IBPBI/1/415-551/14-1/SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych, stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15 sprostowanym postanowieniem z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15 oraz prawomocnym od 31 sierpnia 2017 r. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1865/14 (data wpływu prawomocnego orzeczenia wraz z aktami sprawy – 19 stycznia 2018 r.) uchylającym zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z 4 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-551/14/AB – stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 6 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych, stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2014 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych, stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację Znak: IBPBI/1/415-551/14/AB, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych, stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej za nieprawidłowe.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 4 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-551/14/AB wniósł pismem z 19 sierpnia 2014 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów 23 września 2014 r. stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 4 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-551/14/AB złożył skargę z 22 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wyrokiem z 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1865/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną 4 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-551/14/AB uznając, że skarga okazała się uzasadniona.

Od powyższego wyroku, Organ pismem z 20 kwietnia 2015 r. Znak: IBRP-46-104/15 wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15 sprostowanym postanowieniem z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych, stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jednocześnie jest komandytariuszem w spółce komandytowej (dalej: „Spółka komandytowa”). Ponadto, Wnioskodawca jest współwłaścicielem (w udziale wynoszącym 50%) znaków towarowych, praw ochronnych do znaków towarowych oraz majątkowych praw autorskich do tych znaków towarowych (dalej: „Znaki Towarowe”). Pozostały udział w Znakach Towarowych przysługuje drugiemu wspólnikowi (również komandytariuszowi) wskazanej wyżej Spółki komandytowej. Wnioskodawca zamierza wnieść przysługujący mu udział w Znakach Towarowych, jako wkład (aport) do Spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem. W ten sam sposób, z przysługującym udziałem w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych ma zamiar postąpić drugi wspólnik, będący również komandytariuszem w Spółce komandytowej. Wniesienie ww. wkładu (aportu) nastąpi w trybie art. 199 Kodeksu cywilnego, a więc jako rozporządzenie rzeczą wspólną za zgodą wszystkich współwłaścicieli. Wniesienie wkładu zostanie poprzedzone sporządzeniem przez uprawnionego rzeczoznawcę (rzecznika patentowego) wyceny znaków towarowych mających stanowić przedmiot wkładu. W związku z wniesieniem ww. wkładu (aportu), nastąpi również zmiana umowy Spółki komandytowej, w wyniku której nastąpi podwyższenie wartości wkładu w Spółce komandytowej Wnioskodawcy i wspólnika, któremu również przysługuje udział w Znakach Towarowych. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy wspólnikami Spółki komandytowej, po dacie wniesienia wkładu (aportu) obejmującego ww. Znaki Towarowe, Spółka komandytowa będzie wykorzystywała nabyte w ten sposób wartości niematerialne i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej m.in. prowadzenie przedsiębiorstwa oraz dokona stosownego zgłoszenia przed właściwymi organami patentowymi oraz we właściwych rejestrach nabycia praw ze wskazanych Znaków Towarowych.

Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi wydanymi dla Wnioskodawcy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, z 31 stycznia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-1055/13/KB, Znak: IBPBI/1/415-1056/13/KB, Znak: IBPBI/1/415-1057/13/KB, Znak: IBPBI/1/415-1058/13/KB oraz z 16 stycznia 2014 r. Znak: IBPP2/443-974/13/AB, wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej udziału w Znakach Towarowych będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym wartość wkładu niepieniężnego (obejmującego Znaki Towarowe), zostanie określona w umowie zmiany umowy Spółki komandytowej i w stosunku do Wnioskodawcy będzie wynosiła 1/2 wartości rynkowej Znaków Towarowych (aportu), ustalonej na dzień wniesienia wkładu, a wynikającej ze wskazanej wyżej zewnętrznej wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę (rzecznika patentowego). Wycena ta odpowiadać będzie wymogom wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.), wobec tego nie będzie uwzględniać podatku VAT. W ten sam sposób zostanie ustalona wartość udziału w Znakach Towarowych wnoszona przez drugiego wspólnika. Transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej (tj. udziału w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Wnioskodawcę. Wartość netto wskazana przez Wnioskodawcę w wystawionej przez niego fakturze VAT będzie odpowiadać wartości udziału kapitałowego Wnioskodawcy uzyskanego za wnoszony wkład, a zatem będzie stanowić równowartość udziału w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych, wynikającą ze wskazanej wyżej wyceny. Kwota podatku od towarów usług, uwidoczniona przez Wnioskodawcę w fakturze VAT będzie dla niego podatkiem VAT należnym, a dla Spółki komandytowej obejmującej aport podatkiem VAT naliczonym. Spółka komandytowa obejmując aport zapłaci Wnioskodawcy w gotówce kwotę podatku VAT uwidocznionego na fakturze. W związku z powyższym, wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia aportu, obejmującego udział w Znakach Towarowych będzie odpowiadało łącznie wartości netto wnoszonego przez Wnioskodawcę wkładu (tj. wartości udziału w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych wynikającej ze wskazanej wyżej wyceny) oraz wartości otrzymanej zapłaty gotówkowej. W ten sam sposób postąpi wspólnik Spółki komandytowej, który wniesie tytułem wkładu do Spółki komandytowej pozostały udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość podatku VAT należnego, wynikająca z faktury VAT, wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki komandytowej w związku z transakcją wniesienia do tej Spółki aportu (tj. wkładu obejmującego udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), która to kwota zostanie zapłacona Wnioskodawcy przez wskazaną Spółkę w związku z ww. transakcją, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie od Spółki komandytowej środków pieniężnych, stanowiących równowartość podatku VAT należnego, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę, a dokumentującej wniesienie do Spółki komandytowej aportu (tj. wkładu obejmującego udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), nie będzie stanowiło przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są zatem wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wartość udziału kapitałowego uzyskanego przez Wnioskodawcę w Spółce komandytowej w związku z wniesieniem aportu (udziału w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), zostanie określona zgodnie z wartością rynkową Znaków Towarowych, wynikającą z wyceny w cenie netto (bez podatku od towarów i usług). Transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zostanie potwierdzona wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą VAT. Wartość netto na fakturze będzie odpowiadać wartości udziału kapitałowego uzyskanego przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem do Spółki komandytowej aportu (tj. będzie stanowiła wynikającą z wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę równowartość udziału w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych). Spółka komandytowa zapłaci Wnioskodawcy w gotówce kwotę stanowiącą równowartość podatku VAT, uwidocznionego na fakturze. Jak zostało wyżej wyjaśnione, zgodnie z powołanym art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem jest uzyskana kwota należna pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług. Tym samym podatek VAT, jako element ceny należnej, winien obciążać bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i pozostawać dla zbywającego neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie także art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za przychody zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Podatek od towarów i usług (VAT) należny od wnoszonego do Spółki komandytowej aportu (tj. wkładu obejmującego udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych) nie stanowi kosztu podatkowego, zatem jego zwrot nie może być uznany za przychód podatkowy. Reasumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymane przez niego od Spółki komandytowej środki pieniężne, stanowiące równowartość należnego podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury VAT dokumentującej wniesienie do Spółki komandytowej aportu (wkładu niepieniężnego obejmującego udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), nie będą stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu, podlegającego opodatkowaniu - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: „u.p.d.o.f.”), za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Stanowi o tym również art. 155 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w myśl którego, w przypadkach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług.

Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w przypadku działalności gospodarczej już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki komandytowej (w formie aportu) swój udział we własności znaków towarowych, praw ochronnych do znaków towarowych oraz majątkowych praw autorskich do tych znaków towarowych. Transakcja wniesienia aportu do spółki komandytowej potwierdzona zostanie wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą VAT. Wartość netto wskazana w fakturze VAT, potwierdzającej wniesienie aportu, będzie odpowiadać wartości udziału kapitałowego obejmowanego za wnoszony aport. Kwota podatku od towarów usług wynikająca z wystawionej faktury VAT dla Wnioskodawcy będzie podatkiem VAT należnym, a dla Spółki komandytowej obejmującej aport podatkiem VAT naliczonym. Spółka komandytowa obejmując aport zapłaci Wnioskodawcy w gotówce kwotę podatku VAT wynikającego z faktury VAT, potwierdzającej wniesienie aportu. W związku z powyższym, wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia aportu będzie odpowiadało łącznie wartości netto wnoszonego aportu oraz wartości otrzymanej zapłaty gotówkowej.

Zgodnie ze wskazaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15 treść art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., nie może budzić żadnych wątpliwości, jest bowiem jasna, a zatem zbędne jest sięganie do jakiejkolwiek innej wykładani niż literalna. W bezsprzeczny sposób wynika z niego, że do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Podnieść należy, że podatek należny jest elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług i wobec braku definicji tego określenia w ustawie o podatku dochodowym, jego znaczenie należy ustalić w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast z przepisów tej ustawy wynika, że podatek należny jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Kwota podatku od towarów i usług (VAT) określona jest w fakturze wystawionej przez podatnika. Jedną zaś z podstawowych zasad podatku od towarów i usług jest zasada neutralności tego podatku, zgodnie z którą podatnik VAT ma prawo do pomniejszenia własnego podatku należnego o podatek naliczony, zapłacony w cenie dóbr nabytych na potrzeby prowadzenia działalności opodatkowanej.

Kwota podatku wykazanego na fakturze jest podatkiem VAT należnym i w przypadku zwrotu tej kwoty Wnioskodawcy przez spółkę, do której wniósł on aport, nie stanowi ona jego przychodu.

Przekazanie przez Spółkę podatku VAT w wysokości wynikającej z faktur VAT, stanowić będzie de facto podatek VAT należny - wykazany na odpowiedniej fakturze dokumentującej transakcję - który zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. nie stanowi przychodu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że otrzymanie od Spółki komandytowej środków pieniężnych, stanowiących równowartość podatku VAT należnego, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę, a dokumentującej wniesienie do Spółki komandytowej aportu (tj. wkładu obejmującego udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), nie będzie stanowiło przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że otrzymanie od Spółki komandytowej środków pieniężnych, stanowiących równowartość podatku VAT należnego, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę, a dokumentującej wniesienie do Spółki komandytowej aportu (tj. wkładu obejmującego udział w wysokości 1/2 części w Znakach Towarowych), nie będzie stanowiło przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że w sprawie znajdzie również zastosowanie art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wynika z wniosku Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne stanowiące równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku z czynnością wniesienia aportu, zatem nie stanowią one zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, tym samym w przedmiotowej sprawie ww. przepis nie znajdzie zastosowania. Ww. nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, nie ma jednak wpływu na ocenę istoty przedstawionego we wniosku stanowiska, zważywszy że otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne stanowiące równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku z czynnością wniesienia aportu, nie stanowią przychodu podatkowego.

Wskazać należy, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 24 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1865/14 i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r. sygn. akt II FSK 2052/15 sprostowanym postanowieniem z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2052/15.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.