3063-ILPP1-1.4512.68.2017.1.MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży nagrobków z montażem oraz świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 16 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży nagrobków z montażem oraz świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży nagrobków z montażem oraz świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod firmą: A (dalej Wnioskodawca), na terenie (...) i innych okolic. Jednocześnie jest administratorem (Zarządcą) cmentarza Wielowyznaniowego na podstawie zawartych umów z przedstawicielami w/w Parafii (...).

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rodzina osoby zmarłej zleca jego firmie wykonanie usługi cmentarnej (w tym ewentualnie kremacji) oraz usługi pogrzebowej, wówczas za wykonaną kompleksową usługę wystawia fakturę VAT i ewidencjonuje w kasie fiskalnej za całościową obsługę. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką oraz PKWiU, usługi pogrzebowe i pokrewne zostały sklasyfikowane pod symbolem 96.03.

W grupowaniu:

96.03 sklasyfikowane są następujące usługi pogrzebowe i pokrewne:

96.03.11 – Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,

96.03.12 – Usługi pogrzebowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych, sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poz. 180, zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8% do 31 grudnia 2018 r. – po zmianie w/w ustawy od 1 stycznia 2017 r.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę w/w działalności na mocy zawartych umów, wystawia on faktury VAT (ze stawką VAT 8 %) na rzecz rodziny zmarłej osoby oraz innych zewnętrznych podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w zakresie Zakładów Pogrzebowych na tym terenie. Przy czym podmioty te nie posiadają całej infrastruktury cmentarnej, w związku z tym Wnioskodawca udostępnia za wynagrodzeniem (zgodnie z Regulaminem Administratora) – usług cmentarnych i z nią związanych.

W zaistniałej sytuacji wskazany wyżej podmiot, działając z upoważnienia rodziny zmarłego (zawartego w formie notarialnej lub pisemnego oświadczenia) dokonuje w chwili obecnej wszelkich czynności związanych z usługami cmentarnymi oraz pochówku na cmentarzu, którym Wnioskodawca administruje.

Wnioskodawca prowadzi również swoją działalność gospodarczą – sprzedaż nagrobków wraz z montażem, trudni się też w innych punktach sprzedaży, poza znajdującą się siedzibą firmy.

Wnioskodawca dokonuje zakupu półproduktu tj. nieobrobionych (surowych) płyt granitowych a następnie na zamówienie dokonuje stosownej obróbki zakupionego półproduktu – zgodnie z życzeniem zamawiającego.

Wnioskodawca poszerzając w 2017 r. w przeszłości swoją działalność gospodarczą sklasyfikował ją pod numerem PKD 23.20.Z.

Nagrobki z granitu wraz z montażem wykonywane są za życia kupujących, jak również na zlecenie rodzin zmarłych. Wnioskodawca wykonuje nagrobki z granitu, podziemne elementy stanowiące część grobowca, obłożenie grobowca granitem, renowacje istniejących nagrobków, demontaż i montaż istniejących nagrobków wraz z usługą literniczą, wykładanie posadzki przy nagrobku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% dla sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej oraz samodzielnie jako nagrobek z montażem bez świadczenia usługi pogrzebowej?
 2. Czy Wnioskodawca, po zmianach ustawy o podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. ma prawo do zastosowania obniżonej stawki w wysokości 8% do świadczenia usług cmentarnych lub pogrzebowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe będzie stosowanie stawki VAT 8% do sprzedaży nagrobków oraz usług cmentarnych i pogrzebowych.

Zgodnie z PKWiU, usługi pogrzebowe i pokrewne zostały sklasyfikowane pod symbolem 96.03. W grupowaniu:

96.03 sklasyfikowane są następujące usługi pogrzebowe i pokrewne:

 • 96.03.11 – Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
 • 96.03.12 – Usługi pogrzebowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych, sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poz. 180, zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8%.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: – przedłużono (po zmianie ustawy o VAT) okres obowiązywania obniżonej stawki 8% do 31 grudnia 2018 r.

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną zaklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.03.

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie stawki podatku 8% jest zasadne, gdyż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w grupowaniu 96.03 mieszczą się:

Usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną, a z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03:

grupowanie 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” obejmuje:

 • usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,
 • usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,
 • usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
 • usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,
 • usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów,

grupowanie 96.03.12.0 „Usługi pogrzebowe” obejmuje:

 • usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,
 • usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,
 • usługi balsamowania zwłok,
 • usługi instytucji pogrzebowych,
 • przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,
 • usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.

Dlatego też, świadczone przez Wnioskodawcę usługi, polegające na kompleksowej usłudze wykonania oraz montażu nagrobka na cmentarzu lub wykonania kwater montażu ich na cmentarzu zarówno za życia kupujących, jak również po śmierci na zlecenie rodzin, jak również usługi cmentarne i pogrzebowe mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03 i mogą podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8% od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zatem (oprócz w/w usług) można zastosować obniżoną stawkę podatku 8% do następujących usług, zakwalifikowanych jako usługi pogrzebowe (PKWiU 96.03) – do 31 grudnia 2018 r.

 • wykonania nagrobka lub grobowca wraz z montażem na cmentarzu w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonania nagrobka lub grobowca wraz z montażem na cmentarzu zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat,
 • wykonania nagrobka lub grobowca wraz z montażem na cmentarzu zamawianego przez osobę żyjącą bez względu na wiek,
 • wykonanie kwater wraz z ich montażem na cmentarzu, jako przygotowanie do pogrzebu,
 • wykonanie kwater wraz ich montażem na cmentarzu, dla osób żyjących, czyli sprzedaży grobów,
 • wykonanie kompleksowej usługi, tj. montażu nagrobka i kwater na cmentarzu,
 • wykonanie demontażu i montażu istniejących nagrobków lub grobowców do pogrzebu wraz z usługą literniczą.

Wnioskodawca pragnie uprzejmie wskazać, że podobne poglądy zostały wskazane w indywidualnych interpretacjach np. nr ITPP1/443-725-14/BK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy lub nr ILPP1/4512-1-98/15-4/AI z dnia 13 kwietnia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, jak również wydanej interpretacji nr ILPP2/4512-1-333/16-2/MŁ Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2016 r. – Wnioskodawca stwierdza, że ocena przedstawionego zdarzenia jest prawidłowa, powołując się na obowiązujące przepisy ustawy o podatku VAT oraz posiłkowo o wskazane wyżej interpretacje indywidualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r., w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Stosownie do § 3 ww. rozporządzenia do celów:

 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

– do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną – PKWiU 96.03.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w analizowanym grupowaniu 96.03 mieszczą się „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną”.

Z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03:

 1. grupowanie 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” obejmuje:
  1. usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,
  2. usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,
  3. usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
  4. usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,
  5. usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów,
 2. grupowanie 96.03.12.0 „Usługi pogrzebowe” obejmuje:
  1. usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,
  2. usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,
  3. usługi balsamowania zwłok,
  4. usługi instytucji pogrzebowych,
  5. przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,
  6. usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.

Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...). Jednocześnie jest administratorem (Zarządcą) cmentarza Wielowyznaniowego na podstawie zawartych umów z przedstawicielami w/w Parafii.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rodzina osoby zmarłej zleca jego firmie wykonanie usługi cmentarnej (w tym ewentualnie kremacji) oraz usługi pogrzebowej, wówczas za wykonaną kompleksową usługę wystawia fakturę VAT i ewidencjonuje w kasie fiskalnej za całościową obsługę. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką oraz PKWiU, usługi pogrzebowe i pokrewne zostały sklasyfikowane pod symbolem 96.03.

W grupowaniu: 96.03 sklasyfikowane są następujące usługi pogrzebowe i pokrewne:

96.03.11 – Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,

96.03.12 – Usługi pogrzebowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ww. usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych, sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poz. 180, zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8% do 31 grudnia 2018 r. – po zmianie w/w ustawy od 1 stycznia 2017 r.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę w/w działalności na mocy zawartych umów, wystawia on faktury VAT (ze stawką VAT 8 %) na rzecz rodziny zmarłej osoby oraz innych zewnętrznych podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w zakresie Zakładów Pogrzebowych na tym terenie. Przy czym podmioty te nie posiadają całej infrastruktury cmentarnej, w związku z tym Wnioskodawca udostępnia za wynagrodzeniem (zgodnie z Regulaminem Administratora) – usługą cmentarną i z nią związane.

W zaistniałej sytuacji wskazany wyżej podmiot, działając z upoważnienia rodziny zmarłego (zawartego w formie notarialnej lub pisemnego oświadczenia) dokonuje w chwili obecnej wszelkich czynności związanych z usługami cmentarnymi oraz pochówku na cmentarzu, którym Wnioskodawca administruje.

Wnioskodawca prowadzi również swoją działalność gospodarczą – sprzedaż nagrobków wraz z montażem, trudni się też w innych punktach sprzedaży, poza znajdującą się siedzibą firmy.

Wnioskodawca dokonuje zakupu półproduktu tj. nieobrobionych (surowych) płyt granitowych a następnie na zamówienie dokonuje stosownej obróbki zakupionego półproduktu – zgodnie z życzeniem zamawiającego.

Wnioskodawca poszerzając w 2017 r. w przeszłości swoją działalność gospodarczą sklasyfikował ją pod numerem PKD 23.20.Z.

Nagrobki z granitu wraz z montażem wykonywane są za życia kupujących, jak również na zlecenie rodzin zmarłych. Wnioskodawca wykonuje nagrobki z granitu, podziemne elementy stanowiące część grobowca, obłożenie grobowca granitem, renowacje istniejących nagrobków, demontaż i montaż istniejących nagrobków wraz z usługą literniczą, wykładanie posadzki przy nagrobku.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii, czy ma on prawo zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8% dla sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej oraz samodzielnie jako nagrobek z montażem bez świadczenia usługi pogrzebowej.

Jak wskazano powyżej czynności sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.03 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

W rozpatrywanej sprawie usługi, będące przedmiotem zapytania, tj. usługi sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej oraz samodzielny montaż nagrobka bez świadczenia usługi pogrzebowej, mieszczą się – jak wskazał Zainteresowany – według PKWiU pod numerem 96.03.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że o ile usługi sprzedaży nagrobków z montażem jako część usługi pogrzebowej oraz samodzielnie nagrobków z montażem bez świadczenia usługi pogrzebowej, które wykonuje Wnioskodawca, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03, to podlegają/będą podlegać one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca, po zmianach ustawy o podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. ma prawo do zastosowania obniżonej stawki w wysokości 8% do świadczenia usług cmentarnych lub pogrzebowych.

Analizując przywołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy, wskazać należy, że skoro usługi cmentarne i pogrzebowe mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, to podlegają/będą podlegać one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy – również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Końcowo zaznacza się, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z czym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.