2461-IBPP1.4512.698.2016.1.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie opodatkowania dostawy wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej faktury, ujęcia tej faktury w ewidencji sprzedaży i deklaracji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.), uzupełnionym poprzez złożenie 25 listopada 2016 r. pełnomocnictwa oraz pismem z 1 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej faktury, ujęcia tej faktury w ewidencji sprzedaży i deklaracji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej faktury, ujęcia tej faktury w ewidencji sprzedaży i deklaracji podatkowej.

Wniosek został uzupełniony poprzez złożenie 25 listopada 2016 r. pełnomocnictwa oraz pismem z 1 grudnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym X (X), o obszarze 1,1215 ha, położonej w M. G., gmina J., powiat b., województwo zwaną dalej („Nieruchomość”), dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy w B., VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr.... Wnioskodawca nabył Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży, objętej aktem notarialnym Repertorium A nr..., sporządzonym w dniu 31 marca 2014 roku.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi w dniu 18 marca 2016 roku z upoważnienia Starosty B. (Nr kancelaryjny: ...), opatrzonymi klauzulą, że dokumenty te są przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, Nieruchomość położona jest w obrębie 0011 (zero zero jedenaście), M. G., jednostce ewidencyjnej 240205_2, J., gminie J., powiecie b., województwie, ma obszar 1,1215 ha, zawiera użytki stanowiące: pastwiska trwałe (symbol użytku „PsIV”) oraz grunty orne (symbol użytku „RIIIb”) i jest niezabudowana.

Zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy J., wydanymi w dniu 28 września 2010 roku przez Sekretarza Gminy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy J. zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy J. Nr XXVII/257/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Nr 45, poz. 1233 z dnia 19 kwietnia 2005 roku) Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1PP” o przeznaczeniu podstawowym określonym jako tereny działalności produkcyjno-przemysłowej,

70MN” o przeznaczeniu podstawowym terenu dla zabudowy jednorodzinnej,
- wobec czego Nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 803) oraz art. 461 Kodeksu cywilnego.

Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) i jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest spółką jawną należycie zawiązaną i zarejestrowaną, legalnie działającą zgodnie z prawem polskim.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca nie wykorzystywał działki w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza dokonać podziału i sprzedaży wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczoną numerem ewidencyjnym X, o obszarze około 0,8395 ha, dla P. E. sp. z o.o. w 2016 roku.

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 5 marca 2014 roku.
 2. Wnioskodawca nabył nieruchomość gruntową stanowiącą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym X (X), o obszarze 1,1215 ha, położoną w M. G., gmina J., powiat b., województwo, dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy w B., VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr ... na podstawie umowy sprzedaży, objętej aktem notarialnym Repertorium A nr... , sporządzonym w dniu 31 marca 2014 roku od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą B. P. B. Nabycie działki było udokumentowane fakturą VAT.

Dostawa działki stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem VAT.

Przy nabyciu działki Nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wnioskodawca nabył działkę celem dalszej odsprzedaży, Działka była utrzymywana w należytym porządku do chwili planowanej sprzedaży.

Działka była ujęta w ewidencji środków trwałych lecz nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych.

Działka nie była wykorzystywana do innych czynności poza przygotowaniem do sprzedaży.

Zainteresowany t.j. P. E. Spółka z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Według oświadczenia Zainteresowanego zakupione przez Zainteresowanego działki będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż Nieruchomości w postaci niezabudowanej działki gruntu X będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 23% w oparciu o przepisy art. 41 ust. 1 oraz 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przy założeniu, iż zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy J. Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:
  1PP” o przeznaczeniu podstawowym określonym jako tereny działalności produkcyjno-przemysłowej.
 1. W odniesieniu do sytuacji Zainteresowanego Wnioskodawca zadaje następujące pytania:
  1. Czy w przypadku gdy Wnioskodawca zostanie uznany z tytułu sprzedaży działek opisanych we wniosku za podatnika podatku od towarów i usług Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do ujęcia w ewidencji podatkowej z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę?
  2. Czy w przypadku gdy Wnioskodawca zostanie uznany z tytułu sprzedaży działek opisanych we wniosku za podatnika podatku od towarów i usług Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę?
  3. Czy w przypadku gdy Wnioskodawca zostanie uznany z tytułu sprzedaży działek opisanych we wniosku za podatnika podatku od towarów i usług Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do wykazania w deklaracji podatkowej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę z tytułu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm ), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami nieruchomości spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 dla dostawy nieruchomości niezabudowanych (pkt 9 ww. przepisu) oraz nieruchomości zabudowanych budynkami, budowlami lub ich częściami (pkt 10 i pkt 10a) spełniających określone w tych przepisach warunki, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT. Zwolnienie od podatku sprzedaży ww. towarów jest również możliwe w oparciu o normę art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aby zatem wyjaśnić wątpliwość Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką VAT w wysokości 23%, należy wykluczyć możliwość zastosowania dla planowanej sprzedaży zwolnienia od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zatem przedmiotowe zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. W świetle powyższego zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi - są zwolnione od podatku VAT.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki nr X, która zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy J. Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1PP” o przeznaczeniu podstawowym określonym jako tereny działalności produkcyjno-przemysłowej,
-okoliczność ta wyklucza zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w oparciu o przepisy art. 41 ust. 1 oraz 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż będzie w 2016 roku podlegać opodatkowaniu według stawki 23%.

Własne stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań dotyczących Zainteresowanego:

 1. W przypadku gdy Wnioskodawca zostanie uznany z tytułu sprzedaży działek opisanych we wniosku za podatnika podatku od towarów i usług Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do ujęcia w ewidencji podatkowej z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę,
 2. W przypadku gdy Wnioskodawca zostanie uznany z tytułu sprzedaży działek opisanych we wniosku za podatnika podatku od towarów i usług Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę,
 3. W przypadku gdy Wnioskodawca zostanie uznany z tytułu sprzedaży działek opisanych we wniosku za podatnika podatku od towarów i usług Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do wykazania w deklaracji podatkowej kwoty podatku naliczonego wynikający z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę z tytułu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 tej ustawy - są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.), ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu terenu decydują więc akty prawa miejscowego – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy.

Generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonych pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (spółka jawna), zarejestrowany podatnik VAT czynny od 5 marca 2014 r., nabył w dniu 31 marca 2014 r. nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o nr X od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Nabycie działki było udokumentowane fakturą VAT. Dostawa działki stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem VAT. Przy nabyciu działki Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nabył działkę celem dalszej odsprzedaży. Działka była ujęta w ewidencji środków trwałych firmy Wnioskodawcy lecz nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca nie wykorzystywał działki w prowadzonej działalności gospodarczej. Działka nie była wykorzystywana do innych czynności poza przygotowaniem do sprzedaży.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy, działka X położona jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 • 1PP” o przeznaczeniu podstawowym określonym jako tereny działalności produkcyjno-przemysłowej,
 • 70MN” o przeznaczeniu podstawowym terenu dla zabudowy jednorodzinnej.

Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza dokonać podziału i sprzedaży w 2016 r. wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczoną numerem ewidencyjnym X na rzecz Sp. z o.o.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia stawki podatku VAT dla sprzedaży wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym X przy założeniu, iż zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych na rysunku symbolem:

1PP” o przeznaczeniu podstawowym określonym jako tereny działalności produkcyjno-przemysłowej.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy stwierdzić należy, że skoro mający być przedmiotem sprzedaży teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, to stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Tym samym dostawa wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X jako gruntu przeznaczonego pod zabudowę nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Należy zatem zbadać czy dostawa działki nr X może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

 • towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,
 • brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy zarejestrowanemu podatnikowi VAT czynnemu przy nabyciu przedmiotowej działki przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto Wnioskodawca nie wykorzystywał przedmiotowej działki wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, zatem nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym dostawa wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przedmiotowej działki będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 23%, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę, prawa do ujęcia w ewidencji podatkowej faktur wystawionych przez Wnioskodawcę oraz prawa do wykazania w deklaracji podatkowej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę z tytułu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku dostawy przez Wnioskodawcę wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X na rzecz Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, prowadzącego działalność gospodarczą, czynnego zarejestrowanego podatnika VAT, Wnioskodawca – czynny podatnik VAT, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jest zobowiązany udokumentować dokonaną przez siebie dostawę fakturą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Jak wskazano w opisie sprawy, Zainteresowany niebędący stroną postepowania jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyte działki będą przez niego wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jak wykazano w niniejszej interpretacji dostawa wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, zatem Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej działki, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko, że w związku z nabyciem działki nr X Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, a dane, jakie powinny zawierać ewidencje prowadzone przez podatników, mają przede wszystkim umożliwić prawidłowe sporządzenie przez nich deklaracji dla podatku od towarów i usług. Podatnik winien prowadzić przede wszystkim ewidencję sprzedaży i ewidencję zakupów, a ponieważ ustawodawca nie określił wymogów, co do formy prowadzenia ewidencji, podatnik sam powinien zaplanować taki sposób jej prowadzenia, który ułatwi terminowe sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie zgromadzonych w ewidencjach danych. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji. Całość ewidencji powinna być dostosowana do potrzeb podatnika.

Ponieważ jak wykazano w niniejszej interpretacji dostawa wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT i związku z tym Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej działki, zatem mając na uwadze art. 109 ust. 3 ustawy o VAT Zainteresowany niebędący stroną postępowania powinien ująć w ewidencji podatkowej wystawioną przez Wnioskodawcę fakturę VAT dokumentującej nabycie przedmiotowej działki.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do ujęcia w ewidencji podatkowej faktur wystawionych przez Wnioskodawcę, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 14 tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Wydane na podstawie powyższej delegacji ustawowej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 1136) określa w § 1 pkt 1) m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz objaśnienia do tej deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W odniesieniu do powołanych przepisów oraz objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, Wnioskodawca powinien wykazywać wartość netto nabytych towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, wartość netto nabytych towarów i usług pozostałych oraz podatek naliczony przysługujący do odliczenia.

Ponieważ jak wykazano w niniejszej interpretacji dostawa wydzielonej geodezyjnie części działki oznaczonej nr X będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT i Zainteresowanemu niebędącemu stroną postępowania będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej działki, tym samym Zainteresowany jako nabywca winien ująć w deklaracji wartość netto tej działki oraz kwotę podatku naliczonego przysługującego do odliczenia w związku z jej nabyciem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do wykazania w deklaracji podatkowej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Wnioskodawcę z tytułu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała