3063-ILPP2-2.4512.176.2016.1.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2016 r. (data wpływu 15 listopada 2016 r.) uzupełnionym pismem z 22 listopada 2016 r. (data wpływu 25 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji. Wniosek uzupełniono 25 listopada 2016 r. o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zawarła z Zarządem Województwa umowy o przyznanie pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020. Umowy dotyczą:

 1. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 2. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 3. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 4. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 5. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 6. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 7. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 8. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 9. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 10. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 11. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 12. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 13. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 14. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 15. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 16. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 17. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 18. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 19. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 20. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 21. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”.

Załącznikiem do wniosku o płatność będzie interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) dotycząca podatku od towarów i usług VAT. Ponieważ Gmina jako Beneficjent zadeklarowała we wniosku o przyznanie pomocy, że chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanych inwestycji do kosztów kwalifikowalnych (podlegających refundacji) operacji i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi wykazać, że podatek VAT nie będzie mógł być przez Beneficjenta odzyskany w całości lub w części, zarówno podczas realizowania ww. inwestycji ani po ich zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji Beneficjent może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jako wydatek kwalifikowalny (podlegający refundacji) projektów. Istniejące drogi gminne stanowią m.in. dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz gruntów rolnych. Planowany do wykonania zakres prac: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, nie zmieni ich funkcji, lecz zapewni uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo jak również stworzy warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych. Prace przewidziane do wykonania będą realizowane na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanymi przedsięwzięciami będą wystawiane na Gminę. Gmina realizując powyższe przedsięwzięcia będzie wykonywała zadania własne, nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów i usług związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. Wobec tego Gmina nie będzie mogła odzyskać w całości ani w części podatku VAT poniesionego na zrealizowane przedsięwzięcia zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji:

 1. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 2. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 3. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 4. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 5. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 6. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 7. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 8. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 9. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 10. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 11. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 12. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 13. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 14. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 15. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 16. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 17. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 18. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 19. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 20. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 21. Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)

Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po ich zakończeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przystąpieniem w 2017 roku do realizacji inwestycji polegających na:

 1. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 2. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 3. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 4. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 5. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 6. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 7. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 8. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 9. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 10. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 11. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 12. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 13. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 14. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 15. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 16. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 17. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 18. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 19. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 20. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)”,
 21. Unowocześnieniu systemu komunikacji lokalnej w Gminie – zmiana nawierzchni drogi gminnej (...)

Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje, jak i po ich zakończeniu, ponieważ przedsięwzięcia są z zakresu zadań własnych Gminy, określonych przepisami krajowymi. Ponadto Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. , poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2016, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 1. podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 2. podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego zawarła z Zarządem Województwa umowy o przyznanie pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020. Istniejące drogi gminne stanowią m.in. dojazd do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz gruntów rolnych. Planowany do wykonania zakres prac: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, nie zmieni ich funkcji, lecz zapewni uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo jak również stworzy warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Wnioskodawcy poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanymi przedsięwzięciami będą wystawiane na Gminę. Wnioskodawca realizując powyższe przedsięwzięcie będzie wykonywał zadania własne, nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów i usług związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie, z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że nie nabywa on ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem – mimo że Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując operację typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” nie działa w charakterze podatnika VAT, lecz jako organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym, a efekty realizacji tego zadania nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany w stosunku do przedmiotowej operacji nie działa jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie działa jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją przedmiotowej inwestycji nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, realizując opisane we wniosku zadanie inwestycyjne, polegające na zmianie nawierzchni dróg gminnych, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.