DD10/033/356/RDX/14/RWPD-126497 | Interpretacja indywidualna

Sposób ujęcia dla celów podatkowych zaokrągleń podatku VAT
DD10/033/356/RDX/14/RWPD-126497interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podatek od towarów i usług
 3. przychód
 4. zaokrąglanie kwot
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2014 r. Nr ILPB3/423-496/13-4/PR w ten sposób, iż uznaje stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2013 r. o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące sposobu ujęcia dla celów podatkowych zaokrągleń podatku VAT - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 października 2013 r. Spółka (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ujęcia dla celów podatkowych zaokrągleń podatku VAT.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka zaokrągla kwoty podatku VAT wykazywane dla potrzeb podatku VAT. Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT Spółka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów. Zaokrąglenia te bez wątpienia powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a konieczność ich dokonywania wynika z odrębnych przepisów. Zasady zaokrąglania podatków określone zostały w art. 63 Ordynacji podatkowej. Sytuacja taka powoduje, iż powstają różnice pomiędzy kwotami księgowymi z faktur w rejestrach VAT a kwotami z deklaracji dla potrzeb podatku VAT. Spółka kwoty, które na skutek zaokrągleń VAT pozostają na kontach dotyczących VAT naliczonego i należnego, po zakończeniu każdego miesiąca zarachowuje odpowiednio do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych.

W związku z tym zadano pytanie.

Czy drobne kwoty wynikające z zaokrągleń podatku VAT zarachowane przez Spółkę odpowiednio do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych są przychodem podatkowym lub kosztem uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują kwestii ujmowania w przychodach i kosztach uzyskania przychodów różnic groszowych powstałych w wyniku zaokrągleń, dokonywanych w związku ze sporządzeniem deklaracji VAT. Jednak fakt, że zaokrąglenia te są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a konieczność ich dokonywania wynika z Ordynacji podatkowej, zdaniem Spółki, powodują, iż Spółka może je zaliczyć odpowiednio do przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca we własnym stanowisku wskazał dodatkowo, że różnice groszowe wynikłe w wyniku zaokrągleń w związku ze sporządzaniem deklaracji VAT są związane z prowadzoną działalnością (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ponadto powstające różnice groszowe nie są zawarte w katalogu art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że kwoty różnic groszowych może zaliczać do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał 17 stycznia 2014 r. interpretację indywidualną Nr ILPB3/423-496/13-4/PR, w której uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wyrażone w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 17 stycznia 2014 r. Nr ILPB3/423-496/13-4/PR należy uznać za nieprawidłowe.

Zasady zaokrąglania kwot podatków określone zostały w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Obecnie obowiązujące zasady zaokrąglania m.in. podatków wprowadzone zostały do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143 poz. 1199). Zmiana ujednoliciła zaokrąglanie podstawy opodatkowania oraz m.in. kwoty podatków w polskim systemie prawa podatkowego. Celem tej zmiany było zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez podatników w składanych przez nich deklaracjach i przez to zmniejszenie ilości ich korekt. Jednakże w każdym przypadku, tzn. przed zaokrągleniem kwoty podatku VAT, jak i po jej zaokrągleniu - poprzez zastosowanie mechanizmu określonego w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej - wskazana kwota stanowi podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, jednoznacznie wskazuje, iż zaokrągleniu podlega kwota podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: updop) do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 4g updop w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 kwietnia 2014 r., przychodem jest kwota podatku od towarów i usług:

 1. nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub
 2. dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a
 • w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 updop w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 kwietnia 2014 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:

 1. podatek naliczony:
  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 2. podatek należny:
  • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
 3. kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż zasadą jest, że podatek VAT nie stanowi przychodów podatkowych ani kosztów uzyskania przychodów, poza enumeratywnie wymienionymi przypadkami.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie wskazała, aby ujęcie w przychodach i kosztach uzyskania przychodów wynikało z art. 12 ust. 1 pkt 4g updop lub art. 16 ust. 1 pkt 46 upodp. Zatem zaokrąglenia kwot podatku VAT wynikające ze stosowania art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, jako stanowiące podatek od towarów i usług, nie podlegają na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 updop oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 upodp zaliczeniu do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z tym stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.