący w ust. 9 ustawy o kontynuacji korekty podatku naliczonego przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wprowadza zasadę sukcesji nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT po podmiocie, który wcześniej zbył tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że budynki i budowle na przedmiotowych działkach zostały wybudowane w latach pięćdziesiątych, a poprzednik prawny Wnioskodawcy stał się ich właścicielem na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Hutnictwa z 29 sierpnia 1956 r. i protokołu zdawczo-odbiorczego z 14 maja 1957 r. Ponadto, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, w tych latach nie obowiązywały przepisy dotyczące podatku VAT zatem poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych budynków i budowli. Tak więc prawo to nie przysługiwało i Wnioskodawcy jako następcy prawnemu nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynków i budowli w 1997 r., przewyższające 30% wartości początkowej tych budynków i budowli, od których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zatem w przedmiotowej sprawie dla planowanej dostawy należałoby uznać, że nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednakże jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z wniosku wynika, że ww. budynki i budowle, po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej, były używane przez co najmniej 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych zatem dla dostawy niewynajmowanych części budynku hali sprzedaży i budynku magazynowego oraz dostawy pozostałych budynków i budowli będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Skoro dostawa ww. budynków (części budynków) i budowli objęta jest zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, to ze zwolnienia od podatku VAT na tej samej podstawie w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT będzie korzystało również zbycie działek (prawa wieczystego użytkowania) w części przyporządkowanej do tych budynków (części budynków) i budowli, na których obiekty te są posadowione.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dla przyszłej transakcji sprzedaży całej ww. nieruchomości Wnioskodawca powinien zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43. ust 7a ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe, bowiem dostawa wynajmowanej części budynku hali sprzedaży oraz budynku magazynowego będzie co prawda korzystała ze zwolnienia od podatku ale na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a nie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43. ust 7a ustawy o VAT.

Odnośnie pyt. 2 w kwestii uznania czy faktura zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz akt notarialny dotyczący umowy kupna-sprzedaży, w związku z zamiarem dokonania sprzedaży ww. nieruchomości są wystarczające dla udokumentowania, że Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w nawiązaniu do art. 43 ust. 1 pkt 10a podpunkt a) ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest więc związany wyłącznie opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wyczerpujący opis zdarzenia przyszłego należy przedstawić wyłącznie we wniosku ORD-IN, a nie w postaci dołączanych dokumentów. Tym samym dokumenty dołączone do wniosku nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Należy natomiast wskazać, że zgodnie z art. 180 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania; przepis art. 196 § 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 181 Ordynacji podatkowej dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Ponadto w myśl art. 193 § 1-3 Ordynacji podatkowej księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Za niewadliwe uważa się księgi podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Jak stanowi art. 194 § 1-3 Ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do ich wydawania. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom wymienionym w tych przepisach.

Z powyższego wynika, że fakt braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych budynków i budowli Wnioskodawca może udowodnić wszelkimi możliwymi dokumentami (dowodami), w tym również dokumentami poświadczającymi sposób i okoliczności nabycia.

Jeśli zatem Wnioskodawca stwierdza w opisie sprawy, że nabył przedmiotowe nieruchomości w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa to powinien posiadać dokumenty (dowody) potwierdzające ten właśnie fakt.

Jednocześnie ponieważ nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pociąga za sobą konsekwencje w postaci następstwa podatkowego w odniesieniu do tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co już wskazano wyżej w niniejszej interpretacji, Wnioskodawca powinien dysponować również dokumentami poświadczającymi, że poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.

W świetle powyższego w przedmiotowej sprawie sama faktura (abstrahując od prawidłowości jej wystawienia w odniesieniu do czynności niepodlegającej opodatkowaniu, jeśli faktycznie czynność dotyczyła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) i akt notarialny nabycia przez Wnioskodawcę nie są wystarczającymi dokumentami, gdyż Wnioskodawca jako następca prawny powinien również dysponować dokumentami potwierdzającymi okoliczności nabycia nieruchomości przez poprzednika prawnego i brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy tym nabyciu.

W świetle powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1203/14/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.