IBPBI/2/423-1088/14-1/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- Czy wartość podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
- Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ na jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2018 r. sygn. akt II FSK 442/16 (data wpływu 23 marca 2018 r.), wniosku z 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionego 10 i 11 grudnia 2014 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wartość podatku VAT, zapłacona przez spółkę, do której Wnioskodawca wniesie aport nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje nie będzie miało wpływu na jej skutki podatkowe tj. będzie rodziło takie same skutki podatkowe jak przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy dot. pytania nr 1 (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 • - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął do BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • wartość podatku VAT, zapłacona przez spółkę, do której Wnioskodawca wniesie aport nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje nie będzie miało wpływu na jej skutki podatkowe tj. będzie rodziło takie same skutki podatkowe jak przedstawione w stanowisku Wnioskodawcy dot. pytania nr 1.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1088/14/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 10 i 11 grudnia 2014 r.

W dniu 19 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Znak: IBPBI/2/423-1088/14/AK, w której uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna została skutecznie doręczona 5 stycznia 2015 r. Pismem z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.), wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedzi na ww. wezwanie udzielono pismem z 20 lutego 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-1-7/15/AK odmawiając zmiany ww. interpretacji. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa została skutecznie doręczona 26 lutego 2015 r. Pismem opatrzonym datą 16 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), wniesiono skargę na ww. interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 29 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-3-1/15/AK udzielił odpowiedzi na skargę przesyłając ją, wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 1 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 474/15 oddalił skargę Wnioskodawcy. Od ww. wyroku Wnioskodawca wniósł skargę kasacyjną. W wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 442/16 uchylił zaskarżony wyrok WSA w całości oraz uchylił zaskarżoną interpretację indywidulaną. Akta sprawy z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zostały zwrócone 18 kwietnia 2018 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Wskutek powyższego, wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest udziałowcem spółki A Sp. z o.o. (dalej: „A Sp. z o.o.”), posiadającym 29,4 % udziałów. W wyniku umowy zawartej z drugim udziałowcem (Panem X) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą B, Spółka zobowiązała się do powzięcia stosownych uchwał, w wyniku których ma dojść do podwyższenia kapitału zakładowego A Sp. z o.o. Wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego, Spółka obejmie nowe udziały w A Sp. z o.o., przy czym ich objęcie nastąpi w zamian za aport w postaci maszyn i urządzeń należących do Spółki, a wykorzystywanych przez A Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy. Wartość nominalna objętych udziałów będzie równa wartości netto wnoszonego aportu, a sama wysokość przedmiotu aportu zostanie ustalona jako równowartość wartości księgowej ujawnionej w dokumentacji rachunkowej Spółki. Spółka, jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT wystawi na rzecz A Sp. z o.o. fakturę VAT w kwocie netto równej wnoszonemu aportowi. Ponieważ A Sp. z o.o. również jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, podatek wykazany na fakturze będzie podatkiem naliczonym, który A Sp. z o.o. będzie mogła odliczyć od podatku należnego. Na mocy porozumienia z A Sp. z o.o., Wnioskodawca otrzyma od A Sp. z o.o. zwrot w gotówce podatku VAT wynikającego z wystawionej faktury dokumentującej wniesienie aportu. Nadto Spółka rozważa podzielenie transakcji na dwie części.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Czy wartość podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowiła przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 • Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ na jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) kwota podatku VAT, zapłacona Spółce przez A Sp. z o.o. nie będzie stanowić dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „u.p.d.o.p.”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychód związany z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei w art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p. ustawodawca wskazał katalog przysporzeń, które nie stanowią dla podatnika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. wynika, że do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Podatek ten nie jest również uznawany za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej „u.p.t.u.”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z kolei poprzez odpłatną dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tym samym przeniesienie własności maszyn i urządzeń, stanowiących aport do spółki A, w związku z objęciem nowych udziałów w spółce A będzie, zdaniem Spółki, opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z tego tytułu Spółka będzie zobowiązana odprowadzić należny podatek VAT w części, w której nie rozliczy go z podatkiem naliczonym. Równocześnie dla A Sp. z o.o. kwota wykazana na fakturze będzie podatkiem naliczonym, który A będzie mogła rozliczyć z własnym podatkiem należnym. W przypadku, gdyby Spółka nie otrzymała od spółki A zapłaty w gotówce podatku wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie aportu przez Spółkę, doszłoby do naruszenia zasady neutralności podatku od towarów i usług, ponieważ podatkiem tym byłaby obciążona jedynie Spółka. Wiąże się to z jednej strony z obowiązkiem rozpoznania podatku należnego przez Spółkę, z drugiej zaś z brakiem zapłaty przez A Sp. z o.o. kwot wykazanych na fakturze. Zdaniem Spółki, pomimo braku płatności po stronie A Sp. z o.o., spółka ta będzie uprawniona do rozliczenia podatku wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę, który to podatek nie stanowił dla A Sp. z o.o. żadnego ciężaru ekonomicznego.

Ponieważ obowiązujące przepisy, w tym Kodeks spółek handlowych, nie przewidują świadczenia na rzecz wspólników, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, innego niż objęcie udziałów, zapłata podatku VAT nastąpi na mocy odrębnego porozumienia ze spółką A. Porozumienie to ma na celu wyrównanie obciążeń i zachowanie neutralnego charakteru podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki, otrzymanie od spółki A płatności gotówkowej, w kwocie podatku VAT wskazanego na fakturze dokumentującej aport, będzie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższe wynika z faktu, że w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p., zgodnie z którym nie stanowi przychodu należny podatek od towarów i usług. Wskazany na fakturze podatek VAT jest konsekwencją prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych przez Spółkę, nie będzie wynikał z samych uchwał, na mocy których Spółka będzie zobowiązana do wniesienia aportu w związku z nabyciem nowych udziałów. Zdaniem Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że wartość objętych udziałów będzie równa wartości netto przedmiotów aportu. Sama czynność wniesienia aportu, jako czynność podlegająca opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług nie zmieni charakteru podatku VAT wskazanego na fakturze dokumentującej aport. Zdaniem Spółki, wartość podatku VAT, który Spółka będzie zobowiązana rozliczyć, nadal będzie dla niej podatkiem należnym w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w licznych interpretacjach indywidualnych odnoszących się do podobnego stanu faktycznego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-615/13/AP czytamy: „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 4 enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju przysporzenia przedsiębiorcy nie są zaliczane do przychodów. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zatem, podatek VAT jako element ceny należnej obciąża bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i pozostaje dla zbywającego neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Reasumując powyższe, otrzymane przez Wnioskodawcę od spółki obejmującej aport środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego wynikającego z faktury VAT dokumentującej wniesienie aportu, nie będą stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy”.

Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2012 r. o sygn. IBPBI/2/423-319/12/AK, a także w interpretacji z 12 stycznia 2011 r. o sygn.. IBPBI/2/423-1400/10/MS.

Reasumując, czynność wniesienia aportu do spółki kapitałowej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie zmienia charakteru podatku VAT powstałego na tej czynności i dla Spółki podatek ten stanowi podatek należny. Z kolei zapłata kwoty podatku VAT przez A Sp. z o.o. ma jedynie na celu zachowanie neutralności podatku VAT i służy przeniesieniu ciężaru ekonomicznego tego podatku na ostatecznego nabywcę - konsumenta usług i dostarczonych towarów. Tym samym otrzymanie przez Spółkę należności kwoty podatku VAT nie będzie stanowiło przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, podzielenie transakcji wnoszenia aportu na dwie operacje nie będzie miało wpływu na opodatkowanie tzn. będzie rodziło skutki podatkowe takie jak przedstawione we własnym stanowisku w sprawie dot. pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.