0114-KDIP2-3.4010.132.2018.2.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie za koszt uzyskania przychodu podatku od towarów i usług za świadczone usługi szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu podatku od towarów i usług za świadczone usługi szkolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu podatku od towarów i usług za świadczone usługi szkolenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - dalej Spółka Akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka Akcyjna jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka Akcyjna zawarła umowę z jednostką budżetową dalej zleceniodawcą, której przedmiotem jest budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów. Zgodnie z zawartą umową Spółka Akcyjna dostarczyła sprzęt, oprogramowanie oraz przeprowadza szkolenia dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Szkolenia obejmują wykłady i ćwiczenia praktyczne przed komputerem. Prowadzone są w centrum szkoleniowym autoryzowanym przez producenta sprzętu i oprogramowania. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat producenta, którego dotyczy szkolenie. Szkolenia mają na celu przekazanie pełnej wiedzy na temat budowy i rozbudowy systemów mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych, systemów backupowych, systemów wirtualizacji zasobów, bramki internetowej, systemów komunikacji LAN/WAN, architektury zabezpieczeń w sieci.

Szkolenia mają za zadanie zapewnić odpowiednią jakość utrzymania systemów wewnętrznych jednostki budżetowej. Szkolenia w zakresie mechanizmów replikacji i zabezpieczenia danych przeprowadzane są na poziomie operatora i administratora systemu. Szkolenia obejmują administrację i użytkowanie macierzy dyskowych, omówienia architektury zaoferowanego rozwiązania, omówienia narzędzi monitorujących system dyskowy. Przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne polegające na konfiguracji, diagnostyce, monitoringu optymalizacji macierzy dyskowej. Szkolenia w zakresie systemów backupowych mają za zadanie dostarczyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie instalacji, konfiguracji, i administracji systemu backupu oraz definiowania zadań backupu, wykonywania i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa. Szkolenia z zakresu systemów wirtualizacji zasobów obejmują instalację i konfigurację serwerów i centralnych narzędzi administracyjnych i monitorowania. Szkolenia z zakresu bramki internetowej dotyczą między innymi implementacji techniki redystrybucji adresów sieciowych wraz z opcjami ich filtrowania. Szkolenia zakończone są wydaniem certyfikatu, a niektóre z nich zakończone zostaną certyfikowanym egzaminem. Zgodnie z umową świadczone usługi szkolenia stanowi usługę kształcenia, która jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego ze środków Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzone szkolenia, finansowane są ze środków publicznych otrzymanych w formie dotacji na rzecz zleceniodawcy jakim jest jednostka budżetowa ubiegająca się o dofinansowanie ze środków w ramach funduszy unijnych. Jednostka budżetowa jest podmiotem realizującym projekt.

Beneficjentem dotacji jest zleceniodawca, tj. jednostka budżetowa i z tych środków zleceniodawca będzie uiszczał zapłatę za realizację umowy na rzecz Spółki Akcyjnej. Realizacja umowy na przeprowadzenie szkoleń następuje w etapach, zaś zgodnie z warunkami umowy fakturowanie nastąpi na podstawie protokołu po odbiorze całego cyklu przeprowadzonych szkoleń.

Spółka Akcyjna na podstawie protokołu odbioru usługi powołując się na przepisy art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług wystawi fakturę sprzedaży na jednostkę budżetową ze stawką zwolnioną (Odpowiedź na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114- KDIP1-3.4012.454.2017.1.MT z dnia 07 grudnia 2017 r.).

Spółka Akcyjna nie jest autoryzowanym centrum szkoleniowym. W celu spełnienia wymagań zamawiającego - jednostki budżetowej korzysta z usług autoryzowanych centrów szkoleniowych podmiotów trzecich, tj. podwykonawców. Podstawą świadczonych usług przez podwykonawcę Spółki Akcyjnej są zamówienia usług szkolenia zawierające informacje o zakresie szkolenia, terminie realizacji wraz z bezpośrednim wskazaniem na udział osób zamawiającego jednostki budżetowej w przedmiotowym szkoleniu. Podmioty trzecie - podwykonawcy, po realizacji szkolenia, wystawiły na Spółkę Akcyjną za świadczone usługi faktury opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w oparciu o przepisy art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku realizacji zamówienia usługi szkolenia świadczonego przez podmiot trzeci - podwykonawcę na rzecz jednostki budżetowej Spółka Akcyjna winna otrzymać faktury obciążeniowe ze stawką zwolnioną jako że usługa finansowana jest ze środków publicznych?
  2. Czy podatek od towarów i usług za świadczone usługi szkolenia wykazany w fakturach otrzymanych od podwykonawcy stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie numer 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone nr 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, naliczony podatek od towarów i usług wykazany w fakturach VAT zakupu za świadczone usługi szkolenia stanowi koszty uzyskania przychodu.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi na fakt, że zakupy opodatkowane stawką 23% związane z realizacją umowy szkolenia nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych i służą wyłącznie sprzedaży zwolnionej, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości.

W oparciu o przepisy art. 16 ust.1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest naliczony podatek od towarów i usług, jeżeli podatnik nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm. dalej: „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Za koszty uzyskania przychodów, co do zasady, nie uważa się, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 46 updop, podatku od towarów i usług.

Od zasady zakazującej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 updop, podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział jednak wyjątki.

Jako taki należy traktować regulację zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop, zgodnie z którą nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z jednostką budżetową dalej zleceniodawcą, której przedmiotem jest budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów. Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawca dostarczył sprzęt, oprogramowanie oraz przeprowadził szkolenia dla pracowników z obsługi i zarządzania dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Wnioskodawca na podstawie protokołu odbioru usługi powołując się na przepisy art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług wystawi fakturę sprzedaży na jednostkę budżetową ze stawką zwolnioną, zgodnie z wydaną dla Wnioskodawcy interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.454.2017.1.MT z dnia 07 grudnia 2017 r. Wnioskodawca nie jest autoryzowanym centrum szkoleniowym. W celu spełnienia wymagań zamawiającego – jednostki budżetowej korzysta z usług autoryzowanych centrów szkoleniowych podmiotów trzecich, tj. podwykonawców. Podstawą świadczonych usług przez podwykonawcę Wnioskodawcy są zamówienia usług szkolenia zawierające informacje o zakresie szkolenia, terminie realizacji wraz z bezpośrednim wskazaniem na udział osób zamawiającego jednostki budżetowej w przedmiotowym szkoleniu. Podmioty trzecie – podwykonawcy, po realizacji szkolenia, wystawiły na Wnioskodawcę za świadczone usługi faktury opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przyjmując za element stanu faktycznego okoliczność, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia o którym mowa w przepisie art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 46a. Zatem w sytuacji w której podmioty trzecie – podwykonawcy, po realizacji wskazanych we wniosku szkoleń wystawią na Wnioskodawcę za świadczone usługi faktury opodatkowane stawką VAT 23 %, podatek naliczony z tych faktur będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.